CHAPTER 5

OFUDESAKI/CHAPTER 5 /1874 TENRIKYO

(Imamade wa) (gyuba to yu wa) (mama aredo)     *-

(Ato saki shireta) (koto wa arumai) 5-1

Until now, horses and cattle that is said, this condition exist.

The past and future known matters, does not exist.

(Konotabi wa) (saki naru koto o) (kono yo kara)     *-

(Shirashite oku de) (mi ni sawari miyo) 5-2

This time, future to become matters,  from this lifetime

I shall make it known. Disorders of your bodies, look at it!

(Kono you wa) (ika hodo waga mi) (omotemo)      *-

(Kami no rippuku) (kore wa kanawan) 5-3

These workings, however much oneself, you think about.

God’s anger, this will not be realized.

(Meme ni) (waga mi shiyan wa) (iran mono)      *-

(Kami ga sorezore) (miwake suru zo ya) 5-4

Each of you, concern over oneself, you do not need.

God will each distinguish.

(Hito yashiki) (onaji kurashite) (iru uchi ni)     *-

(Kami mo hotoke mo) (aru to omoe yo) 5-5

Person’s residence , living the same, within the home.

bad also and good also exists. Think about it.

(Kore o mite) (ikana mono demo) (tokushin se)     *-

(Zen to aku to o) (wakete miseru de) 5-6

If you see this, any kind of person, will be convinced.

Good and evil, I will distinguish and show.

(Kono hanashi) (mina ichiretsu wa) (shiyan seyo)   *-

(Onaji Kokoro wa) (sarani arumai) 5-7

This talk, all everyone, ponder over it.

The same mind, furthermore does not exist.

(Oyako demo) (fufu no naka mo) (kyodai mo)     *-

(Mina meme ni) (Kokoro chigau de) 5-8

Even between parent and child, husband and wife within, and also siblings,

all individual minds differ.

(Sekaiju) (doko no mono towa) (yuwan de na)    *-

(Kokoro no hokori) (mi ni sawari tsuku) 5-9

To the world, to any person wherever, I do not say.

The dust of the mind, causes harm to the body.

(Minouchi no) (nayamu koto oba) (shiyan shite)    *-

(Kami ni motareru) (kokoro shiyan se) 5-10

Within the body, the suffering matter, God says to ponder.

Accepting God (leaning on God),  the mind, ponder it.

(Dono youna) (mutsukashi koto to) (yuta tote)    *-

(Kami no juyo) (hayaku misetai) 5-11

Whatever kind of  difficult matters that are even said.

God’s blessing, quickly I want to show.

(Imamade wa) (Kami no juyo) (shinjitsu o)   *-

(Shitaru mono wa) (sarani nai node) 5-12

Until now, God’s blessings, from obtaining the Original mind,

knowing person, furthermore is none.

(Korekara wa) (ikana mutsukashi) (yamai demo)    *-

(Kokoro shidai ni) (naoran de nashi) 5-13

From now on, whatever difficult illness may be,

depending on the mind, incurable it is not.

(Shinjitsu n0) (Kokoro o Kami ga) (uketoreba).  *-

(Ikana juyo) (shite miseru de na) 5-14

The Original mind, the mind, God accepts it,

any blessing, I will show you.

(Kora hodono) (Kami no shinjitsu) (kono hanashi)     *-

(Soba naru mono wa) (hayaku satore yo) 5-15

Hey about God’s Original mind.  This talk,

those who will be close to me, quickly understand.

(Kore saika) (hayaku satori ga) (tsuita nara)   *-

(Nani ni tsuitemo) (mina kono douri) 5-16

This quickly, understanding comes,

whatever happens, all is about this truth.

(Kyomade wa) (nani yono koto mo) (sekane domo)   *-

(Mo sekikomu de) (okwan no michi) 5-17

Until today, whatever kind of matter, I have never hastened.

But now I hasten you to a broad path (path of the heart).

