CHAPTER 3

OFUDESAKI/CHAPTER 3/  1874 TENRIKYO

(konotabi wa) (Mon no uchi yori) (tachimono o)   *-

(hayaku isoide) (toriharai seyo) 3-1

This time from within the gate, the building

quickly hasten to clear it away.   3-1

(sukiyaka ni) (souji shitateta) (koto naraba)   *-

(nahamune isogi) (tanomi iru zo ya) 3-2.      ?

Quickly if the sweeping (of one’s mind) is done, if this occurs.

Roping (the grounds), the request will be needed.

(shinjitsu ni) (souji o shitaru) (sono nochi wa)   *-

(Kami ichijo de) (kokoro isamuru) 3-3

For the Original mind, if the sweeping (of the heart) is done. That done, afterwards

you will be one with God, and your mind will be spirited. 

(dandan to) (sekai no kokoro) (isamu nara)   *-

(kore ga nihon no) (osamari to naru) 3-4

Step by step, if the world’s mind becomes spirited.

This is Nihon’s settlement to occur. 

(imamade wa) (nani yono koto mo) (wakari nai)   *-

(korekara mieru) (fushigi aizu ga) 3-5

Until now, whatever kind of matter, you have not understood.

From now on, you will see miraculous signs.

(kon mono ni) (muri ni koi towa) (yuu de nashi)   *-

(Tsukikuru naraga) (itsu made mo yoshi) 3-6   7-7

This person, by force to come, I do not say.

But if you come to God, it will be good forever.

(korekara wa) (mizu ni tatoete) (hanashi suru)   *-

(sumu to nigori de) (satori toru nari) 3-7

From now on, using the metaphor of water, I shall speak.

Between clear (pure mind) and muddy (evil thoughts), you will come to understand.

(shinjitsu ni) (Kami no kokoro no) (sekikomi wa)   *-

(shin no hashira o) (hayaku iretai ) 3-8

For the Original mind, God’s mind is hastening,

The Original mind’s Pillar, I want to quickly put in.

(kono hashira) (hayaku ireyo to) (omoedomo)   *-

(nigori no mizu de) (tokoro wakaran) 3-9

This pillar, quickly to put in, I am thinking.

Because of the muddy water, the location, you cannot find.

(kono mizu o) (hayaku sumasuru) (moyoudate)   *-

(suino to suna ni) (kakete sumase yo) 3-10

This water, quickly to clear, the preparation.

Filter and sand, apply it to purify it.

(kono suino) (doko ni aru ya to) (omouna yo)    *-

(mune to kuchi to ga) (suna to suino ya) 3-11

This filter, where is it, do not think.

The heart and the mouth are the sand and filter.

(kono hanashi) (sumiyaka satori) (tsuita nara)   *-

(sono mama ireru) (shin no hashira o) 3-12

This talk, quickly understanding comes to be.

That condition, to put in the Original mind’s Pillar. 

(hashira sai) (shikkari ireta) (koto naraba)   *-

(kono yo tashikani) (osamari ga tsuku) 3-13

The Pillar on the occasion it is completely established. If this happens, 

this world certainly will come to settle.

(kono hanashi) (satori bakari de) (aru hodoni)   *-

(kore satoritara) (shouko dameshi ya) 3-14

This talk, if only understanding exist. Because

this understood, a test (illness as guidance) from the proof (Kanroudai).

(kono you no) (ningen hajime) (moto no Kami)   *-

(tare mo shiritaru) (mono wa arumai) 3-15

These workings of humans beginning, the Origins’s God,

who knows person, is nonexistent.

(doroumi no naka) (yori shugou) (oshiekake)   *-

(sore ga dandan) (sakan naru zo ya) 3-16

From within the muddy ocean, providence I taught.

From that, gradually you became to prosper!

(kontotabi wa) (tasuke ichijo) (oshieru mo)   *-

(kore mo nai koto) (hajime kakeru de) 3-17

This time, single salvation, I will also teach.

This also is a matter that has not existed. I will begin to place.

(imamade ni) (nai koto hajime) (kakeru no wa).   *-

(moto Koshiraeta) (Kami de aru kara) 3-18

Until this time, nonexistent things to begin, to place,

because the Origin creating God exist.

