CHAPTER 8

OFUDESAKI/ CHAPTER 8  /1875/Kanrodai identified TENRIKYO

(nichinichi ni) (Tsukihi zannen) (yamayama to)    *-

(tsumorite aru o) (harashitai kara) 8-1

Day by day, God, the regret mountainously

piles up. I would like to clear it.

(kono hanashi) (Tsukihi omowaku) (dandan to)     *-

(nanika yorozu no) (tasuke naru no wa) 8-2

This talk, God’s intentions step by step

any all salvation to become.

(shinjitsu no) (kokoro shidai ni) (dono youna)    *-

(tsutome suru no mo) (mina tasuke ya) de 8-3

The Original mind, the mind depends on. What kind of

Service is performed, all will be saved.

(Tsukihi niwa) (sekaijuu wa) (mina waga ko)     *-

(tasuketai to no) (kokoro bakari de) 8-4

To God, the people are all my children.

To save you, (my) mind only.

(sono tokoro) (sashitome rarete) (zannen na)     *-

(mada sono nochi wa) (toriharai made) 8-5

That whereupon, they prohibited it. What regret.

Still after that, they so far as cleared it away.

(soreyori ni) (Tasuke zutome ga) (deken kara)    *-

(Tsukihi no kokoro) (nanto zannen) 8-6

However, because the salvation Service cannot be done.

God’s mind, how regretful.

(tsutome demo) (Tsukihi dandan) (te o oshie)     *-

(ningen naru no) (kokoro dewa nai) 8-7

As for the Service, God will step by step, teach the hand (movements).

Human occurring mind, it is not.

(dono youna) (koto o suru no mo) (ningen no)     *-

(kokoro aru towa) (sarani omouna) 8-8

What kind of thing that I will do.  Human’s

mind exist, furthermore do not think.

(kono tokoro) (ikana hanashi mo) (Tsukihi nari)     *-

(donna moyou mo) (mina Tsukihi ya de) 8-9

This as a result, any talks also is the result of God.

Any preparation, also all is by God.

(Ika naru no) (sawari tsuitemo) (ningen no)     *-

(Kokoro wa sarani) (aru to omouna) 8-10

Whatever occurring disorder (guidance/illness) you get, (from) human’s

mind furthermore exist, do not think.

(Kono you o) (hajime dashitaru) (Tsukihi nara)     *-

(Donna koto demo) (shiranu koto nashi) 8-11

These working to begin to reveal, God plays a role.

Whatever matter, unknown matters, there is none.

(sekaijuu) (ichiretsu naru no) (mune no uchi)     *-

(Tsukihi no hou e) (mina utsuru nari) 8-12

The world, everyone, what occurs, the innermost heart

to God’s direction, is all reflected.

(sore shirazu) (mina ningen no)( kokoro tote)   *-

(waga mi shiyan o) (bakari omoute) 8-13

Unaware of that, all, the human mind they obtain. 

One’s own body pondering, only thinking about.

(konosaki wa) (mina dandan to) (shinjitsu no)  *-

(michi o oshieru) (koto de aru kara) 8-14

Hereafter, all step by step, the Original mind’s

path I will  teach. because it exist.

(kono you no) (hajimari dashi wa) (Tsukihi nari)    *-

(nanika isai o) (mina oshiekake) 8-15

These workings to begin to place, God will play a role.

Anything in detail, all to teach.

(soremade wa) (tare ka shiritaru) (mono wa nashi)      *-

(nanika Tsukihi no) (shiyan bakari de) 8-16

Until then, who knew person was nonexistent.

Anything, God’s pondering only.

(kyoumade mo) (nani yono koto mo) (Tsukihi ya to)      *-

(yuute aredomo) (mada wakaran de) 8-17

Even until today, whatever kind of thing, God such things

says about, still you do not understand.

(shikato kike) (kono yo hajimeta) (shinjitsu to)       *-

(yuute hanashi wa) (toite aredomo) 8-18

Listen clearly, this world beginning Original mind,

spoken talk has been explained.

(sekai niwa) (tare ka shiritaru) (mono wa nashi)     *-

(nani o yuutemo) (wakari gatanai) 8-19

In the world, who knows person, there is not.

Whatever is said, there is difficulty understanding.

(sono hazu ya) (kono yo hajimeta) (nai koto o)     *-

(dandan kudoki) (bakari naru kara) 8-20

So should it be, this world beginning, nonexistent things

step by step, persuasion only will occur.

(kono you no) (hajimari dashi no) (shinjitsu o)       *-

(shirashite okan) (koto ni oite wa) 8-21

These workings to start, to put in place, the Original mind

to inform to establish. This must be put in place.