(Kono michi wa) (sekainami towa) (omouna yo)    *-

(Kore matsudai no) (koki hajimari) 5-18

This path, worldly, do not think.

This forever, the divine record, I will begin.

(Kono ninju) doko ni aru towa) (yuwan de na)    *-

(Minouchi sawari) (mina kuru de aro) 5-19

These member (for the Service),  where are they, do not say.

Disorders of the body, they will all come.

(Kono sawari) (tebiki iken mo) (rippuku mo)      *-

(Mina meme ni) (shiyan shite miyo) 5-20

These disorders are from my guidance, admonition, and also anger.

All each of you, ponder and look at it.

(Kono hanashi) (nanto omote) (kiite iru)     *-

(Kawai amarite) (kudoku koto nari) 5-21

This talk, what are your thoughts on hearing it?

Strong love for you, warnings will appear.

(Dono youni) (iken rippuku) (yuta tote)      *-

(Kore tasuken to) (sarani yuwan de) 5-22

What visible admonition and anger that is said to occur,

This I cannot save, furthermore I will not say.

(Ningen no) (waga ko no iken) (omote miyo)       *-

(Hara no tatsu no) (mo kawai yue kara) 5-23

Human’s own children, the warnings to them,  think about it.

The emotions that build up, comes from love.

(Shiyan shite) (Kokoro sadamete) (tsuitekoi)     *-

(Sue wa tanomoshi) (michi ga aru zo ya) 5-24

Ponder, settle your mind and come along.

The future, a promising path exist.

(Imamade wa) (Kokoro chigai wa) (arita tote)     *-

(Hi ga kitaran de) (miyurushite ita) 5-25

Until now, the mind mistaken (dusts)  existed.

The day has not come, I have been only looking.

(Konotabi wa) (nandemo kademo) (mune no uchi)      *-

(Soji o suru de) (mina shochi seyo) 5-26

This time, by all means, the innermost heart

I shall sweep. Everyone ponder please.

(Mune no uchi) (soji o suru to) (yu no mo na)   *-

(Kami no omowaku) (fukaku aru kara) 5-27

The innermost heart  to sweep, that is said.

God’s expectation is strong.

(Kono soji) (sukiyaki shitate) (sen koto ni)        *-

(Mune no shinjitsu) (wakari nai kara) 5-28

This sweeping ,thoroughly accomplished, must be done

of the heart, because the  Original mind there is no understanding.

(Kono kokoro) (shin kara wakari) (tsuita nara)    *-

(Kono yo hajimari) (te o tsukeru nari) 5-29

This mind, from the Original mind, if understanding comes,

this world’s beginning  hand, you will make.

(Chikamichi mo) (yoku mo koman) (nai yoni)    *-

(Tada hitosuji no) (honmichi ni deyo) 5-30

Short cuts, greed, arrogance, not to have.    

Just the true main path, to go out.

(Kono michi ni) (tsuitaru naraba) (itsu made mo)    *-

(Kore Nippon no) (koki naru no ya) 5-31

This path when it is completed, forever

this, Nihon’s divine record it will become.

(Nihon nimo) (koki ga deketa) (koto naraba)    *-

(Nandemo kara o) (mamani suru nari )5-32

To Nihon, when the divine record is completed,

In everything to Kara, I will do as I please. (illness as guidance)

(Kono you o) (hajimete kara no) (shinjitsu o)    *-

(Mada imamade wa) (yuta koto nashi) 5-33

Since these workings were begun, the Original mind

as yet until now, I have not spoken.

(Kono hanashi) (mutsukashi koto de) (aru keredo)     *-

(Yuwazu ni ireba) (tare mo shiran de) 5-34

This talk will be a difficult matter, but

if it is left untold, no one will know.

(Dandan to) (dono yona koto mo) (yute kikasu)      *-

(Kokoro shizumete) (shikato kiku nari) 5-35

Step by step, what kind of matter, I will explain.

