CHAPTER 7

OFUDESAKI/CHAPTER 7 / 1875 or 1876 TENRIKYO

(Tsukihi yori) (sanju hachi nen) (izen nite)      *-

(Amakudari taru) (moto no innen) 7-1

God from, 38 years ago

descended from heaven because of the causality of the Origin.

(Tsukihi yori) (sono innen ga) (aru yue ni)     *-

(Nanika isai o) (hanashitai kara) 7-2

From God, that causality is said to exist.

Whatever details I would like to talk.

(Kami taru wa) (sore o shirazu ni) (nani goto mo)    *-

(sekainami ya to) (omote iru nari ) 7-3

Those in high places, that they do not know, of any thing.

Worldly, they are thinking.

(kono tokoro) (moto naru Jiba no) (koto naraba)    *-

(Hajimari dashi o) ( shiran koto nashi) 7-4

This place, the Origin becoming locality, if it is realized.

The Origin’s revelation, unknown matters there will not be.

(Kami taru e) (kono shinjitsu o) (hayabaya to).  *-

(Shirashite yaro to) (Tsukihi omoedo) 7-5

Those in high places, this Original mind, to quickly 

to teach, God’s thoughts.

(Kami taru wa) (sore o shirazu ni) (meme no)     *-

(Waga mi shiyan o) (bakari omote) 7-6

Those in high places, that  do not know. Each

of their own body, they are thinking about only.

(Tsukihi niwa) (dandan mieru) (michisuji ni)     *-

(Kowaki abunaki) (michi ga aru node) 7-7

To God, step by step sees the path one is on.

Dreadful dangerous paths, there are.

(Tsukihi yori) (sono michi hayaku) (shiraso to)     *-

(Omote shinpai) (shiteiru to koso) 7-8

From God, that path quickly to let you know,

thinking, is worried and is appealing  to you.

(Ningen no) (waga ko omou mo) (onaji koto)    *-

(Kowaki abunaki) (michi o anjiru) 7-9

Human beings, your own children thinking about, it is the same.

The dreadful dangerous path (you are on), I am anxious.

(Sore shirazu) (mina ichiretsu wa) (meme ni)      *-

(Mina ukkari to) (kurashi iru nari) 7-10

Unaware of that, all everyone, to each

all carelessly living.

(Kono sekai) (nanika yorozu o) (ichiretsu ni)      *-

(Tsukihi shihai o) (suru to omoe yo) 7-11

This world, whatever all, to everyone

God will guide, think about it.

(Kono hanashi) (doyu koto ni) (omou kana)    *-

(Korekara saki no) (michi o mite iyo) 7-12

This talk what do you think of it?

From now on, the future path look at it.

(Dona yona) (takai yama demo) (mizu ga tsuku)    *-

(Tanisoko ya tote) (abunage wa nai) 7-13

What kind of high the mountain there is, water will reach it.

In the low valleys, there will be no danger

(Nanimo kamo) (Tsukihi shihai o) (suru kara wa)     *-

(Oki chiisai yu) (de nai zo ya) 7-14

In whatever, from God guidance will be done.

Big and small saying, do not.

(Koremade mo) (nandemo yogi) (hoshii kara)     *-

(Taitei tazune) (itaru naredomo) 7-15

Even until now, by all means, missionaries I want.

I have mostly visited everywhere.

(Konotabi wa) (tanisoko nitewa) (choto shitaru)     *-

(Kii ga tappuri) (miete aru nari) 7-16

This time in the low valleys, promising

trees are plenty, are seen.

(Kono kii mo) (dandan Tsukihi) (deirishite)    *-

(Tsukuri agetara) (kuni no hashira ya) 7-17

These trees, step by step when God enters them,

God raises them , the country’s pillar will become.

(Sorekara wa) (nichinichi Tsukihi) (misadamete)     *-

(Ato no yogi no) (moyo bakari o) 7-18

Then afterwards, day by day, God will ascertain (their minds)

The timbers that come after, the preparation only.

