CHAPTER 9

OFUDESAKI/ CHAPTER 9/  1875 TENRIKYO

(imamade wa) (nani o yuutemo)(ningen no)    *-

(kokoro no youni) (omote itaredo) 9-1

Until now, whatever I said, human’s

mind like, you to exist.

(konotabi wa) (nani o yuutemo) (ningen no)    *-

(kokoro aru towa) (sarani omouna) 9-2

This time, whatever I may say, human’s

mind exist, furthermore do not think.

(dono youna) (koto demo shikato) (kiite kure)     *-

(ningen gokoro) (sarani mazen de) 9-3

Whatever kind of matter, firmly listen please.

Human mind, furthermore it is not mixed with.

(Tsukihi yori) (dono yona koto mo) (shikkari to)    *-

(yuikakeru de na) (kore kiite kure ) 9-4

From God, what kind of matter, firmly to

tell you. This listen and come.

(Tsukihi yori) (yashiro to naru o) (futari tomo)     *-

(betsuma hedatete) (oite morotara) 9-5

From God, the Shrine to become, both of them, 

separate rooms, if placed and given,

(nani yuu mo) (soreyori shikato) (ukeyoute)     *-

(tasuke suru zo ya) (shikato mite iyo) 9-6

Whatever you say, more importantly I will firmly accept.  

I will save you. Watch closely!

(konosaki wa) (dono yona tasuke) (suru no mo na)     *-

(mina ukeyau no) (moto de aru kara) 9-7

This time, whatever kind of salvation is to be done,

all will be assured, because the Origin exist.

(dono youna) (koto o yuutemo) (kesan you)    *-

(tashika kikisumi) (shouchi shite kure) 9-8

What kind of things I say, do not ignore the workings.

Certainly clearly listen, ponder and come.

(konosaki wa) (donna mutsukashi) (yamai demo)      *-

(mina ukeyoute) (tasuke suru zo ya) 9-9

Hereafter, however serious the illness may be.

All assurance, I will save you.

(ningen ni) (yamai to yuute) (nai keredo)     *-

(kono yo hajimari) (shirita mono nashi ) 9-10

In human beings, illness to say, is nonexistent but

since this world beginning, a knowing person does not exist.

(kono koto o) (shirashitai kara) (dandan to).     *-

(shuri ya koe ni) (isha kusuri o) 9-11

This matter, to let you know, step by step

I will weed and fertilize (to cure), like doctors & medicines do.

*Fertilizing and weeding is God’s guidance to help prevent illness from occuring, like doctors and medicine do

(korekara wa) (nanika yorozu o) (mina toku de)     *-

(donna koto demo) (shikato kiku nari) 9-12

From now on, everything, all will be explained.

what kind of matter, Listen closely to attain.

(koremade mo) (taite hanashi mo) (toitaredo)      *-

(mada yuute nai) (shinjitsu no koto) 9-13

Until now, most of my talks have been explained.

Not yet said,  about the Original mind.

(kyoukara wa) (dono yona koto o) (yuu yara na)     *-

(Tsukihi no kokoro) (makoto sekikomi) 9-14

From today, on whatever kind of matter to say,

God’s mind is truly hastening.

(nichinichi ni) (nani sekikomu to) (yuu naraba)     *-

(Tsukihi tobideru) (moyou bakari o) 9-15

Day by day, what do I hasten to say, 

God will go out, the  preparation only to.

*God will go out to give guidance to help understand the heart, to attain the pure mind

(kono hanashi) (shikkari kiite) (shouchi seyo)     *-

(donna koto oba) (suru ya shiren de) 9-16

This talk clearly listen. Ponder over it.

Whatever God does, you do not know.

(konosaki no) (michi no youdai) (shikkari to)     *-

(kikiwakete kure) (Tsukihi tanomi ya) 9-17

Hereafter, the condition of the path, firmly

recognize and come, God requests.

