CHAPTER 1

OFUDESAKI/CHAPTER 1/ 1869  

(yorozuyo no) (sekai ichiretsu) (miharasedo)   **

(mune no wakarita) (mono wa nai kara)    1-1

All generations of the world, everyone I am looking at.

Of the heart, the person who understands it, is nonexistent because…

(sono hazu ya) (toite kikashita) (koto wa nai)    **

(nanimo shiran ga) (muri de nai zo ya) 1-2

that is expected. Explained and informed I have not.

Anything not knowing, unreasonable, it is not.

(konotabi wa) (Kami ga omete i) (arawarete)   **

(nanika isai o) (toite kikasuru) 1-3

At this time God comes out and reveals herself.

Every detail will inform and explain.

(kono tokoro) (Yamato no Jiba no) (kamigata to)   **

(yuute iredomo) (moto shiromai) 1-4

This place, Yamato’s focal point is the residence of God

you are saying, but the Origin you do not know.

(kono moto o) (kuwashiku kiita) (koto naraba)   **

(ikana mono demo) (mina koishi naru) 1-5

This Origin if listened in full. If this happens,

whoever you are, all will become to yearn for. 

(kiki takuba) (tazune kuru nara) (yute kikaso)   **

(yorozu isai no) (moto no innen) 1-6

If you wish to listen and will come to inquire, I shall explain

all the details of the causality of the Origin.

(Kami ga dete) (nanika isai o) (toku naraba)   **

(sekai ichiretsu) (kokoro isamuru) 1-7

God is revealed and if anything in detail are explained.

Everyone in the world, their minds will be spirited.

(ichiretsu ni) (hayaku tasuke o) (isogu kara)   **

(sekai no kokoro) (isame kakarite) 1-8

Everyone quickly to save, I hasten because

the world’s mind I set out to make spirited.

(dandan to) (kokoro isande) (kuru naraba)   **

(sekai yononaka) (tokoro hanjou) 1-9

Little by little, with the mind spirited if they come,

in the world through generations as a result, there will be prosperity.

(konosaki wa) (Kagura-zutome no) (te o tsukete)   **

(minna soroute) (Tsutome matsu nari) 1-10

Hereafter, the Kagura Service’s hand, start to  (perform it).

Everyone assembled awaiting what the Service bears fruit.

(mina sorote) (hayaku tsutome o) (suru naraba)   **

(soba ga isameba) (Kami mo isamuru) 1-11

All assembled, quickly the Service performed. If this is done,

those nearby will become spirited. God will also be spirited.

(ichiretsu ni) (Kami no kokoro ga) (izumu nara)   **

(mono no ryuuke ga) (mina izumu nari) 1-12

Everyone, if the mind of God is depressed,

the person’s harvest all (members) will become depressed.

(ryuukei no) (izumu kokoro wa) (kinodoku ya)   **

(izuman you to) hayaku isame yo) 1-13

The harvest as a result of a depressed mind is pitiful. For the workings not  to be depressed, quickly become spirited (pure mind).

(ryuukei ga) (isami deru yo to) (omou nara)  **

(kagura-zutome ya) (Teodori o seyo) 1-14

The harvest for it to appear spirited, if you think,

the Kagura Service (Joyous Service at Jiba)  and the hand dance (Joyous Service) perform it.

(konotabi wa) (hayaku Teodori) (hajime kake)   **

(kore ga aizu no) (fushigi naru zo ya) 1-15

At this time, quickly the hand dance (Joyous Service)  begin it.

From this, a sign of miracles to occur. 

(kono aizu) (fushigi to yuute) (miete nai)   5-7-5 waka.  **

(sono hi kitareba) (tashika wakaru zo) 1-16   7-7

This sign, miracles that is said, it has not been seen.

When this day arrives (Jan 26, 1887), one will certainly understand .

(sono hi kite) (nanika wakari ga) (tsuita nara)   **

(ikana mono demo) (mina ga kanshin) 1-17

When that day comes, and any understanding (of the heart) comes,

any kind of person, all will be content.

(miete kara) (toite kakaru wa) (sekainami)     **

(mien saki kara) (toite oku zo ya) 1-18

After they appear, to teach/explain,  is the way of the world.

Before they appear, I teach/explain in advance.

