CHAPTER 8

OFUDESAKI/ CHAPTER 8  /1875/Kanrodai identified TENRIKYO

(Nichinichi ni) (Tsukihi zannen) (yamayama to)    *-

(Tsumorite aru o) (harashitai kara) 8-1

Day by day, God’s regret,  mountainously

piles up. I would like to clear it.

(Kono hanashi) (Tsukihi omowaku) (dandan to)     *-

(Nanika yorozu no) (tasuke naru no wa) 8-2

This talk, God’s expectations, step by step

any all salvation to become.

(Shinjitsu no) (kokoro shidai ni) (dono yona)    *-

(Tsutome suru no mo) (mina tasuke ya) de 8-3

The Original mind, the mind depends on. What kind

of Service is done, all will be saved.

(Tsukihi niwa) (sekaiju wa) (mina waga ko)     *-

(Tasuketai to no) (kokoro bakari de) 8-4

To God, the people are all my children.

To save you, (my) mind only.

(Sono tokoro) (sashitome rarete) (zannen na)     *-

(Mada sono nochi wa) (toriharai made) 8-5

That place, they prohibited it, what regret.

Still afterwards, they demolished it.

(Soreyori ni) (Tasuke zutome ga) (deken kara)    *-

(Tsukihi no kokoro) (nanto zannen) 8-6

However, the salvation Service cannot be done.

God’s mind, how regretful.

(Tsutome demo) (Tsukihi dandan) (te o oshie)     *-

(Ningen naru no) (kokoro dewa nai) 8-7

As for the Service, God will step by step, teach the hand movements.

Human becoming mind, it is not.

(Kono yona) (koto o suru no mo) (ningen no)     *-

(kokoro aru towa) (sarani omouna) 8-8

This kind of thing that I will do, human’s

mind exist, furthermore do not think.

(Kono tokoro) (ikana hanashi mo) (Tsukihi nari)     *-

(Donna moyo mo) (mina Tsukihi ya de) 8-9

This place, any talks also is the result of God.

Any preparation, also all is by God.

(Ika naru no) (sawari tsuitemo) (ningen no)     *-

(Kokoro wa sarani) (aru to omouna) 8-10

Whatever disorder (guidance/illness) you get, (from) human

mind , furthermore exist, do not think.

(Kono you o) (hajime dashitaru) (Tsukihi nara)     *-

(Donna koto demo) (shiranu koto nashi) 8-11

These working to begin to put, God does.

Whatever matter, unknown matters, there is none.

(Sekaiju) (ichiretsu naru no) (mune no uchi)     *-

(Tsukihi no ho e) (mina utsuru nari) 8-12

The world, everyone, what occurs, the innermost heart,

to God’s direction is all reflected.

(Sore shirazu) (mina ningen no)( kokoro tote)   *-

(Waga mi shiyan o) (bakari omote) 8-13

Unaware of that, all, take on the human mind.

One’s own body you are pondering, only thinking about.

(Konosaki wa) (mina dandan to) (shinjitsu no)  *-

(Michi o oshieru) (koto de aru kara) 8-14

Hereafter, all step by step, the Original mind’s

path I will  teach. because it exist.

(Kono you no) (hajimari dashi wa) (Tsukihi nari)    *-

(Nanika isai o) (mina oshiekake) 8-15

These workings to begin to place, God will play a role.

Anything in detail, all to teach.

(Soremade wa) (tare ka shiritaru) (mono wa nashi)      *-

(Nanika Tsukihi no) (shiyan bakari de) 8-16

Until then, who knew person was nonexistent.

What was, God’s pondering only.

(Kyomade mo) (nani yono koto mo) (Tsukihi ya to)      *-

(Yute aredomo) (mada wakaran de) 8-17

Even until today, whatever kind of thing, God such things

says about, still you do not understand.

(Shikato kike) (kono yo hajimeta) (shinjitsu to)       *-

(Yute hanashi wa) (toite aredomo) 8-18

Listen clearly, the world beginning Original mind,

spoken talk has been explained.

(Sekai niwa) (tare ka shiritaru) (mono wa nashi)     *-

(Nani o yutemo) (wakari gatanai) 8-19

In the world, who knows person, there is not.

Whatever is said, there is difficulty understanding.

(Sono hazu ya) (kono yo hajimeta) (nai koto o)     *-

(Dandan kudoki) (bakari naru kara) 8-20

So should it be, this world beginning, nonexistent things

step by step, persuasion only will occur.

(Kono you no) (hajimari dashi no) (shinjitsu o)       *-

(Shirashite okan) (koto ni oite wa) 8-21

These workings to start, to put in place, the Original mind

to inform to establish. This must be done before.

