CHAPTER 13

OFUDESAKI/ CHAPTER 13 TENRIKYO

(Kyomade wa) (nanika shinpai) (shita naredo)      *-

(Asunichi kara wa) (okwan no michi) 13-1

Until today, whatever worries, you went through

From tomorrow, a broad path.

(Imamade wa) (donna nanju na) (michisuji mo)   *-

(Miete aru kara) (kotowari bakari) 13-2

Until now, what difficulties, of  the paths

I  saw. There were warnings only.

(Konosaki wa) (tashika ukeyau) (Tsukihi niwa)    *-

(Donna koto demo) (abunaki wa nai) 13-3

Hereafter, certain assurance  from God,

whatever kind of matter, there will be no danger.

(Dandan to) (donna hanashi o) (kiita tote)     *-

(Sekai tanoshime) (Tsukihi hataraki) 13-4

Step by step, whatever talk one hears,

the world rejoice, God will work.

(Korekara wa) (Tsukihi dekakeru) (hataraki ni)      *-

(Nani o suru tomo) (tare mo shiromai) 13-5

From now on, God will go forth to work.

But what will do, no one knows.

(Nichinichi ni) (sekai no tokoro) (misumaseba)     *-

(Ichiretsu kodomo) (ijirashii koto) 13-6

Day after day, the world’s location, looking at it,

everyone (my) children , it is a pitiful matter.

(Tsukihi niwa) (dandan donna) (koto demo na)      *-

(Tasukeru moyo) (seku bakari ya de) 13-7

From God, step by step  whatever matter

The preparation to save, hastens only.

(Koremade wa)( kotowari bakari) (yute oita)    *-

(Mo korekara wa) (kotowari wa nai) 13-8

Until now, only warnings, said placed. 

From now on, the warnings will be none.

(Kyomade wa) (nanimo shirazu ni) (ningen no)    *-

(kokoro bakari de) (shinpai o shita) 13-9

Until today, knowing nothing, human’s

mind only, you have worried.

(Korekara wa) (kokoro shikkari) (irekaete)   *-

(Kami ni motarete) (Yoki-zutome o) 13-10

From now, the mind firmly, replace it.

Lean on God,  and perform the Joyous Service.

(Shitaru nara) (sono mama suguni) (shikkari to)    *-

(Riyaku arawasu) (kore o mite kure) 13-11

When it is done, by it self, quickly and reliably

blessing  will be revealed. Watch for this and come.

(Kore saika) (tashika riyaku ga) (mieta nara).    *-

(Ato wa itsu demo) (mina Kanrodai) 13-12

This certainly, the blessings are seen.

Afterward, always, all will be the Central pillar.

(Konosaki wa) (Tsukihi ichido) (yuta koto)     *-

(Donna koto demo) (somuki dekemai) 13-13

Hereafter,what God once said,

whatever matter, you cannot disobey.

(Tsukihi yori) (yutaru koto o) (kesu naraba)    *-

(Suguni shirizoku) (shochi shite iyo) 13-14

From God, what I say, if you erase it

I will quickly withdraw. Ponder over it.

(Imamade wa) (uchi mo sekai mo) (shinjitsu no)      *-

(Kokoro ni) (wakari sarani) (nai node) 13-15

Until now, those within and the world, about the Original mind,

in your mind, furthermore understanding, there is none.

(Tsukihi niwa) (daiichi kore ga) (zannen na)    *-

(Nanto kore oba) (sumashitaru nara) 13-16

For God, this is the greatest regret.

How this, God will settle.

(Kono kokoro) (doshita naraba) (wakaru yara)   *-

(Nandemo iken) (seneba naran de) 13-17

This mind, how will it occur, to make you understand?

In any case, admonishment must be done.

(Iken demo) (chotto no hito dewa) (nai karani)    *-

(Oku no mune ga) (kore wa mutsukashi) 13-18

To admonish, it is not just a small amount of  people.

There are many hearts. This is difficult

(Ika hodoni) (mutsukashi koto to) (yuta tote)   *-

(Meme no kodomo) (iken suru zo ya) 13-19

However difficult matter, that is said.

Each child, I shall admonish.

(Kono moyo) (doshita naraba) (yokaro zo)    *-

(Nandemo Kami no) (zanen arawasu) 13-20

This preparation, what is the best way to accomplish it?

By all means, God’s regret, will be revealed.

