CHAPTER 3

OFUDESAKI/CHAPTER 3/  1874 TENRIKYO

(Konotabi wa) (Mon no uchi yori) (tachimono o)   *-

(Hayaku isoide) (toriharai seyo) 3-1

This time from within the person’s home, the food abstained to get a wish,

quickly hasten to clear it away.   3-1

(Sukiyaka ni) (soji shitateta) (koto naraba)   *-

(Nahamune isogi) (tanomi iru zo ya) 3-2.      ?

Quickly if the sweeping (of one’s mind) is done, if this occurs.

To do  merit, quickly  to pray, one will need.    ????

(Shinjitsu ni) (soji o shitaru) (sono nochi wa)   *-

(Kami ichijo de) (kokoro isamuru) 3-3

For the Original mind, if the sweeping is done.  That done, afterwards

you will be one with God, and your mind will become spirited. 

(Dandan to) (sekai no kokoro) (isamu nara)   *-

(Kore ga nihon no) (osamari to naru) 3-4

Step by step, the world’s mind, becomes spirited.

This is Nihon’s settlement to occur 

(Imamade wa) (nani yono koto mo) (wakari nai)   *-

(Korekara mieru) (fushigi aizu ga) 3-5

Until now, whatever kind of matter, you have not understood.

From now on, you will see miraculous signs.

(Kon mono ni) (muri ni koi towa) (yu de nashi)   *-

(Tsukikuru naraga) (itsu made mo yoshi) 3-6   7-7

This person, by force to come, I do not say.

But if you come to God, it will be good forever.

(Korekara wa) (mizu ni tatoete) (hanashi suru)   *-

(Sumu to nigori de) (satori toru nari) 3-7

From now on, using the metaphor of water, I shall speak.

Between clear (pure mind) and muddy (evil thoughts), you will come to understand.

(Shinjitsu ni) (Kami no kokoro no) (sekikomi wa)   *-

(Shin no hashira o) (hayaku iretai ) 3-8

For the Original mind, God’s mind is hastening,

The Original mind’s Pillar, I want to quickly put in.

(Kono hashira) (hayaku ireyo to) (omoedomo)   *-

(Nigori no mizu de) (tokoro wakaran) 3-9

This pillar, quickly to put in, I am thinking.

Because of the muddy water, the location, you cannot find.

(Kono mizu o) (hayaku sumasuru) (moyodate)   *-

(Suino to suna ni) (kakete sumase yo) 3-10

This water, quickly to clear, the preparation.

Filter and sand, apply it to purify it.

(Kono suino) (doko ni aru ya to) (omouna yo)    *-

(Mune to kuchi to ga) (suna to suino ya) 3-11

This filter, where is it, do not think.

The heart and the mouth are the sand and filter.

(Kono hanashi) (sumiyaka satori) (tsuita nara)   *-

(Sono mama ireru) (shin no hashira o) 3-12

This talk, quickly understanding comes to be.

That condition, to put in the Original mind’s Pillar. 

(Hashira sai) (shikkari ireta) (koto naraba)   *-

(Kono yo tashikani) (osamari ga tsuku) 3-13

If the pillar is firmly put in, if this happens,

this world certainly, will come to settle.

(Kono hanashi) (satori bakari de) (aru hodoni)   *-

(Kore satoritara) (shouko dameshi ya) 3-14

This talk, if understanding exist only. Because

this understood, the aforementioned  proof (Kanrodai).

(Kono you no) (ningen hajime) (moto no Kami)   *-

(Tare mo shiritaru) (mono wa arumai) 3-15

These workings of humans beginning, the Origins’s God.

who knows person, there is not.

(Doroumi no naka) (yori shugo) (oshiekake)   *-

(Sore ga dandan) (sakan naru zo ya) 3-16

From within the muddy ocean, providence I taught.

From that, gradually you became prosperous!

(Kontotabi wa) (tasuke ichijo) (oshieru mo)   *-

(Kore mo nai koto) (hajime kakeru de) 3-17

This time, single salvation, I will teach.

This also nonexistent matter, to begin to place.

(Imamade ni) (nai koto hajime) (kakeru no wa).   *-

(Moto Koshiraeta) (Kami de aru kara) 3-18

Until this time, nonexistent thing to begin, to place,

because the Origin creating God exist.