(imamade mo) (tasuke ichijo to) (mama tokedo)      *-

(honshinjitsu o) (shiranu koto kara) 8-22

Even until now, single salvation occasionally was explained.

But the true Original mind,  you have not known.

(dono youna) (koto demo Tsukihi) (yuu koto ya)      *-

(kore shinjitsu to) (omote kiku nara) 8-23

What kind of things, God says about.

This, the Original mind  to think, if one listens.

(dono youna) (koto mo dandan) (yute kikasu)    *-

(kore o makoto to) (omote kikiwake) 8-24

What kind of thing, step by step I will say to inform. 

This is the truth to think, understand it

(kono you no) (honmoto naru to) (yuu no wa na)      *-

(kono tokoro yori) (hoka ni arumai) 8-25

These workings, the true Origin creation, that is said,

from this place, other places, there is not. 

(kono hanashi) (douyuu koto ni) (omou kana)     *-

(douyu hanashi mo) (mina shitai kara) 8-26

This talk, what is it about you may wonder.

What kind of talks, all I want to do.

(kono you o) (hajime dashitaru) (shinjitsu o)      *-

(mina ichiretsu wa) (shouchi seeneba) 8-27

These workings to start, to place, the Original mind,

all everyone must ponder.

(dono youna) (tasuke suru nimo) (hitonami no)     *-

(you naru koto wa) (yuu de nai kara) 8-28

What kind of salvation I will do, ordinary

workings to become about, I do not say.

(imamade ni) (mietaru koto ya) (aru koto wa)    *-

(sonna koto owa) (yuu de nai zo ya) 8-29

Up to now, things seen, that occurs,

those thing I do not talk about.

(koremade ni) (nai koto bakari) (yute kikashi)      *-

(shinjitsu yori no) (tasuke suru zo ya) 8-30

So far, nonexistent things only, I have said and taught.

From the Original mind, true salvation I will do.

(kono tasuke) (douyuu koto ni) (omou kana)     *-

(hoso sen yono) (Mamori koshirae) 8-31

This salvation, what is it about you may wonder.

Without smallpox, protection I will do.

(mata tasuke) (obiya juuyou) (itsu nari to)      *-

(nobashi nari tomo) (hayame nari tomo) 8-32

Another salvation, childbirth blessings, when to occur,

to extend to occur, or quicken to occur (delivery)

(kora hodono) (juuyojizai o) (yuu no mo na)      *-

(yoi naru koto to) (sarani omouna) 8-33

Devoting to the extent, blessing  that are said.

Good occurrences, furthermore do not think.

(Tsukihi niwa) (taite kokoro wa) (tsukuse domo)   *-

(sekaijuu wa) (mada sekainami) 8-34

To God, usually the mind  is devoted to exhaustion, but

the world still is worldly.

(kono you o) (hajime dashitaru) (honshin o)     *-

yuute kikasan koto ni oite wa 8-35

These workings to start to place, the real Original mind,  

I must tell and inform in order to place.

(kono tokoro) (Tsutome basho wa) (ningen o)    *-

(hajime dashitaru) (tokoro naru zo ya) 8-36

This place, the Service place, humans I 

began to make, location to become (the Service place).

(ningen o) (hajime dashitaru) (kono Oya wa)     *-

(zonmei de iru) (kore ga makoto ya) 8-37

Humans to begin to produce, this Parent is 

is living. This is the truth.

(kono hanashi) (kore o makoto ni) (omou mono)    *-

(doko no mono demo) (sarani arumai) 8-38

This talk, this is the truth, thinking person

wherever the person is, furthermore does not exist.

(kono youna) (nai koto bakari) (yuu no wa na)       *-

(kore ga shinjitsu) (mina makoto ya de) 8-39

These kind, nonexistent matters only to say.

This is the Original mind. All is the truth.

(imamade mo) (nai sekai oba) (hajimeta wa)     *-

(shiranu koto oba) (oshie hajimete) 8-40

Even now, a world that did not exist, God began.

Unknown things, God began to teach.

(konotabi mo) (mata nai koto ya) (shiranu koto)    *-

(bakari yuuute) (mata oshiekake) 8-41

This time also, yet nonexistent things, unknown things,

only will say, and await to teach.

(dono youna) (mono demo shiranu) (koto bakari)    *-

(kore o oshieru) (Tsukihi omowaku) 8-42

Whatever kind of person, unknown things only.

this I will teach, God’s intention.

(Tsukihi niwa) (dandan shiranu) (koto bakari)     *-

(nanimo oshiete) (sekai tasukeru) 8-43

From God, step by step, unknown things only,

everything to teach, the world  to save.

(kora hodoni) (omou Tsukihi no) (shinpai o)      *-

(sekai no mono wa) (nanimo shirazu ni) 8-44

Devoting myself to the extent, God thinking, is worried.