(konasaki wa) (kami taru kokoro) (dandan to)   **

(kokoro shizumete) (waboku naru you) 1-19

Hereafter, the minds of those in high places will gradually

calm their minds, and peace workings will occur.

kono waboku mutsukashi youni aru keredo   **

dandan Kami ga shugou suru nari 1-20

This harmony is difficult like, but

step by step, God will provide protection that occurs.

(kono you wa) (rii de semetaru) (sekai nari)   *-

(nanika yorozu o) (uta no ri de seme) 1-21

These workings, by reasoning I will attack. What occurs in the the world, 

in all of everything, I will attack with reason in verse.

(semeru tote) (tezashi suru dewa) (nai hodoni)   *-

(kuchi demo yuwan) (fudesaki no seme) 1-22

To attack to obtain, by hand to do, I will not. Because

even by mouth I will not say, but I will attack with the Ofudesaki.

(nanimo kamo) (chigawan koto wa) (yokeredomo)   *-

(chigai aru nara) (uta de shirasuru) 1-23

In everything, to be wrong (in mind) is to be avoided.

But if you are wrong, I shall inform you by verse.

(shirashita) (araware deru wa) (kinodoku ya)     *-

(ikana yamai mo) (kokoro kara tote) 1-24

When my notifications becomes manifested, it is pitiful.

Any illness also, from the mind it is comes through.

(yamai tote) (sekainami dewa) (nai hodoni)   *-

(Kami no rippuku) (imazo arawasu) 1-25

Illness to obtain, to be ordinary it is not. Because

God’s anger now is being shown.

(imamade mo) (kami no yuu koto) (kikan kara)   5-7-5   *-

(zehi naku omote) (arawashita nari) 1-26

Also up to now, what God has said you have not listened.

Certainly to happen to appear, it has been revealed.

(kora hodono) (Kami no zannen) (deteru kara).  *-

(isha mo kusuri mo) (kore wa kanawan) 1-27

Devoting to the extent, God’s regret is now being shown.

Physicians and also medicine, these will have no affect.

(kore bakari) (hitonami ya towa) (omouna yo).  *-

(nandemo kore wa) (uta de semekiru) 1-28

This only, ordinary discomfort do not think.   

By all means, this I shall attack with verse.

(konotabi wa) (yashiki no souji) (sukiyaka ni)    *-

(shitatete miseru) (kore o mite kure) 1-29

This time, the sweeping of the residence thoroughly,  

will be shown. This, come and see it.

(souji sai) (sukiyaka shitaru) (koto naraba).  *-

(shirite hanashite) (hanashi suru nari) 1-30

The sweeping, the circumstance is thoroughly done. If it happens,

it will known and talked about, the conversation to occur to become.

(koremade no) (zannen naru wa) (nanino koto)   *-

(ashi no chinba ga) (ichi no zannen) 1-31

Until now, the regret that will occur, what is it about?

The lameness of your leg is the location of the regret.

(kono ashi wa) (yamai to yuute) (iru keredo)   *-

(yamai dewa nai) (Kami no rippuku) 1-32

This leg, illness you are saying exist, but

it is not an illness. It is God’s anger.

(rippuku mo) (chotto no koto dewa) (nai hodoni)   *-

(tsumori kasanari) (yue no koto nari) 1-33

Also this anger is a small matter, it is not. Because

accumulated and piled up, said about to occur.

(rippuku mo) (naniyue naru to) (yuu naraba)   *-

(akuji ga nokan) (yue no koto nari) 1-34

About the anger, why is it to occur, if you were to say.

The evil is not removed, it is said, that will occur. 

(kono akuji) (sukiyaka noken) (koto nitewa)   *-

(fushin no jama ni) (naru to koso shire) 1-35

This evil, if it is not completely removed, 

hindrance to construction it will become. Definitely understand it.

(kono akuji) (nanbo shibutoi) (mono ya tote)   *-

(Kami ga semekiri) (nokete miseru de) 1-36

This evil, however stubborn a person who obtains it,

God will attack it, and show one how to remove it.

(kono akuji) (sukiyaka noketa) (koto naraba)   *-

(ashi no chinba mo) (sukiyaka to naru) 1-37

This evil is completely cleared away. If this happens,

the lameness of your leg will also completely be (removed).