(Nichinichi ni) (Kami no hanashi ga) (yamayama to)   *-

(Tsukaete aredo) (toku ni tokaren) 3-19

Day by day, God’s teachings very much

I would like to speak ; I want to explain, but I cannot explain.

(Nani nitemo) (tokaren koto wa) (nai keredo)   *-

(Kokoro sumashite) (kiku mono wa nai) 3-20

In whatever happens, non-explained things, there are none.

But the settled mind and listening person, there is not.

(Sumiyaka ni) (kokoro sumashite) (kiku narable)   *-

(Yorozu no hanashi) (mina tokikikasu) 3-21

You quickly settle your mind, and if you listen.

All of my teaching, all will be explained and informed.

(Kono you no) (tashika tameshi ga) (kakete aru)   *-

(Kore ni machigai) (nai to omoe yo) 3-22

These workings, definite test I have put in place.

This is an error, do not think.

(Kono tameshi) (sumiyaka mieta) (koto naraba)   *-

Ikana hanashi mo) (mina makoto ya de) 3-23

This test, quickly seen, if it occurs,

 any of my teaching, also are all true.

(Nanimo kamo) (ikana hanashi mo) (toku hodoni)   *-

(Nani o yutemo) (uso to omouna) 3-24

On any matter, any talk  I will explain. Because

whatever I say, a lie, do not think.

(Me ni mien) (Kami no yu koto) (nasu koto wa)   *-

(Nani o suru tomo) (chotto ni shiremai) 3-25

By the eyes, one can not see, what God says and performs.

What is going to do, even a little, you do not know.

(Hayabaya to) (mieru hanashi de) (aru hodoni)   *-

(Kore ga tashikana) (shoko naru zo ya) 3-26

Quickly, are seen what was talked about.

This is a certainty that the proof will occur.

(Kore o mite) (nani o kiitemo) (tanoshime yo)     *-

(Ikana hanashi mo) (mina kono douri)

When this is seen, whatever you hear, you will be pleased.

Any of my teaching,  is all this truth.

(Hito no mono) (karitaru naraba) (ri ga iru de)   *-

(Hayaku hensai) (rei o yu nari) 3-28

A person’s thing, if you borrow, you would need interest.

Quickly the repayment,  a word of  thank is said to be needed. 

(Ko no yonaki) (omou kokoro wa) (chigau de na)   *-

(Ko ga nakude nai) (Kami no kudoki ya) 3-29

The child’s crying, the mind that thinks, is wrong.

The child is not crying, it is God’s persuasion.

(Hayabaya to) (Kami ga shirashite) (yaru hodoni)   *-

(Ikana koto demo) (shikato kikiwake) 3-30

Quickly, As God desires to inform you,

Whatever kind of matter, you must clearly recognize.

(Oyaoya no) (kokoro chigai no) (nai yoni)   *-

(Hayaku shiyan o) (suru ga yoi zo ya) 3-31

My goodness, the mind mistaken, for it not to be.

Quickly ponder over it. When it is done, it will be good.

(Shinjitsu ni) (hito o tasukeru) (kokoro nara)   *-

(Kami no kudoki wa) (nanimo nai zo ya) 3-32

For the Original mind, to save a person, the mind becomes,

God’s persuasion, there is no need.  

(Meme ni) (imasai yokuba) (yoki koto to)     *-

(Omou kokoro wa) (mina chigau de na) 3-33

For each of you, now’s circumstance , good matter it is.

The mind that thinks this, all is all mistaken.   

(Degake kara) (ikana omichi) (toritemo)   *-

(Sue no hosomichi) (miete nai kara) 3-34

What  appears, from what kind of path you have taken,

the future narrow path, you do not see.

(Ningen wa) (azanai mono de) (aru karani)   *-

(Sue no michisuji) (sarani wakaran) 3-35

Human beings, shallow beings they are, because

the future path, furthermore, they cannot understand.

(Ima no koto) (nanimo yu dewa) (nai hodoni)   *-

(Saki no okwan) (michi ga mieru de)3-36

The present matter, I do not say anything because

the future’s broad path, the path you will see.

(Ima no michi) (ikana michi demo) (nagekuna yo)   *

(Saki no honmichi) (tanoshunde iyo) 3-37

The present path, whatever path, do not grieve.

