SONG 10

It is said about the human mind,

there will be only a few who will not understand.

Hito no kokoro to yu mono wa,

chotoni wakaran mono naru zo.

 

Though I have been working miracle of salvation,

this is the first time that I reveal myself.

Fushigina tasuke o shite iredo,

araware deru no ga ima hajime.

 

This mud in the water (evil thoughts in the mind)

I wish to take it out quickly.

Mizu no naka naru kono doro,

hayaku idashite moraitai.

 

There is no benefit in greed, like muddy water.

When your mind is completely purified, then comes paradise.

Yoku ni kiri nai doromizu ya,

kokoro sumikire gokuraku ya.

 

Forever this matter shall become the seed of stories (seed to spread the teachings/hinokishin).

Itsuitsu mademo kono koto wa

hanashi no tane ni naru hodoni.

 

Though I have spoken such severe words,

it is because of my haste to save you.

Mugoi kotoba o dashitaru mo,

hayaku tasuke o isogu kara.

 

Suffering that is done originates from the mind,

because ones regret (evil thoughts) exist.

(Nangi suru) (nomo kokoro kara)   5-7 waka

(wagami urami de)  (aru hodoni)   7-5

 

Though illness is so trying,

There is no one who knows the origin.

(Yamai wa tsurai) (mono naredo)   7-5 waka

(moto o shiritaru) (mono wa nai)

 

Until this time all of you equally

have not known of the origin of illness.

Kono tabi made wa ichiretsuni,

yamai no moto wa shirenanda.

 

This time it has been revealed.

The origin of illness is from your mind.

Kono tabi arawareta,

yamai no moto wa kokoro kara.

 

Click to Continue to: Song 11

TENRIKYO TENRIKYO TENRIKYO TENRIKYO