(nichinichi ni) (Kami no hanashi ga) (yamayama to)   *-

(tsukaete aredo) (toku ni tokaren) 3-19

Day by day, God’s teachings very much

I would like to speak. I want to explain, but I cannot explain.

(nani nitemo) (tokaren koto wa) (nai keredo)   *-

(kokoro sumashite) (kiku mono wa nai) 3-20

In whatever happens, non-explained things, there are none.

But the settled mind and listening person, there is not.

(sumiyaka ni) (kokoro sumashite) (kiku narable)   *-

(yorozu no hanashi) (mina tokikikasu) 3-21

You quickly settle your mind, and if you listen.

All of my teaching, all will be explained and informed.

(kono you no) (tashika tameshi ga) (kakete aru)   *-

(kore ni machigai) (nai to omoe yo) 3-22

These workings, definite test I have put in place.

This is an error, do not think.

(kono tameshi) (sumiyaka mieta) (koto naraba)   *-

ikana hanashi mo) (mina makoto ya de) 3-23

This test, quickly seen, if it occurs,

 any of my teaching, also are all true.

(nanimo kamo) (ikana hanashi mo) (toku hodoni)   *-

(nani o yuutemo) (uso to omouna) 3-24

On any matter, any talk  I will also explain. Because

whatever I say, a lie, do not think.

(me ni mien) (Kami no yuu koto) (nasu koto wa)   *-

(nani o suru tomo) (chotto ni shiremai) 3-25

By the eyes, one can not see what God says and does.

What I am going to do, even a little, you do not know.

(hayabaya to) (mieru hanashi de) (aru hodoni)   *-

(kore ga tashikana) (shouko naru zo ya) 3-26

Quickly are seen, about the talks that exist because

this is a certainty that the proof (Kanroudai) will occur.

(kore o mite) (nani o kiitemo) (tanoshime yo)     *-

(ikana hanashi mo) (mina kono douri)

When this is seen, whatever you hear, you will be pleased.

Any of my teachings is all this truth.

(hito no mono) (karitaru naraba) (ri ga iru de)   *-

(hayaku hensai) (ree o yuu nari) 3-28

A person’s thing if you borrow, you would need interest.

Quickly the repayment,  a word of  thank is said to occur. 

(ko no yonaki) (omou kokoro wa) (chigau de na)   *-

(ko ga nakude nai) (Kami no kudoki ya) 3-29

The child’s crying, the mind that thinks, is wrong.

The child is not crying. It is God’s persuasion.

(hayabaya to) (Kami ga shirashite) (yaru hodoni)   *-

(ikana koto demo) (shikato kikiwake) 3-30

Quickly, As God desires to inform you. Because

whatever kind of matter, you must clearly recognize.

(oyaoya no) (kokoro chigai no) (nai youni)   *-

(hayaku shiyan o) (suru ga yoi zo ya) 3-31

My goodness, the mind mistaken, for it not to be,

quickly ponder over it. When it is done, it will be good.

(shinjitsu ni) (hito o tasukeru) (kokoro nara)   *-

(Kami no kudoki wa) (nanimo nai zo ya) 3-32

For the Original mind, to save people, the mind becomes,

God’s persuasion, there is no need.  

(meimei ni) (imasai yokuba) (youki koto to)     *-

(omou kokoro wa) (mina chigau de na) 3-33

For each of you, the present circumstance , good matter it is,

the mind that thinks this, all is all mistaken.   

(degake kara) (ikana ou michi) (touritemo)   *-

(sue no hosomichi) (miete nai kara) 3-34

From what  appears, what kind of broad path one pursues to take,

the future narrow path, because you have not seen.

(ningen wa) (azanai mono de) (aru karani)   *-

(sue no michisuji) (sarani wakaran) 3-35

Human beings, shallow beings they are, because

the future path, furthermore, they cannot understand.

(ima no koto) (nanimo yuu dewa) (nai hodoni)   *-

(saki no ou kuwan) (michi ga mieru de)3-36

The present matter, anything I do not say because

the future’s broad path you will see.

(ima no michi) (ikana michi demo) (nagekuna yo)   *

(saki no honmichi) (tanoshunde iyo) 3-37

The present path, whatever path, do not grieve.