(Imamade mo) (tasuke ichijo to) (mama tokedo)      *-

(Honshinjitsu o) (shiranu koto kara) 8-22

Even until now, single salvation occasionally was explained.

But the true Original mind,  you have not known.

(Dono yona) (koto demo Tsukihi) (yu koto ya)      *-

(Kore shinjitsu to) (omote kiku nara) 8-23

What kind of things, is what God says.

This, the original mind to appear and become effective.

(Dono yona) (koto mo dandan) (yute kikasu)    *-

(Kore o makoto to) (omote kikiwake) 8-24

What kind of thing, step by step I will say and explain.

This is true, to think, and then listen.

(Kono you no) (honmoto naru to) (yu no wa na)      *-

(Kono tokoro yori) (hoka ni arumai) 8-25

These workings, the origin creation, what is said.

From this place, there is no other.

(Kono hanashi) (doyu koto ni) (omou kana)     *-

(Doyu hanashi mo) (mina shitai kara) 8-26

This talk, how are you thinking?

Every kind of talks, all I want to do.

(Kono you o) (hajime dashitaru) (shinjitsu o)      *-

(Mina ichiretsu wa) (shochi seneba) 8-27

These workings to start, to put in place, the Original mind,

all everyone must ponder over it.

(Dono yona) (tasuke suru nimo) (hitonami no)     *-

(Yu naru koto wa) (yu de nai kara) 8-28

What kind of salvation I will do  is, it is ordinary

to say, I will not.

(Imamade ni) (mietaru koto ya) (aru koto wa)    *-

(Sonna koto owa) (yu de nai zo ya) 8-29

Up to now, things seen, that exist,

those thing I do not talk about.

(Koremade ni) (nai koto bakari) (yute kikashi)      *-

(Shinjitsu yori no) (tasuke suru zo ya) 8-30

So far, nonexistent things only, I have said and taught.

From the Original mind, true salvation I will do.

(Kono tasuke) (doyu koto ni) (omou kana)     *-

(Hoso sen yono) (Mamori koshirae) 8-31

This salvation, how are you thinking?

Without smallpox, protection I will do.

(Mata tasuke) (obiya juyo) (itsu nari to)      *-

(Nobashi nari tomo) (hayame nari tomo) 8-32

Another salvation, childbirth blessings, when to

extend , or quicken (delivery)

(Kora hodono) (juyojizai o) (yu no mo na)      *-

(Yoi naru koto to) (sarani omouna) 8-33

About the blessings  that are said,

ordinary occurrences, furthermore do not think.

(Tsukihi niwa) (taite kokoro wa) (tsukuse domo)   *-

(Sekaiju wa) (mada sekainami) 8-34

To God, the mind  is devoting ,but

the world still is worldly.

(Kono you o) (hajime dashitaru) (honshin o)     *-

Yute kikasan koto ni oite wa 8-35

These workings to start, to put in place, the real Original mind,  

I must tell and make you listen.

(Kono tokoro) (Tsutome basho wa) (ningen o)    *-

(Hajime dashitaru) (tokoro naru zo ya) 8-36

This place, the place for the Service, human

beginning was started at this place.

(Ningen o) (hajime dashitaru) (kono Oya wa)     *-

(Zonmee de iru) (kore ga makoto ya) 8-37

Human beginning starting, this Parent

is living. This is the truth.

(Kono hanashi) (kore o makoto ni) (omou mono)    *-

(Doko no mono demo) (sarani arumai) 8-38

This talk, this is the truth, thinking person

wherever the person is, furthermore does not exist.

(Kono yona) (nai koto bakari) (yu no wa na)       *-

(Kore ga shinjitsu) (mina makoto ya de) 8-39

These kind of things that were nonexistent only, that is said.

This is the Original mind. All believe it to be true.

(Imamade mo) (nai sekai oba) (hajimeta wa)     *-

(Shiranu koto oba) (oshie hajimete) 8-40

Even now, a world that did not exist, God began.

Unknown things, God began to teach.

(Konotabi mo) (mata nai koto ya) (shiranu koto)    *-

(Bakari yuute) (mata oshiekake) 8-41

This time also, yet nonexistent things, unknown things,

only will say, and await to teach.

(Dono yona) (mono demo shiranu) (koto bakari)    *-

(Kore o oshieru) (Tsukihi omowaku) 8-42

Whatever kind of person,  unknown things only.

This I will teach, God’s intention.

(Tsukihi niwa) (dandan shiranu) (koto bakari)     *-

(Nanimo oshiete) (sekai tasukeru) 8-43

From God, step by step, unknown things only,

everything to teach, the world  to save.

(Kora hodoni) (omou Tsukihi no) (shinpai o)      *-

(Sekai no mono wa) (nanimo shirazu ni) 8-44

God’s thinking, is worried.