(Nichinichi ni) (Kami no mune niwa) (dandan to)   *-

(Hokori ippai) (tsumori aredomo) 13-21

Day by day, concerning God’s heart, step by step

much dust, piles up on it.

(Kono hokori) (soji suru no wa) (mutsukashii)    *-

(Tsutome nari tomo) (kakaritaru nara) 13-22

This dust, sweeping to do,  is difficult.

By the Service it certainly occurs, if it starts.

(Kokoro sai) (shinjitsu Kami ga) (uketoreba)       *-

(Donna hokori mo) (soji suru nari) 13-23

The mind, certainly the Original mind, if God accepts it.

Whatever dust, I will sweep.

(Ichiretsu no) (mune no uchi sai) (sukiyaka ni)    *-

(Soji shitateta) (koto de aru nara) 13-24

In everyone, the  innermost heart is completely

swept clean. If this occurs,

(Sorekara wa) (sekaiju wa) (ki ga isamu)     *-

(Yokizukume ni) (hitori naru zo ya) 13-25

Then afterwards, in the world, the minds will be spirited.

Complete joy, by itself will occur.

(Shikato kike) (takayama nitemo) (tanisoko mo)    *-

(Mireba Tsukihi no) (kodomo bakari ya) 13-26

Firmly listen, from the high mountains to the low valleys,

I see God’s children only.

(Ningen mo) (ichiretsu kodomo) (kawaikaro)     *-

(Kami no zannen) (kore omote kure) 13-27

Humans also, everyone, your children you love.

God’s regret, think about it and come.

(Koremade wa) (dono yona koto o) (mita totemo)    *-

(Kami no ho niwa) (jitto mite ita )13-28

Until now, what kind of matter had been seen.

From the perspective of God, looked only, keeping still.

(Konotabi wa) (mo hi ga tsunde) (aru kara na)    *-

(Donna koto demo) (mina yu hodoni) 13-29

This time, as the day has passed, because this exist

What kind of things , I shall speak out on everything.

(Tsukihi niwa) (sekaiju o) (miwatasedo)      *-

(Moto hajimari o) (shirita mono nashi) 13-30

God, the world, looking at over

The Origin beginning, knowing person is nonexistent.

(Kono moto o) (dozo sekai e) (oshietasa)    *-

(Sokode Tsukihi ga) (arawarete deta) 13-31

This Origin, by all means to the world, I would like to teach.

Therefore, God has gone out to be revealed.

(Konotabi no) (Tsukihi zanen to) (yu mono wa)     *-

(Yoi naru koto de) (nai to omoe yo) 13-32

This time, God’s regret that is said,

Auspicious matters , nonexistent, to think about.

(Tsukihi niwa) (kono shinjitsu o) (sekaiju e)        *-

(Doshite nari to) (oshietai kara) 13-33

To God, this Original mind, to the world, 

how is it to become? God will like to teach.

(Sore shirazu) (Tsukihi yu koto) (mina keshite)    *-

(Ato wa ningen) (gokoro habikaru) 13-34

Unaware of it, what God says, all is erased.

Afterwards, human minds run rampant.

(Konosaki wa) (Tsukihi no zanen) (ripuku o)     *-

(Mina harasu de na) (kore ga shochi ka) 13-35

Hereafter, God’s regret and anger,

all will be cleared. This you must ponder.

(Tsukihi nimo) (zanen rippuku) (harashitara)    *-

(Ato wa mezurashi) (michi o tsukeru de) 13-36

Concerning God, regret and anger are  cleared away,

afterward, a marvelous path I will build.

(Kono michi wa) (doyu koto ni) (omou kana)     *-

(Yorozu tagaini) (tasuke bakari o) 13-37

This path, what are you thinking?

Everyone’s mutual salvation only.

(Sekaiju) (tagaini tasuke) (suru naraba)    *-

(Tsukihi mo kokoro) (mina hikukeru) 13-38

The people , mutual salvation is done.

God’s mind, all will accept (the prayers).

(Tsukihi nimo) (kokoro hikiuke) (suru kara wa)       *-

(Donna koto demo) (hataraki o suru) 13-39

Concerning God, because  God will accept the mind,

in any kinds of things, work will  be done.

(Hataraki mo) (doyu koto ni) (omou kana)    *-

(Zen to aku to o) (wakeru bakari ya) 13-40

The workings, what are your thoughts?

Good and evil, to distinguish only.