(Soreyori mo) (hineta kii kara) (dandan to)    *-

(Teiri hikitsuke) (ato no moyo o) 7-19

Then, from old trees, step by step,

to attract and guide, the preparation to follow after.

(Nichinichi ni) (Tsukihi omowaku) (fukaku aru)    *-

(Onaji tokoro ni) (ni hon san bon) 7-20

Day by day, God’s expectations are profound.

the same place, 2 or 3  (trees found).

(Kono kii mo) (mematsu omatsu wa) (yuwan de na)     *-

(Ika naru kii mo) (Tsukihi omowaku) 7-21

These tress, male or female pine I do not say.

Any becoming tree are God’s expectations.

(Kono ato i) (nanino hanashi o) (suru naraba)    *-

(Yogi no moyo) (bakari yu nari) 7-22

This afterwards, what talks I would do.

the preparation of timbers, only I will say.

(Yogi demo) (chotto no koto dewa) (nai karani)     *-

(Goju rokuju no) (ninkazu ga hoshi) 7-23

Timbers, a small amount , it is not.

50 to 60 in number I want.

(Kono nin mo) (itsuitsu made mo) (heran yo)      *-

(Matsudai tsuzuki) (kireme naki yo) 7-24

These numbers, forever not to decrease.

Forever to continue, without an end.

(Kora hodoni) (omou Tsukihi no) (shinjitsu o)     *-

(Mina no kokoro wa) (nani o omou ya) 7-25

Hey about,  thinking God, about the Original mind.

All of your minds, what are you thinking.

(Dono yona) (kudoki hanashi o) (suru no mo na)     *-

(Tasuketai to no) (ichijo bakari de) 7-26

Whatever kind of persuasion talk I do,

to save you, solely only.

(Ichiretsu no) (mune no uchi yori) (shinjitsu ni)  *-

(Hayaku wakarita) (koto de aru nara) 7-27

Everyone, what comes from the innermost heart, to attain the Original mind,

quickly understands it, if this matter happens…

(Sorekara wa) (Tsukihi yorozu) (shihai suru)    *-

(Nanika yorozu no) (tasuke suru zo ya) 7-28

Then God, all will preside (guide) over.

Whatever all, will save.

(Kono tasuke) (hayaku riyaku o) (misetasa ni)      *-

(Tsukihi no kokoro) (seku bakari ya de) 7-29

This salvation, quickly the blessing I want to show.

God’s mind hastens only.

(Nanimo kamo) (kono sekikomi ga) (aru yue ni)     *-

(Mune no uchi yori) (soji sogu de) 7-30

In all matters, this hastening, it is said to exist.

From what comes from the  innermost heart, hurry sweeping.

(Kono hanashi) (doko no koto ya to) (omouna yo)     *-

(Mina meme no) (uchi no hanashi ya) 7-31

This talk, where is it about, do not think.

All each of your inner ( heart), is the talk about.

(Meme ni) (mune no uchi yori) (shikkari to)        *-

(Shinjitsu o dase) (suguni mieru de) 7-32

Each of you, from what comes from the innermost heart, firmly

the Original mind, show it.  Then all will be seen immediately.

(Tsukihi yori) (kono sekikomu ga) (aru yue ni)     *-

(Nanika kokoro wa) (isogashii koto) 7-33

From God, this hastening exist, I say.

In anything (my) mind is busy

(Kore saika) (hayaku juyo) (miseta nara)    * – 

(Tsukihi no kokoro) (hitori isamu ni) 7-34

This quickly the blessings are seen

God’s mind, by itself will be spirited.

(Imamade mo) (ima ga kono yo no) (hajimari to)    *-

(Yute aredomo) (nanno koto yara) 7-35

Even until now, now is this world’s beginning,

I have said. Yet what does it mean.

(Konotabi no) (juyojizai de) (tokushin se)      *-

(Imamade konna) (koto wa shiromai) 7-36

This time, the blessings be convinced.

Until now these things were not known.

(Tsukihi yori) (tainai yori mo) (irikonde)     *-

(Juyojizai o mina) (shite miseru) 7-37

From God,  inside the body, will enter

the blessings all will be shown.