The future true path, Take delight. 

(Shinjitsu ni) (tasuke ichijo no) (kokoro nara)   *-

(Nani yuwai demo) (shikato uketoru) 3-38

For the Original mind, single salvation, the mind becomes,

whatever you say (request), I shall firmly accept.

(Kuchi saki no) (tsuishou bakari wa) (iran mono)   *-

(Shin no kokoro ni) (makoto aru nara) 3-39

Lip service of flattery only, are not needed things.

The Original  mind, truly if you have it.

(Tantan to) (nani koto nitemo) (kono you wa)   *-

(Kami no karada ya) (shiyan shite miyo) 3-40

Indifferently, whatever matter happens, these workings are

on God’s body. Ponder, and realize it.

(Ningen wa) (minamina Kami no) (kashimono ya)   *-

(Nanto omote) (tsukote iru yara) 3-41   7-7

Human bodies are all God’s. They are  borrowed things!

What thoughts are you using them?

(Kotoshi niwa) (mezurashi koto o) (hajime kake)   *-

(Imamade shiranu) (koto o suru zo ya) 3-42

From this year, marvelous things, I shall begin.

Until now, unknown things, I shall do!

(Imamade wa) (nani yono koto mo) (sekainami)   *-

(Korekara wakaru) (mune no uchi yori) 3-43

Until now, whatever occurrence matter was about the world.

From now on, you will understand what comes from the innermost heart.

(Konotabi wa) (tasuke ichijo ni) (kakaru no mo)     *-

(Waga mi no tameshi) (kakaritaru ue) 3-44

This time, single salvation, initiating it,

a test upon one’s body, I will begin upon.

(Tasuke demo) (ogami kito de) (iku de nashi)   *-

(Ukagai tatete) (iku de nakeredo) 3-45

Concerning salvation, just planing to worship does not make it effective.

Speaking wholeheartedly, it occurs although.

(Kono tokoro) (yorozu no koto o) (tokikikasu)     *-

(Kami ichijou de) (mune no uchi yori) 3-46

At this place, everything of all matters I will teach.

Become settled with God, by what the innermost heart brings forth.

(Wakaru you) (mune no uchi yori) (shiyan seyo)     *-

(Hito tasuketara) (waga mi tasukaru) 3-47

Understand the workings.  What the innermost heart brings forth, one must ponder!

Through saving others, your body is saved.

(Takayama wa) (sekai ichiretsu) (omou you)   *?

(Mamani suredomo) (saki wa mien de) 3-48

The high mountains, the world everyone thinks worldly.

They act as they please, they cannot see the future.

(Dandan to) (oku yosetaru) (kono tachiki)   *-

(Yoboku ni naru) (mono wa nai zo ya) 3-49

Step by step, I have gathered many of these trees.

Timbers to become, persons are none.

(Ikana ki mo) (oku yosete wa)( aru keredo)   *-

(Igami kagami wa)( kore wa kanawan) 3-50

Whatever sort of tree, many I have collected exist.

Those like a distorted mirror, this will not be accepted. 

(Sekaiju) (mune no uchi yori) (Shinbashira)   *-

(Kami no sekikomi) (hayaku misetai) 3-51

To the world, depending on the innermost heart, the pillar of the Original mind,

God hastens to quickly show it.

(Sekaiju) (mune no uchi yori) (kono soji)     *-

(Kami ga hoke ya) (shikato mite iyo) 3-52

To the world, depending on the innermost heart, this sweeping, 

God is the broom. Watch vigilantly.

(Korekara wa) (Kami ga omote i) (arawarete)   *-

(Yama i kakarite) (soji suru zo ya) 3-53

From now on, God is appearing to be revealed.

In the mountains I will attend and begin the sweeping.

(Ichiretsu ni) (Kami ga soji o) (suru naraba)   *-

(Kokoro isande) (yokizukume ya) 3-54

If everyone, God begins to sweep. If this is done,

the minds will settle. There will be complete joy. 

(Nanimo kamo) (Kami ga hikiuke) (suru kara wa)   *-

(Donna koto demo) (juyojizai o) 3-55

In all matters, as it is God who undertakes to carryout,

what kinds of things, free and unlimited blessings given.

