CHAPTER 11

OFUDESAKI/CHAPTER 11/1875  Kokan passes away TENRIKYO

(Mune saki e) (kibishiku tsukae) (kitaru nara)  *-

(Tsukihi no kokoro) (sekikomi de aru)   11-1

Anterior chest, severe pressure, comes upon,

God’s mind, there is hastening.

(Konosaki wa) (ichirestsu naru ni) (dandan to)    *-

(Minouchi sawari) (mina tsuku de aro) 11-2

Hereafter, to everyone will occur, step by step

disorders within the body, all of you may acquire.

(Dono yona) (sawari tsuitemo) (anjina yo)   *-

(Tsukihi no kokoro) (erai omowaku) 11-3

Whatever disorders may appear, do not worry,

God’s mind, great intention exist.

(Minouchi ni) (sawari tsuitemo) (meme no)     *-

(Kokoro sorezore) (mina wakeru de na) 11-4

Within the body, disorder may come.  Each individual

mind  respectively all will be distinguished.

(Shinjitsu ni) (omou kokoro to) (meimei no)     *-

(Shiyan bakari o) (omoi iru to o) 11-5

The Original mind, the mind that thinks like, and  one own self pondering, only to think …..

(Tsukihi niwa) (dono yona kokoro) (iru mono mo)     *-

(Konotabi shikato) (wakete miseru de) 11-6

For God, whatever kind of mind one may have,

this time, clearly it will be distinguished and seen.

(Dono yona) (kokoro mo shikato) (mite iru de)    *-

(Tsukihi Konotabi) (mina wakeru de na) 11-7

Whatever kind of  mind, will be clearly seen.

God, this time will distinguish them all.

(Kuchi saki no) (tsuisho bakari wa) (iran mono)      *-

(Kokoro no makoto) (Tsukihi mite iru) 11-8

Lip service, only following, is unwanted.

The truth of the mind, God is looking at.

(Koremade mo) (iroiro hanashi) (toitaredo)     *-

(Honshinjitsu ga) (miete nai node) 11-9

Even until now, variety of talks, I have explained.

The real Original mind,  although have not been seen.

(Kyonohi wa) (nanino hanashi o) (shitaru tomo)    *-

(Chigau you naru) (koto wa yuwanedo) 11-10

Today, whatever talks I may give,

Workings, different from promised matters, I shall never tell.

(Tsukihi yori) (ichido yute) (oita nara)     *-

(Itsu ni naritemo) (chigau koto nashi) 11-11

From God, once said, if put in place,

throughout time, will never be false.

(Sore shirazu) (soba no kokoro wa) (tare nitemo)     *-

(Sekainami naru) (yoni omote) 11-12

Unaware of this, the minds near, whoever it may be,

worldly common to be, they are thinking.

(Konotabi no) (nayamu tokoro de) (tokushin se)      *-

(Mina no kokoro mo) (meme kokoro mo) 11-13

This time, from the place of the suffering, be convinced

all of you minds, it is about the individual mind.

(Kono koto o) (juyojizai wa) (chigawanedo)      *-

(Mina no kokoro ni) (shochi nakeneba) 11-14

This matter, for the blessing, to have no failures.

All of your minds, there must be pondering.

(Ichiretsu ni) (shochi o shitaru) (koto naraba)      *-

(Tsukihi ukeyote) (tashika tasukeru) 11-15

In everyone, pondering is done, when this occurs,

God will assuredly certainly save.

(Kono tasuke) (doyu koto ni) (omou kana)     *-

(Mikka me niwa) (soto i deru yo) 11-16

This salvation, what matter, are you thinking?

In 3 days, she will go outside.

(Koremade mo) (Tsukihi to yute) (dandan to)    *-

(Hanashi mo toite) (kitaru naredomo) 11-17

Until now, God saying, step by step

talk was explain, it came but…

(Mada shin no) (tokoro wa sarani) (wakarumai)     *-

(Konotabi donna) (koto mo arawasu) 11-18

Still the Original mind, the location, furthermore, you cannot understand.

This time, whatever matter, will be revealed.

(Hanashi demo) (onaji tokoro de) (yu naraba)     *-

(Nando ningen) (gokoro naru yo) 11-19

Even with my talks,  the same place, if I say it at,

How many times human mind to be.

(Mina no mono) (omou kokoro wa) (Kinodoku ya)     *

(Konotabi tokoro) (kaete hanashi o) 11-20

All of you, the thinking of your mind, is pitiful.