The world’s people do not know anything.

(kokoro sai) (Tsukihi shinjitsu) (uketoreba)   *-

(donna tasuke mo) (mina ukeyau de) 8-45

The mind, on the circumstance that God accepts the Original mind,

any salvation, all will be assured.

(dona youna) (tasuke to yuu mo) (shinjitsu no)      *-

(Oya ga iru kara) (Tsukihi yuu no ya) 8- 46

What kind of salvation that is said, the Original mind

 of the Parent is needed, God says 

(kono Tsukihi) (moto naru Jiba ya) (moto naru no)    *-

(innen aru de) (juuyojizai o) 8-47

This God, the Origin creation locality, and the Origin creation’s causality exist,  free and unlimited blessings given.

(kono hanashi) (nande kono yoni) (kudoi nara)    *-

(tasuke ichijo) (ukeyau (ukeau) no moto) 8-48

This talk, why this kind of repetition that occurs.

Single salvation, assurance of the Origin.

(kono moto wa) (doko o tazunete) (mitaru tomo)    *-

(shiritaru mono wa) (sarani arumai) 8-49

This Origin, wherever you visit to seek,

A person that knows, furthermore does not exist.

(sono hazu ya) (Tsukihi tainai) (irikonde)    *-

(hanashi suru no wa) (ima hajime ya) de 8-50

So should it be, God, inside the body enters.

To talk I will do, now is the first tine.

(kono sekai) (ichiretsu mieru) (Tsukihi nara)    *-

(doko no koto demo) (shiranu koto nashi) 8-51

This world, everyone is  seen. God, as a result, 

wherever, unknown things are nonexistent.

(Tsukihi yori) (mina sorezore to) (misadamete)    *-

(zen to aku to o) (miwake suru zo ya) 8-52

From God, all each of you I am watching.

Good and evil, discerning I will do.

(Tsukihi yori) (nande kono yoni) (kudoi nara)     *-

(ashiki mieru ga) (kinodoku na kara) 8-53

From God, why about this, am I so persistent.

When I see evil, I fill pity for you.

(dandan to) (on ga kasanari) (sono ue wa)    *-

(gyuuba to mieru) (michi ga aru kara) 8-54

Step by step, your debts pile up. Upon that,

horses and cattle will be seen, because there is a path that exist.

(dono youna) (mono demo Tsukihi) (shinjitsu o)  *-

(uketorita nara) (mina tasukeru de) 8-55

What kind of person, if God, the Original mind

accepts, all will save. 

(imamade wa) (donna hanashi o) (shitaru tomo)    *-

(nanimo mietaru) (koto wa nakeredo) 8-56

Until now, whatever talk taught to you,

anything  seen, has not occurred.

(koremade mo) (mina miekitaru) (koto naredo)     *-

(honmoto naru o) (shiran koto kara) 8-57

Even until now, all things have appeared, however,

it’s true origin, as a result, is not known about.

(kaminari mo) (jishin oukaze) (mizutsuki mo)     *-

(kore wa Tsukihi no) (zannen rippuku) 8-58

Thunder, earthquakes, great winds, and floods,

these are  God’s regret and anger.

(kono koto o) (imamade tare mo) (shiran kara)     *-

(konotabi Tsukihi) (saki e shirasuru) 8-59

This matter, until now no one knew.

This time, God will let you know it before.

(Tsukihi niwa) (mina ichiretsu wa) (waga ko nari)    *-

(kawai ippai) (omote iredomo) 8-60

To God, all everyone are children of mine. As a result, 

much love, I am thinking.

(Ichiretsu wa) (mina meimei no) (mune no uchi)      *-

(Hokori ippai) (tsumori aru kara) 8-61

Everyone, all of each of your innermost hearts

piles of dust have accumulated.

(kono hokori) (sukiyaka souji) (sen koto ni)     *-

(Tsukihi ika hodo) (omoutaru tote) 8-62

This dust, quickly swept, must be done.

God how much is thinking to obtain.

(Tsukihi yori) (kowaki abunaki) (michisuji o)      *-

(anjite iredo) (meimei shirazu ni) 8-63

From God, dreadful and dangerous path

is anxious about, but each of you do not know.

(dono youna) (takai tokoro to) (yuuta tote)     *-

(Tsukihi no taa ni) (mina waga ko ya de) 8-64

On however high a place that is said one obtain,

God’s people, are all my children.

(sore shirazu) (Oya no suru koto) (sashitomete)     *-

(mata toriharote) (kore wa ikaga zo) 8-65

That you do not know, what the Parent does, you try to stop.

Again to take away. This is questionable.

(Tsukihi niwa) (imamade donna) (koto ya tote)    *-

(araware detaru) (koto wa nakeredo) 8-66

To God, until now, whatever things unpleasant  were received,

to be revealed and go out, did not occur.

