CHAPTER 10

OFUDESAKI/ CHAPTER 10/  1875 TENRIKYO

(Shinjitsu no) (kokoro Tsukihi ga) (misadamete)        *-

(Ten yori watasu) (atae naru no wa) 10-1

The Original mind, the mind that God discerns,

From Heaven will be given, the gift that will become…

(Choto shitaru) (koto towa sarani) (omouna yo)    *-

(Ten yori fukai) (omowaku ga aru) 10-2

It is not just a little trivial matter, do not think

From heaven, the intention is profound.

(Kono hanashi) (doyu koto de) (aro nara)     *-

(Kara tenjiku mo) (kokoro sumashite) 10-3

This talk, what means  is this to become?

Kara and also India will have their minds settled (pure).

(Kono kokoro) (doshite sumasu) (koto naraba)     *-

(Tsukihi tobideta) (atchi kotchi) to 10-4

These minds, how would they be purified?

God will rush out, there and here.

(Dandan to) (Tsukihi tainai) (irikonde)    *-

(Juyojizai o shite) (kakaru de na) 10-5

Step by step, God will enter bodies

and begin free and unlimited workings.

(Shitaru nara) (nanbo kara ya to) (yuta tote)   *-

(Nihon no mono ni) (kore wa kanawan) 10-6

If it is done, how much unpleasant kara says it is,

To those in Nihon, this will not come true.

(Nichinichi ni) (mieru tokoro de) (tokushin se)    *-

(nandoki donna) (hanashi kiku yara) 10-7

Day by day, at the location where it is seen, be convinced.

When and what talk one will hear, is not known.

(Dono yona) (hanashi kiitemo) (saki i yori)     *-

(Kore wa Tsukihi no) (hanashi naru no ya) 10-8

Whatever talk you hear, it is about the future.

This will become God’s talk.

(Korekara wa) (nihon no mono wa) (dandan to)    *-

(Tsukihi hikitate) (kore o mite iyo) 10-9

From now on, the people of Nihon, step by step

God will support. Look at this!

(Nanimo kamo) (dono yona koto mo) (mina oshie)    *-

(Shiran koto owa (nai yoni suru) 10-10

In all things, whatever kind  of matter, all I shall teach.

Matters unknown, I will work to make nonexistent.

(Nihon niwa) (hashira o tateta) (koto naraba)    *-

(Yamazu shinazu ni) (yowari naki yoni) 10-11

In Nihon, if the Pillar is built, if this occurs,

Illness, death, weakness will become nonexistent.

(Imamade wa) (kara ya to yute) (habikarite)    *-

(Mamani shite ita) (kondo kayashi o) 10-12

Until now, those of Kara has said to be unpleasant and rampant,

doing as they please. This time I shall give returns.

(Kono hanashi) (tare ni douse to) (yu de nashi)   *-

(Tsukihi tobideta) (mamani suru nari )10-13

This talk, anyone in any instance, I do not say.

God will go out, and do as she pleases

(Koremade mo) (Tsukihi o shiran) (mono wa nai)    *-

(Naredo honmoto) (shirita mono nashi) 10-14

Even until now, a God, not knowing person, does not exist.

Although, the true origin, understanding person does not exist.

(Konotabi wa) (dono yona koto mo) (shinjitsu o)    *-

(Yute kikashite) (tasuke isogu de) 10-15

This time, what kind of things, the Original mind,

I shall say and inform you. I am hastening the salvation.

(Kono higara) (itsu goro naru to) (yu naraba)       *-

(Ta no shuri o) (shimai shidai ni) 10-16

This date, when will it occur, if you should ask

The weeding of others (early followers), depending on when it is completed.

(Sorekara wa) (nanika Mezurashi) (michi ni naru)    *-

(Tsutome no ninju) (mina yorite kuru)10-17

Then afterwards, what marvelous path will occur.

The members of the Service, all will come and assemble.

(Dandan to) (nichinichi kokoro) (isamu de na)   *-

(Nanto Yamato wa) (erai hounen) 10-18

Step by step, and day by day, the minds will become spirited.

What a rich harvest (new members), will appear in Yamato.

(Nichinichi ni) (hayaku tsutome o) (sekikome yo)    *-

(Ika naru nan mo) (mina nogareru de) 10-19

Day by day, quickly, the Service hasten it.

Any impending difficulties also, all will be avoided.

(Dono yona) (mutsukashiku naru) (yamai demo)    *-

(Tsutome ichijo de) (mina tasukaru de) 10-20

Any kind of impending serious illness,

solely by the Service, all will be saved. 

