CHAPTER 6

OFUDESAKI / CHAPTER 6 / 1874 TENRIKYO

(konotabi wa) (mezurashi koto o) (yui kakeru)     *-

(kokoro shizumete) (kore kiite kure) 6-1

This time, marvelous things I will begin to say.

The mind calmed, this listen and come.

(nani goto mo) (Kami no suru koto) (yuu koto ya)     *-

(soba ni shinpai) (kakeru koto nashi)   6-2

Everything is what God does or says.

Those near, worry to place, instances do not exist.  

(kono hanashi) (doudo shinjitsu) (ichiretsu wa)    *-

(kokoro shizumete) (shouchi shite kure) 6-3

This talk, how to attain  the Original mind. Everyone

calm your mind, and come pondering.

(kono michi wa) (douyuu koto ni) (omou kana)     *-

(kono yo osameru) (shinjitsu no michi) 6-4

This path, what is it about you may wonder.

This world settling, the Original mind’s path. 

(kami taru no) (hii to mizu to o) (waketa nara)     *-

(hitori osamaru) (youkizukume ni)  6-5

Those of upper reaches (of society), if fire and water (illness) is distinguished,

*fire and water is illness

by itself will  settle, complete joy.

(kono hi mizu) (wakeru to yu wa) (kono tokoro)    *-

(youki-zutome o)( suru to omoe yo) 6-6

This fire and water  to distinguish to say, is at this place.

The Joyous Service to perform, think about.

(kono you o) (hajime kaketa mo) (onaji koto)    *-

(mezurashi koto o) (shite miseru de na) 6-7

These workings to start to begin, are the same conditon.

Marvelous things, I will let you see.

(kono you o)  (hajimete karani) (nai Tsutome)     *-

(mata hajime kake) (tashika osameru) 6-8

These workings, since I began the nonexistent Service,

*these workings are guidance by God

I await to begin to place and certainly settle (the world).

(kono you no) (Tsukihi no kokoro) (shinjitsu o)    *-

(shiritaru mono wa) (sarani arumai) 6-9

These workings of God’s mind, the Original mind

*These working of guidance by God, is to help us return to the Original pure mind

to know, person furthermore does not exist.

(koremade wa) (ika naru Kami to) (yuuta tote)    *-

(mee ni mien to) (yuute ita nari) 6-10

Until now, the following to occur that God has said one to receive.

By the eyes, you cannot see you are saying, that exist, as a result.

(konotabi wa) (dono yona Kami mo) (shinjitsu ni)       *-

(ataware dashite) (hanashi suru nari) 6-11

This time, whatever kind, God, for the Original mind,

will  be able to reveal and speak, as a result. 

(imakara wa ) (nani o yuutemo) (omoutemo)   *-

(sono mama mieru) (kore ga fushigi ya)  6-12

From this time on, whatever (one) says or thinks,

that by itself, will be seen. This is a wonder.

*God giving us guidance to attain the Original pure mind

(nanimo kamo) (aki o aizu ni) (mie kakeru)   *-

(youki-zutome ni) (hayaku kakare yo) 6-13

In all things, in the fall, the sign will begin to be seen.

*sign is God’s guidance

The Joyous Service, quickly begin it.

(sekaijuu) (ooku kurasuru) (sono uchi wa)    *-

(ichiretsu wa mina) (moya no gotoku ya) 6-14

Throughout the world, there are many living. Within those,

everyone are all like in a haze.

(nichinichi ni) (sumushi wakarishii) (mune no uchi)     *-

(seijin shidai) (miete kuru zo ya) 6-15

Day by day, to understand and settle the heart’s interior.

Dependent on the person, it will be seen to occur.

*understanding the heart will occur

(kono michi ga) (tashika mietaru) (koto naraba)    *-

(konosaki tashika) (tanoshunde iyo) 6-16

This path is certainly seen. When this happens,

*the path is the path of the heart to attain the Original mind

hereafter certainly it will be promising!