(Kyomade wa) (donna akuji to) (yuta tote)    *-

(Waga mi ni shirita) (mono wa arumai) 13-41

Until today, what evil deed that is said to occur.

What occurs on one’s body, knowing person does not exist.

(Kono kokoro) (Kami ga shinjitsu) (yute kikasu)  *-

(Mina ichiretsu wa) (shiyan shite kure)  13-42

This mind , God, the Original mind, will tell and inform. 

All everyone ponder it and come.

(Sekaiju) (ichiretsu wa mina) (kyodai ya)       *-

(Tanin to yu wa) (sarani nai zo ya) 13-43

People, everyone are all brothers and sisters.

Outsider to say, furthermore is nonexistent

(Kono moto o) (shiritaru mono wa) (nai node na)     *-

(Sore ga Tsukihi no) (zanen bakari ya) 13-44

This Origin , knowing person, is nonexistent.

That is God’s regret only.

(Takayama ni) (kurashite irumo) (tanisoko ni)    *-

(Kurashite irumo) (onashi tamahii)13-45

The high mountains who are  living, and the low valley

who are living, they have the same souls.

(Soreyori mo) (dandan tsukau) (dogu wa na)    *-

(Mina Tsukihi yori) (kashimono naru zo) 13-46

Furthermore, step by step, the instruments (bodies) one uses

are all from God. They will become what is borrowed.

(Sore shirazu) (mina ningen no) (kokoro dewa)    *-

(Nando takabiku) (aru to omote) 13-47

Unaware of this, all humans’s  minds,

how  domineering  exist, they are thinking.

(Tsukihi niwa) (kono shinjitsu o) (sekaiju e)   *-

(Dozo shikkari) (shochi sashitai) 13-48

To God, this Original mind, to the world.

By all means, firmly will like us to ponder

(Kore saika) (tashikani shochi) (shita naraba)    *-

(Muhon no ne wa) (kirete shimau ni) 13-49

This, certainly if one ponders, if this happens

the root of rebellion , will be cut off, and come to an end.

(Tsukihi yori) (shinjitsu omou) (takayama no)    *-

(Tatakai saika) (osametaru nara) 13-50

From God, the Original mind if one thinks, the high mountain’s

worst battle, will certainly settle.

(Kono moyo) (doshita naraba) (osamaro)   *-

(Yoki zutome ni) (detaru koto nara) 13-51

This preparation, how is it to become settled.

The Joyous Service, if  this appears to occur.

(Kono kokoro) (tare ga yu towa) (omouna yo)    *-

(Tsukihi no kokoro) (bakari naru zo ya) 13-52

This mind, who is it directed toward, do not wonder.

God’s mind, to only those who become.

(Kono Tsutome) (takayama nitewa) (mutsukashii)    *-

(Kami ga shikkari) (hikiuke o suru) 13-53

This Service, concerning the high mountains, it is difficult.

God will firmly give assurance.

(Konotabi wa) (donna koto demo) (shinjitsu ni)  *-

(Tashika ukeya) (hataraki o suru) 13-54

This time in all matters, attaining the Original mind,

certain assurance, I will work.

(Kami ga dete) (sekaiju o hatarakeba)     *-

(Donna Tsutome mo) (kowami nai zo ya) 13-55

When God goes forth and works throughout the world,

Whatever Service, there will be no fear.

(Shikato kike) (takayama ya tote) (tanisoko o)     *-

(Mamani shirareta) (koto de aredomo) 13-56

Listen carefully, the high mountains,  to the low valley

are doing as they please, this matter exist though.

(Korekara wa) (Tsukihi kawari ni) (deru hodoni)      *-

(Mamani shiyo nara) (sureba shite miyo) 13-57

From now on, God will change things, and go out  

and do as God pleases. If done, look at it.

(Imamade to) (nanika monku ga) (chigau de na).      ?

(Korekara saki wa) (Kami no mama ya de) 13-58

Until now, whatever changes, there was no error.

From now on, in the future, it will be as God pleases.

(Tsukihi yori) (amakudari taru) (kokoro na).   ?

(Nanno koto yara) (tare mo shiromai) 13-59

About God descending from heaven, God’s mind,

what is it thinking, no one knows.

(Daiichi wa) (ryuke tsukuru o) (tasuketasa)       *-

(Koe ichijo o) (oshietai kara) 13-60

Foremost,  to grow crops (members), to help.