(Kora hodono) (juyojizai no) (shinjitsu o)     *-

(Hanashi suru no wa) (ima hajime ya de) 7-38

Hey about the blessings, to attain the Original mind.

The talk I will do, is now the first.

(Konosaki wa) (itsu ni naritemo) (kono douri)     *-

(Juyojizai o) (hayaku shirasuru) 7-39

Hereafter, whenever it occurs, by this truth,

the blessing, I will quickly show you.

(Imamade mo) (ika naru michi mo) (torita ga)     *-

(Obiya tasuke no) (tameshi hajime ya) 7-40

Until now, every kind of path you have gone through.

Safe birth salvation’s test I will begin.

(Konotabi wa) (Obiya tasuke no) (shinjitsu o)       *-

(Hayaku tasuke o) (Tsukihi sekedomo) 7-41

This time, Safe birth salvation, to attain the Original mind.

Quickly the salvation, God hastens.

(Ichiretsu wa) (imamade shiran) (koto ya kara)    *-

(Mina jikkuri to) (izumi iru nari) 7-42

Everyone, until now, you did not know this matter.

All were hesitant, and depressed.

(Shinjitsu ni) (kokoro sadamete) (negau nara)     *-

(Juyojizai ni) (ima no ma nimo)  7-43

To attain the Original mind, settle the mind. If you ask,

the free & unlimited blessing now at any time.

(Kono koto wa) (tare demo shiranu) (koto ya kara)   *-

(Mune ga wakaran) (Tsukihi zannen) 7-44

This matter no one knows of this because

the heart is not understood. The regret of God.

(Imamade wa) (nani yono koto mo) (mienedomo)   *-

(Korekara saki wa) (hayaku mieru) 7-45

Until now, what kind of matters, you were not able to see.

From now on , the future you will quickly see.

(Shinjitsu no) (kokoro aru nara) (nani nari to)        *-

(Hayaku negae yo) (suguni kanau de) 7-46

The Original mind, if the mind has. Whatever occurs, 

quickly pray.  Immediately I shall respond.

(Dono yona) (koto wa ikan to) (yuwan de na)    *-

(Tasuke ichijo) (sete iru kara) 7-47

Whatever kind of matter, not possible I do not say.

Single salvation, I am hastening.

(Kora hodoni) (Tsukihi no kokoro) (sekikomedo)    *-

(Soba no kokoro wa) (nande izumudo) 7-48

Because of this, God’s mind hastens.

Those near me, why are your minds depressed?

(Hayabaya to) (kokoro isande) (sekikome yo)    *-

(Tsukihi machikane) (kore o shiran ka) 7-49

Quickly the mind make spirited. Hasten it!

God waits, don’t you know?

(Tsukihi yori) (juyojizai o) (shinjitsu ni)       *-

(Hayaku misetai) (kore ga ichijo) 7-50

From God, the blessings, to attain the original mind, 

quickly like to show. This is foremost.

(Kora hodoni) (omou Tsukihi no) (shinjitsu o)     *-

(Soba no kokoro wa) (mada sekainami) 7-51

Hey, what extent are you thinking about God’s Original mind.

Those near, their minds are still worldly.

(Kono yona) (koto o yu mo) (ningen no)    *-

(Kokoro dewa nai) (Tsukihi kokoro ya) 7-52

This  kind of matter I say, human’s

mind it is not, it is God’s mind.

(Imamade wa) (nani o yutemo) (ningen no)      *-

(Kokoro ga majiru) (yoni omote) 7-53

Until now, whatever I said, human’s

mind was mixed,  you thought.

(Shikato kike) (korekara kokoro) (irekaete)    *-

(Ningen gokoro) (aru to omouna) 7-54

Listen clearly, from now on, the mind replace it.

Human mind, do not think.

(Imamade wa) (onaji ningen) (naru yoni)    *-

(Omote iru kara) (nanimo wakaran) 7-55

Until now, the same, like human as you,

you thought, you do not understand anything.

(Korekara wa) (nani o yu nimo) (nasu koto mo)    *-

(Ningen naru to) (sarani omouna) 7-56

From now on, whatever I may say or do,

human occurrences, furthermore do not think.