(Tsukihi yori) (tobideta koto o) (kiita nara)    *-

(Kanroudai o) (hayaku dasu you) 9-18

From God, about going out,  if heard,

the Central Pillar, the workings to quickly put out.

*this is the temporary Central Pillar God wants placed, so people can direct their prayers toward. The workings are God’s guidance

(Kanrodai) (sueru tokoro o) (shikkari to)     *-

(Jiba no tokoro o) (kokoro zumori o) 9-19

The Central Pillar’s installation location, firmly

to the locality’s place, gather your minds.

*God telling us to direct our prayers to this location

(kore saika) (tashika sadamete) (oita nara)   *-

(donna koto demo) (abunaki wa nai) 9-20

This circumstance is  surely settle. If this occurs,

whatever occurrence, danger will not exist.

*the early followers were apprehensive about praying because of the authorities. God is telling them they will be protected if their minds are pure

(Tsukihi yori) (tobideru tokoro) (choto hanashi)     *-

(takai tokoro ya) (toui tokoro i) 9-21

From God , the location to where to rush out, a little talk about.

To the high places and the far places.

(sono hanashi) (kiitaru naraba) (ichiretsu wa)      *-

(nanto Tsukihi wa) (erai mono ya to) 9-22

That talk, when it is heard, everyone (will say)

how God, is remarkable.

(sekaijuu) (mina Dandan to) (yuu de aro)      *-

(sono hi kitareba) (mune ga hareru de) 9-23

The world,  all step by step will speak of it.

*we need to spread God’s truth to the world, before God begins to sweep the hearts of others

When that day comes, the hearts will be swept (cleared).

(imamade wa) (sanjuu Hachi nen) (izen kara)     *-

(mune no zannen) (makoto kinodoku) 9-24

Until now, from thirty eight years ago (1838),

*when God descended from heaven in 1838

of the heart, the regret is truly unfortunate.

*not understanding the heart is the regret of God

(konotabi wa) (dono yona koto mo) (shikkari to)     *-

(mina ichiretsu ni) (shirasu koto nari )9-25

At this time, what kind of matter, clearly 

to all of everyone, I shall make known resulting in.

(shirasuru mo) (nani shirasuru to) (omou kana)    *-

(moto naru Oya o) (tashika shirasuru)  9-26

To make known, what is it to be known, are you thinking.

The Origin creation Parent, certainly will make known.

(kono youna) (koto o yuikake) (shirasuru mo)    *-

(nanno koto yara) (tare mo shiromai) 9-27

These kind of matters, to talk to make you understand.

What is it about? There is no one who knows.

(kono you o) (ichiretsu naru ni) (shinjitsu o)      *-

(tasuketai kara) (shirashi kakeru de) 9-28

These workings, everyone to attain the Original mind.

*these guidance from God is to make everyone have the pure mind or Original mind

Because I wish to save, I will begin to inform you.  

(imamade ni) (nai tasuke oba) (suru kara wa)     *-

(moto o shirasan) (koto ni oite wa) 9-29

Until now, nonexistent salvation,  because God will do,

the Origin to be informed, the matter to put in place.

(imamade mo) (shiranu koto oba) (oshieru wa)    *-

(moto naru Oya o) (tashika shirasuru) 9-30

Until now, things unknown God will teach.

The Origin creating Parent, I will certainly let you know.

*God will let us know about Oyasama

(moto naru no) (Oya o tashikani) (shirita nara)   *-

(donna koto demo) (mina hikiukeru) 9-31

The Origin creating parent, if certainly is known,

in whatever matter, all assurance.

(kono hanashi) (tare ga yuu towa) (omouna yo)     *-

(Tsukihi no kokoro) (bakari naru zo ya) 9-32

This talk, who is it talking to, do not think.

God’s mind, to only one who would become like.