Solely the Fertilizer, to teach

(Koe demo na) (doshite kiku to) (omouna yo)       *-

(Kokoro o Kami ga) (uketorita nara) 13-61

The fertilizer, how does it become effective, do not think.

The mind, if God accepts it.

(Imamade wa) (shinjitsu Kami ga) (yute aredo)   *-

(Uchi kara shitemo) (utagau bakari) 13-62

Until now, the Original mind, God has been speaking about.

Even To those within,  you only have doubts.

(Konotabi wa) (nani o yutemo) (utagau na)    *-

(ore utagaeba) (Tsukihi shirizoku) 13-63

This time, whatever is said, do not doubt.

If you have doubt, God will withdraw.

(Kono koto wa) (akudoi hodomo) (yute oku).    ?

(Kore utagaeba) (makoto kokwai) 13-64

This matter, furthermore I repeat, saying done

This if you have doubts, it will be truly frightening.

(Tsukihi yori) (ichido yute) (oita koto)     *-

(Itsu ni naritemo) (chigau koto nashi) 13-65

From God, once said, this put in place,

whenever it occurs, there will be no error.

(Imamade wa) (Tsukihi nani goto) (yuta tote)   *-

(Mina utagote) (yuikesu bakari) 13-66

Until now, God whatever matter was said,

all doubted and erased only.

(Tsukihi niwa) (daiichi kore ga) (zannenna)     *-

(Nandemo kore o) ( shikato kimeru de) 13-67

For God, this is the greatest regret.

By all means, this I shall certainly decide.

(Korekara wa) (Tsukihi yu koto) (nani goto mo)   *-

(Somukan yoni) (Kami ni motare yo) 13-68

From now on, what God says, whatever matter,

you must not go against. You must lean on God.

(Shitaru nara) (Kami no ho nimo) (shinjitsu ni)  *-

(Tashika hikiuke) (hataraki o suru) 13-69

If it is done, to turn to God, by attaining the Original mind,

certain assurance given, God will work.

(Tsukihi niwa) (kora hodo kudoki) (tsumeru kara)    *-

Kokoro chigaeba suguni shirizoku 13-70

For God, hey to the extent of my persuasion that pile up.

If the mind differs, I will quickly withdraw.

(Shinjitsu ni) (kokoro ni makoto) (aru naraba)    *-

(Donna tasuke mo) (chigau koto nashi) 13-71

The Original mind, in the mind, if it truly exist, 

whatever salvation, there is no error.

(Konosaki wa) (ryuke no koe o) (chigawan yo)    *-

(Dozo shikkari) (shochi shite kure) 13-72

Hereafter, the fertilizer of the crop (members), for it not to fail

Please firmly ponder and come.

CHAPTER 13   PART 2 TENRIKYO

(Kyokara wa) (Tsukihi no omou) (koto oba no)    *-

(Dono yona koto mo) (mina yuikakeru) 13-73

From today, what God’s thinking about. God,

what kind of things, all will be told.

(Imamade mo) (taite hanashi mo) (toitaredo)    *-

(Tsukihi omowaku) (mada yute nai) 13-74

Up until now, many talks, I have told.

God’s intention, yet I have not told.

(Korekara wa) (donna hanashi o) (shitaru tomo)   *-

(Kore o kanarazu) (uso to omouna) 13-75

From now on, whatever talks I may give,

These are certainly lies, do not think.

(Dono yona) (koto o yu yara) (shiren de na)    *-

(Tsukihi no kokoro) (sete iru kara) 13-76

What kind of thing I say, you do not know.

God’s mind, there is hastening.

(Kono kokoro) (doyu koto ni) (omou kana)     *-

(Nihon mo kara mo) (tenjiku made mo) 13-76

This mind, in what manner am I thinking.

They are about Nihon, Kara, and Tenjiku.

(Kono aida) (michinori yohodo) (aru keredo)     *-

(Ichiya no ma nimo) (hataraki o suru) 13-78

This span, much distance there are.

In one night in time, I will work.

(Kono hanashi) (ningen nanto) (omote iru)    *-

(Tsukihi kashimono) (mina waga kodomo) 13-79

This talk, human beings, what are you thinking?

God’s loan, you are all my children..

(Itsumade mo) (Tsukihi jikkuri) (shite ireba)    *-

(Itsu ni naritemo) (osamaru me nash) 13-80

As long as God keeps still,

whenever , there will be no vision of settling. 

(Soreyue ni) (Tsukihi dekakeru) (hataraki ni)     *-

(Doko e deru yara) (shirita mono nashi) 13-81

Therefore, God will go forth to work.