Tsutome demo doyu Tsutome sure naraba        *-

(Kanrodai no) (tsutome ichijo) 10-21

As to the service, what kind of service is to be done?

Central Pillars’ Service only.

(Kono dai o) (doyu koto ni) (omou kana)     *-

(Kore Nippon no) (Oya de aru zo ya) 10-22

This Pillar, how are you thinking about?

This is Nihon’s Parent that exist.

(Kore saika) (makoto shinjitsu) (omou nara)    *-

(Tsukihi miwakete) (mina hikiukeru) 10-23

This certainly is true. The  Original mind, your thoughts become.

God will discern it and assure you all.

(Tsukihi yori) (hikiuke suru to) (yu kara wa)     *-

(Sen ni hitotsu mo) (chigau koto nashi) 10-24

From God, the assurance will be given is said,

In a thousand, there will be no failure in any one.

(Kono hanashi) (doyu koto ni) (kiite iru)     *-

(Kanrodai no) (Tsutome naru no wa) 10-25

This talk, How are you hearing this?

By the Central Pillar’s  Service, that will occur.

(Choto shitaru) (tsutome naru towa) (omouna yo)    *-

(Sanju roku nin) (nin ga hoshii de) 10-26

Just to do, the Service will be effective do not think.

36 people, members I want.

(Sono uchi ni) (narimono irete) (ju ku nin)   *-

(Kagura zutome no) (ninju hoshii de) 10-27

Within that, including the musical instruments, 19 people.

The Kagura Service, members I want.

(Shinjitsu ni) (kokoro sadamete) (shiyan seyo)     *-

(Toritsugi no hito) (shikato tanomu de) 10-28

To attain the Original mind, the mind settled and ponder.

The intermediate person, I firmly request.

(Kono dai o) (koshirae yo tote) (dandan ni)     *-

(Tsukihi ninju no) (moyo suru nari) 10-29

This Pillar, in order to construct it, step by step

the members, God is preparing them.

(Ninju ga) (shikato yoritaru) (koto naraba)    *-

(Sono mama dai mo) (dekeru koto ya de) 10-30

The members, certainly assembled, if this happens

By itself, the Pillar also will be assembled.

(Kono michi wa) (doyu koto de) (aru naraba)   *-

(Tsukihi tsutome no) (tee o Oshiete) 10-31

This path, by what means does it occur.

God, the Service hand movements will teach.

(Soreyori mo) (Tsukihi ichiretsu) (Sekaiju)     *-

(Tsurete deta nara) (hitori dekeru de) 10-32

Thereafter,  if  God, to everyone in the world,

accompanies them, by itself  it will be completed.

(Kore saika) (tashikani deketa) (koto naraba)   *-

(Tsukizuki tsutome) (chigau koto nashi) 10-33

This quickly certainly completed, if this occurs,

the assumed Service, there will be no failure.

(Tsutome sai) (chigawan yoni) (natta nara)   *

(Ten no atae mo) (chigau koto nashi) 10-34

The Service then, If there is no failure,

the Gift of Heaven also, there will be no failure.

(Kono michi  wa) (makoto shinjitsu) (mutsukashi)   *-

(Michi de aru zo ya) (mina shiyan seyo) 10-35

This path is the truth. The Original mind is a difficult 

path that exist. All must ponder!

(Kono ninju) (doko ni aru yara) (shiromai nai)     *-

(Tsukihi miwakete) (mina hikiyoseru) 10-36

These members, where are they, you may not know.

God will discern them, and all draw them forth.

(Dono yona) (tokoro no mono to) (yuta tote)    *-

(Tsukihi juyo shite) (miseru de na) 10-37

Wherever the place a person is said to be,

God’s blessing will be shown.

(Dandan to) (ninju sorota) (sono ue de)      *-

(Shinjitsu o mite) (yakuwari o suru) 10-38

Step by step, the members assemble. Afterward

the Original mind discerning, I will assign the parts.

(Yakuwari mo) (doyu koto de) (aru naraba)      *-

(Kagura ju nin) (ato I narimono) 10-39

The assignments, by what means does it occur?

10 people for the Kagura, the others for the instruments.

(Kore saika) (hayaku shikkari) (sorota nara)     *-

(Donna koto demo) (deken koto nashi) 10-40

This quickly, firmly the assembly taking place.

In everything, there is nothing that cannot be done.

(Kyokara wa) (Dandan monku) (kawaru de na)     *-

(Imamade shiran) (koto bakari yu) 10-41

From today, step by step, the topic, I will change.

Until now,  the unknown matters, only said.