The mind calmed, listen closely.

(Imamade wa) (ika naru ho to) (yuta tote)     *-

(Mo Korekara wa) (ho wa kikan de) 5-36

Until now, what becoming act, that is said to taken place.

But from now on, the act will not be effective.

(Koremade wa) (edasaki nitewa) (ho nazo to)     *-

(Oshiete aredo) (saki o mite iyo) 5-37

Until now, to the branches, mysterious acts

have been taught. But watch the future.

(Nihon niwa) (imamade nanimo) (shirai demo)      *-

(Korekara saki no) (michi o tanoshume) 5-38

Nihon, until now, nothing they were aware.

From now on, the future path will be promising.

(Ho ya tote) (tare ga suru towa) (omouna yo)     *-

(Kono yo hajimete) (Kami no nasu koto) 5-39

The acts taken, who was doing it, do not think.

This world’s beginning God, who was doing it.

(Dono yona) (mutsukashi koto to) (yuta tote)     *-

(Kami ga shinjitsu) (uketorita nara) 5-40

What kind of  difficult things, that are said, 

if God, the Original mind, accepts.

(Imamade wa) (kara ya nihon to) (yutaredo)    *-

(Korekara saki wa) (nihon bakari ya) 5-41

Until now, Kara and nihon were spoken of.

From now on, in the future, only nihon.

(Edasaki wa) (oki ni miete) (akan mono)    *-

(Kamaeba oreru) (saki o mite iyo) 5-42

The branches (kara) may look big, but are no good,

and break when handled. Watch the future.

(Moto naru wa) (chiisai yo de) (ne ga erai)     *-

(Dono yona koto mo) (moto o shiru nari) 5-43

The becoming Origin was small, but the root great.

What kind of things, know the Origin.

(Jitsu ya) (tote ho ga erai to) (omouna yo)     *-

(Kokoro no makoto) (kore ga shinjitsu) 5-44

The truth is , the acts performed is remarkable, do not think.

 The truth of the mind, this is the Original mind.

(Ningen wa) (azanai mono de) (aru karani)     *-

(Mezurashi koto o) (ho naz to yu) 5-45

Human beings are shallow people because

marvelous things are mysterious rites , they say.

(Imamade wa) (Kami ga araware) (detaru tote)     *-

(Mada shinjitsu o) (shireta mono nashi) 5-46

Until now, God has revealed and gone out.   

But yet the Original mind, there is no one who knows.

(Konosaki wa) (dono yona koto mo) (shinjitsu o)   *-

(Oshiete oita koto de) (aru nara) 5-47

Hereafter, in what kind of things , the Original mind

taught and established matter exists.

(Sorekara, wa) (Kami no hataraki) (nanimo kamo)    *-

(juyojizai o shite) (miseru de na) 5-48

After that, God’s work, whatever

blessings will be done and shown.

(Shinjitsu no) (Kami no hataraki) (shikaketara)     *-

(Sekai ichiretsu) (Kokoro sumikiru) 5-49

For the Original mind, if God’s work is quickly begun,

the world everyone, their minds will settle.

(Hataraki mo) (ika naru koto to) (omou kana)    *-

(Kokoro uketori) (shidai kayashi o) 5-50

Workings to do, what’s going to happen, you are thinking.

The mind accepted, returns are dependent on it.

(Kono kayashi) (nanino koto ya to) (omou kana)       *-

(Michinori sen ri) (hedate aritemo)  5-51

These returns, what is it about, you are thinking.

The distance of 4000 kilometers, it will distinguish.

(Kono koto wa) (nani o yutemo) (omotemo)    *-

(Uketori shidai) (suguni kayashi o) 5-52

This matter, whatever they say or think.

Dependent on the acceptance (of the prayer), immediately I will give returns.

(Kono kayashi) (nanno koto ya to) (omouna yo)     *-

(Zen aku tomoni) (mina kayasu de na) 5-53

These returns, what do you think about them?

