CHAPTER 13

OFUDESAKI/ CHAPTER 13 TENRIKYO

(Kyomade wa) (nanika shinpai) (shita naredo)

(Asunichi kara wa) (okwan no michi) 13-1

Until today, whatever worries, you went through

From tomorrow, a broad path.

(Imamade wa) (donna nanju na) (michisuji mo)

(Miete aru kara) (kotowari bakari) 13-2

Until now, what courses of difficulties, the paths

(I) saw. There were warnings only.

(Konosaki wa) (tashika ukeyau) (Tsukihi niwa)

(Donna koto demo) (abunaki wa nai) 13-3

Hereafter, certain assurance I give, From God

whatever matter, there will be no danger.

(Dandan to) (donna hanashi o) (kiita tote)

(Sekai tanoshime) (Tsukihi hataraki) 13-4

Step by step, whatever talk one hears,

the world rejoice, God will work.

(Korekara wa) (Tsukihi dekakeru) (hataraki ni)

(Nani o suru tomo) (tare mo shiromai) 13-5

From now on, God will go forth to work.

But what she will do, no one knows.

(Nichinichi ni) (sekai no tokoro) (misumaseba)

(Ichiretsu kodomo) (ijirashii koto) 13-6

Day after day, the world’s location, looking at it

everyone (my) children , it is a pitiful matter.

(Tsukihi niwa) (dandan donna) (koto demo na)

(Tasukeru moyo) (seku bakari ya de) 13-7

From God, step by step  whatever matter

The preparation to save, hastens only.

(Koremade wa)( kotowari bakari) (yute oita)

(Mo korekara wa) (kotowari wa nai) 13-8

Until now, only warnings, I have said .

From now on, the warnings will be none.

(Kyomade wa) (nanimo shirazu ni) (ningen no)

(kokoro bakari de) (shinpai o shita) 13-9

Until today, knowing nothing, human’s

mind only, you have worried.

(Korekara wa) (kokoro shikkari) (irekaete)

(Kami ni motarete) (Yoki-zutome o) 13-10

From now, the mind firmly, replace it.

Lean on God,  and perform the Joyous Service.

(Shitaru nara) (sono mama suguni) (shikkari to)

(Riyaku arawasu) (kore o mite kure) 13-11

When it is done, by it self, quickly and reliably

blessing (guidance to others) will be revealed. Watch for this and come.

(Kore saika) (tashika riyaku ga) (mieta nara)

(Ato wa itsu demo) (mina Kanrodai) 13-12

This certainly, the blessings are seen.

Afterward, whenever, all will be the Kanrodai.

(Konosaki wa) (Tsukihi ichido) (yuta koto)

(Donna koto demo) (somuki dekemai) 13-13

Hereafter,what God once said,

whatever matter, you cannot disobey.

(Tsukihi yori) (yutaru koto o) (kesu naraba)

(Suguni shirizoku) (shochi shite iyo) 13-14

From God, what I say, if you erase it

I will quickly withdraw. Ponder over it.

(Imamade wa) (uchi mo sekai mo) (shinjitsu no)

(Kokoro ni) (wakari sarani) (nai node) 13-15

Until now, those within and the world, the truth

of the mind, furthermore understanding, there is none.

(Tsukihi niwa) (daiichi kore ga) (zannen na)

(Nanto kore oba) (sumashitaru nara) 13-16

For God, this is the greatest regret.

How this, God will settle.

(Kono kokoro) (doshita naraba) (wakaru yara)

(Nandemo iken) (seneba naran de) 13-17

This mind, how can I make you understand it?

In any case, admonishment must be done.

(Iken demo) (chotto no hito dewa) (nai karani)

(Oku no mune ga) (kore wa mutsukashi) 13-18

To admonish, it is not just a small amount of  people.

There are many hearts.

(Ika hodoni) (mutsukashi koto to) (yuta tote)

(Meme no kodomo) (iken suru zo ya) 13-19

However difficult the matter, that is said.

Each child, I shall admonish them.

(Kono moyo) (doshita naraba) (yokaro zo)

(Nandemo Kami no) (zanen arawasu) 13-20

This preparation, what is the best way to accomplish it?

By all means, God’s regret, will be revealed.