(Imamade mo) (dono yona michi mo) (aru keredo)     *-

(Tsukihi oshien) (koto wa nai zo ya) 10-42

Even until now, any kinds of path there are, but

God’s  teaching about this, has been nonexistent.

(Tsukihi yori) (taite nanimo) (dandan to)     *-

(Oshiete kitaru) (koto de aredomo) 10-43

From God who explains everything. Step by step

you have come, wanting to know.

(Konotabi wa) (mata sono ue no) (shiran koto)   *-

(Nanimo shinjitsu) (mina yute kikasu) 10-44

This time again that upon that is not known.

Anything of the Original mind, all will be told.

(Kore made wa) (kara ya to yute) (habikarite).     *-

(Kore mo Tsukihi ga) (oshie kitaru de )10-45

Until now, Kara has been said to be unpleasant and rampant.

This also God has come to teach them.

(Konotabi wa) (Tsukihi moto e to) (tachikairi)      *-

(Ki no ne shikkari) (mina arawasu de) 10-46

This time, God returning to the Origin,

the root of the tree, clearly all will be revealed.

(Kono youno) (moto o shikkari) (shirita mono)    *. ?

(Doko no mono demo) (sarani arumai) 10-47

These workings, the Origin clearly, there is no one who knows.

No one anywhere, furthermore exist.

(Shinjitsu ni) (kono moto saika) (shikkari to)  ????

(Shiritaru naraba) (doko i ita tote) 10-48

To attain the Original mind, this Origin quickly and clearly

if understood, wherever you are.

(Kono hanashi) (nanto omote kiite iru)    *-

(Kore toritsugi ni) (shikomitai no ya) 10-49

This talk, how are you hearing this talk?

This my intermediates, I desire to train

(Dono yona) (koto o Tsukihi no) (omou niwa)   *-

(Ningen moto o) (kore Sekaiju e) 10-50

Whatever kinds of matter, God’s thinking

the origin of human beings, this is about the world.

(Hayabaya to) (kono shinjitsu o) (ichiretsu ni)   *-

(Shirashitaru nara) (hanashi wakaru de) 10-51

Quickly, this Original mind, if everyone

knows this, then they will understand the talk.

(Ika hodoni) (hanashi o toite) (kikashitemo)    *-

(Moto o Shirashite) (ikan koto niwa) 10-52

No matter what talk is taught and explained,

Without Knowing the Origin, you cannot proceed.

(Moto saika) (shikkari yute) (oita nara)     *-

(Nani o yutemo) (mina kikiwakeru) 10-53

The Origin clearly is said, if this occurs,

whatever is said, all will be recognized.

(Kono you no) (jii to ten towa) (Jitsu no Oya)    *-

(Soreyori deketa) (ningen de aru) 10-54

These workings, earth and heaven are your true parent.

That after, was created, human beings that exist.

(Korekara wa) (kara mo nihon mo) (shiran koto)    *-

(Bakari yu zo ya) (shikato kiku nari) 10-55

From now on, Kara and nihon, unknown things,

only I shall  tell . Listen closely.

(Dono yona) (koto mo shiran to) (yuwan yo)     *-

(Mina ichiretsu ni) (shikomitai kara) 10-56

Whatever kind of matters, I do not know, I do not say.

all everyone, I wish to train.

(Nichinichi ni) (Tsukihi no kokoro) (omou niwa)      *-

(Oku no hito no) (mune no uchi oba)  10-57

Day by day, God’s mind, thinking, 

many people’s innermost hearts. God

Kono kokoro (God’s) doshita naraba wakaru yara     *-

Dodo hayaku ni kore o waketai 10-58

This mind(God’s), how can I make you understand.

Quickly this to distinguish. 

(Sekaiju) (shinjitsu yori mo) (mune no uchi)      *-

(Wakarita naraba) (Tsukihi tanoshimi) 10-59

The world, to approach the Original mind. The innermost heart

if it is understood, God will be delighted.

(Sorekara wa) (ichiretsu naru no) (mune no uchi)    *-

(Wakarita naraba) (Tsukihi soreyori) 10-60

And then, when everyone becomes, where the innermost heart

if they understand it, God will then,

(Dandan to) (Nichinichi kokoro) (isame kake)     *-

(Yokizukome o) (mina ni oshiete) 10-61

Step by step, day by day, make your mind spirited.

Joyousness, all will be taught.

(Sekaiju) (oku no hito no) (mune no uchi)    *-

(Mina sumashitaru) (koto de aru nara) 10-62

In the world, the majority of people, the innermost hearts

are all purified. If this condition exists,

(Soreyori mo) (Tsukihi no kokoro) (isami dete)  *-

(Donna koto demo) (mina oshieru de) 10-63

that from , the mind of God will come out spiritedly,

and everything all will be taught.

