CHAPTER 9

OFUDESAKI/ CHAPTER 9/  1875 TENRIKYO

(Imamade wa) (nani o yutemo)(ningen no)    *-

(Kokoro no yoni) (omote itaredo) 9-1

Until now, whatever I said, human’s

mind only, you thought it came from.

(Konotabi wa) (nani o yutemo) (ningen no)    *-

(Kokoro aru towa) (sarani omouna) 9-2

This time, whatever I may say, human’s

mind it is, furthermore do not think.

(Dono yona) (koto demo shikato) (kiite kure)     *-

(Ningen gokoro) (sarani mazen de) 9-3

Whatever kind of matter, firmly listen please.

Human mind, furthermore, it  is not mixed with.

(Tsukihi yori) (dono yona koto mo) (shikkari to)    *-

(Yuikakeru de na) (kore kiite kure ) 9-4

From God what kind of matter, firmly to

tell you. This listen and come.

(Tsukihi yori) (yashiro to naru o) (futari tomo)     *-

(Betsuma hedatete) (oite morotara) 9-5

From God, the Shrine to become, both of them, 

separate rooms, placed and given,

(Nani yu mo) (soreyori shikato) (ukeyote)     *-

(Tasuke suru zo ya) (shikato mite iyo) 9-6

Whatever is said, more importantly, firmly accept.  

I will save you. Watch closely!

(Konosaki wa) (dono yona tasuke) (suru no mo na)     *-

(Mina ukeyau no) (moto de aru kara) 9-7

This time, whatever salvation is to be done,

all will be assured, because the Origin exist.

(Kono yona) (koto o yutemo) (kesan yo)    *-

(Tashika kikisumi) (shochi shite kure) 9-8

These kind  of matters that is said, I will never erase.

Certainly to be effective, ponder and come.

(Konosaki wa) (donna mutsukashi) (yamai demo)      *-

(Mina ukeyote) (tasuke suru zo ya) 9-9

Hereafter, however serious the illness may be,

all assurance. I will save you.

(Ningen ni) (yamai to yute) (nai keredo)     *-

(Kono yo hajimari) (shirita mono nashi ) 9-10

In human beings, illness to say, is nonexistent but

since the beginning of this world, there is no person who knows.

(Kono koto o) (shirashitai kara) (dandan to).     *-

(Shuri ya koe ni) (isha kusuri o) 9-11

This matter, to let you know, step by step

I will weed and fertilize (to cure), like doctors & medicines do. (Fertilizing and weeding prevent illness, like doctors and medicine do)

(Korekara wa) (nanika yorozu o) (mina toku de)     *-

(Donna koto demo) (shikato kiku nari) 9-12

From now on, everything, all will be explained.

whatever matter, Listen closely.

(Koremade mo) (taite hanashi mo) (toitaredo)      *-

(Mada yute nai) (shinjitsu no koto) 9-13

Until now, my talks have been explained.

But not yet said,  about the matter of the Original mind.

(Kyokara wa) (dono yona koto o) (yu yara na)     *-

(Tsukihi no kokoro) (makoto sekikomi) 9-14

From today, on whatever kind of matter, I will say,

God’s mind is truly hastening.

(Nichinichi ni) (nani sekikomu to) (yu naraba)     *-

(Tsukihi tobideru) (moyo bakari o) 9-15

Day by day, what am I in haste to say?

God will go out, to prepare only.

(Kono hanashi) (shikkari kiite) (shochi seyo)     *-

(Donna koto oba) (suru ya shiren de) 9-16

This talk, clearly listen. Ponder over it.

Whatever God does, you do not know.

(Konosaki no) (michi no yodai) (shikkari to)     *-

(Kikiwakete kure) (Tsukihi tanomi ya) 9-17

Hereafter, the condition of the path, firmly

recognize and come, God requests.

(Tsukihi yori) (tobideta koto o) (kiita nara)    *-

(Kanrodai o) (hayaku dasu yo) 9-18

From God, about going out, is heard,

the Central Pillar, I will quickly put out.

(Kanrodai) (sueru tokoro o) (shikkari to)     *-

(Jiba no tokoro o) (kokoro zumori o) 9-19

The Central Pillar’s installation location, firmly

to the locality of the place, gather your minds.

(Kore saika) (tashika sadamete) (oita nara)   *-

(Donna koto demo) (abunaki wa nai) 9-20

This  surely settled, if this occurs

Whatever matter, there will be no danger.

(Tsukihi yori) (tobideru tokoro) (choto hanashi)     *-

(Takai tokoro ya) (toi tokoro i) 9-21

From God , the location to where to rush out, a little talk about.

To the high places and the far places.

(Sono hanashi) (kiitaru naraba) (ichiretsu wa)      *-

(Nanto Tsukihi wa) (erai mono ya to) 9-22

That talk, when it occurs, everyone (will say)

How God, is remarkable.