(Nichinichi ni) (Kami no mune niwa) (dandan to)

(Hokori ippai) (tsumori aredomo) 13-21

Day by day, concerning God’s heart, step by step

much dust, piles up on it.

(Kono hokori) (soji suru no wa) (mutsukashii)

(Tsutome nari tomo) (kakaritaru nara) 13-22

This dust, sweeping to do,  is difficult.

By the Service it certainly occurs, if it starts.

(Kokoro sai) (shinjitsu Kami ga) (uketoreba)

(Donna hokori mo) (soji suru nari) 13-23

The mind, if truly God accepts it.

Whatever dust, I will sweep.

(Ichiretsu no) (mune no uchi sai) (sukiyaka ni)

(Soji shitateta) (koto de aru nara) 13-24

In everyone, the  innermost heart is completely

swept clean. If this occurs,

(Sorekara wa) (sekaiju wa) (ki ga isamu)

(Yokizukume ni) (hitori naru zo ya) 13-25

Then afterwards, in the world, the minds will be spirited.

Complete joy, by itself will occur.

(Shikato kike) (takayama nitemo) (tanisoko mo)

(Mireba Tsukihi no) (kodomo bakari ya) 13-26

Firmly listen, from the high mountains to the low valleys,

I see God’s children only.

(Ningen mo) (ichiretsu kodomo) (kawaikaro)

(Kami no zannen) (kore omote kure) 13-27

Humans also, everyone, your children you love.

God’s regret, Think about it and come.

(Koremade wa) (dono yona koto o) (mita totemo)

(Kami no ho niwa) (jitto mite ita )13-28

Until now, no matter what (I) had seen,

From the perspective of God, looked only keeping still.

(Konotabi wa) (mo hi ga tsunde) (aru kara na)

(Donna koto demo) (mina yu hodoni) 13-29

This time, as the day has passed, because this exist

In everything , I shall speak out on everything.

(Tsukihi niwa) (sekaiju o) (miwatasedo)

(Moto hajimari o) (shirita mono nashi) 13-30

God, the world, looking at over

The Origin beginning, knowing person is nonexistent.

(Kono moto o) (dozo sekai e) (oshietasa)

(Sokode Tsukihi ga) (arawarete deta) 13-31

This Origin, by all means the world, I would like to teach

Therefore, God has gone out to be revealed.

(Konotabi no) (Tsukihi zanen to) (yu mono wa)

(Yoi naru koto de) (nai to omoe yo) 13-32

This time, God’s regret that is said,

Auspicious matters , nonexistent to think about.

(Tsukihi niwa) (kono shinjitsu o) (sekaiju e)

(Doshite nari to) (oshietai kara) 13-33

To God, these truths about the world,

how is it to become? God will like to teach.

(Sore shirazu) (Tsukihi yu koto) (mina keshite)

(Ato wa ningen) (gokoro habikaru) 13-34

Unaware of it, what God says, all is erased.

afterwards, human minds run rampant.

(Konosaki wa) (Tsukihi no zanen) (ripuku o)

(Mina harasu de na) (kore ga shochi ka) 13-35

Hereafter, God’s regret and anger

all will be cleared. This you must ponder.

(Tsukihi nimo) (zanen rippuku) (harashitara)

(Ato wa mezurashi) (michi o tsukeru de) 13-36

When God regret and anger are  cleared away,

afterward, a marvelous path I will build.

(Kono michi wa) (doyu koto ni) (omou kana)

(Yorozu tagaini) (tasuke bakari o) 13-37

This path, what are you thinking?

Everyone’s mutual salvation only.

(Sekaiju) (tagaini tasuke) (suru naraba)

(Tsukihi mo kokoro) (mina hikukeru) 13-38

The people , mutual salvation is done.

God will to the minds, all accept (the prayers).

(Tsukihi nimo) (kokoro hikiuke) (suru kara wa)

(Donna koto demo) (hataraki o suru) 13-39

God will accept the mind, because of this

in everything, God will work.

(Hataraki mo) (doyu koto ni) (omou kana)

(Zen to aku to o) (wakeru bakari ya) 13-40

The workings, what are your thoughts?

Good and evil, to distinguish only.

(Kyomade wa) (donna akuji to) (yuta tote)

(Waga mi ni shirita) (mono wa arumai) 13-41

Until today, whatever evil deed that is said to occur.