(Dono yona) (koto demo Tsukihi) (shinjitsu ni)   *-

(Mina ichiretsu no) (oshietai no ya) 10-64

Whatever kinds of things, God, to attain the Original mind,

all everyone, I want to teach

(Shinjitsu no) (kokoro ga hoshii) (Tsukihi niwa)  *-

(Donna koto demo) (shikomitai kara) 10-65

The Original mind, the mind I want, God

everything  I will like to train you in.

(Kono hanashi) (nani o shikomu to) (omou kana)      *-

(Korekara saki no) (yorozu michisuji) 10-66

This talk, what do I train you in, one thinks.

From now on, about the  future, all the paths.

(Kyomade wa) (nani yono koto mo) (miendomo)    *-

(Hi ga chikazukeba) (hitori mieru de) 10-67

Until today, any kind of matter, you have not seen.

When the day approaches, by itself it will be seen.

(Dono yona) (koto mo yamai to) (omouna yo)     *-

(Nanika yorozu wa) (Tsukihi teira ya) 10-68

Whatever kind of matter, illness, do not think.

Everything is all God’s guidance.

(Tsukihi yori) (Nichinichi kokoro) (sekikonde)    *-

(Donna moyo o) (suru ya shiren de) 10-69

From God, day by day, my mind hastens.

Whatever preparation I will do, you do not know.

(Sekikomi mo) (nanino koto yara) (shiromai na)   *-

(Kanrodai no) (moyo bakari ya) 10-70

My hastening, what matter it is, you do not know.

The Central Pillar, the preparation only.

(Nichinichi ni) (Minouchi sawari) (tsuita nara)    *-

(Kore wa Tsukihi no) (teiri naru ka yo) 10-71

Day by day, disorder within the body, if this occurs,

this is God’s guidance that will occur.

(Dandan to) (misumasu tokoro) (Sekaiju)     *-

(Kinodoku na kara) (monku kaetai) 10-72

Step by step, Looking carefully at the locations in the world.

Because I feel pity for you, I desire changes.

(Shiyan seyo) (kuchi de nani goto) (yuta tote).      *-

(Tashikani shoko) (nakuba ikan de) 10-73

Ponder, whatever is said by mouth,

Sure Proof, if there is none, it will not do.

(Tsukihi yori) (tainai yori mo) (irikonde)      *_

(Juyojizai no) (sashizu shoko ya) 10-74

From God,  from within the body, going inside,

free and unlimited from the proof.

(Soreyue ni) (imamade doko ni) (nai koto o)    *-

(Bakari yuute) (hajime kakeru de) 10-75

Therefore until now,where things which have never existed,

I will only tell, I will begin this.

(Imamade mo) (nai koto bakari) (yu no mo na)     *-

(Kore mo Tsukihi no) (mina oshie ya de) 10-76

Until now, thing unknown only, I will speak.

This is also God’s. all will teach. 

(Konotabi no) (Kanrodai to) (yu no mo na)     *-

(Kore mo imamade) (shiran koto ya de) 10-77

This time, the Central Pillar, what is said.

This until now, was not known.

(Dono yona) (koto o yu no mo) (mina Tsukihi)      *-

(Shiran koto oba) (oshietai kara) 10-78

Whatever kind of matter that is spoken, it is all by God.

Unknown things, God wants to teach.

(Kono yashiki) (Kanrodai o) (sueru no wa)      *-

(Ningen hajime) (kaketa shoko) 10-79

This Residence, the Central Pillar, that is placed, is

human’s beginnings, erected proof.

(Nani goto mo) (mina kono touri) (hajime kake)   *-

(Sekaiju no) (kokoro sumasuru) 10-80

In everything, it is all this truth that I began to start.

The world’s mind, I will make spirited. 

(Nichinichi ni) (nandemo sekai) (ichiretsu o)     *-

(Isameru moyo) (bakari suru zo ya) 10-81

Day by day, by all means, in the world, everyone,

to be spirited, the preparation, only will I do.

(Dandan to) (sekai no kokoro) (isamu nara)     *-

(Ryuke morotomo) (mina isami deru) 10-82

Step by step, if the minds of the world  becomes spirited,

the harvest received will all appear spirited.

(Kono kokoro) (doshite isamu) (koto naraba)    *-

(Tsukihi ninsoku) (Tsurete deru zo ya) 10-83

This mind, how is it to be spirited?

God, a person, to take along, will go out.