To both good and evil, all will be given returns.

(Yoki koto o) (yutemo ashiki) (omotemo)    *-

(Sono mama suguni) (kayasu koto nari) 5-54

Whether good is spoken or evil is thought.

That by itself,  immediately I shall give returns.

(Kono koto o) (miekita naraba) (ichiretsu wa)    *-

(Donna mono demo) (mina sumiwataru) 5-55

These things, if they are seen, everyone

whoever, all will be made perfectly clear.

(Kyonohi wa) (nani ga mieru ya) (nai keredo)     *-

(Hachi gatsu o) (miyo mina mieru de na) 5-56

Today, though nothing is seen yet.

The eight month, look forward, all will be seen.

(Mieru no mo) (nanino koto yara) (shiremai na)    *-

(Takai yama kara) (okwan no michi) 5-57

Being able to see, what kind of things, you do not know.

From the high mountains, the broad path.

(Kono michi o) (tsukeyo tote ni) (shikoshirae)     *-

(Soba naru mono wa) (nanimo shirazu ni) 5-58

This path, I have been trying to make, preparing for it.

Those who will be close to me, they do not know.

(Kono toko e) (yobi ni kuru no mo) (detekuru mo)    *-

(Kami no omowaku) (aru kara no koto) 5-59

This place, inquiring to come or appearing  

God’s expectations, because they exist.

(Sono koto o) (nanimo shirazu ni) (soba naru wa)     *-

(Sekainami naru) (koto o omote) 5-60

That matter, they do not know. Those who will become close,

worldly matters to become, they are thinking.

(Nani nitemo) (sekainami towa) (omouna yo)    *-

(Nanika mezurashi) (michi ga aru zo ya) 5-61

Whatever happens, worldly matters, do not think.

What marvelous path there is.

(Dandan to) (kono yo hajimete) (hi wa tatedo)     *-

(Tare ka shinjitsu) (shirita mono nashi) 5-62

Step by step, this world’s beginning day has passed.

No one, the Original mind, knowing person does not exist.

(Ika hodoni) (Kami no kokoro wa) (seta tote)    *-

(Mina no kokoro wa) (mada ukkari to) 5-63

No matter how  God’s mind hastens,

all minds, are yet inattentive.

(Hayabaya to) (shiyan shite mite) (sekikome yo)    *-

(Ne horu moyo) (nande shiteden) 5-64

Quickly ponder and see, hasten it!

Digging the root, the preparation, why are you not doing it.

(Kono you) (no shinjitsu ne no) (horikata o).  *-

(Shiritaru mono wa) (sarani nai node) 5-65

These workings to attain the Original mind, the root to dig,

knowing person, there does not exist.

(Kono ne o) (shinjitsu horita) (koto naraba)   *-

(Makoto tanomoshi) (michi ni naru no ni) 5-66

This root, the Original mind, if you had dug it up, 

truly promising path, it will become.

(Kono michi o) (horikiri tori) (nuketa nara)    *-

(Kami shimo tomoni) (kokoro isamu ni) 5-67

This path, when you have dug through and extracted it,

both the high and the low’s mind’s will be spirited.

(Korekara wa) (nandemo sekai) (ichiretsu o)    *-

(Isameru moyo) (bakari suru zo ya) 5-68

From now on whatever, the world, to everyone.

To be spirited, the preparation, only I will do.

(Dandan to) (nani goto nitemo) (nihon niwa)   ?

(Shiran koto owa) (nai to yu yoni) 5-69

Step by step, whatever happens, to nihon

unknown things to bear, does not exist to say.

(Nanimo kamo) (sekaiju e) (oshietai)      *-

(Kami no omowaku) (fukaku aru no ni) 5-70

In whatever way, to the world I want to teach.

God’s intention, it is strong.