The future true path, take delight. 

(shinjitsu ni) (tasuke ichijo no) (kokoro nara)   *-

(nani yuwai demo) (shikato uketoru) 3-38

For the Original mind, single salvation the mind becomes,

whatever you say (request), I shall firmly accept.

(kuchi saki no) (tsuishou bakari wa) (iran mono)   *-

(shin no kokoro ni) (makoto aru nara) 3-39

By mouth, of flattery only is not a needed thing.

The Original  mind, if the mind truly has.

(dandan to) (nani koto nitemo) (kono you wa)   *-

(Kami no karada ya) (shiyan shite miyo) 3-40

Step by step, whatever  happens, these workings are

on God’s body. Ponder and realize it.

(ningen wa) (minamina Kami no) (kashimono ya)   *-

(nanto omoute) (tsukote iru yara) 3-41   7-7

Human bodies are all God’s. They are  borrowed things!

What thoughts are you using them?

(kotoshi niwa) (mezurashi koto o) (hajime kake)   *-

(imamade shiranu) (koto o suru zo ya) 3-42

From this year, marvelous things, I shall begin.

Until now, unknown things I shall do!

(imamade wa) (nani yono koto mo) (sekainami)   *-

(korekara wakaru) (mune no uchi yori) 3-43

Until now, what kind of things were worldly. 

From now on, you will understand what comes from the innermost heart.

(konotabi wa) (tasuke ichijo ni) (kakaru no mo)     *-

(waga mi no tameshi) (kakaritaru ue) 3-44

This time, single salvation, starting it,

a test upon one’s body I will begin upon.

(tasuke demo) (ogami kitou de) (iku de nashi)   *-

(ukagai tatete) (iku de nakeredo) 3-45

Concerning salvation, just planing to worship does not make it effective.

Speaking wholeheartedly, it occurs although.

(kono tokoro) (yorozu no koto o) (tokikikasu)     *-

(Kami ichijou de) (mune no uchi yori) 3-46

At this place, everything of all matters I will teach.

Become settled with God, by what the innermost heart brings forth.

(wakaru you) (mune no uchi yori) (shiyan seyo)     *-

(hito tasuketara) (waga mi tasukaru) 3-47

Understand the workings.  What the innermost heart brings forth, one must ponder!

Through saving others, your body is saved.

(takayama wa) (sekai ichiretsu) (omou you)   *-

(mamani sure domo) (saki wa mien de) 3-48

The high mountains, to everyone in the world are thinking to take advantage

to do as they please. But the future they cannot see.

(dandan to) (ouku yosetaru) (kono tachiki)   *-

(yoboku ni naru) (mono wa nai zo ya) 3-49

Step by step, many I have gathered. These trees,

timbers to become persons, are nonexistent.

(ikana ki mo) (ouku yosete wa)( aru keredo)   *-

(igami kagami wa)( kore wa kanawan) 3-50

Whatever sort of tree, many I have collected exist. But

those like a distorted mirror, this will not be accepted. 

(sekaijuu) (mune no uchi yori) (Shinbashira)   *-

(Kami no sekikomi) (hayaku misetai) 3-51

To the world, depending on the innermost heart, the pillar of the Original mind,

God hastens to quickly show it.

(sekaijuu) (mune no uchi yori) (kono souiji)     *-

(Kami ga houke ya) (shikato mite iyo) 3-52

To the world, what comes from the innermost heart, this sweeping, 

God is the broom. Watch vigilantly.

(korekara wa) (Kami ga omote i) (arawarete)   *-

(yama i kakarite) (souji suru zo ya) 3-53

From now on, God is thinking to be revealed.

In the mountains I will attend and do the sweeping.

(ichiretsu ni) (Kami ga souji o) (suru naraba)   *-

(kokoro isande) (youkizukume ya) 3-54

To  everyone, if God sweeps,

the minds will settle. There will be complete joy. 

(nanimo kamo) (Kami ga hikiuke) (suru kara wa)   *-

(donna koto demo) (juuyojizai o) 3-55

In all matters, because God assures you,

what kinds of things, free and unlimited blessings given.

(konotabi wa) (uchi o osameru) (Shinbashira)   *-

(hayaku iretai) (mizu o sumashite) 3-56

This time, I will settle within. The Original mind’s Pillar,

quickly I will like to put in, by settling the water (mind).