What occurs on one’s body, knowing person does not exist.

(Kono kokoro) (Kami ga shinjitsu) (yute kikasu)

(Mina ichiretsu wa) (shiyan shite kure)  13-42

This mind , God will truly tell and inform you.

all everyone ponder it and come.

(Sekaiju) (ichiretsu wa mina) (kyodai ya)

(Tanin to yu wa) (sarani nai zo ya) 13-43

People, everyone are all brothers and sisters.

Outsider to say, furthermore is nonexistent

(Kono moto o) (shiritaru mono wa) (nai node na)

(Sore ga Tsukihi no) (zanen bakari ya) 13-44

This Origin , knowing person is nonexistent.

That is God’s regret only.

(Takayama ni) (kurashite irumo) (tanisoko ni)

(Kurashite irumo) (onashi tamahii)13-45

The high mountains who are  living, and the low valley

who are living, they have the same souls.

(Soreyori mo) (dandan tsukau) (dogu wa na)

(Mina Tsukihi yori) (kashimono naru zo) 13-46

Furthermore, step by step, the instruments (bodies) one uses

are all from God. They will become what is borrowed.

(Sore shirazu) (mina ningen no) (kokoro dewa)

(Nando takabiku) (aru to omote) 13-47

Unaware of this, all humans, their minds,

how often domineering  exist, they are thinking.

(Tsukihi niwa) (kono shinjitsu o) (sekaiju e)

(Dozo shikkari) (shochi sashitai) 13-48

To God, this truth of the world,

By all means, clearly will like us to ponder

(Kore saika) (tashikani shochi) (shita naraba)

(Muhon no ne wa) (kirete shimau ni) 13-49

This, certainly if one ponders, if this happens

the root of rebellion , will be cut off, and come to an end.

(Tsukihi yori) (shinjitsu omou) (takayama no)

(Tatakai saika) (osametaru nara) 13-50

From God, sincerely thinking, the high mountain’s

worst battle, if it is settled.

(Kono moyo) (doshita naraba) (osamaro)

(Yoki zutome ni) (detaru koto nara) 13-51

This state, how is it to become settled.

The Joyous Service, if  this appears to occur.

(Kono kokoro) (tare ga yu towa) (omouna yo)

(Tsukihi no kokoro) (bakari naru zo ya) 13-52

This mind, who is it to, do not wonder.

God’s mind, only will it become.

(Kono Tsutome) (takayama nitewa) (mutsukashii)

(Kami ga shikkari) (hikiuke o suru) 13-53

This Service, concerning the high mountains, it is difficult.

God will firmly give assurance.

(Konotabi wa) (donna koto demo) (shinjitsu ni)

(Tashika ukeya) (hataraki o suru) 13-54

This time in all matters, truly

certainly give my assurance, I will work.

(Kami ga dete) (sekaiju o hatarakeba)

(Donna Tsutome mo) (kowami nai zo ya) 13-55

When God goes forth and works throughout the world,

Whatever Service, there will be no fear.

(Shikato kike) (takayama ya tote) (tanisoko o)

(Mamani shirareta) (koto de aredomo) 13-56

Listen carefully, the high mountains,  to the low valley

are doing as they please, this matter exist though.

(Korekara wa) (Tsukihi kawari ni) (deru hodoni)

(Mamani shiyo nara) (sureba shite miyo) 13-57

From now on, God will change things and go out because  (God will place guidance).

when they do as they please. If they do, look at (what happens).

(Imamade to) (nanika monku ga) (chigau de na)

(Korekara saki wa) (Kami no mama ya de) 13-58

Until now, whatever complaints, there is no difference.

From now on, in the future, it will be as God pleases.

(Tsukihi yori) (amakudari taru) (kokoro na)

(Nanno koto yara) (tare mo shiromai) 13-59

From God, descending from heaven, the mind (is thinking),

what matter is it, no one knows.

(Daiichi wa) (ryuke tsukuru o) (tasuketasa)

(Koe ichijo o) (oshietai kara) 13-60

Foremost,  to grow crops (members), to help.

Solely the Fertilizer, to teach

(Koe demo na) (doshite kiku to) (omouna yo)

(Kokoro o Kami ga) (uketorita nara) 13-61

The fertilizer, how does it become effective, do not think.