(Konotabi wa) (uchi o osameru) (Shinbashira)   *-

(Hayaku iretai) (mizu o sumashite) 3-56

This time, I will settle within. The Original mind’s Pillar,

quickly I will like to put in, by settling the water.

(Takayama no) (shin no hashira wa) (tojin ya)   *-

(Kore ga daiichi) (Kami no rippuku) 3-57

The high mountains’s Original mind’s Pillar is that of  the town’s people.

This is foremost for the anger of God.

(Kami taru wa) (dandan sekai) (mamani suru)   *-

(Kami no zannen) (nanto omou zo) 3-58

Those in high places are gradually doing as they please to the world.

God’s regret, what are you thinking?

(Imamade wa) (nani o yutemo) (miete nai)   *-

(Mo konotabi wa) (setsu ga kita) 3-59

Until now, what was said, was not seen.

Now this time, the time has come.

(Korekara wa) (Yoki-zutome ni) (mata kakaru)   *-

(Nanno koto yara) (choto ni shiremai) 3-60

From now on, the Joyous Service, look forward it to being effective. 

What does this mean? Somewhat you may not understand.

(Imamade mo) (shirite hanashite) (hanashi tomo)   *-

(Toite aredomo) (nanno koto yara) 3-61

Until now, known talk  I have spoken, but

it has been taught, but what does it mean?

(Koremade wa) (ikana hanashi o) (toita tote)   *-

(Hi ga kitaran de) (miete nai zo ya) 3-62

Until now, whatever talks were explained, but

the day has not come, and  has not been seen.

(Korekara wa) (mo setsu ga) (kitaru kara)    *-

(Yueba sono mama) (miete kuru zo ya) 3-63

From now on, as the time has come,

As said, as it is, you will come to see.

(Shikato kike) (san roku ni go no) (kureyai ni)   *-

(Mune no soji o) (Kami ga suru zo ya) 3-64

Listen carefully, on the twenty fifth day in the 36 year (1874) in the evening,

the sweeping of the heart, God will accomplish it.

(Shiyan seyo) (nanbo sundaru) (mizu ya tote)   *-

(Doro o iretara) (nigoru koto nari) 3-65

Ponder this, no matter how clear the water (mind) may be,

if you put mud (evil thoughts) into it, it will become turbid.

(Nigori mizu) (hayaku sumasan) (koto nitewa)   *-

(Shin no hashira no) (ireyo ga nai) 3-66

The muddy water must be quickly purified. Unless this happens, 

the Original mind’s Pillar, there is no way to put in.

(Hashira sai) (hayaku iretaru) (koto naraba)   *-

(Matsudai shikato) (osamari ga tsuku) 3-67

The Pillar so quickly to put in. If this happens,

forever, certainly settlement will occur.

(Kono you o) (hajimeta Kami no) (shinjitsu o)   *-

(Toite kikasuru) (uso to omouna) 3-68

These workings that is begun. God’s Original mind,

I will explain and let you listen. Do not think it to be false.

(Imamade mo) (shingaku koki) (aru keredo)   *-

(Moto o shiritaru) (mono wa nai zo ya) 3-69

Even until now, ethical and ancient teachings exist, but

the Origin understanding person, there is not.

(Sono hazu ya) (doroumi naka no) (michisugara)   *-

(Shiritaru mono wa) (nai hazu no koto) 3-70

So should it be, within the muddy ocean’s path, 

knowing person, there is none. This is expected.

(Koremade wa) (kono yo hajimete) (nai koto o)   *-

(Dandan toite) (kikasu koto nari 3-71

Up to now, this world’s beginnings, nonexistent things,

step by step, I will explain it; and you will be informed.

(Nanimo kamo) (nai koto bakari) (toku keredo)   *-

(Kore ni machigota) (koto a nai zo ya) 3-72

in whatever matter, nonexistent things only, to explain.

In this, mistaken matter, it is not.

(Ju ichi ni) (ku ga nakunarite) (shin wasure)   *-

(Shogatsu niju roku) (niche o matsu) 3-73

On the eleventh, the nine will have disappeared (in chapter 11, tells of Kokan’s (Ku…..) demise), the Original mind forgotten.

The twenty sixth of the first month (when Oyasama passes away and the Joyous Service becomes effective/ Jan. 26, 1887), this day I await.

