SONG 10

The person’s mind, it is said,

easily will not understand, will become.

 

(Hito no) (kokoro to yu) (mono wa)

(chotoni wakaran) (mono naru zo)

 

Miracles, salvation I have been doing,

revealing myself, is now beginning.

(Fushigina) (tasuke o shite iredo,

araware deru no ga ima hajime.

 

Within the water, this mud

quickly to take it out, I want.

Mizu no naka naru kono doro,

hayaku idashite moraitai.

 

Greed, there is no benefit, like muddy water.

When the mind is settled, then comes paradise.

Yoku ni kiri nai doromizu ya,

kokoro sumikire gokuraku ya.

 

Forever this matter,

this talk , seed of stories it will become.

Itsuitsu mademo kono koto wa

hanashi no tane ni naru hodoni.

 

Though I have spoken such severe words,

to quickly save you, because I hasten it.

Mugoi kotoba o dashitaru mo,

hayaku tasuke o isogu kara.

 

Suffering that is done originates from the mind,

because ones regret (evil thoughts) exist.

(Nangi suru) (nomo kokoro kara)   5-7 waka

(wagami urami de)  (aru hodoni)   7-5

 

Though illness is so trying,

There is no one who knows the origin.

(Yamai wa tsurai) (mono naredo)   7-5 waka

(moto o shiritaru) (mono wa nai)

 

Until this time, everyone

the origin of illness you did not know

Kono tabi made wa ichiretsuni,

yamai no moto wa shirenanda.

 

This time it has been revealed.

The origin of illness is from your mind.

Kono tabi arawareta,

yamai no moto wa kokoro kara.

 

Click to Continue to: Song 11

TENRIKYO TENRIKYO TENRIKYO TENRIKYO