The mind, if God accepts it.

(Imamade wa) (shinjitsu Kami ga) (yute aredo)

(Uchi kara shitemo) (utagau bakari) 13-62

Until now, the true God, has been speaking,

Even To those within,  you only have doubts.

(Konotabi wa) (nani o yutemo) (utagau na)

(ore utagaeba) (Tsukihi shirizoku) 13-63

This time, whatever is said, do not doubt.

If you have doubt, God will withdraw.

(Kono koto wa) (akudoi hodomo) (yute oku)

(Kore utagaeba) (makoto kokwai) 13-64

This matter, furthermore I repeat, saying done

This if you have doubts, it will be truly frightening.

(Tsukihi yori) (ichido yute) (oita koto)

(Itsu ni naritemo) (chigau koto nashi) 13-65

From God, once said, this put in place

whenever, there will be no error.

(Imamade wa) (Tsukihi nani goto) (yuta tote)

(Mina utagote) (yuikesu bakari) 13-66

Until now, God whatever matter was said,

all doubted and erased only.

(Tsukihi niwa) (daiichi kore ga) (zannenna)

(Nandemo kore o) )shikato kimeru de) 13-67

For God, this is the greatest regret.

By all means, this I shall certainly decide.

(Korekara wa) (Tsukihi yu koto) (nani goto mo)

(Somukan yoni) (Kami ni motare yo) 13-68

From now on, what God says, whatever matter

you must not go against. You must lean on God.

(Shitaru nara) (Kami no ho nimo) (shinjitsu ni)

(Tashika hikiuke) (hataraki o suru) 13-69

If it is done, to turn to God, The true

certain assurance given, God will work.

(Tsukihi niwa) (kora hodo kudoki) (tsumeru kara)

Kokoro chigaeba suguni shirizoku 13-70

For God, hey to the extent of my persuasion that pile up.

If the mind differs (from expected), I will quickly withdraw (fire & water).

(Shinjitsu ni) (kokoro ni makoto) (aru naraba)

(Donna tasuke mo) (chigau koto nashi) 13-71

Truly, the mind is sincere, if it occurs

whatever salvation, there is no error.

(Konosaki wa) (ryuke no koe o) (chigawan yo)

(Dozo shikkari) (shochi shite kure) 13-72

Hereafter, the fertilizer of the crop (members), for it not to fail

Please firmly ponder and come.

CHAPTER 13   PART 2 TENRIKYO

(Kyokara wa) (Tsukihi no omou) (koto oba no)

(Dono yona koto mo) (mina Yuikakeru) 13-73

From today, what God is thinking, God’s matter,

about whatever kind of things, all will be told.

(Imamade mo) (taite hanashi mo) (toitaredo)

(Tsukihi omowaku) (mada yute nai) 13-74

Up until now, many talks, I have told.

God’s intention, yet I have not told.

(Korekara wa) (donna hanashi o) (shitaru tomo)

(Kore o kanarazu) (uso to omouna) 13-75

From now on, whatever talks I may give,

This always are lies, do not think.

(Dono yona) (koto o yu yara) (shiren de na)

(Tsukihi no kokoro) (sete iru kara) 13-76

What kind of thing I say, you do not know.

God’s mind, there is hastening.

(Kono kokoro) (doyu koto ni) (omou kana)

(Nihon mo kara mo) (tenjiku made mo) 13-76

This mind, what do you think I am thinking about?

They are about Nihon, Kara, and Tenjiku.

(Kono aida) (michinori yohodo) (aru keredo)

(Ichiya no ma nimo) (hataraki o suru) 13-78

This span, much distance there are.

in one night in time, I will work.

(Kono hanashi) (ningen nanto) (omote iru)

(Tsukihi kashimono) (mina waga kodomo) 13-79

This talk, human beings, what are you thinking?

God’s loan, you are my children..

(Itsumade mo) (Tsukihi jikkuri) (shite ireba)

(Itsu ni naritemo) (osamaru me nash) 13-80

As long as God keeps still,

whenever , there will be vision of settling. 

(Soreyue ni) (Tsukihi dekakeru) (hataraki ni)

(Doko e deru yara) (shirita mono nashi) 13-81

Therefore, God will go forth to work (bring new members to our churches).