(takayama no) (shin no hashira wa) (toujin ya)   *-

(kore ga daiichi) (Kami no rippuku) 3-57

The high mountains’s Original mind’s Pillar is that of  the town’s people.

This is foremost for the anger of God.

(kami taru wa) (dandan sekai) (mamani suru)   *-

(Kami no zannen) (nanto omou zo) 3-58

Those in high places are gradually to the world, doing as they please.

God’s regret, what are you thinking?

(imamade wa) (nani o yuutemo) (miete nai)   *-

(mo konotabi wa) (seetsuu ga kita) 3-59

Until now, what was said, was not seen.

Now this time, the time has come.

(korekara wa) (Youki-zutome ni) (mata kakaru)   *-

(nanno koto yara) (choto ni shiremai) 3-60

From now on, the Joyous Service, look forward to it being effective. 

What is it about? Somewhat you may not understand.

(imamade mo) (shirite hanashite) (hanashi tomo)   *-

(toite aredomo) (nanno koto yara) 3-61

Until now, known talk  I have certainly spoken.

It has been taught, but what does it mean?

(koremade wa) (ikana hanashi o) (toita tote)   *-

(hi ga kitaran de) (miete nai zo ya) 3-62

Until now, whatever talks were explained, but

the day has not come, and  has not been seen.

(korekara wa) (mou seetsuu ga) (kitaru kara)    *-

(yueba sono mama) (miete kuru zo ya) 3-63

From now on, now as the time has come.

As said, that by itself,  you will come to see.

(shikato kike) (san roku ni go no) (kureyai ni)   *-

(mune no souji o) (Kami ga suru zo ya) 3-64

Listen carefully, on the twenty fifth day in the 36 year (1874) at dusk,

the sweeping of the heart, God will accomplish it.

(shiyan seyo) (nanbo sundaru) (mizu ya tote)   *-

(doro o iretara) (nigoru koto nari) 3-65

Ponder this, how much clear the water (mind) one acquires,

if you put mud (evil thoughts) into it, muddiness it will become.

(nigori mizu) (hayaku sumasan) (koto nitewa)   *-

(shin no hashira no) (ireyou ga nai) 3-66

The muddy water must be quickly purified. Unless this happens, 

the Original mind’s Pillar, to put it in is nonexistent.

(hashira sai) (hayaku iretaru) (koto naraba)   *-

(matsudai shikato) (osamari ga tsuku) 3-67

The Pillar, if on the occasion is quickly established,

forever, certainly settlement will occur.

(kono you o) (hajimeta Kami no) (shinjitsu o)   *-

(toite kikasuru) (uso to omouna) 3-68

These workings to start are by God. The Original mind,

I will explain and let you listen. Do not think it to be false.

(imamade mo) (shingaku kouki) (aru keredo)   *-

(moto o shiritaru) (mono wa nai zo ya) 3-69

Even until now, theological spiritedness  existed, but

the Origin to understand person, does not exist.

(sono hazu ya) (doroumi naka no) (michisugara)   *-

(shiritaru mono wa) (nai hazu no koto) 3-70

So should it be, within the muddy sea, the course of the path, 

the knowing person, does not exist. This to be expected.

(koremade wa) (kono yo hajimete) (nai koto o)   *-

(dandan toite) (kikasu koto nari 3-71

Up to now, this world’s beginnings, nonexistent things,

step by step, I will explain  and  inform about. It will occur.

(nanimo kamo) (nai koto bakari) (toku keredo)   *-

(kore ni machigota) (koto a nai zo ya) 3-72

in whatever matter, only nonexistent things to explain. But

in this, mistaken matter, there is none.

(juu ichi ni) (ku ga nakunarite) (shin wasure)   *-

(shougatsu nijuu roku) (nichi o matsu) 3-73

On the eleventh, the nine will have disappeared (in chapter 11, tells of Kokan’s (Ku…..) demise), the Original mind forgotten.

The twenty sixth day of the first month (when Oyasama passes away and the Joyous Service becomes effective/ Jan. 26, 1887), this day I await.

