CHAPTER 5

OFUDESAKI/CHAPTER 5 /1874 TENRIKYO

(imamade wa) (gyuuba to yuu wa) (mama aredo)     *-

(ato saki shireta) (koto wa arumai) 5-1

Until now, horses and cattle that is said, the condition exist.

The past and future knowing about is nonexistent.

(konotabi wa) (saki naru koto o) (kono yo kara)     *-

(shirashite oku de) (mi ni sawari miyo) 5-2

This time, future to become matters,  from this lifetime,

I shall make it known in advance. Disorders of your bodies, look at it!

(kono you wa) (ika hodo waga mi) (omoutemo)      *-

(Kami no rippuku) (kore wa kanawan) 5-3

These workings, however much one’s body, you think about.

*workings refer to God’s guidance as illness

God’s anger, this will not be realized.

(Meimei ni) (waga mi shiyan wa) (iran mono)      *-

(Kami ga sorezore) (miwake suru zo ya) 5-4

Each of you, concern over one’s body, you do not need.

God will each distinguish.

(hito yashiki) (onaji kurashite) (iru uchi ni)     *-

(kami mo hotoke mo) (aru to omoe yo) 5-5

Person’s residence , living the same living within the home,

bad also and good also exists. Think about it.

(kore o mite) (ikana mono demo) (tokushin se)     *-

(zen to aku to o) (wakete miseru de) 5-6

If you see this, any kind of person, will be convinced.

Good and evil, I will distinguish and show.

(kono hanashi) (mina ichiretsu wa) (shiyan seyo)   *-

(onaji Kokoro wa) (sarani arumai) 5-7

This talk, all everyone, ponder over it.

The same mind, furthermore is nonexistent.

(oyako demo) (fuufu no naka mo) (kyoudai mo)     *-

(mina meimei ni) (Kokoro chigau de) 5-8

Even between parent and child, husband and wife within, and also siblings,

all individual, their minds differ.

(sekaijuu) (doko no mono towa) (yuwan de na)    *-

(kokoro no hokori) (mi ni sawari tsuku) 5-9

Throughout the world, about any person wherever, I do not say.

The dust of the mind, causes harm to the body.

(minouchi no) (nayamu koto oba) (shiyan shite)    *-

(Kami ni motareru) (kokoro shiyan se) 5-10

Within the body, the suffering matter, God says to ponder.

Accepting God,  this mind ponder it.

(dono youna) (mutsukashi koto to) (yuuta tote)    *-

(Kami no juuyou) (hayaku misetai) 5-11

Whatever kind of  difficult matters that are said to receive, 

*receive illness as guidance

God’s blessing, quickly I want to show.

(imamade wa) (Kami no juuyou) (shinjitsu o)   *-

(shitaru mono wa) (sarani nai node) 5-12

Until now, God’s blessings, to attain the Original mind,

knowing person, furthermore is nonexistent.

(korekara wa) (ikana mutsukashi) (yamai demo)    *-

(kokoro shidai ni) (naoran de nashi) 5-13

From now on, whatever difficult illness may be,

depending on the mind, incurable it is not.

(shinjitsu n0) (Kokoro o Kami ga) (uketoreba).  *-

(ikana juuyou) (shite miseru de na) 5-14

Of the Original mind, the mind if God accepts it,

any blessing I will show you.

(kora hodono) (Kami no shinjitsu) (kono hanashi)     *-

(soba naru mono wa) (hayaku satore yo) 5-15

Devoting to the extent, God’s Original mind, this talk,

those who will be close to me, quickly understand.

(Kore saika) (hayaku satori ga) (tsuita nara)   *-

(Nani ni tsuitemo) (mina kono douri) 5-16

This on occasion, quickly understanding comes,

what one gets, all is about this truth.

(kyoumade wa) (nani yono koto mo) (sekane domo)   *-

(mou sekikomu de) (ou kuwan no michi) 5-17

Until today, whatever kind of matter I have never hastened.