(ashi saika) (sukiyaka naori) (shita naraba)   *-

(ato wa fushin no) (moyou bakari o) 1-38

Your leg on the occasion it  is completely healed. If it is done,

afterwards the construction preparation will occur only.

(choto hanashi) (shogatsu misoka to) (hi o kirite)   *-

(okuru mo Kami no) (kokoro kara tote) 1-39

Just a word, the last days of the 1st month, by the end of the day,

to take (Oyasama), also is from the mind of God to receive. 

(soba na mono) (nani goto suru to) (omoedomo)   *-

(saki naru koto o) (shiran yue nari) 1-40

You close to me, what are you doing, you are thinking.

The future becoming matters, you do not know the reason that it will occur.

(sono hi kite) (mietaru naraba) (soba na mono)   *-

(Kami no yuu koto) (nanimo chigawan) 1-41

When that day arrives (Jan. 26, 1887) and if it is seen. To those close to me,

what God says, there is not any error.

(imamade wa)(Kami no yuu koto) (utagoute)   *-

(nanimo uso ya to) (yuute ita nari) 1-42

Until now, the words of God you have doubted.

Everything is a lie, you are saying that is to occur.

(kono you o) (hajimeta Kami no) (yuu koto ni)    *-

(sen ni hitotsu mo) (chigau koto nashi) 1-43

These workings to begin, in what God says about,

not even one in a thousand, there is no instance of  an error.

(dandan to) (mieta kita nara) (tokushin se)   *-

(ikana kokoro mo) (mina arawareru) 1-44

Step by step, if you begin to see this, be convinced.

 that every kind of mind will all be revealed.

(yorozuyo no)( sekaijuu o) (miwataseba)    *-

(michi no shidai mo) (iroiro ni aru) 1-45   

Through all generations, the world, looking at.

Dependent on the path, there are various (paths).

(konosaki wa) (michi ni tatoete) (hanashi suru)   *-

(doko no koto tomo) (sarani yuwan de) 1-46

Hereafter, to illustrate the path, I will speak.

Where in particular, furthermore, I won’t say.

(yamasaka ya) (ibara gurou mo) (gakemichi mo)  *-

(tsurugi no naka mo) (tourinuke tara) 1-47

Through mountain slopes and tangles of thorny shrubs, cliff roads, also

within (surrounded) swords, if one takes on to the end.

(mada mieru) (hi no naka mo ari) (fuchinaka mo)   *-

(sore o koshitara) (hosoi michi ari) 1-48

Not yet seen, will also be fire within, and also abyss within.

If one crosses them, there will be a narrow path.

(hosomichi o) (dandan koseba) (ou michi ya)   *-

(kore ga tashikana) (honmichi de aru) 1-49

The narrow path, step by step crossing over it, a responsibility path. 

This is the definite main path that exists.

(kono hanashi) (hoka no koto dewa) (nai hodoni)   *-

(Kami ichijo de) (kore waga koto) 1-50

This talk, any other matter, it is not.

Being single (hearted) with God, this is a matter of one’s own.

(imamade wa) (uchi naru koto o) (bakari nari)   *-

(mo korekara wa) (monku kawaru zo) 1-51

Until now, what happens to those within only.

From now on,  attitudes I will change.

(Yorozuyo ni) (sekai no tokoro) (miwatasedo)   *-

(Ashiki no mono wa) (sarani nai zo ya) 1-52

Through generation, world’s places looking at,

evil person, furthermore does not exist.

(ichiretsu ni) (ashiki to yuute) (nai keredo)   *-

(choto no hokori ga) (tsuita yue nari) 1-53

In everyone, evil to say, is nonexistent. But

just a little dust has attached, that is said to occur.

konosaki wa) (kokoro shizumete) (shiyan seyo)   *

(ato de koukwai) (naki youni seyo) 1-54       *-

Hereafter, calm your mind and ponder.

Afterwards, without remorse, in order to, do it.

(imamade wa) (nagai douchuu) (michisugara)   *-

(yohodo taikutsu) (shita de arou na) 1-55   5-7-5

Until now, a long journey. Along the way

great tiredness, has resulted in doing this.