(Sore shirazu) (sekaiku wa) (ichiretsu ni)     *-

(Nando abunaki) (yoni omote) 5-71

That unaware of it, the world to everyone,

how dangerous, they are thinking.

(Dono yona) (koto demo Kami no) (yu koto ya)      *-

(Nanno abunaki) (koto ga aru zo ya) 5-72

What kind of matter, it is what God’s is saying.

What dangerous matter can there be?

(Nanimo kamo) (yorozu no koto o) (dandan to)    *-

(Yute inagara) (wakaritaru nashi) 5-73

In whatever, all matters, step by step

is continued to be told. There is no understanding.

(Korekara wa) (dozo shinjitsu) (mune no uchi)      *-

(Hayaku sumasuru) (moyo shite kure) 5-74

From now on, please acquire the Original mind, The innermost heart,

will quickly settle. The preparation, do it and come.

(Sekaiju) (oku no hito de) (aru karani)       *-

(Kore sumasuru ga) (mutsukashii koto) 5-75

In the world, there are many people that exist.

This purification is difficult matter.

(Ika hodoni) (mutsukashi koto to) (yuta tote)     *-

(Waga kokoro yori) (shinjitsu o miyo) 5-76

However difficult things are said to be,

from your own mind, see the Original mind.

(Kono kokoro) (sumushi wakarita) (koto naraba)   *-

(Sono mama mieru) (koto de aru nari) 5-77

This mind, looking at and  understood. If this happens.

by itself, it will be seen.

(Nichinichi ni) (Kami no shinjitsu) (hataraki o)  *-

(Shiritaru mono wa) (sarani arumai) 5-78

Day by day, God to obtain the Original mind, works.

The knowing person, furthermore does not exist.

(Nani nitemo) (Kami no juyo to) (yu mono wa).   *-

(Mezurashi koto o) (shite miseru de na 5-79

In whatever matters, God’s blessings it is said,

marvelous things would be shown.

(Dono yona) (mezurashi koto to) (yuta tote)   *-

(Kami no suru koto) (nasu koto bakari) 5-80

Whatever kind of marvelous things, that are said.

What will God do, or has done only.

(Imamade wa) (nani yono koto mo) (shirenanda)     

(Choto miekaketa) (hoso michisuji) 5-81

Until now, any kind of matter, you have not known.

Just a little is now seen, a narrow path.

(Kono michi o) (dandan shitoi) (iku naraba).      *-

(Nandemo muko ni) (mieru honmichi) 5-82

This path, step by step if you follow it.

Whatever, over there, is seen the main path.

(Koremade ni) (torite kitaru) (michisuji wa)    *-

(Kara mo nihon mo) (wakari nai node) 5-83

Until now, you have come through a path

where kara and nihon, both were not understand.

(Konosaki wa) (nanbo kara ya to) (yuta tote)    * – 

(Nihon ga makeru) (tameshi nai zo ya) 5-84

Hereafter, however disagreeable kara is said to be,

Nihon losing, instance, will be nonexistent.

(Kono you no) (moto hajimari no) (ne o horaso)     *-

(Chikara aru nara) (horikirite miyo) 5-85

From these workings, the Origin beginning root, dig it up.

If you have the strength, dig it up and see.

(Kono ne o) (horikiri saika)( shitaru nara)     *-

(Dono yona mono mo) (kanau mono nashi) 5-86

This root, certainly dug, if done.

In whatever kind of things, wished things (prayer) will come true.

(Shikato kike) (kuchi de yutemo) (omotemo)     *-

(Doko de yutemo) (omotaru tote) 5-87

Listen carefully, by the mouth said, or by thinking.

Where it is said, or thought.

(Sono mamani) (kayashi to yu wa) (kono koto ya)   *-

(Kami ga shirizoku) (mina shochi seyo) 5-88

That condition, the return that is said, is about this matter.

God will withdrawal. All ponder

17

Click to continue to: Chapter 6

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s