Where, she will go, there is no one that knows.

(Sekaiju) (kokoro sumasu to) (yu kara wa)

(Chotto no koto ya to) (sarani omouna) 13-82

The world, the mind I will  settle,  I say.

Small matter, furthermore do not think.

(Dono yona)( koto demo meme) (mune no uchi)

(Sumashite naraba) (abunaki wa nai) 13-83

In whatever kind of matter, the individual innermost heart

is purified, there will be no danger.

(Dandan to) (Tsukihi Nichinichi) (omowaku wa)

(Oku no hito o) (matsu bakari ya de) 13-84

Step by step, day by day God is thinking,

many people she is waiting only.

(Kono hito o) (doyu koto de) (matsu naraba)

(Ichiretsu waga ko) (Tasuketai kara) 13-85

These people, why is it that I am waiting.

Everyone of my children, I want to save.

(Kotoshi niwa) (donna Mezurashi) (michisuji ga)

(Miete kuru yara) (kore shiren de na) 13-86

This year, what a marvelous path

will be seen. This you do not know.

(Kuchi saki de) (nanbo shinjitsu) (yuta tote)

(Tare ka Kikiwake) (suru mono wa nai) 13-87

By the mouth, previous how much truth is said,

There is no one who is easily taught.

(Soreyue ni) (Tsukihi Konotabi) (dono yona)

(Koto mo shinjitsu) (mina shite miseru) 13-88

Therefore, God  at this time, whatever kind

of matter, truly all will be shown (illness as guidance).

(Kono yona) (koto o shitaru mo) (ningen no)

(Kokoro majiru to) (sarani omouna) 13-89

Whatever kind of thing that is done, human

mind is mixed, furthermore do not think.

(Tsukihi niwa) (amari shinjitsu) (mikaneru de)

(Sokode dono yona) (koto mo suru no ya) 13-90

To God, not many truths to let pass unnoticed.

Therefore, whatever kind of matter I will do.

(Ika hodono) (goteki tarumo) (wakaki demo)

(Kore o tayori to) (sarani omouna) 13-91

However strong or young you may be,

This is reliable, furthermore do not think.

(Konotabi wa) (Kami ga omote i) (arawarete)

(Juyojizai ni) (hanashi suru kara) 13-92

At this time, God appears, and is revealed.

Free and unlimited blessings, the talk I will do.

(Dono yona) (koto mo shinjitsu) (suru kara wa)

(Mune no uchi yori) (hitori sumikiru) 13-93

In whatever kind of matter, as I work in truth

From what comes from the innermost heart, by itself will purify (mind).

(Imamade wa) (ichiretsu wa) (mina ningen no)

(Kokoro bakari de) (shiyan shitaredo) 13-94

Until now, everyone, all human

mind only you have been pondering.

(Konotabi wa) (dono yona koto mo) (ningen no)

(Kokoro shiyan wa) (sarani iran de) 13-95

This time, whatever kind of matter also, human

mind pondering, there is no need.

(Nanimo kamo) (dono yona koto mo) (yute oku)

(Nani o yutemo) (uso to omouna) 13-96

Whatever maybe, whatever kind o matter I will say.

Whatever is said, lies do not think.

(Takayama de) (dono yona mono ga) (habikaru mo)

(Kono shinjitsu o) (tare mo shiromai) 13-97

The high mountains, whatever kind of pesron, are rampant.

The truth, no one knows.

(Tsukihi niwa) (donna tokoro ni) (iru mono mo)

(Mune no uchi oba) (shikato mite iru) 13-98

To God, wherever place you may be,

the innermost heart, God is certainly is looking at it.

(Mune no uchi) (Tsukihi kokoro ni) (kanotara)

(Itsu made nari to) (shikato funbaru) 13-99

The innermost heart, if Gods’ mind  accepts it.

Forever, I certainly will stand firm in your favor.

(Tsukihi yori) (Nichinichi kokoro) (sekikomedo)

(Soba no kokoro ni) (wakari nai node) 13-100

From God, day by day my mind hastens.

Those minds close to me, there is no understanding.

