CHAPTER 6

OFUDESAKI / CHAPTER 6 / 1874 TENRIKYO

(Konotabi wa) (mezurashi koto o) (yui kakeru)

(Kokoro shizumete) (kore kiite kure) 6-1

This time, marvelous things I will begin to say.

The mind calmed, this listen and come.

(Nani goto mo) (Kami no suru koto) (yu koto ya)

(Soba ni shinpai) (kakeru koto nashi)   6-2

Everything is what God says or does.

Those near, worry causing,  I do not.

(Kono hanashi) (dodo shinjitsu) (ichiretsu wa)

(Kokoro shizumete) (shochi shite kure) 6-3

This talk is the splendid truth. Everyone

calm your mind (purify mind), and come pondering.

(Kono michi wa) (doyu koto ni) (omou kana)

(Kono yo osameru) (shinjitsu no michi) 6-4

This path, how are you thinking?

This world settling true path.

(Kami taru no) (hii to mizu to o) (waketa nara)

(Hitori osamaru) (yokizukume )ni 6-5

Those of high place’s, when fire and water (illness) is distinguished,

by itself, they will  settle, complete joy.

(Kono hi mizu) (wakeru to yu wa) (kono tokoro)

(Yoki-zutome o)( suru to omoe yo) 6-6

This fire and water, said to distinguish, is at this place.

The Joyous Service, think about performing it.

(Kono yo o) (hajime kaketa mo) (onaji koto)

(Mezurashi koto o) (shite miseru de na) 6-7

These working to start to begin, it is the same.

Marvelous things, I will let you see.

(Kono yo o)  (hajimete karani) (nai Tsutome)

(Mata hajime kake) (tashika osameru) 6-8

These workings I began,  not existing Service,

I await to begin to put in effect and certainly settle (the world).

(Kono yo no) (Tsukihi no kokoro) (shinjitsu o)

(Shiritaru mono wa) (sarani arumai) 6-9

These workings of God’s mind, truly  

a person who knows, furthermore is nonexistent.

(Koremade wa) (ika naru Kami to) (yuta tote)

(Me ni mien to) (yute ita nari) 6-10

Until now, what will occur,  what God is saying.

By the eyes, you cannot see, you are saying.

(Konotabi wa) (dono yona Kami mo) (shinjitsu ni)

(Ataware dashite) (hanashi suru nari) 6-11

This time, whatever kind of things, God also, truly

coming out to reveal, I will speak to you.

(Imakara wa ) (nani o yutemo) (omotemo)

(Sono mama mieru) (kore ga fushigi ya)  6-12

From this time on, whatever (one) says or thinks,

will be seen as it is (God is guiding us with illness). This is a wonder (showing us illness as reflection of our minds).

(Nanimo kamo) (aki o aizu ni) (mie kakeru)

(Yoki-zutome ni) (hayaku kakare yo) 6-13

In all things, to open (understanding), the sign (guidance) I will let you see.

The Joyous Service, quickly begin it.

(Sekaiju) (oku kurasuru) (sono uchi wa)

(Ichiretsu wa mina) (moya no gotoku ya) 6-14

The world, there are many living. Within those,

everyone are all like in a haze.

(Nichinichi ni) (sumushi wakarishi) (mune no uchi)

(Sejin shidai) (miete kuru zo ya) 6-15

Day by day, purification and understanding of  the innermost heart.

Dependent on the person, it will come to be seen.

(Kono michi ga) (tashika mietaru) (koto naraba)

(Konosaki tashika) (tanoshunde iyo) 6-16

This path is certainly seen, when this happens,

hereafter, certainly it will be promising!

(Dandan to) (kokoro isande) (sekikome yo)

(Hayaku honmichi) (isogi deru zo ya) 6-17

Step by step, the mind purified, hasten it.

Quickly the main path, hasten to go out.

(Shinjitsu no) (Tsutome no ninju) (ju nin no)

(Kokoro o Kami ga) (uketorita nara) 6-18

The true Service’s members, the ten member’s

mind, if God accepts them….