(dandan to) (kokoro isande) (sekikome yo)     *-

(hayaku honmichi) (isogi deru zo ya) 6-17

Step by step, the mind purified, hasten it.

*one can purify one’s mind by the path of the heart

Quickly the main path, hasten to go out.

(shinjitsu no) (Tsutome no ninjuu) (juu nin no       *-

(kokoro o Kami ga) (uketorita nara) 6-18

The Original mind of the Service’s members, the ten member’s

mind, if God accepts them.

*these members may refer to the participant that were used in the creation of human beings

(sorekara wa) (dono yona koto mo) (dandan to)      *-

(Kami no omowaku) (mina tokikikasu) 6-19

Thereafter, whatever kind of things, step by step

God’s intentions, all will be explained and informed.

(nichinichi ni) (Kami no kokoro wa) (seita tote)      *-

(ninjuu juu nin) (soroi nakeneba) 6-20

Day by day, God’s mind is hastening to obtain (the Original mind of the members).

The members, 10 members, if cannot assemble.

*cannot assemble because the minds are not pure

(ju nin no) (naka ni san nin) (kataude wa)      *-

(hii mizu kaze tomo) (shirizoku to shire) 6-21

The ten member, within them, 3 members, the arm,

fire, water and wind, all  will be withdrawn, to let you understand.

(dono youna) (koto demo Kami no) (suru koto ya)     *-

(kore o yamai to) (sarani omouna) 6-22

Whatever kind of matter, it is about what God will do.

This an illness, furthermore do not think.

(nanimo kamo) (shinjitsu Kami no) (juuyo o)     *-

(shirashitai kara) (shite miseru de na) 6-23

In everything, the Original mind, because God’s blessings

I want you to know, I will make you see it.

*God will make you them see their Original mind. When one attains the Original mind, any blessing will be provided.

(koremade wa) (ika naru michi o) (touritemo)     *-

(hi ga kitaran de) (izumi ita nari) 6-24

Until now, any kind of path you may have been on,

The day has not arrived. Depressed to be, as a result.

(konosaki wa) (dono yona koto mo) (dandan to)     *-

(honshinjitsu o) (yuute kikasuru) 6-25

Hereafter, whatever kinds of matter, step by step

the real Original mind, I shall tell and make you listen.

(imamade wa) (ika naru Kami mo) (yamayama ni)     ?

(ogami kitou to) (yuuta naredomo) 6-26

Until now, any kind of Gods, great numbers

you planned to worshiped it is said, however.

(kono moto o) (shiritaru mono ga) (aru naraba)      *-

(tazune ite miyo) (Kami ga yurusuru) 6-27

if this Origin, knowing person, exist.

Visit them and look. God will permit.

(matasaki wa) (dono yona koto mo) (dandan to)    *-

(honmichi tsuketa) (koto de aru nara) 6-28

In the future, what kind of matter, step by step to

 establish the true path, if the conditions exist.

(imamade ni) (nai koto bakari) (yui kakete)     *-

(yorozu tasuke no) (Tsutome oshieru) 6-29

Until now, nonexistent things only, to say to begin.

Universal salvation’s Service I will teach.

(kono tsutome) (juu nin ninjuu) (sono naka ni)     *-

(moto hajimari no) (Oya ga iru nari) 6-30

This Service, ten members, among them

the Origin beginning’s Parents are needed, to result in. 

(Izanagi to) (Izanami to o hikiyosete)       *-

(ningen hajime) (shugou oshieta) 6-31

Izanagi and Izanami, I drew them forth.

Human beginning, providence I taught them.

(kono moto wa) (doroumi naka ni) (uo to mi to)      *-

(sore hikidashite) (fuufu hajimeta) 6-32

This Origin, within the muddy sea, a fish and serpent,

that I drew them forth, first couple I started.

(kono you no) (moto hajimari wa) (doro no umi)     *-

(sono naka yori mo) (dojou bakari ya) 6-33

These workings, of  the  beginning origin, was in the muddy ocean.