(Kono aida) (shin mo tsukikuru) (yoku wasure)   *-

(Ninju sorote) (Tsutome koshirae) 3-74

By that time, the Original mind will have come forth, and greed forgotten.

The performers assembled, prepare for the Service.

(Nichinichi ni) (Kami no kokoro no) (sekikomi wa)   *-

(Juyojizai o) (hayaku misetai) 3-75

Day be day, the mind of God hastens. The hastening is for

free and unlimited workings, to be shown quickly. 

(Korekara wa) (ninju sorote) Tsutome suru   *-

(Kore de tashikani) (nihon osamaru) 3-76

From now on, the members will assemble and perform the Service.

This will truly settle Nihon.

(Shinjitsu ni) (tasuke ichijo de) (aru karani)   *-

(Nanimo kowami wa) (sarani nai zo ya) 3-77

To attain the Original mind, because single salvation exist,

anything to fear, furthermore there is not.

(Nanimo kamo) (tasuke ichijo) (tomeru nara)   *-

(Kami no zannen) (mi ni sawari tsuku) 3-78

In whatever matter, settled salvation,  if one stops it,

God’s regret, harm to one’s body will appear.

(Shiyan seyo) (yorozu tasuke no) (kono moyo)     *-

(Ningen waza to) (sarani omouna) 3-79   7-7

Ponder over it.  World salvation, this preparation,

human workings, never think.

(Imamade wa) (nanika yorozu ga) (wakaraide)   *-

(Mina ningen no) (kokoro bakari de) 3-80

Until now, in whatever matters, did not understand.

There was all human thinking only.

(Korekara wa) (Kami no kokoro to) (kami taru no)   *-

(Kokoro to) (hikiyawase suru) 3-81   5-7

From now on, God’s mind and those who are in high position’s

mind (not pure),  I will distinguish.

(Kono hanashi) (chotto no koto ya to) (omouna yo)   *-

(Kami ga shinjitsu) (mikanetaru yue) 3-82

This talk, insignificant matter, do not think.

God, the Original mind, cannot be passed unnoticed.

(Korekara wa) (Kami no chikara to) (kami taru no)   *-

(Chikara kurabe to) (omoe yo) 3-83

From now on, God’s strength and the strength of those in the high place.

Compare the strengths. Think about it!

(Ika hodono) (goteki araba) (dashite miyo)   *-

(Kami no ho nimo) (bai no chikara o) 3-84

What extent great one is, get out to look.

God has twice the strength.

(Shinjitsu no) (Kami ga omote i) (deru kara wa)   *-

(Ikana moyo) (mo suru to omoe yo) 3-85

To attain the Original mind,  God. is appearing and going out,

Any preparation to do, think about it.

(Imamade wa) (kara ga nihon o) (mamani shita)   *-

(Kami no zannen) (nanto shiyo yara) 3-86

Until now, those of kara (not pure mind) have done as they like with Nihon (pure mind).

God’s regret, what bestowal will be given.

(Konosaki wa) (nihon ga kara o) (mamani suru)   *-

(Mina ichiretsu wa) (shochi shite iyo) 3-87

Hereafter, nihon to kara, will do as they like.

All everyone, ponder over it.

(Onaji ki no) (ne to eda to no) (koto naraba)   *-

(Eda wa orekuru) (ne wa sakai deru) 3-88

The same tree’s roots and branches concerning,

branches will break, roots will continue to grow.

(Imamade wa) (kara wa erai to) (yu taredo)   *-

(Korekara saki wa) (oreru bakari ya) 3-89

Until now, those of kara (impure mind) are said to be great.

But after this, in the future they will only be broken.

(Nihon miyo) (chiisai youni) (omotaredo)    *-

(Ne ga arawareba) (osore iru zo ya) 3-90

Look at Nihon. Small in appearance, it is  thought to be.

But when the roots  appear, you will be overwhelmed.

(Kono chikara) (ningen waza to) (omowaren)   *-

(Kami no chikara ya) (kore wa kanawan) 3-91

This strength, human workings, do not think.

God’s strength, this cannot be matched.

(Kono you wa) (nigiwashi kurashi) (iru keredo)   *-

(Moto o shiritaru) (mono wa nai node) 3-92

These workings of  prosperous livelihoods exists, but

the origin knowing person, there is not.