(Sorekara wa) (dono yona koto mo) (dandan to)

(Kami no omowaku) (mina tokikikasu) 6-19

Thereafter, whatever things, step by step

God’s prediction, all will be explained and informed.

(Nichinichi ni) (Kami no kokoro wa) (seta tote)

(Ninju ju nin) (soroi nakeneba) 6-20

Day by day, God’s mind is hastening.

The members,  10 members, if cannot assemble.

(Ju nin no) (naka ni san nin) (kataude wa)

(Hii mizu kaze tomo) (shirizoku to shire) 6-21

The ten member, within them, 3 members, the arm,

fire, water and wind all will be withdrawn to become known.

(Dono yona) (koto demo Kami no) (suru koto ya)

(Kore o yamai to) (sarani omouna) 6-22

Whatever happens, it is the work of God.

This an illness, furthermore do not think.

(Nanimo kamo) (shinjitsu Kami no) (juyo o)

(Shirashitai kara) (shite miseru de na) 6-23

In all matters, the true God’s blessings

I want you to know, I will make you see it.

(Koremade wa) (ika naru michi o) (toritemo)

(Hi ga kitaran de) (izumi ita nari) 6-24

Until now, no matter what path you may have been on,

The day has not arrived, I kept still.

(Konosaki wa) (dono yona koto mo) (dandan to)

(Honshinjitsu o) (yute kikasuru) 6-25

Hereafter, all kinds of matters, step by step

the real truth, I shall tell and make you listen.

(Imamade wa) (ika naru Kami mo) (yamayama ni)

(Ogami kito to) (yuta naredomo) 6-26

Until now, how many Gods , great numbers

you planned to worshiped it is said, however….

(Kono moto o) (shiritaru mono ga) (aru naraba)

(Tazune ite miyo) (Kami ga yurusuru) 6-27

This Origin, knowing person, if  (they) exist,

Visit them and look. God will permit.

(Matasaki wa) (dono yona koto mo) (dandan to)

(Honmichi tsuketa) (koto de aru nara) 6-28

In the future, what kind of matter (I will teach) step by step,

if the true path is established.

(Imamade ni) (nai koto bakari) (yui kakete)

(Yorozu tasuke no) (Tsutome oshieru) 6-29

Until now, nonexistent things only, I have said.

Universal salvation’s Service I teach.

(Kono tsutome) (ju nin ninju) (sono naka ni)

(Moto hajimari no) (Oya ga iru nari) 6-30

This Service, ten members, among them

the Origin beginning’s Parents to be represented.

(Izanagi to) (Izanami to o hikiyosete)

(Ningen hajime) (shugo oshieta) 6-31

Izanagi and Izanami, I drew them forth.

Human beginning, providence I taught them.

(Kono moto wa) (doroumi naka ni) (uo to mi to)

(Sore hikidashite) (fufu hajimeta) 6-32

This Origin, within the muddy sea, a fish and serpent,

that I drew them forth, first couple I started.

(Kono yo no) (moto hajimari wa) (doro no umi)

(Sono naka yori mo) (dojo bakari ya) 6-33

These workings, the  beginning origin was the muddy ocean.

Within that, there were only loaches. 

(Sono uchi ni) (uo to mii to) (ga majiriru)

(Yoku misumaseba) (ningen no kao) 6-34

Among them were a fish and a serpent that existed.

Looking closely, human faces.

(Sore o mite) (omoi tsuita wa) (shinjitsu no)

(Tsukihi no kokoro) (bakari naru zo ya) 6-35

Seeing that, an idea came, the truth

of  God’s mind, only will they become.

(Kono mono ni) (dogu o yosete) (dandan to)

(Shugo oshieta) (koto de aru nara) 6-36

These creatures, instruments I added. Step by step

the protection taught  instances done.

(Kono dogu) (Kunisazuchii to) (Tsukiyomi to)

(Kore minouchi e) (shikomitaru nara) 6-37

The instruments, Kunisazuchi and Tsukiyomi,

these inside the body, if I place.