Within that, there were only loaches. 

(sono uchi ni) (uo to mii to) (ga majiriru)     *-

(yoku misumaseba) (ningen no kao) 6-34

Among them were a fish and a serpent that was combined.

Looking closely, human faces.

(sore o mite) (omoi tsuita wa) (shinjitsu no)   *-

(Tsukihi no kokoro) (bakari naru zo ya) 6-35

Seeing that, an idea came, the Original mind,

God’s mind, only will they consist of.

(kono mono ni) (dougu o yosete) (dandan to)    *-

(shugou oshieta) (koto de aru nara) 6-36

These creatures, instruments I added. Step by step

*instruments are the sea creatures that existed in the ancient ocean.

the protection taught, conditions exist, as a result.

(kono dougu) (Kunisazuchii to) (Tsukiyomi to)     *-

(kore minouchi e) (shikomitaru nara) 6-37

These instruments, Kunisazuchi and Tsukiyomi,

*the good qualities of these sea creatures were added to the first parents

these inside the body, I placed.

(Kumoyomi  to)  (Kashikonee to) (Otonobe)     *-

(Taishokuten to) (yoseta koto nara) 6-38

Kumoyomi, kashikonee, Outonobe,

and Taishokuten, I gathered them.

(sorekara wa) (tashika sekai o) (hajime yo to)   *-

(Kami no soudan) (shimari tsuitari) 6-39

Then after that, certainly the world to begin,

God’s consultation, finalized to commence.

(korekara wa) (Kami no shugo to) (yuu mono wa)    *-

(nani taitei na) (koto de nai zo ya) 6-40

After this, God’s protection that is said,

any ordinary thing, it is not. 

(imamade ni) (nai koto bakari) (hajimeru wa)   *-

(nani o yuu no mo) (mutsukashiki koto) 6-41

Until now, nonexistent things only, I will begin.

Whatever I say, it is a difficult matter.

(kono you o) (hajime kaketaru) (shinjitsu o)     *-

(tare ka shiritaru) (mono wa arumai) 6-42

These workings to begin to start, the Original mind,

who knows person is nonexistent.

(Korekara wa) (dono yona koto mo) (dandan to)     *-

(Yute kikasuru) (uso to omouna) 6-43

From now on, whatever kind of matter, step by step,

I will make you listen. Do not think it is a lie.

(ningen o) (hajime kaketa wa) (uo to mi to)      *-

(kore nawashiro to) (tane ni hajimete) 6-44

Humans to begin to make, a fish and a serpent.

This seedbed and seed, I began.

(Kono mono ni) (Tsukihi tainai) (irikonde)     *-

(Dandan shugou) (oshie konda de) 6-45

These creatures, God entered inside their bodies.

Step by step, the protections I taught intently.

(Kono kokazu) (kuoku kuman ni) (kusen nin)      *

(Kuhyaku kuju ni) (ku nin naru zo ya) 6-46

This number was nine one hundred million, 9 ten thousand, nine one thousand, 

nine one hundred, nine tens, and nine.  

*900,099,999

(Kono nin o) (mikka miyosa ni) (yadoshi komi)     *-

(San nen mi) (tsuki todomarite ita) 6-47

This group, three days and three nights, were conceived continuously.

three years, and three months, remained to exist.

(Soreyori mo) (umare dashita wa) (go bu kara ya)    *-

(Go bu go bu to) (shite seijin o shita) 6-48

However, being born five bu initially.

*5 bu is 0.6 inches

Five bu, five bu, was done to reach adulthood.

(Kono mono ni) (ichido oshieta) (kono shugou)   *-

(Onaji tainai) (sando yadorita) 6-49

These creatures, once taught this protection,

the same interior womb, three times used in  pregnancy.

*each of these female creatures were able to have 3 children

(Kono you no) (shinjitsu no Kami) (Tsukihi nari)    *-

(Ato naru wa mina) (dougu naru zo ya) 6-50

These workings , the Original mind of God, consist of God.