(Soremade ni) (atchi kotchi to) (dono yona)   *-

(Hanashi dandan) (mina kiku de aro )10-84

Until then, there and here, whatever kind of

talk, step by step all will hear. 

(Kono yona) (hanashi kiku no mo) (mina saki i)    *-

(Yute aru zo ya) (shiyan shite miyo) 10-85

This kind of talk that is listened , all in the past

have been told before. Ponder and look at it.

(Tsukihi niwa) (nani o dandan) (yuwareru to)     *-

(Omou de aro) (saki no tanoshimi) 10-86

About God, what, step by step going to talk about,

one is thinking. The delight that will come in the future.

(Nani goto mo) (Tsukihi no kokoro) (omou niwa)     *-

(Nihon ni koki) (hoshii koto kara) 10-87

What kind of matter, God’s mind is thinking?

In Nihon, a divine record is the desired matter.

(Nihon nimo) (koki o tashika) (koshiraete)     *-

(Sore hirometara) (kara wa mama nari) 10-88

In Nihon, the divine record is certainly made,

and that is propagated, kara will become as one likes.

(Kono hanashi) (nanto omote) (mina no mono)    *-

(Nihon no mono wa) (mina waga koto ya) 10-89

This talk, what are you all thinking all of you?

The people of Nihon, all is your own matter .

(Sore shirazu) (nanto omote) (kami taru wa)      *-

(Mune ga wakaran) (Tsukihi zannen) 10-90

Unaware of this, what are they thinking? The high mountains

cannot understand the heart. The regret of God.

(Kono tokoro) (dono yona koki) (shitaru tomo)     *-

(Kore wa nihon no) (takara naru zo ya) 10-91

This place, whatever divine record is accomplished,

This will be Nihon’s gathering place. (around the Kanrodai)

(Ichiretsu no) (kokoro sadamete) (shiyan seyo)   *-

(Hayaku koki o) (matsu yoni seyo) 10-92

Everyone’s mind settled, prepare to ponder.

Quickly the Divine Record, prepare to wait for it.

(Shinjitsu no) (koki ga deketa) (koto naraba)   *-

(Donna koto demo) (Tsukihi hiromeru) 10-93

The Original mind’s Devine Record is accomplished, when this occurs,

whatever kind of matter, God will spread it.

(Tsukihi yori) (hirome o suru to) (yuta tote)      *-

(Mina no kokoro wa) (shochi dekemai) 10-94

From God, to spread it, though I say,

the minds of all, may not be able to ponder.

(Soreyue ni) (toritsugi yori ni) (shikkari to).     ?

(Tanomi oku kara) (shochi shite iyo) 10-95

Therefore, from the intermediates, firmly

because I requesting you to do it. Ponder over it.

(Kono higara) (kokugen kitaru) (koto naraba)      *-

(Nandoki Tsukihi) (doko i iku yara) 10-96

This date, the appointed time comes,  if this happens,

When God, and where God would go.

(Nichinichi ni) (toritsugi no hito) (shikkari to)    *-

(Kokoro shizumete) (hayaku kakare yo) 10-97

Day by day, the intermediate people, firmly

the mind calm, quickly begin!

(Kono michi wa) (doyu koto ni) (mina no mono)   *-

(Omote iru yara) (choto ni wakaran) 10-98

This path, what kind of matter all of you

thinking, You do not understand even a little.

(Tsukihi niwa) (nandemo kademo) (shinjitsu o) *-

(Kokoro shikkari) (torinukeru de) 10-99

To God, by all means, the Original mind,

your mind firmly to go through with it

(Kono michi o) (kami e nuketaru) (koto naraba)    *-

(Juyojizai no) (hataraki o suru) 10-100

This path, when it comes to the high places, when this happens,

blessings I will work to do.

(Tsukihi yori) (kono hataraki o) (shikaketara)      *-

(Ikana goteki) (taru to yutemo) 10-101

From God, these workings when it is started,

what great job, that is said. 

(Kokoro yori) (shinjitsu wakari) (sumikirite)     *-

(Donna koto demo) (oya ni motareru) 10-102

From the mind, the Original mind understood, and settled. 

In all situations, one will be held by the Parent.

(Konosaki wa) (Sekaiju wa) (dokomade mo)     *-

(Yokizukume ni) (mina shite kakaru) 10-103

Hereafter, in the world, wherever

complete joy, all will be started.

(Dandan to) (kono michisuji no) (yotai wa)    *-

(Mina waga koto to) (omote shiyan se) 10-104

Step by step, this path, the appearance of,

all a matter of your own, think and ponder.

Click to continue to: Chapter 11

15

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s