(Kumoyomi  to)  (Kashikonee to) (Otonobe)

(Taishokuten to) (yoseta koto nara) 6-38

Kumoyomi, kashikonee, Otonobe,

and Taishokuten, I gathered them.

(Sorekara wa) (tashika sekai o) (hajime yo to)

(Kami no sodan) (shimari tsuitari) 6-39

Then after that, certainly the world to begin,

God’s consultation, to start.

(Korekara wa) (Kami no shugo to) (yu mono wa)

(Nani taitei na) (koto de nai zo ya) 6-40

After this, God’s protection that is said,

Any ordinary, by no means.

(Imamade ni) (nai koto bakari) (hajimeru wa)

(Nani o yu no mo) (mutsukashiki koto) 6-41

Until now, what does not exist only, I will begin.

Whatever I say, it is a difficult matter.

(Kono yo o) (hajime kaketaru) (shinjitsu o)

(Tare ka shiritaru) (mono wa arumai) 6-42

These workings to begin to start, the truth,

any one knowing person, there is not.

(Korekara wa) (dono yona koto mo) (dandan to)

(Yute kikasuru) (uso to omouna) 6-43

From now on, whatever matter step by step.

I will make you listen. Do not think it to be a lie.

(Ningen o) (hajime kaketa wa) (uo to mi to)

(Kore nawashiro to) (tane ni hajimete) 6-44

I began human beings, fish and serpent.

This seedbed and seed, I began.

(Kono mono ni) (Tsukihi tainai) (irikonde)

(Dandan shugo) (oshie konda de) 6-45

These one, God entered their bodies.

Step by step, the protections I taught intently.

(Kono kokazu) (kuoku kuman ni) (kusen nin)

(Kuhyaku kuju ni) (ku nin naru zo ya) 6-46

This number was nine hundred million, 9 ten thousand, nine thousand, 

9 one hundred, 9 ten, and 9.

(Kono nin o) (mikka miyosa ni) (yadoshi komi)

(Sen nen mi) (tsuki todomarite ita) 6-47

This group, three days and three nights, conceived continuously.

Three years and 3 months, remained  and stayed.

(Soreyori mo) (umare dashita wa) (go bu kara ya)

(Go bu go bu to) (shite sejin o shita) 6-48

However, being born five bu initially.

Five bu, five bu, was done to create humans.

(Kono mono ni) (ichido oshieta) (kono shugo)

(Onaji tainai) (sando yadorita) 6-49

These creatures, once taught this protection,

the same interior womb, three times used in  pregnancy.

(Kono yo no) (shinjitsu no Kami) (Tsukihi nari)

(Ato naru wa mina) (dogu naru zo ya) 6-50

These workings of the true God is Tsukihi.

The descendent to be, all instruments they will become.

(Ningen o) (hajime yo tote) (dandan to)

(Yosete tsukota) (kore ni kamina o) 6-51

Human, I began, workings took place. Step by step

collecting them to start. With this, the pregnancy followed.

Izanagi to Izanami to ga ichi no Kami

Kore Teshoko no Daijingu nari 6-52

Izanagi(fish) and Isanami (serpent) are the prime instruments of God.

They are the way to pray, becoming Shrines of God.

(Matasaki wa) (nanika dandan) (toku keredo)

(Imamade shiran) (koto bakari ya de) 6-53

In the future in everything step by step I will explain,

until now unknown matter only.

(Konosaki wa) (nani o yutemo) (ningen o)

(Hajime  kaketaru) (koto bakari ya de) 6-54

Hereafter whatever I say, human

beginning building matters only.

(Kono yo o) (hajime dashitaru) (yashiki nari)

(Ningen hajime) (moto no Oya nari) 6-55

These workings to start, revealing a residence where.

humans beginnings, the Parent of the Origin exist.

(Tsukihi yori) (sore o misumashi) (amakudari)

(Nanika yorozu o) (shirashitai kara) 6-56

From God discerning this, (God) descended from heaven.

Anything all I will like to inform.

(Shinjitsu ni) (Tsukihi no kokoro) (omou niwa)

(Meme no yashiro) (morota koto nara) 6-57

Truly God’s mind thinking,

the Shrine of each, if I could receive.