But now I hasten you to a broad path

*broad path is a path of the responsibility for difficulties that may appear

(kono michi wa) (sekainami towa) (omouna yo)    *-

(kore matsudai no) (kouki hajimari) 5-18

This path, worldly common do not think.

This forever’s splendor, I will begin.

(kono ninjuu) doko ni aru towa) (yuwan de na)    *-

(minouchi sawari) (mina kuru de aro) 5-19

These member (for the Service),  where are they, I do not say.

Disorders of the body, they will all come.

(Kono sawari) (tebiki iken mo) (rippuku mo)      *-

(Mina meimei ni) (shiyan shite miyo) 5-20

These disorders are from my guidance, admonition, and also anger.

All each of you, ponder and look at it.

(kono hanashi) (nanto omoute) (kiite iru)     *-

(kawai amarite) (kudoku koto nari) 5-21

This talk, what are your thoughts on hearing it?

Strong love for you, warnings will appear.

(dono you ni) (iken rippuku) (yuuta tote)      *-

(kore tasuken to) (sarani yuwan de) 5-22

What by the workings, of objections and anger that is said to receive, 

This I cannot save, furthermore I will not say.

(ningen no) (waga ko no iken) (omote miyo)       *-

(hara no tatsu no) (mo kawai yue kara) 5-23

Human’s own children’s objections, think to see it.

The emotions that build up, from love to say.

(shiyan shite) (Kokoro sadamete) (tsuitekoi)     *-

(sue wa tanomoshi) (michi ga aru zo ya) 5-24

Ponder, settle your mind and come along.

*ponder the dusts in the mind

The future, a promising path exist.

(imamade wa) (Kokoro chigai wa) (arita tote)     *-

(hi ga kitaran de) (miyurushite ita) 5-25

Until now, the mind mistaken existed that one  obtained.

The day has not come, I have been only looking.

(konotabi wa) (nandemo kademo) (mune no uchi)      *-

(souji o suru de) (mina shouchi seyo) 5-26

This time, by all means, the heart’s interior

I shall sweep. Everyone ponder over it.

(mune no uchi) (souji o suru to) (yuu no mo na)   *-

(Kami no omowaku) (fukaku aru kara) 5-27

The heart’s interior  to sweep that is said,

because God’s intention is strong that exist.

(kono souji) (sukiyaki shitate) (sen koto ni)        *-

(mune no shinjitsu) (wakari nai kara) 5-28

This sweeping ,thoroughly accomplished, must be done

because the heart’s Original mind, is not understood. 

*the Original mind is a pure mind without dust that was given from God to the first parents of human beings

(kono kokoro) (shin kara wakari) (tsuita nara)    *-

(kono yo hajimari) (te o tsukeru nari) 5-29

This mind, from the Original mind, if understanding comes,

this world’s beginning  hand, you will make, as a result. 

(chikamichi mo) (yoku mo kouman) (nai you ni)    *-

(tada hitosuji no) (honmichi ni deyo) 5-30

Short cuts also, greed also, and arrogance, not to have. By the workings,   

just the true main path, to go out.

(kono michi ni) (tsuitaru naraba) (itsu made mo)    *-

(kore Nippon no) (kouki naru no ya) 5-31

This path when it is completed, forever

this, Nihon’s spiritedness it will become.

(nihon nimo) (kouki ga deketa) (koto naraba)    *-

(nandemo kara o) (mamani suru nari )5-32

To Nihon, when splendor is completed,

Anything to Kara, as one likes to do, as a result.

(kono you o) (hajimete kara no) (shinjitsu o)    *-

(mada imamade wa) (yuuta koto nashi) 5-33

Since these workings were begun, the Original mind

as yet, until  now, I have not spoken.

(kono hanashi) (mutsukashi koto de) (aru keredo)     *-

(yuwazu ni ireba) (tare mo shiran de) 5-34

This talk will be a difficult matter, but

if it is left untold, no one will know.

(dandan to) (dono yona koto mo) (yute kikasu)      *-

(kokoro shizumete) (shikato kiku nari) 5-35

Step by step, what kind of matter, I will explain.