(Imamade wa) (higara mo chitto) (kitaran de)     *-

(Nani yo no koto mo) (shikae itaru de) 7-57

Until now, as the day has not yet come,

What kind of matters, I have been holding back.

(Konosaki wa) (dono yona koto o) (yu nimo na)   *-

(Kowami abunaki) (nai to omoe yo) 7-58

Hereafter, whatever thing I may say,

fear or danger, there is none, think about.

(Korekara wa) (Tsukihi debari o) (suru hodoni)   *-

(Donna koto demo) (kayashi shite yaru) 7-59

From now on, God will go out

In whatever matters, I will give returns.

(Tsukihi yori) (Koremade naru no) (zannen wa)     *-

(Yamayama tsumori) (kasanarite aru) 7-60

From God, up to now, the regret

has mountainously accumulated and piled up.

(Ika hodoni) (zannen tsumori) (aru totemo)    *-

(Dose kose wa) (yu de nai zo ya) 7-61

No matter how much, the regret accumulated there is.

In any case, to do (force), I do not say.

(Korekara wa) (dono yona takai) (tokoro demo)    *-

(Kono shinjitsu o) (hayaku misetai) 7-62

From now on, however high place there may be,

This Original mind, quickly to show you.

(kami taru no) (kokoro sumiyaka) (wakaritara)    *-

(Tsukihi juyo) (hayaku suru no ni) 7-63

Those upper society’s mind, if they quickly understand

God’s blessings (illness as guidance), I will quickly do.

(Tsukihi yori) (kono juyo o) (sekaiju e)      *-

(Hayaku ichiretsu) (shirashitaru nara) 7-64

From God, these blessing  to the world

quickly everyone if they understand it.

(Konotabi no) (haramite iru o) (uchi naru wa)     *-

(Nanto omote) (machite iru yara) 7-65

This time’s pregnancy that exist, within to become.

What are your thoughts, while you are waiting?

(Kore bakari) (hitonami ya towa) (omouna yo)      *-

(Nandemo Tsukihi) (erai omowaku) 7-66

This only, ordinary matters do not think.

In all matters, God has profound intentions.

(Kono moto wa) (roku nen izen ni) (san gatsu no)        *-

(Ju go nichi yori) (mukai torita de) 7-67

This Origin (instrument at creation), 6 years ago, 3rd month

fifteenth day, I went to receive her.

(Sorekara wa) (imamade Tsukihi) (shikkari to)         *-

(Dakishimete ita) (hayaku misetai) 7-68

After that, until now God  firmly

embraced her, quickly I will like to show.

(Sore shirazu) (uchi naru mono wa) (nanimo kamo)     *-

(Sekainami naru) (yoni omote) 7-69

Unaware of this, those of you within. In all matters

worldly occurence, you are thinking.

(Kono hanashi) (doyu koto ni) (omou kana)    *-

(Kore ga daiichi) (kono yo hajimari) 7-70

This talk, what are your thoughts?

This (she) is foremost in this world’s beginning.

(Matasaki no) (michi no yodai) (dandan to)     *-

(Yorozu no koto o) (mina toite oku) 7-71

Hereafter, the condition of the path, step by step

all matters, all will be explained.

(Na wa Tamae) (hayaku mitai to) (omou nara)      *-

(Tsukihi oshieru) (te o shikkari) 7-72

Her name is Tamae. Quickly to see her if you thinking,

God’s teaching hand (hand dance), firmly (perform it).

(Kono hanashi) (shinjitsu omou) (koto naraba)     *-

(Kokoro osamete) (hayaku kakare yo) 7-73

This talk, the Original mind , thinking, if it happens.

Settle your mind, and quickly to begin (the Service).

(Imamade wa) (nani o yutemo) (ichiretsu no)    *-

(Mune mo wakaran) (hi mo kitaraide) 7-74

Until now, whatever I said , concerning everyone’s

heart, it is not understood.  The day also had not come.