*the importance of the pure mind is emphasized

(yorozuyo no) (sekai ichiretsu) (miwatase yo)    *-

(yamai to yuu mo) (iroiro ni aru) 9-33

Through all ages, the world, everyone, looking at.

Illness to say, there are various  that exist.

(konotabi wa) (donna mutsukashi) (yamai demo)      *-

(ukeyote tasuke) (kaden oshieru) 9-34

This time, whatever serious illness,

to receive salvation, the ingredients I will teach.

(korekara wa) (tashikani yakumi) (yute kikasu)      *-

(nani o yuutemo) (shouchi shite kure) 9-35

From now on, clearly the ingredients, I will inform and tell you.

Whatever I say, ponder and come.

(konotabi no) (nayamu tokoro wa) (tsurakarou)   *-

(ato no tokoro no) (tanoshimi o miyo) 9-36

This time, the suffering at this place must be trying

*Kokan’s illness

The previous place (Ojiba), look at  how promising.

*previous place is at the Residence

(sakiyori ni) (seeippai ni) (kotowari ga)      *-

(yuute aru zo ya) (shiyan shite miyo) 9-37

Before it happened, many notices

*Kokan’s illness

was said to have occurred. Ponder over it and look.

(dono youna) (koto o suru nimo) (saki i yori)     *-

(kotowarite yue) (kakaru shigoto ya) 9-38

In whatever kinds of things I do, before it comes,

warnings are said, then I begin to work.

(kono hanashi) (douyuu koto ni) (omou kana)        * – 

(Tsukihi juuyou) (shirashitai yue) 9-39

This talk, what is it about you may think.

God’s blessings, to let you understand  I say.

*God’s blessings are guidance to help one attain the Original mind

(shinjitsu ni) (kono ichijou o) (hayabaya to)      *-

(Tsukihi no kokoro) (seete iredomo) 9-40

The Original mind, this one matter quickly 

God’s mind hastens to put in.

(soba naru ni) (ika hodo Tsukihi) (tanondemo)     *-

(kikiwake ga nai) (nanto zannen) 9-41

Those who will be close to me, No matter how much God pleads,

*pleads to understand the Original mind 

recognition is nonexistent. How regretful.

(dono youna) (koto o yuutemo) (ima no koto)     *-

(nani o yuu towa) (sarani omouna) 9-42

What kind of things  I say concerning present matters,

and whar I say about, furthermore do not think.

*God does not say about what is presently occurring, in worldly common human thinking

(dandan to) (nanino hanashi o) (suru nimo na)      *-

(saki naru koto o) (bakari yute oku) 9-43

Step by step, Whatever talk (I) will also do,

The future to become matters, only to say to establish.

(korekara wa) (nanino hanashi o) (suru naraba)    *-

(kanrodai no) (hanashi ichijo) 9-44

From now on, whatever talk, I will do

about the Central Pillar, is the only talk.

(ima naru no) (Kanrodai to) (yuu no wa na)     *-

(choto no shinagata) (made no koto ya de) 9-45

At present, the becoming Central Pillar is said to be 

a mere model. Not yet, an occurrence.

*the Central Pillar today is made of wood. The real Central Pillar will be erected from stone

(korekara wa) (dandan shikato) (yuute kikasu)   *-

(Kanroudai no) (moyou bakari o) 9-46

From now on, step by step clearly, to tell you and make you listen,

the Central Pillar, to prepare only.

*the preparation involves the hastening of the mind to become purified

(kono dai o) (sukoshi horikomi) (sashiwatashi)     *-

(san jaku ni shite) (rokkaku ni seyo) 9-47

This Pillar, to sculpture a little. The diameter

make it 3 shaku, make it  hexagonal.

(imamade ni) (iroiro hanashi) (toitaru wa)      *-

(kono dai sueru) (moyou bakari de) 9-48

Until now, various discussions I have explained.

This Pillar installment, the preparation only.