Where, she will go, there is no one that knows.

(Sekaiju) (kokoro sumasu to) (yu kara wa)     *-

(Chotto no koto ya to) (sarani omouna) 13-82

The world, the mind I will  settle,  I say.

Small matter, furthermore do not think.

(Dono yona)( koto demo meme) (mune no uchi)     *-

(Sumashite naraba) (abunaki wa nai) 13-83

In whatever kind of matter, the individual innermost heart

is purified, there will be no danger.

(Dandan to) (Tsukihi Nichinichi) (omowaku wa)     *-

(Oku no hito o) (matsu bakari ya de) 13-84

Step by step, day by day, God is thinking,

many people (God) is waiting only.

(Kono hito o) (doyu koto de) (matsu naraba)     *-

(Ichiretsu waga ko) (Tasuketai kara) 13-85

These people, why is it that I am waiting.

Everyone of my children, I want to save.

(Kotoshi niwa) (donna Mezurashi) (michisuji ga)     *-

(Miete kuru yara) (kore shiren de na) 13-86

This year, what a marvelous path

will be seen. This you do not know.

(Kuchi saki de) (nanbo shinjitsu) (yuta tote) *-

(Tare ka Kikiwake) (suru mono wa nai) 13-87

By the mouth, previously, how much the Original mind is said,

who understands person, there is not.

(Soreyue ni) (Tsukihi Konotabi) (dono yona)   *-

(Koto mo shinjitsu) (mina shite miseru) 13-88

Therefore, God at this time, whatever kind of

of things, the Original mind, all will be shown. 

(Kono yona) (koto o shitaru mo) (ningen no)       *-

(Kokoro majiru to) (sarani omouna) 13-89

Whatever kind of thing that is done, human’s

mind is mixed, furthermore do not think.

(Tsukihi niwa) (amari shinjitsu) (mikaneru de).    *-

(Sokode dono yona) (koto mo suru no ya) 13-90

To God, not to let the Original mind pass unnoticed.

Therefore, whatever kind of matter I will do.

(Ika hodono) (goteki tarumo) (wakaki demo)     *-

(Kore o tayori to) (sarani omouna) 13-91

However strong or young you may be,

This is reliable, furthermore do not think.

(Konotabi wa) (Kami ga omote i) (arawarete)    *-

(Juyojizai ni) (hanashi suru kara) 13-92

At this time, God appears, and is revealed.

Free and unlimited blessings, the talk I will do.

(Dono yona) (koto mo shinjitsu) (suru kara wa)    *-

(Mune no uchi yori) (hitori sumikiru) 13-93

In whatever kind of things, the Original mind, I will make happen.

From what comes from the innermost heart, by itself, one will purify

(Imamade wa) (ichiretsu wa) (mina ningen no)    *-

(Kokoro bakari de) (shiyan shitaredo) 13-94

Until now, everyone, all human’s

mind only, you have been pondering.

(Konotabi wa) (dono yona koto mo) (ningen no)    *-

(Kokoro shiyan wa) (sarani iran de) 13-95

This time, whatever kind of matter also, human’s

mind pondering, furthermore, is not needed.

(Nanimo kamo) (dono yona koto mo) (yute oku). ?

(Nani o yutemo) (uso to omouna) 13-96

In all things, whatever kind of matter that I say to place

Whatever is said, lies do not think.

(Takayama de) (dono yona mono ga) (habikaru mo)   *-

(Kono shinjitsu o) (tare mo shiromai) 13-97

The high mountains, whatever kind of persons, are rampant.

This Original mind, no one knows.

(Tsukihi niwa) (donna tokoro ni) (iru mono mo)     *-

(Mune no uchi oba) (shikato mite iru) 13-98

To God, wherever place you may be,

the innermost heart, God is certainly is looking at it.

(Mune no uchi) (Tsukihi kokoro ni) (kanotara)     *-

(Itsu made nari to) (shikato funbaru) 13-99

The innermost heart, if God’s mind accepts,

Forever, I certainly will stand firm in your favor.

(Tsukihi yori) (Nichinichi kokoro) (sekikomedo)     *-

(Soba no kokoro ni) (wakari nai node) 13-100

From God, day by day my mind hastens.

Those minds close to me, there is no understanding.

(Sekikomi mo) (nanino koto ya to) (omou kana)    *-

(Ryuke tsukureba) (mizu ga hoshikaro) 13-101

The hastening, what things are you thinking?