*these workings refer to the creation of human beings

The remainder consist of all the instruments, as a result.

(Ningen o) (hajime you tote) (dandan to)      *-

(Yosete tsukouta) (kore ni kamina o) 6-51

Humans I began, workings to receive. Step by step

collecting them to start. With this, God gave them names.

(Izanagi to) (Izanami to ga) (ichi no Kami)      *-

(kore te shouko no) (Daijinguu nari) 6-52

Izanagi(fish) and Isanami (serpent) are the prime  instruments of God.

These are seedling, shrines  to become.     

(matasaki wa) (nanika dandan) (toku keredo).    *-

(imamade shiran) (koto bakari ya de) 6-53

In the future, in everything, step by step, I will explain. But

until now, unknown matters only.

(konosaki wa) (nani o yuutemo) (ningen o)     *-

(hajime  kaketaru) (koto bakari ya de) 6-54

Hereafter whatever I say, human

beginning starting matters only.

(kono you o) (hajime dashitaru) (yashiki nari)    *-

(ningen hajime) (moto no Oya nari) 6-55

These workings to start, revealing a residence that played a role in

human beginnings, and the origin’s parents, that played a role.

(Tsukihi yori) (sore o misumashi) (amakudari)    *-

(nanika yorozu o) (shirashitai kara) 6-56

From God discerning this, descended from heaven.

Because anything all I will like to inform.

(shinjitsu ni) (Tsukihi no kokoro) (omou niwa)  *-

(meimei no yashiro) (morota koto nara) 6-57

To attain the Original mind, God’s mind thinking,

the Shrine of each, if I could receive.

*from the shrine, God will be able to reveal the teachings, especially about the heart and the Original mind

(soreyori mo) (juuyojizai ni) (itsu nari to)     *-

(omou mama naru) (hanashi shiyo mono) 6-58

However the blessing when will they occur

do you think? To occur on the condition when talks are dispensed.

*God communicates from the mouth and hands of Oyasama

(imamade mo) (Tsukihi no yashiro) (shikkari to)    *-

(morote aredomo) (izumi ita nari) 6-59

Even until now, God’s shrines, firmly

have been accepted. Depressed to be, as a result (of not being revealed). 

(konotabi wa) (tashika omote i) (arawarete)    *-

(nanika yorozu o) (mina yute kikasu) 6-60

This time certainly thinking to be revealed,

anything all I will say and explain.

(imamade wa) (misu no uchira ni) (itaru kara)     *-

(nani yono koto mo) (miete nakeredo) 6-61

Until now, rear of a bamboo screen I have been.

What kind of matters, nothing was seen.

(konotabi wa) (akai tokoro i) (detaru kara)     *-

(dono yona koto mo) (suguni mieru de) 6-62

This time, a red place I have emerged.

*Oyasama begins to wear red garments to show that God is within her.

What kind of matters, immediately will be seen.

(kono akai) (kimono o nanto) (omote iru)      *-

(naka ni Tsukihi ga) (komori iru zo ya)  6-63

This red clothing, what are you thinking?

Inside is God dwelling inside.

(imamade mo) (Tsukihi no mama de) (aru naredo)   *-

(hi ga kitaran de) (miyurushite ita) 6-64

Until now, God as it is, has existed.

The day had not come, I was only looking.

*God does not punish or reward, since only observing since the creation of human beings.

(konotabi wa) (mou jubun ni hi) (mo kitari)    *-

(nanika yorozu o) (mamani suru nari) 6-65

This time, now a full day has come.

Anything all do as I please, as a result.

*God will begin to save the world

(sore shirazu) (takayama nitewa) (nanimo kamo)      *-

(nanto omoute) (mamani suru zo ya) 6-66

Unaware of that, in the high mountains, anything to do.

What are they thinking, to do as they please.

(nani goto mo) (kono tokoro niwa) (Ningen no)      *-

(kokoro wa sarani) (aru to omouna) 6-67

In any concerns, this place, human’s

mind furthermore to exist, do not think.