(Kono moto o) (kuwashiku shirita) (koto naraba)   *-

(Yamai no okoru) (koto a nai no ni) 3-93

This origin, if known in detail. If this happens

The occurrence of illness will be nonexistent.

(Nanimo kamo) (shirazu ni kurasu) (kono kodomo)   *-

(Kami no me niwa) (ijirashiki koto) 3-94

 In whatever matter, living without knowing, these children

to God’s eyes, are pitiful things.

(Nani nitemo) (yamai to yute) (sarani nashi)   *-

(Kokoro chigai no) (michi ga aru kara) 3-95

Whatever happens, what is called illness, furthermore  should not exist.

(It occurs) Because the mistaken mind’s path exist. 

(Kono michi wa) (oshii hoshii to) (kawaii to)   *-

(Yoku to koman) ( kore ga hokori ya) 3-96

These path are regret, covetousness, self love,

greed, and arrogance. These are the dusts.

(Kono you no) (ningen wa) (mina Kami no ko ya)   *-

(Kami no yu koto) (shikato kikiwake) 3-97

These workings of humans, are all God’s doing.

What God says, clearly recognize (distinguish).

(Hokori sai) (sukiyaka harota) (koto naraba)   *-

(Ato wa mezurashi) (tasuke suru zo ya) 3-98

If only the dusts  are completely swept. If this happens,

Afterwards I shall do marvelous salvation.

(Shinjitsu no) (kokoro shidai no) (kono tasuke)   *-

(Yamazu shinazu ni) (yowari naki yo) 3-99

The Original mind, the mind is dependent on. This salvation,

illness, death, and weakening will not exist!

(Kono tasuke) (hyaku ju go sai) (jomyo to)   *-

(Sadame tsuketai) (Kami no ichijo) 3-100

This salvation, 115 years life span,

to settle and fix, is God’s desire.

(Nichinichi ni) (Kami no kokoro no) (sekikomi o)   *-

(Soba naru mono wa) (nanto omoteru) 3-101

Day by day, the mind of God hastens (impatient).

Those people who will be close (to me), what are you thinking?

(Kami taru o) (kowai to omote) (izumi iru)   *-

(Kami no sekikomu) (kowami nai zo ya) 3-102

The high officials are frightening you think. You are depressed.

God is hastening for you not be afraid.

(Mune ashiku) (kore o yamai to) (omouna yo)   *-

(Kami no sekikomi) (tsukaetaru yue) 3-103

The ailment in your chest/heart. This is illness, do not think.

God’s hastening, is said to be employed.

(Dandan to) (Kami no kokoro to) (yu mono wa)   *-

(Fushigi arawashi) (tasuke sekikomu) 3-104

Step by step, God’s mind to say about,

reveals miracles to hasten salvation.

(Kono fushigi) (nanno koto ya to) (omote iru)   *-

(Hokori harote) (soji shitateru) 3-105

These miracles, what things are you thinking?

I will sweep the dust, and complete the cleaning.

(Ato naru ni) (hayaku hashira o) (ireta nara)   *-

(Kore de kono yo no) (sadame tsuku nari) 3-106

Thereafter, quickly the pillar if it is put in.

By this, this world will  become settled.

(Kono hanashi) (hayaku mietaru) (koto naraba)   *-

(Ikana mono demo) (mina tokushin se) 3-107

This talk if it is seen quickly. If this occurs,

whatever kind of person, will all be convinced.

(Imamade wa) (shoko tameshi to) (yue aredo)    ?

(Kanrodai mo) (nanno koto yara) 3-108

Until now, the proof and test, I have told you.

The Kanrodai, what is it about?

(Kono mono o) (yon en izen ni) (mukaitori)   *-

(Kami ga dakishime) (kore ga shoko ya) 3-109

This person, 4 years ago I received.

God is holding in a tight embrace. This is the proof.

(Shinjitsu ni) (hayaku kayasuru) (moyodate)   *-

(Kami no sekikomi) (kore ga daiichi) 3-110

(For her) to attain the Original mind, to quickly return her, the preparation.

God is hastening. This is paramount. 

(Koremade wa) (juyojizai to) (mama tokedo)   *-

(Nanimo mietaru) (koto wa nakeredo) 3-111

Until now, free and unlimited workings I have occasionally  told you.