The harvest (members) producing, you may need water (pure mind).

(Kono hanashi) (mina ichiretsu no) (kokoro niwa)     *-

(Nanto omote) (shiyan shite iru) 13-102

This talk, all everyone’s mind,

With what thoughts are you pondering over this talk?

(Tsukihi niwa) (daiichi kore o) (tasuketasa)    *-

(Sokode dono yona) (koto mo yu no ya) 13-103

To God , this is important, I will like to save (you all).

Therefore, what kind of things I will say.

(Nanimo kamo) (Tsukihi ika hodo) (kudoitemo)    *-

(Makoto ni kiite) (kureru mono nashi) 13-104

Whatever matter, God no matter how much persuasion.

Truly to listen and come, person does not exist.

(Soreyue ni) (Tsukihi no zannen) (rippuku ga)     *-

(Yamayama tsumori) (kasanarite aru)  13-105

Therefore,  the regret and anger of God has

mountainously piled upon each other.

(Imamade wa) (tsukihi kitaran) (Soreyue ni)     *-

(Jitto shiteita) (koto de aredomo) 13-106

Until now, God has not come out, therefore

I have been keeping still.

(Konotabi wa) (mo hi ga tsunde) (aru kara na)     *-

(Donna shigoto mo) (hayaku kakaru de) 13-107

This time, as the days have passed,

Whatever work, quickly I will start.

(Konosaki wa) (dono yona michi ga)( aru totemo)     *-

(Hito o uramina) (waga mi urami ya) 13-108

Hereafter on whatever kind of path that exist.

To a person, do not hold a grudge, your own self, reproach.

(Kono hanashi) (doko no koto tomo) (yuwan de na)    *-

(Takayama nitemo) (tanisoko made mo) 13-109

This talk, where it is about , I do not say.

The high mountains it may happen, to the low valleys also.

(Dono yona) (koto o yu mo) (tasuketasa)      *-

(Sokode iroiro) (kudoki tsumeta de) 13-110

What kind of thing, I will say, I want to save you.

Therefore, various persuasions I will pile up on you.

(Konosaki wa) (nani o yutemo) (dono yona)    *-

(Koto demo ashiki) (koto wa yuwan de) 13-111

Hereafter, whatever is said. What kind

of things, evil things, I do not say.

(Shinjitsu no) (tasuke bakari o) (seku karani)   *-

(Sokode Dandan) (iken shita no ya) 13-112

The Original mind’s salvation only, I hasten.

Therefore, step by step, admonitions are done.

(Shinjitsu ni) (kokoro sumashite) (sono ue wa)    *-

(Tasukeru moyo) (hayaku oshieru) 13-113

To attain the Original mind, the mind is purified. Upon that occurrence,

the preparation for salvation, quickly will be taught.

(Kono tasuke) (doyu koto de) (aru naraba)     *-

(Hoso sen yono) (mamori tsutome o) 13-114

This salvation, How is it to happen?

Small pox,  to prevent, protection Service to perform.

(Mata tasuke) (Yamazu shinazu ni) (yowaran no)    *-

(Shoko mamori o) (hayaku yaritai )13-115

Another salvation from illness, death and weakening,

Proof protection, I will like to give.

(Nanimo kamo) (yorozu tasuke o) (seku karani)    *-

(Kokoro shidai ni) (donna koto demo) 13-116

In whatever, world salvation I hasten because

depending on the mind, any matter……

(Ichiretsu wa) (mina meme no) (mune shidai)     *-

(Donna koto oga) (kanawan de nashi) 13-117

Everyone, all individuals are dependent on the heart.

There is nothing large that cannot be realized.

(Amagoi mo) (imamade Kami ga) (shinjitsu ni)      *-

(Nanimo yutaru) (koto wa nakeredo) 13-118

Praying for rain, until now  God about the Original mind,

what was said of this matter, was nonexistent.

(Konotabi wa) (dono yona koto mo) (shinjitsu o)      *-

(Tazune kuru nara) (mina yute kikasu) 13-119

This time, whatever kind of things. The Original mind,

if you visit and come , all would be said and informed.

(Tsukihi niwa) (nani kanawan to) (yuwan de na)    *-

(Mina meme no) (kokoro shidai ya) 13-120

To God, what comes true, I will not say.

all the individual mind, it depends on.

Click to continue to: Chapter 14

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s