(dono youna) (koto o yuu nimo) (fudesaki mo)      *-

(Tsukihi no Kokoro) (sashizu bakari de) 6-68

Whatever kind of matter is said, the Ofudesaki also,

 God’s mind, instructions only.

(takayama wa) (nani o yuutemo) (omou nimo)    *-

(mina ningen no) (Kokoro bakari de) 6-69

The high mountains, what they say or think,

all human’s mind, only from.

(Tsukihi yori) (tsuketa namai o) (toriharai)   *-

(kono zannen o) (nanto omou zo) 6-70

From God, the given name, they removed it.

This regret, what are you thinking?

(shinjitsu no) (Tsukihi rippuku) (zannen wa)    *-

(yoi naru koto de) (nai to omoe yo) 6-71

About the Original mind, God’s anger and regret.

*God’s anger due to not knowing about the Original mind

Good things to occur, will not, to think about.

(imamade wa) (takai yama ya to) (habikarite)     *-

(nanika yorozu o) (mamani shitaredo) 6-72

Until now the high mountains, unpleasant and run rampant.

Anything all they did as they pleased.

(korekara wa) (Tsukihi kawarite) (mamani suru)    *-

(nanika no koto o) (mane o shite miyo) 6-73

From now on, God will change things and do as pleases.

Anything of any matter , imitate and look at.

(kono tokoro) (nani o yuu nimo) (nasu koto mo)    *-

(Tsukihi no omou) (koto bakari ya de) 6-74

This place, whatever I say and whatever I do,

God’s thinking, about only of.

(korekara wa) (Tsukihi no Kokoro) (zannen o)     *-

(harasuru moyou) (bakari suru zo ya) 6-75

From now on, God’s mind, the regret

will be cleared, the preparation only will be done.

(konosaki wa) (dono yona hokori) (tatsu totemo)    *-

(kore o yamai to) (sarani omouna) 6-76

Hereafter, whatever kind of dusts one may accumulate, although

this is illness, furthermore do not think.

(imamade mo) (Tsukihi zannen) (yamayama ni)     *-

(tsumorite aru o) (kayashi suru zo ya) 6-77

Until now, God’s regret mountainously

has piled up. I will give returns.

(imamade mo) (kayashi to yuute) (toitaredo)     *-

(nanno koto ya to) (omote ita nari) 6-78

Even until now, returns to say, I have explained.

What is it about, thinking to be, to result in.

(shinjitsu ni) (kayashi to yuu wa) (kono koto ya)     *-

(takayama wa mina) (shouchi shite iyo) 6-79

To attain the Original mind,  the returns to say, is about this.

*the returns are God’s guidance as illness. God wants us to purify our minds by understanding the heart

The high mountains all ponder over it.

(kono you wa) (doroumi naka no) (koto narushi)    *-

(naka ni Tsukihi ga) (itaru made nari) 6-80

These workings are about within the muddy ocean, things to become.

Within (the muddy ocean) , God arrived to play a role.

(Tsukihi yori) (shinjitsu omoi) (tsuitaru wa)      *-

(nanto sekai o) (hajime kaketara) 6-81

From God, the Original mind, to think to attach.

How the world, to begin to create.

(nai sekai) (hajime kakeru wa) (mutsukashi)     *-

(nanto dougu o)( midasu moyou o) 6-82

Nonexistent in the world, to begin to start (humans) was difficult.

What instruments to find, to prepare.

(misumaseba) (naka ni dojou mo) (uo mii mo)    *-    

(hoka naru mono mo) (miete aru nari) 6-83

Looking carefully within, I found loaches, a fish  and a serpent.

Others to attain (creatures) were also seen to exist, to play a role.

(sono mono o) (mina hikiyosete) (danjiyai)     *-

(ningen shugou) (hajime kaketara) 6-84

Those creatures, all I gathered and conferred with them.