(kono aida) (shin mo tsukikuru) (yoku wasure)   *-

(ninjuu soroute) (Tsutome koshirae) 3-74

This interval, the Original mind will have come forth, and greed forgotten.

The performers will assemble, performing the Service.

(nichinichi ni) (Kami no kokoro no) (sekikomi wa)   *-

(juuyojizai o) (hayaku misetai) 3-75

Day be day, God’s mind hastens for

free and unlimited workings quickly to be shown. 

(korekara wa) (ninjuu soroute) Tsutome suru   *-

(kore de tashikani) (nihon osamaru) 3-76

From now on, the members will assemble and perform the Service.

This will certainly settle Nihon.

(shinjitsu ni) (tasuke ichijo de) (aru karani)   *-

(nanimo kowami wa) (sarani nai zo ya) 3-77

For the Original mind, because single salvation exist,

anything to fear, furthermore there is none.

(nanimo kamo) (tasuke ichijo) (tomeru nara)   *-

(Kami no zannen) (mi ni sawari tsuku) 3-78

In whatever matter, single salvation, if one stops it,

God’s regret, harm to one’s body will appear.

(shiyan seyo) (yorozu tasuke no) (kono moyou)     *-

(ningen waza to) (sarani omouna) 3-79   7-7

Ponder over it.  World salvation, this preparation,

human workings, furthermore, do not think.

(imamade wa) (nanika yorozu ga) (wakaraide)   *-

(mina ningen no) (kokoro bakari de) 3-80

Until now, anything all was not understood.

All human’s mind only.

(korekara wa) (Kami no kokoro to) (kami taru no)   *-

(kokoro to) (hikiyawase suru) 3-81   5-7

From now on, God’s mind and high position’s

mind (not pure),  I will distinguish.

(kono hanashi) (chotto no koto ya to) (omouna yo)   *-

(Kami ga shinjitsu) (mikanetaru yue) 3-82

This talk, insignificant matter, do not think.

God, the Original mind, cannot be passed unnoticed (God) says.

(korekara wa) (Kami no chikara to) (kami taru no)   *-

(chikara kurabe to) (omoe yo) 3-83

From now on, God’s strength and high place’s

strength, compare them. Think about it!

(ika hodono) (gouteki araba) (dashite miyo)   *-

(Kami no hou nimo) (bai no chikara o) 3-84

What extent one is great, go out to look.

God’s side has twice the strength.

(shinjitsu no) (Kami ga omote i) (deru kara wa)   *-

(ikana moyou) (mo suru to omoe yo) 3-85

For the Original mind, because God is thinking to go out,

any preparation to do, think about it.

(imamade wa) (kara ga nihon o) (mamani shita)   *-

(Kami no zannen) (nanto shiyo yara) 3-86

Until now, kara (not pure mind) to Nihon, have done as they like.

God’s regret, what bestowal will be given.

(konosaki wa) (nihon ga kara o) (mamani suru)   *-

(mina ichiretsu wa) (shouchi shite iyo) 3-87

Hereafter, nihon to kara, will do as they like.

All everyone, ponder over it.

(onaji ki no) (ne to eda to no) (koto naraba)   *-

(eda wa orekuru) (ne wa sakai deru) 3-88

The same tree’s roots and branches concerning about,

branches will break, roots will continue to grow.

(imamade wa) (kara wa erai to) (yuu taredo)   *-

(korekara saki wa) (oreru bakari ya) 3-89

Until now,  kara (impure mind) are great, that was said. But

after this, in the future they will only be broken.

(nihon miyo) (chiisai youni) (omotaredo)    *-

(ne ga arawareba) (osore iru zo ya) 3-90

Look at Nihon. small like, it is thought to be.

But when the roots  appear, you will be overwhelmed.

(kono chikara) (ningen waza to) (omowaren)   *-

(Kami no chikara ya) (kore wa kanawan) 3-91

This strength, human performance, do not think.

God’s strength, this cannot be matched.

(kono you wa) (nigiwashi kurashi) (iru keredo)   *-

(moto o shiritaru) (mono wa nai node) 3-92

These workings are prosperous livelihoods that exists, but

the Origin (of these working) knowing person does not exist.

(kono moto o) (kuwashiku shirita) (koto naraba)   *-

(yamai no okoru) (koto a nai no ni) 3-93

The Origin, if known in detail about,

illness’s occurrence, this matter will be nonexistent.