This time, the location I will  change, to talk.

(Kore kiite) (ikana mono demo) (tokushin se)     *-

(Tsukihi juyo) (mina kono douri) 11-21

On hearing this, whatever person, be convinced.

God’s blessing, all is about this truth.

(Tainai e) (Tsukihi irikomi) (juy0 o)      *-

(Yute iredomo) (shochi arumai) 11-22

Inside the body, God enters. The blessings

are said to be placed, but pondering does not exist.

(Konosaki wa) (seeippai ni) (dandan to)     *-

(Kotowarite ue) (kakaru koto nari )11-23

Henceforth, given you many, step by step,

warnings upon you, I will begin this matter.

(Tsukihi yori) (araware deru to) (yuta tote)     *-

(Dandan nanimo) (kotowarite ue) 11-24

From God, manifestations to appear that is said to occur.

Step by step,  anything to inform  upon.

(Konotabi no) (nayamite iru o) (yamai ya to)    *-

(Omote iru no wa) (kore wa chigau de) 11-25

This times suffering that exist, illness,

you are thinking exist. This is wrong.

(Kore bakari) (yamai nazo towa) (omouna yo)     *-

(Tsukihi juyo) (shirashitai yue) 11-26

This only, is not just illness, do not think.

God’s blessing, I want to show I say.

(Nanimo kamo) (dono yona koto mo) (shirasuru wa)     *-

(Saki no omowaku) (aru kara no koto) 11-27

In whatever matter, whatever kind of matter,  I will let you know.

There is a future expectation, that exist of this matter.

(Kono hanashi) (doyu koto de) (aru naraba)     *-

(Saki no yorozu wa) (Tsukihi hikiuke) 11-28

This talk, what kind of matter will it exist.

In the future, everything, God will take charge.

(Tsukihi yori) (hikiuke suru to) (yu no mo na)   *-

(Moto no innen aru) (kara no koto) 11-29

From God, to  take charge that is said,

the origin of the causality exist, this is the reason.

(Innen mo) (doyu koto de) (aru naraba)   *-

(Ningen hajime) (moto no dougu ya) 11-30

Causality, by what matter does it exist?

Human beginnings, the Origin’s instruments.

(Kono mono ni) (Tsukihi yorozu no) (shikomu suru)    *-

(Sore de Mezurashi) (tasuke suru no ya) 11-31

This person, God, all things, will train.

By that, marvelous salvation will be done.

(Kono koto wa) (choto no koto ya to) (omouna yo)    *-

(Kore wa nihon no) (koki naru no ya) 11-32

This matter, trivial do not think.

This will become Nihon’s divine record.

Are inde) (kora hodo nanino) (sukiyaka ni)     *-

(Tasukaru koto o) (hayaku shiritara) 11-33

That person to go home, to what extent quickly

the saving matter, if you have known.

(Sore shirazu) (dodo inasazu) (kono toko de)     *-

(Yojo sashite) (okoto omote de) 11-34

Unaware of it, not doing (to return her). This place

taking  care (of her), you thought.

(Konna koto) (hayaku shiritaru) (koto naraba)    *-

(Setsunami mo nashi) (shinpai mo nashi) 11-35

This matter, if quickly you had known, 

there will be no suffering, also no anxiety.

(Ningen wa) (azanai mono de) (aru karani)     *-

(Tsukihi yuwareru) (koto o somuita) 11-36

Human beings, are shallow beings that exist.

God’s sayings, the words they disobey.

(Korekara wa) (donna koto demo) (Tsukihi niwa)  *-

(Motare tsukaneba) (naran koto ya de) 11-37

From now on, whatever happens, to God,

one manages to lean upon, there is nothing that cannot be realized.

(Dono yona) (koto o suru nimo) (Tsukihi nite)     *-    

(Motarete ireba) (abunage wa nai)11-38

In whatever kind of matter I do, toward God,

if one leans upon, there will be no danger.

(Kono yona) (kekko naru no) (michisuji o)     *-

(Shirazu ni ita ga) (ato no kokwai) 11-39

This kind of splendid becoming path,

which you did not know exist, has led to your remorse.

(Konosaki wa) (dono yona koto o) (yuware temo)     *-

(Tsukihi yuwareru) (koto wa somukan) 11-40

Hereafter whatever kind of  matter you are told,

what God says about any matter, one must not disobey.