(Soreyori mo) (juyojizai ni) (itsu nari to)

(omou mama naru) (hanashi shiyo mono) 6-58

However the blessing when will they occur

do you thinks?  When the talks are done (hinokishin).

(Imamade mo) (Tsukihi no yashiro) (shikkari to)

(Morote aredomo) (izumi ita nari) 6-59

Even until now God’s shrine, firmly

has been accepted,  I have been keeping still.

(Konotabi wa) (tashika omote i) (arawarete)

(Nanika yorozu o) (mina yute kikasu) 6-60

This time certainly appearing and revealing myself,

anything all I will say and explain.

(Imamade wa) (misu no uchira ni) (itaru kara)

(Nani yono koto mo) (miete nakeredo) 6-61

Until now rear of a bamboo screen I have been.

What kind of matter nothing was seen.

(Konotabi wa) (akai tokoro i) (detaru kara)

(Dono yona koto mo) (suguni mieru de) 6-62

This time, a red place , I have appeared.

What kind of matters, immediately will be seen.

(Kono akai) (kimono o nanto) (omote iru)

(Naka ni Tsukihi ga) (komori iru zo ya)  6-63

This red clothing, what are you thinking?

Inside is God, dwelling inside.

(Imamade mo) (Tsukihi no mama de) (aru naredo)

(Hi ga kitaran de) (miyurushite ita) 6-64

Until now, God’s control (over the world) has existed.

The day had not come, (God was) only looking.

(Konotabi wa) (mo jubun ni hi) (mo kitari)

(Nanika yorozu o) (mamani suru nari) 6-65

This time full day has come.

Anything all I will do as I intend.

(Sore shirazu) (takayama nitewa) (nanimo kamo)

(Nanto omote) (mamani suru zo ya) 6-66

Unaware of this the high mountains whatever

they are thinking, do as they please.

(Nani goto mo) (kono tokoro niwa) (Ningen no)

(Kokoro wa sarani) (aru to omouna) 6-67

In any concerns this place a human

mind furthermore exist, do not think.

(Dono yona) (koto o yu nimo) (fudesaki mo)

(Tsukihi no Kokoro) (sashizu bakari de) 6-68

Whatever kind of matter is said or in the Ofudesaki also,

(from) God’s mind, instructions only.

(Takayama wa) (nani o yutemo) (omou nimo)

(Mina ningen no) (Kokoro bakari de) 6-69

The high mountains what they say or think

all are only from human minds.

(Tsukihi yori) (tsuketa namai o) (toriharai)

(Kono zannen o) (nanto omou zo) 6-70

From God the given name they removed it.

This regret what are you thinking?

(Shinjitsu no) (Tsukihi rippuku) (zannen wa)

(Yoi naru koto de) (nai to omoe yo) 6-71

Truly God’s anger and regret,

good things to occur will not, to think about.

(Imamade wa) (takai yama ya to) (habikarite)

(Nanika yorozu o) (mamani shitaredo) 6-72

Until now the high mountains unpleasant and run rampant.

Anything all they did as they pleased.

(Korekara wa) (Tsukihi kawarite) (mamani suru)

(Nanika no koto o) (mane o shite miyo) 6-73

From now on God will change things and do as pleases.

Anything of any matter , copy it and look at it, (if you can).

(Kono tokoro) (nani o yu nimo) (nasu koto mo)

(Tsukihi no omou) (koto bakari ya de) 6-74

This place, whatever I say, whatever I do,

God’s thoughts only.

(Korekara wa) (Tsukihi no Kokoro) (zannen o)

(Harasuru moyo) (bakari suru zo ya) 6-75

From now on  God’s mind,  the regret

the preparation to clear it only will be done.

(Konosaki wa) (dono yona hokori) (tatsu totemo)

(Kore o yamai to) (sarani omouna) 6-76

Hereafter whatever dusts one may accumulate.

This, illness furthermore do not think.

(Imamade mo) (Tsukihi zannen) (yamayama ni)

(Tsumorite aru o) (kayashi suru zo ya) 6-77

Until now God’s regret mountainously

piled up, I will give returns.