(nanimo kamo) (shirazu ni kurasu) (kono kodomo)   *-

(Kami no mee niwa) (ijirashiki koto) 3-94

In what may be, living without knowing, these children

to God’s eyes, are pitiful things.

(nani nitemo) (yamai to yuute) (sarani nashi)   *-

(kokoro chigai no) (michi ga aru kara) 3-95

Whatever happens, illness that is said,  furthermore is unacceptable,

because, the mistaken mind’s path exist.

(kono michi wa) (oshii hoshii to) (kawaii to)   *-

(yoku to kouman) ( kore ga hokori ya) 3-96

These path are regret, covetousness, self love,

greed, and arrogance. These are the dusts.

(kono you no) (ningen wa) (mina Kami no ko ya)   *-

(Kami no yuu koto) (shikato kikiwake) 3-97

These workings of humans, are all God’s doing.

What God says, clearly recognize (distinguish).

(hokori sai) (sukiyaka harota) (koto naraba)   *-

(ato wa mezurashi) (tasuke suru zo ya) 3-98

If the dusts on occasions  are completely swept about,

afterwards, marvelous salvation, I will do.

(shinjitsu no) (kokoro shidai no) (kono tasuke)   *-

(yamazu shinazu ni) (yowari naki you) 3-99

The Original mind, the mind is dependent on. This salvation,

to fall ill, to die, and to weaken will not exist, are the benefits.

(kono tasuke) (hyaku juu go sai) (joumyou to)   *-

(sadame tsuketai) (Kami no ichijo) 3-100

This salvation, 115 years-old  predestined length of life,

to settle and fix, is God’s desire.

(nichinichi ni) (Kami no kokoro no) (sekikomi o)   *-

(soba naru mono wa) (nanto omoteru) 3-101

Day by day, the mind of God hastens (impatient).

Those people who will be close (to me), what are you thinking?

(kami taru o) (kowai to omote) (izumi iru)   *-

(Kami no sekikomu) (kowami nai zo ya) 3-102

The high officials are frightening, you are thinking. You are depressed.

God is hastening for fear not to exist.

(mune ashiku) (kore o yamai to) (omouna yo)   *-

(Kami no sekikomi) (tsukaetaru yue) 3-103

The ailment in your chest/heart. This is illness, do not think.

God’s hastening, is said to be obstructed.

(dandan to) (Kami no kokoro to) (yuu mono wa)   *-

(fushigi arawashi) (tasuke sekikomu) 3-104

Step by step, God’s mind to say about,

reveals miracles to hasten salvation.

(kono fushigi) (nanno koto ya to) (omote iru)   *-

(hokori haroute) (souji shitateru) 3-105

These miracles, about what are you thinking to be?

I will sweep the dust, and complete the sweeping.

(ato naru ni) (hayaku hashira o) (ireta nara)   *-

(kore de kono yo no) (sadame tsuku nari) 3-106

Thereafter, quickly the pillar if it is put in.

By this, this world will  become settled to occur.

(kono hanashi) (hayaku mietaru) (koto naraba)   *-

(ikana mono demo) (mina tokushin se) 3-107

This talk, if it is seen quickly. If this occurs,

whatever kind of person, will all be convinced.

(imamade wa) (shouko tameshi to) (yue aredo)    *-

(Kanroudai mo) (nanno koto yara) 3-108

Until now, the proof and test, I have told you.

About the Cental Pillar, what is it about?

(kono mono o) (yon en izen ni) (mukaitori)   *-

(Kami ga dakishime) (kore ga shouko ya) 3-109

This person, 4 years ago I received.

God is holding her closely. This is the proof.

(shinjitsu ni) (hayaku kayasuru) (moyoudate)   *-

(Kami no sekikomi) (kore ga daiichi) 3-110

For (her) to attain the Original mind, to quickly return her, the preparation.

God is hastening. This is paramount. 

(koremade wa) (juuyojizai to) (mama tokedo)   *-

(nanimo mietaru) (koto wa nakeredo) 3-111

Until now, free and unlimited workings I have occasionally told you.

Anything seen, matters were none.