*the preparation involves the preparation of the minds of the world

(kore saika) (shikkari suete) (oita nara)     *-

(nanimo Kowami mo) (abunaki mo nai) 9-49

This circumstance  firmly installed, if this placement occurs,

*this circumstance refers to when the permanent Central Pillar is constructed.

anything fearful and  dangerous will be nonexistent.

(Tsukihi yori) (sashizu bakari de) (shita koto o)     *-

(kore tometa nara) (waga mi tomaru de) 9-50

From God, instruction only, given to, 

if this is stopped, one’s own body will be stopped.

(kore o mite) (makoto shinjitsu) (kekkou to)       *-

(kore wa Tsukihi no) (oshie naru ka yo) 9-51

Look at this. Truly, the Original mind, carry it out.

This is God’s teachings, that will become.

(kono dai ga) (deketachi shidai) (tsutome suru)    *-

(donna koto demo) (kanawan de nashi )9-52

This Pillar, as soon as it is constructed, the Service will be done. 

In whatever matters, to be fulfilled will be accomplished. 

(kono dai mo) (itsu dousee to) (yuwan de na)     *-

(deketachita nara) (tsutome suru zo ya) 9-53

About this stand, when it will be done,  I do not say,

but when it is completed, the Service (Joyous Service) will be done.

(kore saika) (Tsutome ni kakari) (deta naraba)    *-

(nani kanawan to) (yuu de nai zo ya) 9-54

This circumstance, the Service to begun, If this appears,

anything cannot be realized, I would not say.

(kore o miyo) (tashikani Tsukihi) (jikimotsu no)    *-

(atae shikkari) (tashika watasuru) 9-55

Watch this, surely God, the food from heaven

will firmly grant. Certainly it would be bestowed.

(dona youna) (koto demo tashika) (shinjitsu no)  *-

(shouko nakeneba) (ayaukii koto) 9-56

In what kind of matters, certainly if the Original mind’s  

Proof does not exist, uncertain matters.

*the Original mind’s proof is the Central Pillar

(korekara wa) (dono yona koto mo) (dandan to)    *-

(komakashiku toku) (kore somukuna yo) 9-57

From now on, whatever kind of things, step by step

I shall explain in detail. This do not go against.

(ono hanashi) (nani o yuu ya to) (omouna yo)    *-

(Kanroudai no) (moyou ichijo) 9-58

This talk, what will I say, do not think.

The Central Pillar’s, preparation only. 

*the preparation is not just the physical appearance, but the mental preparation to purify the mind

(kono dai mo) (dandan dan to) (tsumiagete)   *-

(mata sono ue wa ni) (shaku shi sun ni) 9-59

This stand also, increasingly the platform to stack up. 

Again that top to measures 2 shaku, and 4 sun.

(sono ue e) (hirabachi nosete) (oita nara)    *-

(soreyori tashika) jikimotsu o yaro 9-60

On top of it, place a flat vessel. When this is placed,

then certainly the food of heaven will be given.

(Jikimotsu o) (tare ni ataeru) (koto naraba).   *-

(kono yo hajimeta) (Oya ni watasuru) 9-61

The food of Heaven, who is it given to.

This world beginning parent, it will be bestowed to.

(ten yori ni) (atae o morau) (sono Oya no)    *-

(kokoro o tare ka) (shirita mono nashi) 9-62

From heaven, the gift to be received to (Oyasama), that parent’s

mind, knowing person, there is not.

(Tsukihi yori) (tashikani kokoro) (misadamete)     *-

(soreyori watasu) (jikimotsu no koto) 9-63

From God, when certainly the minds are ascertained,

then it will be bestowed. This is about the food from heaven.

(Tsukihi niwa) (kore o watashite) (oita nara)       *-

(ato wa Oya yori) (kokoro shidai ni) 9-64

From God, when this is bestowed, when it occurs.

Afterward, from the Parent, depending on the mind.

Click to continue to: Chapter 10

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s