Anything seen, matters were none.

(Korekara wa) (ikana hanashi mo) (tokioite)   *-

(Sore mieta nara) (juyojizai ya) 3-112

From now on, whatever sort of  talks, explain.

When it is seen, free and unlimited blessings.

(Imamade no) (koto wa nan nimo) (yute kurena)   *-

(Niju roku niche ni ) (hajime kakeru de) 3-113

Up to the present, things are difficult, do not come to say.

On the 26th day I shall begin.

(Korekara wa) (sekai no kokoro) (isame kake)   *-

(Nihon osameru) (moyo suru zo ya) 3-114

From now on, the world’s mind, I shall make spirited.

Nihon to settle, preparation I will do.

(Ningen no) (kokoro to yu wa) (azanote)   *-

(Mietaru koto o) (bakari yu nari) 3-115

Human beings’ minds are said to be shallow.

Seen things, you only talk about.

(Korekara wa) (nai koto bakari) (toite oku)   *-

(Korekara saki o) (tashika mite iyo) 3-116

From now on, nonexistent things only, I will explain to establish.

From now on, the future definitely look for it.

(Dono youna) (koto mo dandan) (yuikakeru)   *-

(Mietaru koto wa) (sarani yuwan de) 3-117

What kinds  of things, step by step, will say. 

The things that are seen, I will never talk about.

(Kono you o) (hajimeta Kami no) (Shinbashira)   *-

(Hayaku tsuketai) (Kami no ichijo) 3-118

These workings to start,  God’s Pillar of the Original mind,

quickly to install is God’s desire.

(Me ni mien) (Kami no yu koto) (nasu koto o)   *-

(Dandan kite) (shiyan shite miyo) 3-119

Not seen by the eyes, what God says and does,

step by step will come. Ponder and look at it.

(Ima no michi) (kami no mama ya to) (omote iru)   *-

(Kokoro chigau de) (Kami no mama nari) 3-120

This present path, the high officials do as they please, they think.

But their minds are wrong. It will be as God pleases.

(Kami taru wa) (sekaiju o) (mamani suru)   *-

(Kami no zannen) (kore o shiran ka) 3-121

Those in high places are doing as they please with the world.

God’s regret, don’t you know this.

(Koremade wa) (yorozu sekai wa) (kami no mama)   *-

(Mo korekara wa) (monku kawaru zo) 3-122

Until now, everyone in the world, like the high people, did as they pleased.

From now on, there will be changes to that condition.

(Kono you o) (hajimete kara wa) (nanimo kamo)     *-

(Toite kikashita) (koto wa nai node) 3-123

These workings since I began them, on any matter,

explained and taught matter, I have not.

(Kami taru wa) (sekaiju o) (waga mamani)     *_

(Omote iru no wa) (kokoro chigau de) 3-124

The high officials, to the world, to do as one is told. 

That thinking to be, their minds are mistaken.

(Takayama ni) (sodatsuru kii mo) (tanisoko ni)   *-

(Sodatsuru kii mo) (mina onaji koto) 3-125

In the high mountains, the trees that grow, and in the valley,

the trees that also grow, are all the same thing.

(Ningen wa) (minamina Kami no) (kashimono ya)   *-

(Kami no juyo) (kore o shiran ka)  3-126

Human bodies, all are God’s borrowed things.

God’s blessing, do you not know this?

(Ichiretsu wa) (minamina waga mi) (ki o tsuke yo).  *-

(Kami ga nandoki) (doko e iku yara) 3-127

Everyone is all My bodies; become spirited!

God, when and where to go to undertake.

(Choto hanashi) (Kami no kokoro no) (sekikomi wa)   *-

(Yoboku yoseru) (moyo bakari o) 3-128

Just a word, God’s mind’s hastening, 

The timber to assemble, to prepare only.

(Dandan to) (oku tachiki mo) (aru keredo)   *-

(Dore ga yoboku) (naru ya shiremai) 3-129

Gradually, many standing trees exist, but

which, timbers  to become, is not known.

(Yoboku mo) (chotto no koto dewa) (nai hodoni)   *-

(Oku youki ga) (hoshii koto kara) 3-130   ?

Of these timbers, it is not to be just a few, because

Many instruments I want.