(Dandan to) (mune ga wakareba) (hi mo kitaru)    *-

(Tsukihi no kokoro) (erai sekikomi) 7-75

Little by little, the heart understood, the day will come.

The mind of God, there is great hastening.

(Kore saika) (hayaku mietaru) (koto naraba)      *-

(Donna mono demo) (kanau mono nashi) 7-76

This (understanding of heart) quickly is seen, if this happens

whatever person, opposing person, there will be none.

(Tsukihi yori) (kore o shikkari) (miseta nara)     *-

(Ato no shigoto wa) (donna koto demo) 7-77

From God, this (about the heart) is firmly shown (to high mountains)

The following workings, any kind of things.

(Imamade mo) (obiya hoso no) (kono yurushi)   *-

(Nanto omote) (mina ga ita yara) 7-78

Even until now, safe child birth, small pox, these blessings,

How are you thinking, all  to be?

(Konotabi wa) (dona koto demo) (sukiyaka ni)     *-

(Mina shinjitsu ni) (yute kikasuru) 7-79

This time, whatever matter, quickly

to all, the Original mind, I will begin to tell you.

(Korekara wa) (obiya tasuke mo) (shikkari to)      *-

(Setsunami nashi ni) (hayaku umasuru) 7-80

From now on, childbirth salvation firmly

without pain, quickly you will deliver.

(Dandan to) (kuchi de nani goto) (yuta tote)   *-

(Tsukihi yu yoni) (seneba ikan de) 7-81

Step by step, by the mouth, whatever is said.

What God says, you must do.

(Tsukihi yori) (nanino koto demo) (shikkari to)     *-

(Yu yoni seyo) (chigau koto nashi) 7-82

From God, whatever matter, firmly

do what I say. There is never an error.

(Dono yona) (tasuke suru no mo) (mina Tsutome)     *-

(Tsukihi yu yoni) (tashika suru nara) 7-83

Any kind of salvation done, all the Service.

What God says, certainly do it.

(Shinjitsu no) (kokoro aru nara) (Tsukihi nimo)

(Shikato ukeyai) (tasuke suru zo ya) 7-84       *-

The Original mind, the mind if you have it. God

firmly assures to save.

(Konotabi wa) (tasuke suru no mo) (shinjitsu ni)     *-

(Ukeyote tasuke) (ima ga hajime ya) 7-85

This time, the salvation I will do.  The Original mind,

is received, the salvation  now I will begin.

(Kora hodoni) (Tsukihi no kokoro) (sete iru)     *-

(Soba no kokoro mo) (Tsutome koshirae) 7-86

Hey, because the mind of God  hastens.

You close to me, your minds prepare for the Service

(Kono moyo)( nani bakari dewa) (nai hodoni)       *-

(Donna koto demo) (mina Tsutome ya de) 7-87

This preparation, what only, it is not.

Whatever circumstance,  it is all the Service.

(Tsutome demo) (onaji koto dewa) (nai hodoni)   *-

(Mina sorezore to) (tee o oshieru) 7-88

The Service, the same matter it is not.

All each, the hands I will teach.

(Imamade no) (michi no sugara to) (yu mono wa)     *-

(Doyo michi mo) (shirita mono nashi) 7-89

Until now, the path one takes that is said.

What path (one is on), there is no one who knows.

(Korekara wa) (dono yona michi mo) (dandan to)  *-

Yorozu michisuji mina yute kikasu 7-90

From now on, every kind of path, step by step

every path, all I shall tell and explain.

(Tsukihi yori) (nanimo michisuji) (kiita nara)   *-

(Kono zannen wa) (muri de arumai) 7-91

From God, when all the paths are listened to.

God’s regret, unreasonable it is not.

(Tsukihi yori) (kono ichijo o) (harashitara)   *-

(Ato no tokoro wa) (yokizukume ya) 7-92

From God, this one matter is cleared away,

Afterwards, as a result, complete joy.

(Nichinichi ni) (yokizukume to) (yu no wa na)    *-

(Ika naru koto ya) (tare mo shiromai) 7-93

Day by day, complete joy that is said,

how it will occur, no one knows.,

(Nanimo kamo) (yoki to yu wa) (mina Tsutome)    *-

(Mezurashi koto o) (mina oshieru de) 7-94

In everything, cheerfulness that is said, is all through the Service.