(korekara wa) (ikana hanashi mo) (tokioite)   *-

(sore mieta nara) (juuyojizai ya) 3-112

From now on, whatever sort of  talks I  will explain. 

That if it is seen, it is my free and unlimited blessings. 

(imamade no) (koto wa nan nimo) (yute kurena)   *-

(nijuu roku niche ni ) (hajime kakeru de) 3-113

So far, things are difficult, do not come to say.

On the 26th day I shall begin to start.

(korekara wa) (sekai no kokoro) (isame kake)   *-

(nihon osameru) (moyou suru zo ya) 3-114

From now on, the world’s mind, I shall make spirited.

Nihon to settle, preparation I will do.

(ningen no) (kokoro to yuu wa) (azanoute)   *-

(mietaru koto o) (bakari yuu nari) 3-115

Human beings’ minds are said to be shallow.

Seen things, you only say, that occurs.

(korekara wa) (nai koto bakari) (toite oku)   *-

(korekara saki o) (tashika mite iyo) 3-116

From now on, nonexistent things only, I will explain to establish.

From now on, the future definitely look for it.

(dono youna) (koto mo dandan) (yuikakeru)   *-

(mietaru koto wa) (sarani yuwan de) 3-117

What kinds  of things, step by step, will begin to say. 

The things that are seen, furthermore will never say.

(kono you o) (hajimeta Kami no) (Shinbashira)   *-

(hayaku tsuketai) (Kami no ichijo) 3-118

These workings to start,  God’s Pillar of the Original mind,

quickly to install is God’s desire.

(mee ni mien) (Kami no yuu koto) (nasu koto o)   *-

(dandan kite) (shiyan shite miyo) 3-119

Not seen by the eyes, about what God says and does,

step by step will come. Ponder and look at it.

(ima no michi) (kami no mama ya to) (omote iru)   *-

(kokoro chigau de) (Kami no mama nari) 3-120

This present path, the high officials do as they please, they are thinking.

But their minds are wrong. It will be as God pleases that occurs.

(kami taru wa) (sekaijuu o) (mamani suru)   *-

(Kami no zannen) (kore o shiran ka) 3-121

Those in high places to the world are doing as they please.

God’s regret, don’t they know this.

(koremade wa) (yorozu sekai wa) (kami no mama)   *-

(mou korekara wa) (monku kawaru zo) 3-122

Until now, everyone in the world, like the high people, did as they pleased.

From now on, their attitudes will change.

(kono you o) (hajimete kara wa) (nanimo kamo)     *-

(toite kikashita) (koto wa nai node) 3-123

These workings since I began them, on any matter,

explained and taught about, I have not.

(kami taru wa) (sekaijuu o) (waga mamani)     *_

(omote iru no wa) (kokoro chigau de) 3-124

The high officials, to the world, doing as one pleases,

thinking to be, their minds are mistaken.

(takayama ni) (sodatsuru kii mo) (tanisoko ni)   *-

(sodatsuru kii mo) (mina onaji koto) 3-125

In the high mountains, the growing trees, and in the valley, the growing trees, are all the same thing.

(ningen wa) (minamina Kami no) (kashimono ya)   *-

(Kami no juuyou) (kore o shiran ka)  3-126

Human bodies, all are God’s borrowed things.

God’s blessing, do you not know this?

(ichiretsu wa) (minamina waga mi) (ki o tsuke yo).  *-

(Kami ga nandoki) (doko e iku yara) 3-127

Everyone is all My bodies. Become spirited!

God, when and where to go to undertake.

(choto hanashi) (Kami no kokoro no) (sekikomi wa)   *-

(yoboku yoseru) (moyou bakari o) 3-128

Just a word, God’s mind’s hastening, 

the timber to assemble, to prepare only.

(dandan to) (ouku tachiki mo) (aru keredo)   *-

(dore ga youboku) (naru ya shiremai) 3-129

Gradually, many standing trees exist, but

which to become timbers, is not known.

(youboku mo) (chotto no koto dewa) (nai hodoni)   *-

(oku youki ga) (hoshii koto kara) 3-130   *-

Of these timbers, about a few, it is not. Because

many instruments I want, it is about. 

(nichinichi ni) (youboku nitewa) (teiri suru)   *-

(doko ga ashiki to) (sarani oumouna) 3-131

Day by day, those that look like timber, I shall guide (illness as guidance).