Human protection, if  I begin to start.

(nai sekai) (hajime you tote) (kono Tsukihi)      *-

(dandan Kokoro) (tsukushi taru yue) 6-85

Nonexistent  in the world, beginning workings to obtain (human beings). This God

step by step, the mind devoted to accomplish,  to say.

(kono michi o) (shiritaru mono wa) (sarani nashi)     *-

(Tsukihi zannen) (nanto omou zo) 6-86

This path (to human beginnings) knowing person, furthermore does not exist.

God’s regret, what are you thinking?

(kora hodoni) (omote hajimete) (kono sekai)     *-

(Tsukihi no kokoro) (nanto zannen) 6-87

Devoting to the extent, thinking to begin this world, 

God’s mind, what regret (of people not knowing the Origin).

(Tsukihi yori) (dandan kokoro) (tsukushi kiri).     *-

(sono yue naru no) (ningen de aru) 6-88

From God, step by step, the mind devoted to start.

That said, led to humans that exist.

(sore shirazu) (ima no tokoro wa) (Takayama wa)     *-

(mina habikarite) (mamani shite iru) 6-89

Unaware of that, the present location, the high mountains,

all are rampant, and doing as they please.

(kono Tsukihi) (daiichi kore ga) (zannen no)      *-

(donna kayashi o) (suru ya shiren de) 6-90

This God, foremost, this is the regret of.

What returns I will do, you do not know.

(kono sekai) (yamague nazo mo) (kaminari mo)     *-

(jishin oukaze) (Tsukihi rippuku) 6-91

This world, landslides, lightning,

earthquakes, and strong winds are God’s anger.

*God’s anger releases as destructive energy of natural disasters.

(dono youna) (taisha takayama) (yudan shina)   * –

(nandoki Tsukihi) (tondederu yara) 6-92

What kind of (person) in the grand shrines, high mountains, and the negligent,

when God will rush out?

(Ichiretsu wa) (minamina waga mi ki o) (tsuke yo)    *-

(Tsukihi enryo wa) (sarani nai zo ya) 6-93

Everyone is all my body. Be spirited.

*our physical bodies are part of God

God’s restraint, furthermore there is none.

(nanimo kamo) (seeippai ni kotowarite)     *-

(sorekara kakeru) (Tsukihi shigoto o) 6-94

In anything, many warnings given.

*warnings given in the Ofudesaki    

Afterwards to begin, God to work. 

(dono youna) (koto mo urami ni) (omouna yo)     *-

(mina meimei no) (miurami de aru) 6-95

In whatever occurrences, having grudges, do not think about.

To all, individual’s self reproach exist.

*one should ponder one’s own dust in the mind

(Kono hanashi) (dandan kudoki) (tsumete aru)     *-

(Kore shikkari to) (kikiwakete kure) 6-96

This talk, step by step, persuasions I have piled up.

This firmly listen thoroughly and come.

(ichiretsu wa) (mina meimei no) (mune shidai)    *-

(Tsukihi miwakete) (iru to omoe yo) 6-97

Everyone, all each of your hearts, you are dependent on.

*the heart contains our fates, that were created by our own evil actions

God is discerning it. Think about it .

(Tsukihi yori) (shinjitsu kokoro) (misadamete)  *-

(uketori shidai) (kayashi suru nari) 6-98

From God, the Original mind, the mind ascertains.

*with our prayer, if God accepts our pure mind

Upon accepting it, I will give returns, as a result.

*these returns are God’s blessing to help others understand the heart and the Original mind to purify their minds.

(imamade wa) (nani o yuutemo) (omoutemo)      *-

(mina ningen no) (kokoro bakari de) 6-99

Until now, whatever (one) had said or thought,

all was human mind, it was only.

(korekara wa) (yoki koto shite mo) (ashiki demo)     *-

(sono mama suguni) (kayashi suru nari) 6-100

From now on, whether one does good or evil,

That by itself, immediately I will give returns.