(Imamade mo) (kayashi to yute) (toitaredo)

(Nanno koto ya to) (omote ita nari) 6-78

Even until now returns to say I have explained.

What is it, you were thinking.

(Shinjitsu ni) (kayashi to yu wa) (kono koto ya)

(Takayama wa mina) (shochi shite iyo) 6-79

In truth returns to say, this matter

the high mountains all ponder over it.

(Kono yo wa) (doroumi naka no) (koto narushi)

(Naka ni Tsukihi ga) (itaru made nari) 6-80

These workings are about within the muddy ocean, things to become.

Within (the muddy ocean) , God arrived to play a role.

(Tsukihi yori) (shinjitsu omoi) (tsuitaru wa)

(Nanto sekai o) (hajime kaketara) 6-81

Concerning God, an  sincere thought came upon.

How the world, to begin to create.

(Nai sekai) (hajime kakeru wa) (mutsukashi)

(Nanto dogu o)( midasu moyo o) 6-82

Nonexistent in the world,  to begin to start (humans) was difficult.

What instruments (to use), the preparation to find.

(Misumaseba) (naka ni dojo mo) (uo mii mo)

(Hoka naru mono mo) (miete aru nari) 6-83

Looking carefully within, I found loaches, a fish and a serpent,

others (creatures) also I looked for.

(Sono mono o) (mina hikiyosete) (danjiyai)

(Ningen shugo) (hajime kaketara) 6-84

Those creatures, all I gathered and conferred with them.

Human protection, if  I begin to start.

(Nai sekai) (hajime yo tote) (kono Tsukihi)

(Dandan Kokoro) (tsukushi taru yue) 6-85

Nonexistent  in the world, workings to put in place. This God

step by step, with  the mind devoted to be worthy, to say.

(Kono michi o) (shiritaru mono wa) (sarani nashi)

(Tsukihi zannen) (nanto omou zo) 6-86

This path , knowing person furthermore does not exist.

God’s regret, what are you thinking?

(Kora hodoni) (omote hajimete) (kono sekai)

(Tsukihi no kokoro) (nanto zannen) 6-87

Because of the devotion, thinking to begin this world,

God’s mind,  what regret.,

(Tsukihi yori) (dandan kokoro) (tsukushi kiri)

(sono yue naru no) (ningen de aru) 6-88

From God, step by step the mind devoted only.

That effort that is said,  led to  human beings.

(Sore shirazu) (ima no tokoro wa) (Takayama wa)

(Mina habikarite) (mamani shite iru) 6-89

Unaware of that, the present location, the high mountains,

all are rampant, and doing as they please.

(Kono Tsukihi) (daiichi kore ga) (zannen no)

(Donna kayashi o) (suru ya shiren de) 6-90

To this God, this  is foremost regret.

What returns I will do, you do not know.

(Kono sekai) (yamague nazo mo) (kaminari mo)

(Jishin okaze) (Tsukihi rippuku) 6-91

This world, landslides, thunder,

and earthquakes, are God’s anger.

(dono yona) (taisha takayama) (yudan shina)

(nandoki Tsukihi) (tondederu yara) 6-92

Whoever in the  Grand shrines, high mountains, negligent class,

when God will rush out?

(Ichiretsu wa) (minamina waga mi ki o) (tsuke yo)

(Tsukihi enryo wa) (sarani nai zo ya) 6-93

Everyone is all my body. Be spirited.

God’s restraint, furthermore there is none.

(Nanimo kamo) (seeippai ni kotowarite)

(Sorekara kakeru) (Tsukihi shigoto o) 6-94

In everything, many warnings given

Afterwards, I will begin God’s workings.

(Dono yona) (koto mo urami ni) (omouna yo)

(Mina meme no) (miurami de aru) 6-95

In whatever things, grudges, do not think.

To all, individual self reproach exist.

(Kono hanashi) (dandan kudoki) (tsumete aru)

(Kore shikkari to) (kikiwakete kure) 6-96

This talk, step by step, persuasions I have piled up.