Marvelous things, all will be taught.

(Dandan to) (Tsutome oshieru) (kono moyo)   *-

(Mune no uchi yori) (mina soji suru) 7-95

Little by little, the Service I will teach. For this preparation,

what comes from the innermost heart, all will sweep (the mind).

(Ato naru wa) (nichinichi kokoro) (isamu de na)   *-

(Yorozu no Tsutome) (tee o tsukeru de) 7-96

Afterwards, day by day the mind will become spirited.

The world’s Service,  your hands, perform it.

(Kono Tsutome) (doyu koto ni) (omou kana)    *-

(Obiya hoso no) (tasuke ichijo) 7-97

This Service, in what manner, are you thinking?

Safe child birth, small pox’s salvation assistance.

(Kono tasuke) (ika naru koto to) (omou kana)    *-

(Hoso sen) (yono Tsutome oshieru) 7-98

This salvation, how will it occur, you may be thinking.

Free from smallpox, kind of Service I will teach.

(Kono michi o) (hayaku oshieru) (kono Tsutome)      *-

(Sekai ichiretsu) (kokoro sumasuru) 7-99

This path I will teach quickly. By this Service,

the world, everyone, the minds will be purified.

(Kono hanashi) (doyu koto ni) (kiite iru)     *-

(Sekai tasukeru) (moyo bakari o) 7-100

This talk, how are you hearing  it.

The world I will save, the preparation only.

(Dono youna) (tasuke suru no mo) (shinjitsu no)   *-

(Oya ga iru kara) (mina hikiukeru) 7-101

Whatever kind of salvation I will do, is because of  the Original mind.

Because the Parent exist, all will be assured.

(Kono koto o) (kore o makoto ni) (omou nara)        *-

(Makoto shinjitsu) (kokoro shidai ya) 7-102

This matter, this is the truth, if you think,

This truth, the Original mind, the mind is dependent on it.

(Kokoro sai) (shinjitsu sunda) (koto naraba)     *-

(Donna koto demo) (chigau koto nashi) 7-103

The mind, the Original mind  is settled, if this happens,

whatever happens, there is no failure.

(Imamade wa) (Tsukihi ika hodo) (omotemo)   *-

(Soba no kokoro ni) (wakari nai node) 7-104

Until now, God, how much was desired,

those near me, their minds they cannot understand.

(Korekara wa) (dono yona Tsutome) (oshieru mo)     *-

(Ningen naru no) (kokoro dewa nai) 7-105

From now on, whatever Service I may teach,

Coming from a Human mind, it is not.

(Tsukihi yori) (dono yona koto mo) (oshieru de)     *-

(Kono yo hajimete) (nai koto bakari) 7-106

From God, whatever kind of things, I will teach.

This world’s beginning, nonexistent matters only.

(Ningen no) (kokoro de omou) (yona koto)    *-

(Tsukihi wa nanimo) (yu de nai zo ya) 7-107

Human’s minds, that thinks of things,

God, anything will not say.

(Tsukihi niwa) (dono yona koto mo) (ichiretsu ni)     *-

(Mina ni oshiete) (yokizukume ni) 7-108

To God, every kind of matter, to everyone.

all to teach, then complete joy.

(Sekaiju) (mina ichiretsu wa) (sumikirite)    *-

(Yokizukume ni) (kurasu koto nara) 7-109

To the world, all everyone is purified.

Complete joy to live to become.

(Tsukihi nimo) (tashika kokoro ga) (isamu nara)   *-

(Ningen naru mo) (mina onaji koto) 7-110

God also, if certainly the mind becomes spirited.

Humans to become (spirited). It is all the same thing.

(Kono you no) (sekai no kokoro) (isamu nara)    *-

(Tsukihi ningen) (onaji koto ya de) 7-111

By these workings, if people’s mind are settled,

God and human being are the same (mind).

Click to continue to: Chapter 8

16

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s