CHAPTER 16

OFUDESAKI/CHAPTER 16/  1882 TENRIKYO

(Imamade wa) (kono yo hajimeta) (ningen no)     *-

(Moto naru koto o) (tare mo shiromai) 16-1

Until now, this world,  beginning humans,

Origin creation matter, no one knows.

(Konotabi wa) (kono moto naru o) (shikkari to)     *-

(Dozo sekai e) (mina oshietai) 16-2

This time, this Origin creation, firmly

by all means, to the world, all would like to teach.

(Kono moto wa) (Kagura ryounin Tsutome wa na)     * ?

kore ga shinjitsu kono yo hajimari  16-3

This Origin is the Kagura. Both people to act in harmony

These are the Original minds, that started this world.

(Konotabi no Kagura to yuu wa ningen o      *-

hajime kaketaru Oya de aru zo ya.  16-4

This time’s Kagura to say, human

beginning making Parent exist!

kono moto o shiritaru mono wa nai node na      *-

kono shinjitsu o mina oshieru de  16-5

This Origin knowing person, there is none.

This Original mind, all will be told.

(Imamade no) (nichinichi kudoki) (dandan to)    *-

(Yute kikashita) (koto wa aredomo )16-6

Until now, day by day, persuasions step by step

to tell and inform matter exist.

(Mo kyo wa) (ika hodo Tsukihi) (yuta tote)        *-

(Ichiretsu kokoro) (wakari nai node) 16-7

And yet today, no matter how God strives to teach,

everyone, the mind, one does not understand.

(Soreyue ni) (mo setsu ga) (kitaru kara)     *-

(Zehi naku ima wa) (kayashi suru zo ya) 16-8

Therefore, as the time has already come,

It is certainty,  that I must now give returns

(Kono kayashi) (chotto no koto towa) (omouna yo)      *-

(Atchi kotchi ni) (oku mieru de )16-9

These returns, small matter, do not think.

There here, in great numbers will be seen.

(Kono you no) (ningen hajime) (moto naru o)      *-

(Doko no hito demo) (mada shiromai na) 16-10

These workings of humans to begin, the Origin creation,

wherever the person is, yet does not know.

(Konotabi wa) (kono shinjitsu o) (sekaiju e)  *-

(Dozo shikkari) (mina oshietai) 16-11

This time, this Original mind, to the world,

by all means, firmly all to teach.

(Shikato kike) (kono moto naru to) (yu no wa na)     *-

(Kunitokotachi ni)( Omotari sama ya) 16-12

Listen intently, this Origin creation that is said,

Kunitokotachi and the venerable Omaotari.

(Kono okata) (doromizu naka o) (misumashite)     *-

(Uo to mii to o) (soba i hikiyose) 16-13

These personages, within the muddy water, observed

a fish and serpent, and  drew them near.

(Konotabi no) (zannen to yu wa) (shin kara ya)      *-

(Kore o harasuru) (moyo nai kayo) 16-14

This time, the regret is said to be from the Original mind.

This to be cleared away, the preparation is there not?

(Kono koto o) (kami ga shikkari) (hikiukeru)    *-

(Donna kayashi mo) (suru to omoe yo) 16-15

This matter, God will firmly take charge.

Whatever return I will do, think about it.

(Kono kayashi) (mietaru naraba) (dokomade mo)     *-

(Mune no soji ga) (hitori dekeru de) 16-16

These returns, when they are seen, wherever,

the sweeping of heart, one will be able to do by oneself.

(Imamade wa) (dono yona koto mo) (miyurushite)      *-

(Jitto shiteita) (koto de aredomo) 16-17

Until now, whatever kind of matters, I have been overlooking.

I have been restrained. 

(Kyonohi wa mo) (hi ga tsunde) (aru kara na)     *-

(Donna koto demo) (suguni kayasu de) 16-18

Today, the day is pressing,

Whatever matter, I will immediately return.

(Kono tokoro) (tomeru kokoro de) (kuru naraba)     *-

(Sono mama doko i) (Tsukihi deru yara) 16-19

This place, stopping mind, if one comes.

That condition, where will God appear?

(Deru no mo na) (donna koto yara) (shiromai na)   *-

(Tsukihi mukai ni) (deru de shochi se) 16-20

Appearing, what matter is this, you do not know.

God will go toward and appear, ponder it.

(Kyonohi wa) (mo jubun ni) (tsunde aru)    *-

(Dono yona) (michi ga aru ya) (shiren de) 16-21

Today, the (regret) is fully piling up.

What kind of paths there are, you do not know.

(Sekaiju) (mina ichiretsu wa) (shikato seyo)     *-

(Nandoki Tsukihi) (tsureni deru yara) 16-22

The world, all everyone be certain.

When God will go out to accompany you.