This clearly listen thoroughly and come.

(Ichiretsu wa) (mina meme no) (mune shidai)

(Tsukihi miwakete) (iru to omoe yo) 6-97

Everyone, all each of your hearts, you are dependent on.

God is discerning it.  Think about it .

(Tsukihi yori) (shinjitsu kokoro) (misadamete)

(Uketori shidai) (kayashi suru nari) 6-98

From God, sincere mind, discerning it.

Upon accepting it, I will give returns.

(Imamade wa) (nani o yutemo) (omotemo)

(Mina ningen no) (kokoro bakari de) 6-99

Until now, whatever (one) had said or thought,

all was human mind, it was only.

(Korekara wa) (yoki koto shite mo) (ashiki demo)

(Sono mama suguni) (kayashi suru nari) 6-100

From now on, whether one does good or evil,

That by itself, immediately I will give returns.

(Imamade wa) (nanika satori mo) (aritakedo)

(Mo korekara wa) (satori nai zo ya) 6-101

Until now, some understanding there was.

 But from now on, understand there will be none.

(Kono yo) (no shinjitsu no Oya) (Tsukihi nari)

(Nanika yorozu no) (shugo suru zo ya) 6-102

This world’s true Parent is God.

Everything all of protection I will do.

(Konosaki wa) (nani o yutemo) (uso wa nai)

(Mina shinjitsu to) (omote kikiwake) 1-103

Hereafter, nothing I say will be false.

All to be true, think and recognize.

(Kono yona) (koto demo Tsukihi) (shinjitsu ni)

(Omote hajimeta) (koto bakari ya de) 1-104

These kind of things, God truly

thought to begin only.

(Imamade wa) (yamai to yueba) (isha kusuri)

(Mina shinpai o) (shitaru naredomo) 6-105

Until now, illness to say, doctors and medicine (were used)

all worry, you did, but…..

(Korekara wa) (itami nayami mo) (dekimono mo)

(Iki Teodori de) (mina tasukeru de) 6-106

From now on, pains, sufferings and tumors.

By the breath, hand dance, all will be saved.

(Kono tasuke) (imamade shiranu) (koto naredo)

(Korekara saki wa) (tameshi shite miyo) 6-107

This salvation, until now you did not know.

From now on in the future, test it out and see.

(Dono yona) (mutsukashiki naru) (yamai demo)

(Shinjitsu naru no) (Iki de tasukeru) 6-108

No matter how serious the illness will become,

Sincerity becomes (in recipient), by the breath, one will be saved.

(Tsukihi yori) (shinjitsu kokoro) (misadamete)

(Ikana shugo mo) (suru to omoe yo) 6-109

From God, sincere mind is ascertained.

Any kind of work, I would do. Think about it.

(Umare ko) (hoso hashika mo) (sen yoni)

(Yamazu shinazu ni) (kurasu koto nara) 6-110

The newborns, small pox, and measles also without occurring,

Without illness, without dying, in living their lives.

(Shikato kike) (ikana juyo) (suru totemo)

(Tsukihi no kokoro) (bakari naru zo ya) 6-111

Listen carefully, whatever blessings I will do.

God’s mind, only to those who become.

(Imamade mo) (taite kudoki mo) (toitaredo)

(Mada yuitaran) (Tsukihi omowaku) 6-112

 Until now, mostly (my) persuasions were explained.

Yet not said, God’s expectations.

(Konotabi wa) (nanika Tsukihi) (no zannen o)

(Tsumori aru kara) (mina yute oku) 6-113

At this time, in everything, God’s regret

has piled up. Because of this, I will say everything in advance.

(Kono tokoro) (tasuke ichijo) (tomerarete)

(Nandemo kayashi) (sezu ni iraren) 6-114

This place, single hearted salvation (Joyous Service) is being stopped.

Certainly returns, without, I cannot avoid .

(Kono kayashi) (taisha takayama) (toriharai)

(Mina ichiretsu wa) (shochi shite iyo) 6-115

In this return, grand shrines, high mountains will be cleared away.

All everyone, ponder over it.