The mind calmed, certainly listen, as a result.

(imamade wa) (ika naru hou to) (yuuta tote)     *-

(mo Korekara wa) (hou wa kikan de) 5-36

Until now, what becoming (mysterious) acts, that is said to obtained.

From now on, the (mysterious) acts will not be effective.

(koremade wa) (edasaki nitewa) (hou nazo to)     *-

(oshiete aredo) (saki o mite iyo) 5-37

Until now, the branches at, mysterious acts

have been taught. But watch the future.

(nihon niwa) (imamade nanimo) (shirai demo)      *-

(korekara saki no) (michi o tanoshume) 5-38

Nihon, until now, nothing they were aware.

From now on, the future path will be promising.

(hou ya tote) (tare ga suru towa) (omouna yo)     *-

(kono yo hajimete) (Kami no nasu koto) 5-39

The (mysterious) acts received, who was doing it, do not think.

This world’s beginning God, who was doing it.

(dono youna) (mutsukashi koto to) (yuuta tote)     *-

(Kami ga shinjitsu) (uketorita nara) 5-40

What kind of  difficult things that are said to receive,

if God, the Original mind accepts

(imamade wa) (kara ya nihon to) (yuutaredo)    *-

(korekara saki wa) (nihon bakari ya) 5-41

Until now, Kara and nihon were spoken about.

From now on, in the future, only nihon.

(edasaki wa) (ouki ni miete) (akan mono)    *-

(kamaeba oreru) (saki o mite iyo) 5-42

The branches (kara) may look big, but are useless

and break when handled. Watch the future.

(moto naru wa) (chiisai you de) (ne ga erai)     *-

(dono yona koto mo) (moto o shiru nari) 5-43

The Origin creation was small, The working of the root is great. 

What kind of things, know the Origin, as a result.

(jitsu ya) (tote hou ga erai to) (omouna yo)     *-

(kokoro no makoto) (kore ga shinjitsu) 5-44

The truth is, the received (mysterious) acts are great, do not think.

The truth of the mind, this is the Original mind.

(ningen wa) (azanai mono de) (aru karani)     *-

(mezurashi koto o) (hou nazo to yuu) 5-45

Human beings are shallow people because

marvelous things are mysterious acts , they say.

(imamade wa) (Kami ga araware) (detaru tote)     *-

(mada shinjitsu o) (shireta mono nashi) 5-46

Until now, God has revealed and gone out to obtain (the Original mind).   

But yet the Original mind, there is no one who knows.

(konosaki wa) (dono yona koto mo) (shinjitsu o)   *-

(oshiete oita koto de) (aru nara) 5-47

Hereafter, in what kind of thing , the Original mind

taught and placed, if this condition exist,

(sorekara, wa) (Kami no hataraki) (nanimo kamo)    *-

(juuyojizai o shite) (miseru de na) 5-48

thereafter, God’s work, anything and everything

blessings will be done and shown.

(shinjitsu no) (Kami no hataraki) (shikaketara)     *-

(sekai ichiretsu) (Kokoro sumikiru) 5-49

For the Original mind, if God’s work is quickly begun,

the world everyone, their minds will settle.

(hataraki mo) (ika naru koto to) (omou kana)    *-

(kokoro uketori) (shidai kayashi o) 5-50

Workings to do, what’s going to happen, you are thinking.

The mind accepted, returns are dependent on it.

(kono kayashi) (nanino koto ya to) (omou kana)       *-

(michinori sen ri) (hedate aritemo)  5-51

These returns, what is it about, you are thinking.

The distance of 4000 kilometers, it will distinguish.

4*000 kilometers is 2480 miles

(kono koto wa) (nani o yuutemo) (omoutemo)    *-

(uketori shidai) (suguni kayashi o) 5-52

This matter, whatever you say or think,

the acceptance depending on,  immediately I will give returns.

(kono kayashi) (nanno koto ya to) (omouna yo)     *-

(zen aku tomoni) (mina kayasu de na) 5-53

These returns, what do you think about them?