(konotabi wa) (mou tashika naru) (mairisho)   *-

(miete kita zoe) (tokushin o seyo) 1-56

This time, now a definite becoming place of worship

has begun to appear (Ojiba/Kanrodai). Be convinced of it.

(korekara wa) (nagai douchuu) (michisugara)     *-

(toite kikasuru) (tokuto shiyan o) 1-57

From now, on the long journey, along the way,

I will explain and let you listen. Thoroughly ponder.

(konosaki wa) (uchi o osameru) (moyoudate)    *-

(Kami no hou niwa) (kokoro sekikomu) 1-58

From now on, within to settle, the preparation.

To God’s direction, hasten (to purify) the mind.

(dandan to) (Kami no yuu koto) (kiite kure)   *-

(ashiki no koto wa) (sarani yuwan de) 1-59

Little by little, God’s sayings, listen and come.

Evil things, furthermore I do not say.

(kono kodomo) (ni nen san nen) (shikomou to)      *-

(yuute iredomo) (Kami no tebanare) 1-60

This child, two years, three years, you wish to train,

you are saying. But God has detached (talking about Kokan?).

(shiyan seyo) (oya ga ika hodo) (omoutemo)    *-

(Kami no tebanare) (kore wa kanawan) 1-61

Ponder it, the Parent how much she may desire.

God’ detachment, this (her wish) will not come true.

(kono you wa) (akuji majiri de) (aru karani)   *-

(innen tsukeru) (koto wa ikan de) 1-62

Since these workings, are associated with our evil acts,

causality (fate) producing matters are regrettable.

(waga mi niwa) (mou gojuu ya to) (omoedomo).  *-

(Kami no mee niwa) (mada saki ga aru) 1-63

One’s own body, already 50, you are thinking.   

To God’s eye, yet you still have a future.

(kotoshi yori) (rokujuu nen wa) (shikkari to).  *-

(Kami no hou niwa) (shikato ukeyau) 1-64

From this year, 60 years, if unwavering

toward God, I will certainly assure you.

(korekara wa) (kokoro shikkari) (irekae yo)  *-

(akuji haroute) (wakaki ni yohou) 1-65   

From now on, your mind, firmly replace it.

Your evil deeds, sweep them. To be young, I predict.

(kore totemo) (mutsukashi youni) (aru keredo)   *-

(Kami ga deta nara) (morote kuru zo ya) 1-66

This although is difficult in order to happen. But

when God comes forth, it will be given.

(nichinichi ni) (kokoro tsukushita) (sono ue wa)   *-

(ato no shihai o) (yorozu makaseru) 1-67   7-7

Day by day, if the mind is devoted. By that condition,

the later directions , all will be entrusted to you.

(go nin aru) (naka no ni nin wa) (uchi ni oke)   *-

(ato san nin wa) (Kami no hikiuke) 1-68

Five people that exist, within it, two people will stay at home.

The remainder of 3 people, God will undertake.  

(yorozuyo no) (sekai no koto o) (miharashite)   *-

(kokoro shizumete) (shiyan shite miyo) 1-69

Through all generations,world’s matters, looking at.

Calm your mind and ponder over them.

(imamade mo) (kami no sekai de) (aru keredo)   *-

(nakadachi suru wa) (ima ga hajime ya) 1-70

Until now, God’s world it has always been. But

to meditate, now it is the first time.

(korekara wa) (sekai no hito wa) (okashiogaru)   *-

(nambo warotemo) (kore ga daiichi) 1-71

After this, the people in the world may be amused.

However much they may laugh, this is foremost.

(sekai niwa) (nani goto suru to) (yuu de aro)     *-

(hito no warai o) (Kami ga tanoshimu) 1-72

To the world, what are you doing, they are saying. 

The laughter of people, is God’s delight.

(meimei no) (omou kokoro wa) (ikan de na)   *-

(Kami no kokoro wa) (mina chigau de na) 1-73

The self, the mind that thinks about, is regrettable.

The mind of God differs entirely.

(zenshou no) (innen yosete) (shugou suru)   *-

(kore wa matsudai) (shikato osamaru) 1/74

Previous existence’s fates collected, protection will be done (by the heart/soul)

This will forever, certainly settle (the heart).

Click to continue to: Chapter 2