*God guiding people by illness or rewards for their actions, showing what the heart usually does for them in the future

(imamade wa) (nanika satori mo) (aritakedo)     *-

(mou korekara wa) (satori nai zo ya) 6-101

Until now, some understanding there was.

But from now on, understanding there will be none.

*God to take action for our behavior

(kono you) (no shinjitsu no Oya) (Tsukihi nari)  *-

(nanika yorozu no) (shugou suru zo ya) 6-102

These workings to attain the Original mind of the Parent, God plays a role.

*workings refer to the guidance of God. Parent refers to the parents, including Oyasama that began human beings

Everything, all of protection I will do.

(konosaki wa) (nani o yuutemo) (uso wa nai)     *-

(mina shinjitsu to) (omote kikiwake) 6-103

Hereafter, what I say will not be false.

All, the Original mind, to think and understand. 

(dono youna) (koto demo Tsukihi) (shinjitsu ni)     *-

(omote hajimeta) (koto bakari ya de) 1-104

What kinds  of  things, however God, the Original mind 

to think, to begin only about.

*God wants everyone to attain the Original mind

(imamade wa) (yamai to yueba) (isha kusuri)    *-

(mina shinpai o) (shitaru naredomo) 6-105

Until now, illness to say, doctors and medicine (were used).

All worry, you did, but…..

(korekara wa) (itami nayami mo) (dekimono mo)     *-

(iki Teodori de) (mina tasukeru de) 6-106

from now on, pains, sufferings and tumors,

by the breath hand dance, all will be saved.

(kono tasuke) (imamade shiranu) (koto naredo)     *-

(korekara saki wa) (tameshi shite miyo) 6-107

This salvation, until now you did not know about. But

from now on, in the future, do it and see.

(dono youna) (mutsukashiki naru) (yamai demo)     *-

(shinjitsu naru no) (Iki de tasukeru) 6-108

Whatever kind of difficult attained illnesses,

by the Original mind one attains, by the breath, one will be saved.

*the Original mind refers to the mind of the prayer

(Tsukihi yori) (shinjitsu kokoro) (misadamete)   *-

(ikana shugou mo) (suru to omoe yo) 6-109

From God, the Original mind, the mind is ascertained.

Any kind of protection, I would do. Think about it.

(umare kou) (houso hashika mo) (sen you ni)    *-

(yamazu shinazu ni) (kurasu koto nara) 6-110

The newborns, small pox, and measles also without. By the workings,  

without illness, without dying, in living their lives.

(shikato kike) (ikana juuyou) (suru totemo)     *-

(Tsukihi no kokoro) (bakari naru zo ya) 6-111

Listen carefully, whatever blessings I will do, although

God’s mind, only to those who become.

*God’s mind is the Original mind or the pure mind without dusts

(imamade mo) (taite kudoki mo) (toitaredo)     *-

(mada yuitaran) (Tsukihi omowaku) 6-112

Even until now, mostly (my) persuasions were explained.

Yet not said, God’s intentions.

(konotabi wa) (nanika Tsukihi) (no zannen o)    *-

(tsumori aru kara) (mina yuute oku) 6-113

At this time, in everything, because God’s regret

has piled up, all to say to establish.

(kono tokoro) (tasuke ichijo) (tomerarete)    *-

(nandemo kayashi) (sezu ni iraren) 6-114

This place, if single salvation is stopped,

whatever returns to carry out, I cannot .

(kono kayashi) (taisha takayama) (toriharai)    *-

(mina ichiretsu wa) (shouchi shite iyo) 6-115

In this return, grand shrines, and high mountains, will be cleared away.

All everyone, ponder over it.

(kono hanashi) (nanto omoute) (kiite iru)     *-

(tenbi hi no ame) (umi wa tsunami ya) 6-116

This talk, how are you thinking and listening about.

Flames from heaven , rains of fire, tsunami in the oceans.

(kora hodono) (Tsukihi no kokoro) (shinpai o)      *-

(sekaijuu wa) (nanto omoteru) 6-117

Devoting  to the extent, God’s mind is worried.