(Nichinichi ni) (yoboku nitewa) (teiri suru)   *-

(Doko ga ashiki to) (sarani oumouna) 3-131

Day by day, those that look like timber, I shall tend to.

Where is the evil, furthermore do not think.

(Onaji ki mo) (dandan teiri) (suru mo ari)    *-

(Sono mama kokasu) (kii mo aru nari) 3-132

Among the same trees, step by step, guide them I will do.

That by themselves, to fall down, trees also exist.

(Ika naru no) (juyojizai no) (kono tameshi)   *-

(Hoka naru toko de) (sarani sen zo ya) 3-133

For the following to occur, these blessings of this test,

occurring in other places, furthermore I will not do.

(Imamade mo) (tameshi to yute) (toitaredo)   *-

(Mo konotabi wa) (tameshi osame ya) 3-134

Until now, saying it to be a test, I have explained.

Now at this time, I will settle the test.

(Dandan to) (nani goto nitemo) (kono you wa)   *-

(Kami no karada ya) (shiyan shite miyo) 3-135

Step by step, whatever happens, these workings are

God’s. The body, ponder and see.

(Konotabi wa) (Kami ga omote i) (deteru kara)   *-

(Yorozu no koto o) (mina oshieru de) 3-136

At this time, as God is revealed and goes out,

All matters, all will teach.

(Meme no) (minouchi yori no) (karimono o)   *-

(Shirazu ni ite wa) (nanimo wakaran) 3-137

Each individual,  about body, which is borrowed,

if you remain not knowing about it, you will not understand anything.

(Shiyan seyo) (yamai to yute) (sarani nashi)   *-

(Kami no michiose) (iken naru zo ya) 3-138

Ponder, illness that is said, furthermore is nonexistent.

It is God’s road sign. It will become an admonition.

(Choto shitaru) (me no ashiku mo) (dekimono ya)   *-

(Nobose itami wa) (Kami no tebiki ya) 3-139

I will let you know. Ailment of the eye, swelling,

dizziness, and discomforts are God’s guidance.

(Imamade wa) (takai yama ya to) (yuta tote)   *-

(Yoboku mieta) (koto wa nakeredo) 3-140

Until now, talking about the high mountains,

Timber seen matter, there is none

(Konosaki wa) (takayama nitemo) (dandan to)   *-

(Yoboku  midasu) (moyo suru zo ya) 3-141

Hereafter, wherever in the mountains, step by step,

the timber to look, the preparation to do. 

(Ichiretsu ni) (hayaku tasukeru) (kono moyo)   *-

(Kami shimo tomoni) (kokoro isamete) 3-142

Everyone, quickly to save, this preparation

High and low both, their minds will be spirited.

(Nichinichi ni) (sekai no kokoro) (isamu nara)   *-

(Mono no ryuke wa) (mina isami deru)3-143

Day by day, the world’s mind, spirited if it becomes,

One’s harvest, will all appear in high spirits.

(Nani nitemo) (tasuke ichijo de) (aru karani)   *-

(Muhon no ne o) (hayaku kiritai) 3-144

In whatever matters, because single salvation exist,

the root of rebellion, I want to quickly cut.

(Ima no michi) (hokori darake de) (aru karani)   *-

(Houki o mochite) (soji o shitate) 3-145

The present path, because full of dust are present,

take up the broom (God), and begin sweeping.

(Ato naru wa) (michi wa hirokute) (gomoku nashi)   *-

(Ikutari nari to) (tsurete tore yo) 3-146

There after, the path will be wide and without dust.

The number of people, take along as many as you wish.

(Nii nii no) ( nii no istutsu ni) (hanashi kake)   *-

(Yorozu innen) (mina tokikikasu) 3-147   7-7

Twenty second day of the second month, I shall begin to speak.

Everything about causality all will be explained and informed.

(Takayama no) (sekkyo kite) (shinjitsu no)   *-

(Kami no hanashi o) (kiite shiyan se) 3-148

The high mountain’s sermon heard, about the Original mind,

God’s talk,  listen to and ponder.

(Nichinichi ni) (Kami no hanashi o) (dandan to)   *-

(Kiite tanoshime) (Koki naru zo ya) 3-149

Day by day, God’s teachings step by step

listen and enjoy. It will become the Divine record.

Click to continue to: Chapter 4

11