(Sekaiju) (mina Dandan to) (yu de aro)      *-

(Sono hi kitareba) (mune ga hareru de) 9-23

To the world, everyone gradually will speak of it.

When that day comes, the hearts will be swept (cleared).

(Imamade wa) (sanju Hachi nen) (izen kara)     *-

(Mune no zannen) (makoto kinodoku) 9-24

Until now, from thirty eight years ago (1838),

the heart’s regret, is truly unfortunate.

(Konotabi wa) (dono yona koto mo) (shikkari to)     *-

(Mina ichiretsu ni) (shirasu koto nari )9-25

At this time, what kind of matter, clearly 

to all of everyone, I shall make known.

(Shirasuru mo) (nani shirasuru to) (omou kana)    *-

(Moto naru Oya o) (tashika shirasuru)  9-26

To make known, what is it to be known, are you thinking.

The Origin becoming parent, certainly will make known.

(Kono yona) (koto o yuikake) (shirasuru mo)    *-

(Nanno koto yara) (tare mo shiromai) 9-27

These kind of matters, to talk to make you understand.

What is it about? There is no one who knows.

(Kono you o) (ichiretsu naru ni) (shinjitsu o)      *-

(Tasuketai kara) (shirashi kakeru de) 9-28

These workings, to everyone to occur, one must attain the Original mind.

Because I wish to save, I will begin to inform you.  

(Imamade ni) (nai tasuke oba) (suru kara wa)     *-

(Moto o shirasan) (koto ni oite wa) 9-29

Until now, nonexistent salvation, God will do.

The Origin must be known. The matter if it is put in place.

(Imamade mo) (shiranu koto oba) (oshieru wa)    *-

(Moto naru Oya o) (tashika shirasuru) 9-30

Until now, the things unknown, God will teach.

The Origin resulting in, the Parent, I will certainly let you know.

(Moto naru no) (Oya o tashikani) (shirita nara)   *-

(Donna koto demo) (mina hikiukeru) 9-31

The Origin becoming parent, certainly is known,

in whatever matter, I shall all guarantee.

(Kono hanashi) (tare ga yu towa) (omouna yo)     *-

(Tsukihi no kokoro) (bakari naru zo ya) 9-32

This talk, who is it talking about, do not think.

God’s mind, to only one who would become like.

(Yorozuyo no) (sekai ichiretsu) (miwatase yo)    *-

(Yamai to yu mo) (iroiro ni aru) 9-33

Through all ages, the world, everyone, looking at.

Illness to say, there are various  that exist.

(Konotabi wa) (donna mutsukashi) (yamai demo)      *-

(Ukeyote tasuke) (kaden oshieru) 9-34

This time, whatever serious illness,

the accepted salvation, the family recipe, I will teach;

(Korekara wa) (tashikani yakumi) (yute kikasu)      *-

(Nani o yutemo) (shochi shite kure) 9-35

From now on, clearly the ingredients, I will inform and tell you.

Whatever I say, ponder and come.

(Konotabi no) (nayamu tokoro wa) (tsurakaro)   *-

(Ato no tokoro no) (tanoshimi o miyo) 9-37

This time, the suffering place must be trying (Kokan’s illness).

The previous place (Ojiba), look at  how promising it is.

(Sakiyori ni) (seeippai ni) (kotowari ga)      *-

(Yute aru zo ya) (shiyan shite miyo) 9-37

Before it happened (Kokan’s illness), many notices

was said to have occurred. Ponder over it and look.

(Dono yona) (koto o suru nimo) (saki i yori)     *-

(Kotowarite ue) (kakaru shigoto ya) 9-38

In whatever kinds of things  I do, about the future,

I give notice before, then begin working.

(Kono hanashi) (doyu koto ni) (omou kana)        * – 

(Tsukihi juyo) (shirashitai yue) 9-39

This talk, what kind of matter are you thinking?

God’s blessings, to let you understand  I say.

(Shinjitsu ni) (kono ichijo o) (hayabaya to)      *-

(Tsukihi no kokoro) (sete iredomo) 9-40

The Original mind, this settled promptly, 

God’s mind hastens to put it  in.

(Soba naru ni) (ika hodo Tsukihi) (tanondemo)     *-

(Kikiwake ga nai) (nanto zannen) 9-41

Those who will be near me, No matter how much God pleads,

there is no recognition. How regretful.

(Dono yona) (koto o yutemo) (ima no koto)     *-

(Nani o yu towa) (sarani omouna) 9-42

What kind of things  I say, concerning present matters

whatever I say about, furthermore you do not think about.

(Dandan to) (nanino hanashi o) (suru nimo na)      *-

(Saki naru koto o) (bakari yute oku) 9-43

Step by step, Whatever talk (I) will also do,

The future to become matters, only to speak.