(Kono hanashi) (nanto omote) (kiite iru)

(Tenbi hi no ame) (umi wa tsunami ya) 6-116

This talk, what are you thinking and listening about.

Flames from heaven , rains of fire, tsunami in the oceans.

(Kora hodono) (Tsukihi no kokoro) (shinpai o)

(Sekaiju wa) (nanto omoteru) 6-117

Look to the extent, God’s mind is worried.

The world, what are (they) thinking?

(Dandan to) (kudoki nageki wa) (toku keredo)

(Shinjitsu naru no) (kokoro tasukeru) 6-118

Step by step, about persuasions and  grief I have explained.

True sincerity of the mind if you become, I will save you.

(Dono yona) (mono mo ichiretsu) (waga ko nari)

(Tsukihi no kokoro) (shinpai o miyo) 6-119

Whoever you are, everyone you are my children.

God’s mind is worried. Look at it.

(Kono yo wa) (ichiretsu wa mina) (Tsukihi nari)

(Ningen wa mina) (Tsukihi kashimono) 6-120

These workings, everyone is all God’s makings.

All human bodies are lent by God.

(Sekaiju) (kono shinjitsu o) (shirita nara)

(Goki goyoku dasu) (mono wa nai) 6-121

The world, this truth is known,

greedy stubborn revealing person, there will be none.

(Kokoro sai) (shinjitsu yori mo) (wakaritara)

(Nanimo kowami mo) (abunaki mo nai) 6-122

The mind, and true sincerity from it,  is understood,

there will be nothing fearful or dangerous.

(Tsukihi yori) (oshieru koto wa) (mina keshite)

(Ato wa ningen) (gokoro bakari de) 6-123

From God, what is taught is all erased.

After, human thinking only.

(Imamade mo) (kono yo hajimeta) (shinjitsu o)

(Oshiete oko to) (omota naredomo) 6-124

Even until now, this world’s beginning, the truth

I would like to teach, I am thinking.

(Tsukihi yori) (nichinichi kokoro) (sekikomedo)

(Kokugen machite) (iru to omoe yo) 6-125

From God, day by day, the mind hastens.

The appointed time, waiting for, think about it.

(Kono hanashi) (nanto omote) (kiite iru)

(Tsukihi omowaku) (fukai riyaku o)  6-126

This talk, what are you thinking and hearing.

God’s thoughts, about profound blessings.

(Kore bakari) (hitonami ya towa) (omouna yo)

(Tsukihi no shigoto) (erai omowaku) 6-127

This only, ordinary it is , do not think.

God’s  workings are great expectations.

(Tsukihi yori) (juyojizai to) (mama tokedo)

(Mada imamade wa) (mieta koto nashi) 6-128

From God, blessings have been explained as it is.

Up to now, it has not been seen.

(Konotabi wa) (juyojizai o) (shinjitsu ni)

(Shite miseta nara) (kore ga makoto ya) 6-129

This time if the blessings are truly

shown, this is the truth.

(Dono yona) (koto o suru no mo) (mina Tsukihi)

(Shinjitsu yori no) (tasuke ichijo) 6-130

Whatever is done, it is all by God,

from the truth, single hearted salvation.

(Tainai e) (yadoshi komu no mo) (Tsukihi nari)

(Umare dasu no mo) (Tsukihi sewadori )6-131

Inside the womb, to continue pregnancy occurs by God.

To deliver is also  God helping.

(Konotabi wa) (dono yona koto mo) (shinjitsu ni)

(Mina arawarete) (shite miseru de na) 6-132

This time, whatever kinds of things, truly

all will be revealed, and will be seen.

(Kore o mite) (ikana mono demo) (tokushin se)

(Kokoro shidai ni) (ikana juyo) 6-133

When this is seen, any one will be convinced.

It is dependent on the mind, any blessings.

(Dono yona) (koto o suru no mo) (shinjitsu no)

(Kokoro shidai ni) (mina shite miseru) 6-134

Whatever kind of thing I do, true sincerity

of the mind, it is dependent on. I will let you all see this.

Click to continue to: chapter 7

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s