(Sekikomi mo) (nanino koto ya to) (omou kana)

(Ryuke tsukureba) (mizu ga hoshikaro) 13-101

The hastening, what things are you thinking?

The harvest producing, you may need water (pure mind).

(Kono hanashi) (mina ichiretsu no) (kokoro niwa)

(Nanto omote) (shiyan shite iru) 13-102

This talk, all everyone’s mind,

With what thoughts are you pondering over this talk?

(Tsukihi niwa) (daiichi kore o) (tasuketasa)

(Sokode dono yona) (koto mo yu no ya) 13-103

To God , this is important, I will like to save (you all).

Therefore, what kind of things I will say.

(Nanimo kamo) (Tsukihi ika hodo) (kudoitemo)

(Makoto ni kiite) (kureru mono nashi) 13-104

Whatever matter, God no matter how much persuasion.

Truly to listen and come, person does not exist.

(Soreyue ni) (Tsukihi no zannen) (rippuku ga)

(Yamayama tsumori) (kasanarite aru)  13-105

Therefore,  the regret and anger of God has

mountainously piled upon each other.

(Imamade wa) (tsukihi kitaran) (Soreyue ni)

(Jitto shiteita) (koto de aredomo) 13-106

Until now, God has not come out, therefore

I have been keeping still.

(Konotabi wa) (mo hi ga tsunde) (aru kara na)

(Donna shigoto mo) (hayaku kakaru de) 13-107

This time, as the days have passed,

Whatever work, quickly I will start.

(Konosaki wa) (dono yona michi ga)( aru totemo)

(Hito o uramina) (waga mi urami ya) 13-108

Hereafter on whatever path that exist.

to a person do not hold a grudge, your own self, reproach.

(Kono hanashi) (doko no koto tomo) (yuwan de na)

(Takayama nitemo) (tanisoko made mo) 13-109

This talk, where it is , I do not say.

The high mountains it may happen, to the low valleys also.

(Dono yona) (koto o yu mo) (tasuketasa)

(Sokode iroiro) (kudoki tsumeta de) 13-110

What kind of thing, I will say, I want to save you.

Therefore, various persuasions I will pile up on you.

(Konosaki wa) (nani o yutemo) (dono yona)

(Koto demo ashiki) (koto wa yuwan de) 13-111

Hereafter, whatever is said.

What kind of thing, Evil matters, I do not say.

(Shinjitsu no) (tasuke bakari o) (seku karani)

(Sokode Dandan) (iken shita no ya) 13-112

The true salvation only, I hasten

Therefore, step by step, admonitions are done.

(Shinjitsu ni) (kokoro sumashite) (sono ue wa)

(Tasukeru moyo) (hayaku oshieru) 13-113

Truly the mind purified.  Upon that occurrence,

the preparation for salvation, quickly will be taught.

(Kono tasuke) (doyu koto de) (aru naraba)

(Hoso sen yono) (mamori tsutome o) 13-114

This salvation, How is it to happen?

Small pox,  to prevent, protection Service to perform.

(Mata tasuke) (Yamazu shinazu ni) (yowaran no)

(Shoko mamori o) (hayaku yaritai )13-115

Another salvation from illness, death and weakening,

Proof amulet, I will like to give.

(Nanimo kamo) (yorozu tasuke o) (seku karani)

(Kokoro shidai ni) (donna koto demo) 13-116

In whatever, world salvation I hasten because

depending on the mind, any matter……

(Ichiretsu wa) (mina meme no) (mune shidai)

(Donna koto oga) (kanawan de nashi) 13-117

Everyone, all individuals are dependent on the heart.

There is nothing large that cannot be realized.

(Amagoi mo) (imamade Kami ga) (shinjitsu ni)

(Nanimo yutaru) (koto wa nakeredo) 13-118

Praying for rain, until now  God truly

what was said of this matter, was nonexistent.

(Konotabi wa) (dono yona koto mo) (shinjitsu o)

(Tazune kuru nara) (mina yute kikasu) 13-119

This time, whatever kind of thing, truly

a request come, all would be said and informed.

(Tsukihi niwa) (nani kanawan to) (yuwan de na)

(Mina meme no) (kokoro shidai ya) 13-120

To God, what you will realize, I will not say.

all the individual mind, it depends on.

Click to continue to: Chapter 14

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s