To both good and evil, all will be given returns.

(yoki koto o) (yuutemo ashiki) (omoutemo)    *-

(sono mama suguni) (kayasu koto nari) 5-54

Whether good is spoken or evil is thought.

That by itself,  immediately returns to occur, as a result.

(kono koto o) (miekita naraba) (ichiretsu wa)    *-

(donna mono demo) (mina sumiwataru) 5-55

These things, if they are seen, everyone

whoever, all will be made perfectly clear.

(kyounohi wa) (nani ga mieru ya) (nai keredo)     *-

(hachi gatsu o) (miyo mina mieru de na) 5-56

Today, what can be seen, there is not, but 

the eight month look forward to. All will be seen.

(Mieru no mo) (nanino koto yara) (shiremai na)    *-

(Takai yama kara) (ou kuwan no michi) 5-57

Being able to see, what kind of things, you do not know.

From the high mountains, the broad path

* the broad path is a  path of responsibility for adverse conditions that appear

(kono michi o) (tsukeyou tote ni) (shikoshirae)     *-

(soba naru mono wa) (nanimo shirazu ni) 5-58

This path, I have been trying to make to obtain (the Original mind), preparing for it.

Those who will be close to me, nothing they know.

(kono toko e) (yobi ni kuru no mo) (detekuru mo)    *-

(Kami no omowaku) (aru kara no koto) 5-59

This place, inquiring to come or appearing  

because God’s intentions exist.

(sono koto o) (nanimo shirazu ni) (soba naru wa)     *-

(sekainami naru) (koto o omoute) 5-60

That matter, nothing knowing. Those who will become close,

worldly common to become, they are thinking.

(nani nitemo) (sekainami towa) (omouna yo)    *-

(nanika mezurashi) (michi ga aru zo ya) 5-61

Whatever happens, worldly common, do not think.

What marvelous path there is.

(dandan to) (kono yo hajimete) (hi wa tatedo)     *-

(tare ka shinjitsu) (shirita mono nashi) 5-62

More and more, this world’s beginning day has passed.

Anyone, the Original mind, knowing person does not exist.

(ika hodoni) (Kami no kokoro wa) (seeta tote)    *-

(mina no kokoro wa) (mada ukkari to) 5-63

How much  God’s mind hastens to obtain (the Original mind),

all minds, are yet inattentive.

(hayabaya to) (shiyan shite mite) (sekikome yo)    *-

(ne horu moyou) (nande shiteden) 5-64

Quickly ponder and see, hasten it!

Digging the root, the preparation, why are you not doing it.

(kono you) (no shinjitsu nee no) (horikata o).  *-

(shiritaru mono wa) (sarani nai node) 5-65

These workings to attain the Original mind, the root to dig,

knowing person, furthermore is nonexistent because…

(kono nee o) (shinjitsu horita) (koto naraba)   *-

(makoto tanomoshi) (michi ni naru no ni) 5-66

This root, the Original mind, if you had dug it up, 

truly promising path, it will become.

(kono michi o) (horikiri touri) (nuketa nara)    *-

(kami shimo tomoni) (kokoro isamu ni) 5-67

This path, when you have dug through and extracted it,

both the upper reaches (of society) and the lower reaches of society’s mind will be spirited.

(korekara wa) (nandemo sekai) (ichiretsu o)    *-

(isameru moyou) (bakari suru zo ya) 5-68

From now on whatever, the world to everyone,

to be spirited, the preparation only I will do.

(dandan to) (nani goto nitemo) (nihon niwa)   ?

(shiran koto owa) (nai to yuu yoni) 5-69

Step by step, whatever happens, to nihon

unknown things to follow, is nonexistent I say.

(nanimo kamo) (sekaijuu e) (oshietai)      *-

(Kami no omowaku) (fukaku aru no ni) 5-70

In anyway, throughout the world, I want to teach.

God’s intention are strong that exist. 

(sore shirazu) (sekaijuu wa) (ichiretsu ni)     *-

(nando abunaki) (you ni omote) 5-71

That unaware of , throughout the world, everyone,

how dangerous like, the working, are thinking .