Where is evil, furthermore do not think.

(onaji ki mo) (dandan teiri) (suru mo ari)    *-

(sono mama kokasu) (kii mo aru nari) 3-132

Among the same trees, step by step, to guide to accomplish exist. 

That by themselves to fall down, also exist to become.

(ika naru no) (juuyojizai no) (kono tameshi)   *-

(hoka naru toko de) (sarani sen zo ya) 3-133

For the following to occur, blessings of these tests,

other occurring  place, furthermore I will not do.

(imamade mo) (tameshi to yuute) (toitaredo)   *-

(mo konotabi wa) (tameshi osame ya) 3-134

Until now, saying it is a test, I have explained.

Now at this time, I will settle (finish) the test.

(dandan to) (nani goto nitemo) (kono you wa)   *-

(Kami no karada ya) (shiyan shite miyo) 3-135

Step by step, whatever happens, these workings are on

God’s body. Ponder over it and see.

(konotabi wa) (Kami ga omote i) (deteru kara)   *-

(yorozu no koto o) (mina oshieru de) 3-136

At this time, because God is thinking to go out,

all matters, all will teach.

(meimei no) (minouchi yori no) (karimono o)   *-

(shirazu ni ite wa) (nanimo wakaran) 3-137

About the individual body, which is borrowed.

Not knowing about it, you will not understand anything.

(shiyan seyo) (yamai to yuute) (sarani nashi)   *-

(Kami no michiose) (iken naru zo ya) 3-138

Ponder, illness that is said, furthermore is nonexistent.

It is God’s road sign. Admonition it will become.

(choto shitaru) (mee no ashiku mo) (dekimono ya)   *-

(nobose itami wa) (Kami no tebiki ya) 3-139

A little, I will let you know. Ailment of the eye, swellings,

dizziness, and discomforts are God’s guidance.

(imamade wa) (takai yama ya to) (yuuta tote)   *-

(youboku mieta) (koto wa nakeredo) 3-140

Until now, the high mountains unpleasantness is said to be.

Timber seen occurrence, there was none.

(konosaki wa) (takayama nitemo) (dandan to)   *-

(youboku  midasu) (moyou suru zo ya) 3-141

Hereafter, wherever in the mountains, step by step,

the timber to look, the preparation to do. 

(ichiretsu ni) (hayaku tasukeru) (kono moyou)   *-

(kami shimo tomoni) (kokoro isamete) 3-142

To everyone, quickly to save. This preparation,

both high and low, their mind spirited.

(nichinichi ni) (sekai no kokoro) (isamu nara)   *-

(mono no ryuuke wa) (mina isami deru)3-143

Day by day, the world’s mind, spirited if it becomes,

One’s harvest, will all appear in high spirits.

(nani nitemo) (tasuke ichijo de) (aru karani)   *-

(muhon no nee o) (hayaku kiritai) 3-144

In whatever matters, because single salvation exist,

the root of rebellion, I want to quickly cut.

(ima no michi) (hokori darake de) (aru karani)   *-

(houki o mochite) (souji o shitate) 3-145

The present path, because full of dust exist.

Take up the broom (God), and begin sweeping.

(ato naru wa) (michi wa hirokute) (gomoku nashi)   *-

(ikutari nari to) (tsurete toure yo) 3-146

Thereafter, the path will be wide and without dust.

How many people to harvest, to bring along.

(nii nii no) ( nii no istutsu ni) (hanashi kake)   *-

(yorozu innen) (mina tokikikasu) 3-147   7-7

Twenty second day of the second month, I shall begin to speak.

All causality, all will be explained and informed.

(takayama no) (sekkyou kiite) (shinjitsu no)   *-

(Kami no hanashi o) (kiite shiyan se) 3-148

The high mountain’s sermon listen. About the Original mind, God’s talk, listen. Ponder over it.

God’s talk,  listen to and ponder.

(nichinichi ni) (Kami no hanashi o) (dandan to)   *-

(kiite tanoshime) (Kouki naru zo ya) 3-149

Day by day, God’s teachings step by step

listen and enjoy. Spiritedness it will become.

Click to continue to: Chapter 4

11