(konotabi wa) (mune no uchi yori) (sukiyaka ni)      *-

(harasan koto ni) (ato no moyou o) 8-67

This time, about the innermost heart, quickly

one must clear it away, to prepare for what follows.

(kono ato wa) (dono yona mono mo) (ichiretsu ni)      *-

(tasuketai to no) (shudan bakari o) 8-68

Thereafter, whoever,  to everyone,

to  want to save by all means only.

(konosaki wa) (tasuke ichijo ni) (kakaritara)     *-

(dono yona mono mo) (isamu bakari ya) 8-69

Hereafter, single salvation if it is started,

what kind of person, spirited only become.

(nani goto mo) (Tsukihi ichidou) (yuuta koto)      *-

(chigai sou naru) (koto wa nai zo ya) 8-70

Whatever matters, God, once said,

false to become incident, is nonexistent.

(imamade mo) (akudoi hodo mo) (toite aru)     *-

(naredo kokoro ni) (wakari nai kara) 8-71

Even until now, excessively to the extent, I have taught you.

Yet in your mind, understanding is nonexistent.

(shikato kike) (onaji ningen) (naru youni)     *-

(omote iru no wa) (kore wa chigau de) 8-72

Listen carefully, the same human as you, to become,

to be thinking, this is a mistake.

(dono youna) (koto o oshiete) (kakaru no mo)      *-

(moto naru Oya de) (nakuba ikan de) 8-73

Whatever kind of things to teach, to attend to,

the Origin creation parent, it must be. 

(imamade mo) (nani o oshiete) (kitaru no mo)     *-

(mina kono douri) (hajime kaketa de) 8-74

Even until now, what I have taught, and also arrived at.

All is this truth, that I began to start.

(ningen o) (hajimeta Oya ga mo ichi nin.     *-

doko ni aru nara tazune ite miyo 8-75

Human to begin Parent is one person. 

Where she exist, visit and look for.

kono youna shiranu koto oba dandan to     *-

yute iredomo kore ga makoto ya 8-76

This kind of unknown things, God, step by step

says. This is the truth.

nichinichi ni shiranu koto o ya nai koto o      *-

kore oshieru ga Tsukihi tanoshimi 8-77

Day after day, unknown things, or nonexistent things,

This taught, God looking forward to.

kono you no ningen hajime Oya naru ni      *-

ten no atae wa aru to kikedomo 8-78

These workings of the  human beginning Parent to occur.

The Gift of Heaven exist, you have heard.

kono hanashi nanino koto yara choto shiren     *-

Tsukihi jikimotsu yaro to yuu ya 8-79

This talk, what is the meaning, You may not know.

God, the Food of heaven to be given, that is said.

kono hanashi douyuu koto de arou nara      *-

Kanroudai ni hirabachi o nose.8-80

This talk, what is it about, that will happen.

Place a flat vessel on the Kanrodai.

konosaki wa atchi kotchi ni mi ni sawari     *-

Tsukihi teirri o suru to omoe yo 8-81

Hereafter, there here, bodily disorders.

God guiding to do, think about it.

kitaru nara waga mi sawari to hikiyawase     *-

onaji koto nara hayaku souji o 8-82

When you come, compare your disorders on the body.

If the conditions are the same, quickly begin the sweeping (the mind).

(souji shita) (tokoro o aruki) (tachidomari)     *-

(sono tokoro yori) (Kanroudai o) 8-83

When you have swept (the mind), walk the place, and will come to a stop.

That place, the Kanrodai.

(shitaru nara) (soreyori Tsutome) (te o soroi)      *-

hayaku kakare yo kokoro isamu de 8-84

When it is done, the Service, gather the hands,

and quickly begin. The minds  will become spirited.

(kore bakari) (doko tazune temo) (nai hodoni)     *-

(kore nippon no) (shin no hashira ya) 8-85

This only, wherever one visits,  it does not exist.

This is Nippon’s Original mind’s pillar. 

(kore saika) (tashika miekita) (koto naraba)    *-

(donna mono demo) (osoru mono nashi) 8-86

If this is circumstance is seen, if this occurs,

whatever person, fearful things, there is none.

(nani yuu mo) (shinjitsu naru) (no shoukou ga)   *-

(mien koto niwa) (ato no moyou o) 8-87

Whatever is said, the Original mind to become, the proof of it,

unless you are able to see, the preparation to follow…

(dono youna) (takai tokoro no) (mono ya tote)    *-

(juuyoshidai ni) (hanashi suru nari) 8-88

What kind of high place’s person, if received,

for blessings to occur, talks to do, to bear fruit.

Click to continue to: Chapter 9

13

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s