(Tsukihi yori) (yashiro to naru no) (muna saki no).     ?

(Tsukaete aru o) (nanto omou zo) 11-41

From God, the one to become the Shrine (of God), anterior heart

there is blockage. What are you thinking?

(Kono tsukae) (hitonami naru to)(omouna yo)     *-

(Tsukihi no kokoro) (makoto shinpai) 11-42

This blockage, to be ordinary, do not think!

God’s mind, is truly worried.

(Sore shirazu) (mina ichiretsu wa) (meme ni)    *-

(Waga mi shiyan de) (shigoto bakari o) 11-43

Unaware of this , all everyone, each of you

your own outlook, you attend to only.

(Tsukihi niwa) (dono yona michi mo) (miete aru)     *

(Sekaiju wa) (sore o omowazu) 11-44

To God, every kind of path, is seen.

To the world,  that is, without awareness.

(Kono michi o) (kodomo ichirestsu) (shiyan seyo)   *-

(Dono yona michi ga) (aru ya shiren de) 11-45

This path, my children everyone, ponder over it. 

What kind of path that exist, you do not know.

(Dono yona) (koto demo saki e) (shirashi oku)    *-

(Ato de kokwai) (naki yoni seyo) 11-46

In what kind of matter, in advance I will let you know.

Afterwards, remorseful, not to have it.

(Konna koto) (nani o yu ya to) (mina no mono)    *-

(Omou de aro) (kodomo kawai) 11-47

These things, what are you saying, all of you

are thinking. My children are precious.

(Sekaiju) (oku no kodomo) (mune no uchi)    *-

(Wakaru moyo ga) (kore wa nai ka yo) 11-48

The world, many of the children, the innermost heart

to understand, the preparation, this does not exist.

(Kono yona) (koto o kudokudo) (yu no mo na)    *-

(Michi o anjite) (iru moyo kara) 11-49

These kind of things I repeatedly say is because

the path that leads to fearful conditions exist.

(Korekara wa) (dono yona koto mo) (yute kikasu)    *-

(Kore o kanarazu) (uso to omouna) 11-50

From now on,  what kind of things, I will inform you.

This is with certainty. Never think of it as being false.

(Konotabi no) (Tsukihi no shigoto) (shikato kike)    *-

(Ashiki no yona) (koto wa sen zo ya) 11-51

This time, God’s work, hear me clearly.

Evil kinds of things, I will not do.

(Dodo shite) (Mezurashi tasuke) (oshietasa)     *-

(Sokode kakarita) (shigoto naru zo ya) 11-52

Repeatedly done, marvelous salvation I instruct.

Therefore, I begin workings that will become.

(Imamade to) (kokoro shikkari) (irekaete)     *-

(Yokizukume no) (kokoro naru yo) 11-53

Until now, the mind firmly replaced,

complete joy, the mind will become.

(Kono kokoro) (doshite naru to) (omou kana)     *-

(Tsukihi tainai) (irikonde nara) 11-54

This mind, how is it to become, you think

God, inside the body, enters.

(Nichinichi ni) (hitori kokoro ga) (isamu nari)     *-

(Yokizukume no) (kokoro naru yo) 11-55

Day by day, the mind by itself,  will be spirited.

Complete joy, the mind will become.

(Tsukihi yori) (Nichinichi kokoro) (isame kake)     *-

(Yokizukome ni) (shite kakaru de na) 11-56

From God, day by day, the mind will make spirited.

Complete joy, will start to begin.

(Kono hanashi) (nanto omote) (kiite iru)      *-

(Tasuke ichijo no) (moyo bakari o) 11-57

This talk, what are your thoughts, on hearing this?

Solely the salvation, to prepare only.

(Tsukihi yori) (donna koto demo) (mite iru de)    *-

(Nani o yutemo) (mina shochi seyo) 11-58

From God, whatever matters, is seen

Whatever is said,  you must all ponder.

(Kotoshikara) (shichiju nen wa) (fufu tomo)      *-

(Yamazu yowarazu) (kurasu koto nara) 11-59

From this year forward, 75 years, both husband and wife

without illness, or weakening, to live on if this happens,

(Soreyori no) (tanoshimi naru wa) (arumai na)    *-

(Kore o makoto ni) (tanoshunde iyo) 11-60

However, the pleasure that will become, has not existed.

This is the truth of  pleasure to be.