The world’s people do not know anything.

(Kokoro sai) (Tsukihi shinjitsu) (uketoreba)   *-

(Donna tasuke mo) (mina ukeyau de) 8-45

The mind, God, the Original mind  accepts,

Any salvation, all will be assured.

(Dona yona) (tasuke to yu mo) (shinjitsu no)      *-

(Oya ga iru kara) (Tsukihi yu no ya) 8- 46

What kind of salvation that is said, the Original mind

 of the Parent is needed, God says 

(Kono Tsukihi) (moto naru Jiba ya) (moto naru no)    *-

(Innen aru de) (juyojizai o) 8-47

This God, the Origin becoming location, and the Origin becoming causality exist,  free and unlimited blessings given.

(Kono hanashi) (nande kono yoni) (kudoi nara)    *-

(Tasuke ichijo) (ukeyau no moto) 8-48

This talk,  How is it that this repeats itself.

Single salvation, assurance from the Origin.

(Kono moto wa) (doko o tazunete) (mitaru tomo)    *-

(Shiritaru mono wa) (sarani arumai) 8-49

This Origin, wherever you visit to seek,

A person that knows, furthermore does not exist.

(Sono hazu ya) (Tsukihi tainai) (irikonde)    *-

(Hanashi suru no wa) (ima hajime ya) de 8-50

So should it be, God, inside the body enters

To talk I will do, now is the first tine.

(Kono sekai) (ichiretsu mieru) (Tsukihi nara)    *-

(Doko no koto demo) (shiranu koto nashi) 8-51

This world, everyone is  seen by God.

Wherever, there is nothing that is unknown

(Tsukihi yori) (mina sorezore to) (misadamete)    *-

(Zen to aku to o) (miwake suru zo ya) 8-52

From God, all each of you am watching.

Good and evil, discerning I will do.

(Tsukihi yori) (nande kono yoni) (kudoi nara)     *-

(Ashiki mieru ga) (kinodoku na kara) 8-53

From God, why am I so persistent.

When I see evil, I fill pity for you.

(Dandan to) (on ga kasanari) (sono ue wa)    *-

(Gyuba to mieru) (michi ga aru kara) 8-54

Step by step, your debts pile up. Upon that,

horses and cattle will be seen, a path that exist.

(Dono yona) (mono demo Tsukihi) (shinjitsu o)  *-

(Uketorita nara) (mina tasukeru de) 8-55

What kind of person, God, the Original mind is

accepted, I will save you all.

(Imamade wa) (donna hanashi o) (shitaru tomo)    *-

(Nanimo mietaru) (koto wa nakeredo) 8-56

Until now, whatever talk taught to you,

anything  seen, has not occurred.

(Koremade mo) (mina miekitaru) (koto naredo)     *-

(Honmoto naru o) (shiran koto kara) 8-57

Even until now, all things have already appeared,

but its’ true origin becoming, is not known.

(Kaminari mo) (jishin okaze) (mizutsuki mo)     *-

(Kore wa Tsukihi no) (zannen rippuku) 8-58

Thunder, earthquakes, great winds, and floods,

these are  God’s regret and anger.

(Kono koto o) (imamade tare mo) (shiran kara)     *-

(Konotabi Tsukihi) (saki e shirasuru) 8-59

This matter, until now no one knew.

This time, God will let you know it before.

(Tsukihi niwa) (mina ichiretsu wa) (waga ko nari)    *-

(Kawai ippai) (omote iredomo) 8-60

To God, all everyone are children of mine.

much love, I am thinking.

(Ichiretsu wa) (mina meme no) (mune no uchi)      *-

(Hokori ippai) (tsumori aru kara) 8-61

Everyone, all of each of your innermost hearts

piles of dust have accumulated.

(Kono hokori) (sukiyaka soji) (sen koto ni)     *-

(Tsukihi ika hodo) (omotaru tote) 8-62

This dust, quickly swept, must be done.

God how much is thinking about.

(Tsukihi yori) (kowaki abunaki) (michisuji o)      *-

(Anjite iredo) (meme shirazu ni) 8-63

From God, dreadful and dangerous path

is anxious about, but each of you do not know.

(Dono yona) (takai tokoro to) (yuta tote)     *-

(Tsukihi no ta ni) (mina waga ko ya de) 8-64

On however high a place that is said to be,

God’s people, are all my children.

(Sore shirazu) (Oya no suru koto) (sashitomete)     *-

(Mata toriharote) (kore wa ikaga zo) 8-65

That you do not know, what the Parent does, you try to stop.

Again to take away. This is questionable.

(Tsukihi niwa) (imamade donna) (koto ya tote)    *-

(Araware detaru) (koto wa nakeredo) 8-66

To God, until now, whatever unpleasant things occurred,

to be revealed and go out, did not occur.

