SONG 10

(Hito no) (kokoro to yu) (mono wa)

(chotoni wakaran) (mono naru zo)

The person’s mind, it is said,

easily will not understand, will become.

 

Fushigina tasuke o shite iredo,

araware deru no ga ima hajime.

Miraculous salvation I have been doing.

Revealing myself, is now beginning.

 

Mizu no naka naru kono doro,

hayaku idashite moraitai.

Within the water, this mud

quickly to take it out, I want.

 

Yoku ni kiri nai doromizu ya,

kokoro sumikire gokuraku ya.

Greed, there is no benefit, like muddy water.

When the mind is settled, then comes paradise.

 

Itsuitsu mademo kono koto wa

hanashi no tane ni naru hodoni.

Forever this matter,

this talk , seed of stories it will become.

 

Mugoi kotoba o dashitaru mo,

hayaku tasuke o isogu kara.

Though I have spoken such severe words,

to quickly save you, because I hasten it.

 

(Nangi suru) (nomo kokoro kara)   5-7 waka

(wagami urami de)  (aru hodoni)   7-5

Suffering that is done originates from the mind,

because ones regret (evil thoughts) exist.

 

(Yamai wa tsurai) (mono naredo)   7-5 waka

(moto o shiritaru) (mono wa nai)

Though illness is so trying,

There is no one who knows the origin.

 

Kono tabi made wa ichiretsuni,

yamai no moto wa shirenanda.

Until this time, everyone

the origin of illness you did not know.

 

Kono tabi arawareta,

yamai no moto wa kokoro kara.

This time it has been revealed.

The origin of illness is from your mind.

Click to Continue to: Song 11