(Tsukihi niwa) (imamade doko ni) (nai koto o)    *

(Bakari yu zo ya) (shochi shite kike) 11-61

To God, until today, at any places, never known matters,

only will say. Ponder and listen.

(Kono yona) (nai koto bakari) (yu keredo)     *-

(Saki o mite iyo) (mina makoto ya de) 11-62

This kind of unknown matters, only I speak but

watch the future, all is the truth.

(Nani bun ni) (Mezurashi koto o) (suru kara wa)    *-

(Ikana hanashi mo) (nai koto bakari) 11-63

What amount of marvelous things I will do.

Whatever sort of  talks, nonexistent things only. 

(Dono yoni) (nai koto bakari) (yuta tote)      *-

(Saki o mite iyo) (mieru fushigi ya) 11-64

Any kind of things that do not exist, I say

Watch the future, You will see miracles.

(Ima naru no) (nayamite iru wa) (tsurakeredo)     *-

(Korekara saki wa) (kokoro danoshimi) 11-65

The present becoming suffering is trying.

From now on, the future, the mind will be delighted.

(Kono yona) (hanashi kudokudo) (yu no mo na)     *-

(Kore wa matsudai) (koki naru no ya) 11-66

This kind of talk given repeatedly, that is said.

This is the eternal divine record to become.

(Tsukihi yori) (Konotabi koko de) (arawarete)   *-

(Donna koto om0) (hanashi suru no wa) 11-67

From God, this time at this place, I reveal myself

Any important matters, I will speak.

(Dono yona) (koto mo dandan) (shirashitasa)    *-

(Nihon no koki) (mina koshiraeru) 11-68

What kind of matter, step by step, I will teach.

Nihon’s divine record,  all I will make.

(Kono you no) (hajimari dashi wa) (Yamato nite)    *-

(Yamabe kori no) (shoyashiki nari) 11-69

These workings to begin to put in place, is at Yamoto  

of Yamabe County in Yamato Province.

(Sono uchi ni) (Nakayama uji to) (yu yashiki)   *-

(Ningen hajime) (dogu mieru de) 11-70

That house, the Nakayama’s , said to be residence

Human beings started, instruments are seen.

(Kono dogu) (Izanagiii to) (Izanami to)      *-

(unisazuchii to) (Tsukiyomi to nari) 11-71

These instruments are Izanagi (fish/Oyasama), izanami (Zenbei) (serpent),

Kunisazuchi (Kokan), and tsukiyomi (Shuji).

(Tsukihi yori) (sore o misumashi) (amakudari)       *-

(Nanika yorozu o) (shikomu moyo o) 11-72

From God, discerning that, God descended from heaven.

Whatever, all to train, to prepare.

(Kono tokoro) (nani o suru nimo) (dono yona)     *-

(Koto o suru no mo) (mina Tsukihi nari) 11-73

This place, whatever is done, what kind

of things will be done,  it is all done by God.

(Dono yona) (koto o yu nimo) (mina Tsukihi)      *-

(Soba naru) (mono wa mane o) (shite miyo) 11-74

What kind of matter is said, all is God.

Those who will be near me, imitate me and look.

(Kono you o) (hajimete karani) (Kyomade wa)  *-

(Honshinjitsu o) (yuta koto nashi) 11-75

These workings to begin, nonexistent until now.

The true Original mind, has not been told.

(Kyonohi wa) (dono yona koto mo) (shinjitsu o)  *-

(Yuwaneba naran) (yoni naru kara) 11-76

Today, what kind of matters, the Original mind

must be told, the time has come.

(Meme ni) (nani o yu towa) (omouna yo)    *-

(Tsukihi no omou) (yoni yu no ya) 11-77

From the individual, whatever is said , do not think.

What God is thinking,  I only say.

(Nandoki ni) (kairite kiitemo) (meme no)     *-

(Kokoro aru towa) (sarani omouna) 11-78

Whenever you return to listen, the individual

mind exist, furthermore do not think.

(Dono yona) (mono mo shin kara) (tokushin o)    *-

(Sashite kairu de) (kore o mite iyo) 11-79

Whatever person , from the Original mind, be convinced and return. This look at it. 

(Ika hodono) (goteki taru mo) (hatsume demo)   *-

(Tsukihi no kokoro) (kore wa kanawan) 11-80

To what extent, how powerful or clever one may be,

God’s mind, this no one can rival.

Click to continue to: Chapter 12

4

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s