(dono youna) (koto demo Kami no) (yuu koto ya)      *-

(nanno abunaki) (koto ga aru zo ya) 5-72

What kind of matter, it is about what God is saying.

What dangerous matter can there be?

(nanimo kamo) (yorozu no koto o) (dandan to)    *-

(yute inagara) (wakaritaru nashi) 5-73

Everything, all matters step by step

to say. Understanding, there is not.

(korekara wa) (douzo shinjitsu) (mune no uchi)      *-

(hayaku sumasuru) (moyou shite kure) 5-74

From now on, please the Original mind. The heart’s interior,

* God is telling us to please attain the Original mind 

will quickly settle. The preparation, do it and come.

(sekaijuu) (ouku no hito de) (aru karani)       *-

(kore sumasuru ga) (mutsukashii koto) 5-75

In the world, because there are many people that exist.

This purification is difficult matter.

(ika hodoni) (mutsukashi koto to) (yuuta tote)     *-

(waga kokoro yori) (shinjitsu o miyo) 5-76

How much  difficult things that are said one receives,

from your own mind, see the Original mind.

(kono kokoro) (sumushi wakarita) (koto naraba)   *-

(sono mama mieru) (koto de aru nari) 5-77

This mind looking at, if it is understood,

by itself, it will be seen to occur.

*if we can understand the Original mind, by understanding our own hearts, we can purify our minds by ourselves

(nichinichi ni) (Kami no shinjitsu) (hataraki o)  *-

(shiritaru mono wa) (sarani arumai) 5-78

Day by day, God’s Original mind, to work for.

The knowing person, furthermore is nonexistent.

(nani nitemo) (Kami no juuyou to) (yuu mono wa).   *-

(mezurashi koto o) (shite miseru de na 5-79

Whatever happens, God’s blessings it is said about,

marvelous things would be done and shown.

(dono youna) (mezurashi koto to) (yuuta tote)   *-

(Kami no suru koto) (nasu koto bakari) 5-80

Whatever kind of marvelous things, that are said one receives.

What will God do, and perform only.

(imamade wa) (nani yono koto mo) (shirenanda)     

(choto miekaketa) (hoso michisuji) 5-81

Until now, any kind of matter, you have not known.

Just a little is seen, a narrow path.

(kono michi o) (dandan shitoi) (iku naraba).      *-

(nandemo muko ni) (mieru honmichi) 5-82

This path, step by step if you follow it.

In anything, over there is seen the main path.

(koremade ni) (tourite kitaru) (michisuji wa)    *-

(kara mo nihon mo) (wakari nai node) 5-83

Until now, you have taken and come through a path

where kara also and nihon also, understanding is nonexistent because.

(konosaki wa) (nanbo kara ya to) (yuuta tote)    * – 

(nihon ga makeru) (tameshi nai zo ya) 5-84

Hereafter, how much kara is said to have obtained (power),

nihon to lose, example is nonexistent.

(kono you no) (moto hajimari no) (ne o horaso)     *-

(chikara aru nara) (horikirite miyo) 5-85

From these workings, the Origin beginning’s root, dig it up.

*the origin becoming root is the Original pure mind

If you have the strength, dig it up and see.

(kono nee o) (horikiri saika)( shitaru nara)     *-

(dono yona mono mo) (kanau mono nashi) 5-86

This root is dug,  on the occasion is done,  

whoever one may be, to rival,  a person will be nonexistent

(Shikato kike) (kuchi de yutemo) (omoutemo)     *-

(Doko de yuutemo) (omoutaru tote) 5-87

Listen carefully, by the mouth said, or thinking.

Where it is said, or thought, because of..

(sono mamani) (kayashi to yuu wa) (kono koto ya)   *-

(Kami ga shirizoku) (mina shouchi seyo) 5-88

that condition, the return that is said, is about this.

God will withdrawal (fire and water). All ponder

*Illness occurs when fire and water is withdrawn from the body

17

Click to continue to: Chapter 6

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s