(Konotabi wa) (mune no uchi yori) (sukiyaka ni)      *-

(Harasan koto ni) (ato no moyo o) 8-67

This time, from what comes from the innermost heart, quickly

one must clear it away, to prepare for what follows.

(Kono ato wa) (dono yona mono mo) (ichiretsu ni)      *-

(Tasuketai to no) (shudan bakari o) 8-68

Thereafter, whoever,  to everyone,

to  want to save by all means only.

(Konosaki wa) (tasuke ichijo ni) (kakaritara)     *-

(Dono yona mono mo) (isamu bakari ya) 8-69

Hereafter, single salvation if it is started,

whoever person, spirited will become.

(Nani goto mo) (Tsukihi ichido) (yuta koto)      *-

(Chigai no naru) (koto wa nai zo ya) 8-70

Whatever matters, God, once said,

to become false, this will never happen.

(Imamade mo) (akudoi hodo mo) (toite aru)     *-

(Naredo kokoro ni) (wakari nai kara) 8-71

Even until now, excessively manner, I have taught you.

Yet in your mind, there is no understanding.

(Shikato kike) (onaji ningen) (naru yoni)     *-

(Omote iru no wa) (kore wa chigau de) 8-72

Listen carefully, the same human as you, to become,

to think, this is a mistake.

(Dono yona) (koto o oshiete) (kakaru no mo)      *-

(Moto naru Oya de) (nakuba ikan de) 8-73

Whatever kind of thing to teach, to attend to.

the Origin becoming parent, must be. 

(Imamade mo) (nani o oshiete) (kitaru no mo)     *-

(Mina kono dori) (hajime kaketa de) 8-74

Even until now, what I have taught, arrived at.

All is this truth, that I began to start.

(Ningen o) (hajimeta Oya ga mo ichi nin.     *-

Doko ni aru nara tazune ite miyo 8-75

Human’s beginning Parent, another  place that resembles,

where it is,  visit and look for it.

Kono yona shiranu koto oba dandan to     *-

Yute iredomo kore ga makoto ya 8-76

This kind of unknown things, God, step by step

says,  this is the truth.

Nichinichi ni shiranu koto o ya nai koto o      *-

Kore oshieru ga Tsukihi tanoshimi 8-77

Day after day, unknown things, or nonexistent things,

This taught, God looking forward to.

Kono you no ningen hajime Oya naru ni      *-

Ten no atae wa aru to kikedomo 8-78

These workings to be given to the human beginning Parent.

The Gift of Heaven exist, to become effective.

Kono hanashi nanino koto yara choto shiren     *-

Tsukihi jikimotsu yaro to yu ya 8-79

This talk, what is the meaning, You may not know.

God wishes to bestow the Food of Heaven.

Kono hanashi doyu koto de aro nara      *-

Kanrodai ni hirabachi o nose.8-80

This talk, what is the meaning of what will happen?

Place a flat vessel on the Kanrodai.

Konosaki wa atchi kotchi ni mi ni sawari     *-

Tsukihi teirri o suru to omoe yo 8-81

Hereafter, bodily disorders will appear here and there.

God guiding to do, think about it.

Kitaru nara waga mi sawari to hikiyawase     *-

Onaji koto nara hayaku soji o 8-82

When you come, compare your disorders.

If the conditions are the same, quickly begin the sweeping.

(Soji shita) (tokoro o aruki) (tachidomari)     *-

(Sono tokoro yori) (Kanrodai o) 8-83

When you have swept (the mind), walk the place, and will come to a stop.

That place, the Kanrodai.

(Shitaru nara) (soreyori Tsutome) (te o soroi)      *-

Hayaku kakare yo kokoro isamu de 8-84

When it is done, the Service, gather the hands,

and quickly begin. The minds  will become spirited.

(Kore bakari) (doko tazune temo) (nai hodoni)     *-

(Kore nippon no) (shin no hashira ya) 8-85

This only, wherever one visits,  it does not exist,

This is Nippon’s Origin’s pillar. 

(Kore saika) (tashika miekita) (koto naraba)    *-

(Donna mono demo) (osoru mono nashi) 8-86

If this is firmly seen, if this occurs,

whatever person, fearful things, there is none.

(Nani yu mo) (shinjitsu naru) (no shoko ga)   *-

(Mien koto niwa) (ato no moyo o) 8-87

Whatever is said, the Original mind attaining, the proof of it.

Unless you are able to see, the preparation to follow…

(Dono yona) (takai tokoro no) (mono ya tote)    *-

(Juyoshidai ni) (hanashi suru nari) 8-87

On however high a place a person may be,

dependent on the principal (Original mind), these discussion will occur.

Click to continue to: Chapter 9

13

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s