The world, what are (they) thinking?

(dandan to) (kudoki nageki wa) (toku keredo)     *-

(shinjitsu naru no) (kokoro tasukeru) 6-118

Step by step, by persuasions, grief I have explained. But if

the Original mind is attained, the mind is saved.

(dono youna) (mono mo ichiretsu) (waga ko nari)      *-

(Tsukihi no kokoro) (shinpai o miyo) 6-119

What kind of person, everyone is my child.

God’s mind is worried. Look at it.

(kono you wa) (ichiretsu wa mina) (Tsukihi nari)     *-

(ningen wa mina) (Tsukihi kashimono) 6-120

These workings, everything is all God, as a result.

Human bodies are all God’s loan.

(sekaijuu) (kono shinjitsu o) (shirita nara)    *-

(goki gouyoku dasu) (mono wa nai) 6-121

Throughout the world, this Original mind  if it is known,

greedy stubborn revealing person will be nonexistent.

(kokoro sai) (shinjitsu yori mo) (wakaritara)    *-

(nanimo kowami mo) (abunaki mo nai) 6-122

The mind on the occasion, from the Original mind if understood,

anything fearful also, dangerous also, will be nonexistent.

(Tsukihi yori) (oshieru koto wa) (mina keshite)    *-

(ato wa ningen) (gokoro bakari de) 6-123

From God, what is taught, is all erased.

Afterward, human thinking only.

(imamade mo) (kono yo hajimeta) (shinjitsu o)     *-

(oshiete oko to) (omota naredomo) 6-124

Even until now, this world’s beginning Original mind,

to teach to place, I thought however

(Tsukihi yori) (nichinichi kokoro) (sekikomedo)    *-

(kokugen machite) (iru to omoe yo) 6-125

from God, day by day, the mind hastens.

The appointed time I am waiting for. Think about it.

(kono hanashi) (nanto omoute) (kiite iru)     *-

(Tsukihi omowaku) (fukai riyaku o)  6-126

This talk, what are you thinking and hearing.

God’s intentions, about profound blessings.

(kore bakari) (hitonami ya towa) (omouna yo)    *-

(Tsukihi no shigoto) (erai omowaku) 6-127

This only, ordinary it is , do not think.

God’s workings , great intentions.

(Tsukihi yori) (juuyojizai to) (mama tokedo)     *-

(mada imamade wa) (mieta koto nashi) 6-128

From God, blessings as it has  been explained.

Up to now, it has not been seen.

(Konotabi wa) (juuyojizai o) (shinjitsu ni)    *-

(Shite miseta nara) (kore ga makoto ya) 6-129

This time, the free & unlimited blessings given, to attain the Original mind,

if it is shown, this is the truth.

(dono youna) (koto o suru no mo) (mina Tsukihi)    *-

(shinjitsu yori no) (tasuke ichijo) 6-130

Whatever kind of thing is done, it is all by God.

From the Original mind’s single salvation.

(tainai e) (yadoshi komu no mo) (Tsukihi nari)    *-

(umare dasu no mo) (Tsukihi sewadori )6-131

Inside the womb, to continue pregnancy  God plays a role.

To deliver is also God helping.

(konotabi wa) (dono yona koto mo) (shinjitsu ni)   *-

(mina arawarete) (shite miseru de na) 6-132

This time, whatever kinds of things, by the Original mind,

all will be revealed, and will be shown.

(kore o mite) (ikana mono demo) (tokushin se)     *-

(kokoro shidai ni) (ikana juuyou) 6-133

When this is seen, any one will be convinced.

The mind is dependent on, for any free & unlimited blessings.

(dono youna) (koto o suru no mo) (shinjitsu no)    *-

(kokoro shidai ni) (mina shite miseru) 6-134

Whatever kind of things  I do, the Original mind,

the mind is dependent on. All will be shown.

Click to continue to: chapter 7

27

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s