(Korekara wa) (nanino hanashi o) (suru naraba)    *-

(Kanrodai no) (hanashi ichijo) 9-44

From now on, whatever talk, I will do

about the Central Pillar, is the only talk.

(Ima naru no) (Kanrodai to) (yu no wa na)     *-

(Choto no shinagata) (made no koto ya de) 9-45

At present, the becoming Central Pillar is said to be

a mere model. It is not completed.

(Korekara wa) (dandan shikato) (yute kikasu)   *-

(Kanrodai no) (moyo bakari o) 9-46

From now on, step by step clearly, to tell you and make you listen,

the Central Pillar, to prepare only.

(Kono dai o) (sukoshi horikomi) (sashiwatashi)     *-

(San jaku ni shite) (rokkaku ni seyo) 9-47

This Pillar, to sculpture a little. The diameter

make it 3 shaku, make it  hexagonal.

(Imamade ni) (iroiro hanashi) (toitaru wa)      *-

(Kono dai sueru) (moyo bakari de) 9-48

Until now, various discussions I have explained.

This Pillar installment, the preparation only.

(Kore saika) (shikkari suete) (oita nara)     *-

(Nanimo Kowami mo) (abunaki mo nai) 9-49

This quickly, firmly installed, if this placement occurs,

nothing fearful, and nothing dangerous.

(Tsukihi yori) (sashizu bakari de) (shita koto o)     *-

(Kore tometa nara) (waga mi tomaru de) 9-50

From God, instruction only, given, 

if this is stopped, one’s own body will be stopped.

(Kore o mite) (makoto shinjitsu) (kekko to)       *-

(Kore wa Tsukihi no) (oshie naru ka yo) 9-51

Look at this, the truth. The Original mind, carry it out.

This is God’s teachings, that will become.

(Kono dai ga) (deketachi shidai) (tsutome suru)    *-

(Donna koto demo) (kanawan de nashi )9-52

This Pillar, as soon as completed, the Service will be done.

In whatever matters, nothing cannot be realized.

(Kono dai mo) (itsu dose to) (yuwan de na)     *-

(Deketachita nara) (tsutome suru zo ya) 9-53

About this stand, when it will be done,  I do not say,

but when it is completed, the Service (Joyous Service) will be done.

(Kore saika) (Tsutome ni kakari) (deta naraba)    *-

(Nani kanawan to) (yu de nai zo ya) 9-54

This quickly, the Service if begun, If this appears,

nothing cannot be realized, I would not say.

(Kore o miyo) (tashikani Tsukihi) (jikimotsu no)    *-

(Atae shikkari) (tashika watasuru) 9-55

Watch this, surely God, the food from heaven

will firmly grant. Certainly it would be bestowed.

(Dona youna) (koto demo tashika) (shinjitsu no)  *-

(Shoko nakeneba) (ayaukii koto) 9-56

What kind of matters, certainly, if the Original mind’s  

Proof does not exist,  it should remain questionable.

(Korekara wa) (dono yona koto mo) (dandan to)    *-

(Komakashiku toku) (kore somukuna yo) 9-57

From now on, whatever kind of matter, step by step

I shall explain in detail. Do not disagree with this.

(Kono hanashi) (nani o yu ya to) (omouna yo)    *-

(Kanrodai no) (moyo ichijo) 9-58

This talk, what will I talk about, do not think.

The Central Pillar’s, solely about the preparation.

(Kono dai mo) (dandan dan to) (tsumiagete)   *-

(Mata sono ue wa ni) (shaku shi sun ni) 9-59

This stand also, step by step to be piled up

Again that top to measures 2 shaku, and 4 sun.

(Sono ue e) (hirabachi nosete) (oita nara)    *-

(Soreyori tashika) jikimotsu o yaro 9-60

On top of it, place a flat vessel. When this is placed,

then certainly the food of heaven will be given.

(Jikimotsu o) (tare ni ataeru) (koto naraba).   *-

(Kono yo hajimeta) (Oya ni watasuru) 9-61

The food of Heaven, who is it given to matter.

This world beginning parent, it will be bestowed to.

(Ten yori ni) (atae o morau) (sono Oya no)    *-

(Kokoro o tare ka) (shirita mono nashi) 9-62

From heaven, the gift to be received to (Oyasama), that parent’s

mind, there is no one who knows.

(Tsukihi yori) (tashikani kokoro) (misadamete)     *-

(Soreyori watasu) (jikimotsu no koto) 9-63

From God, when certainly the minds are ascertained,

then it will be bestowed. This is about the food from heaven.

(Tsukihi niwa) (kore o watashite) (oita nara)       *-

(Ato wa Oya yori) (kokoro shidai ni) 9-64

From God, when this is bestowed, when it occurs.

Afterward, the parent decides, depending on her mind.

Click to continue to: Chapter 10

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s