(Kyonohi wa) (Mezurashi koto o) (yuikakeru)     *-

(Nani o yu tomo) (tare mo shiromai) 16-23

Today, marvelous things, I will tell you.

Whatever is said, there is no one who understands.

(Sekai niwa) (mina dokomade mo) (onaji koto)     *-

(Kodomo katazuke) (koshirae o suru) 16-24

In the world, all everywhere, they are the same.

The children,  you try to settle, you prepare.

(Ika hodoni) (koshirae shita to) (yuta tote)     *-

(Sonosaki naru wa) (tare mo shiromai) 16-25

But no matter how well you prepare, it is said

the future, no one knows.

(Tsukihi niwa) (donna omowaku) (aru yara na)     *-

(Kono michisuji wa) (shirita mono nashi) 16-26

To God, whatever intention one has,

this path, there is no one who knows.

(Konosaki wa) (dono yona yume o) (miru yara na)    * ?

(Monku kawarite) (kokoro isamu de) 16-27

This time, whatever kind of dream you may see.

Complaints will be changed, and mind will be spirited.

(Dono yona) (mezurashi yume o) (miru yara no)      *-

(Kore o aizu ni) (tsutome ni kakare) 16-28

What kind of marvelous dream you will see.

This is a signal, to begin the Service.

(Kyonohi wa) (dono yona koto mo) (kiite iru)    *-

(Nandoki monku) (kawaru koto yara) 16-29

Today, what kind of matters, you will hear.

What time objections will change, it will be about.

(Dono youna) (koto ga aritemo) (uramina yo)     *-

(Mina meme ni) (suru koto ya de na) 16-30

What kind of things that occur, do not blame others.

All, oneself, you have done yourself.

(Tsukihi niwa) (mina ichiretsu wa) (waga ko nari)    *-

(Kawai ippai) (omote iredomo) 16-31

To God, all everyone are children of mine.

Full of  love, my thoughts are.

(Meme ni) (suru koto bakari) (zehi wa nai)    *  ?

(Sokode jikkuri) (mite iru no ya de) 16-32

To each, what you have done only, right or wrong, there is not.

There, (God) carefully  looking at it.

(Kyonohi wa) (nanimo shirazu ni) (iru keredo)     *-

(Asunichi o miyo) (erai okwan) 16-33

Today, knowing nothing.

Look at tomorrow, a great broad (path).

(Kono michi ga) (mietaru naraba) (dono yona)     *-

(Mono demo kanau) (mono wa arumai) 16-34

This path, if it is seen. What kind

of person opposing me, this person will not exist.

(Tsukihi niwa) (donna omowaku) (aru yara na)     *-

(Kono kokoro oba) (tare mo shiromai) 16-35

To God, what intentions (God) may have.

This mind of God, no one knows.

(Kore oba na) (miekaketa nara) (dokomade mo).   *.  ?

(Mune no uchi oba) (hitori sumikiru) 16-36

When this mind of God  begins to be seen, wherever,  the innermost heart, will be purified by oneself.

(Korekara wa) (kono yo hajimete) (nanimo kamo)     *-

(nai koto bakari) (yuikakeru nari) 16-37

From now on, this world’s beginning, all things

that do not exist only, I shall speak.

(Imamade wa) (hito no kokoro no) (shinjitsu o)    *-

(Tare ka shiritaru) )mono wa nakeredo) 16-38

Until now, a person’s mind, about the Original mind,

who is aware, this person does not exist.

(Konotabi wa) (Kami ga omote i) (deteru kara)    *-

(Donna koto demo) (mina oshieru de) 16-39

This time, God is revealed, and has gone out.

What kind of thing, all will be taught.

(Kono hanashi) (doko no koto tomo) (yuwan de na)     *-

(Minouchi sawari) (kore de shirasuru) 16-40

This talk, no particular place, I do not say.

disorders within the body, by this, I will inform you.

(Konna koto) (nande yu ya to) (omouna yo)     *-

(Kawai amarite) (yu koto ya de na) 16-41

These things, why do I say it, do not think.

Deep love for you, I speak out of.

(Dono yona) (koto demo waga mi) (suru koto ni)    *-

(Kami no shiran to) (yu koto wa nai) 16-42

What kind of things , to one’s own body, what is done.

God does not know to say, it  is not about.

(Soreyue ni) (nanimo yorozu o kotowarite)    *-

(Sono ue kakaru) (shigoto naru zo ya) 16-43

Therefore, in whatever, in everything notices given.

Upon that, I will start to work.

(Imamade wa) (nani yono koto mo) (jikkuri to).  *?

(Shikaete itaru) (koto de aredomo) 16-44

Until now, what kind of matters, carefully

carrying out, to attain this matter.

(Shikato kike) (ima made naru no) (hanashi wa na)

(Nani o yutemo) (kiita bakari ya) 16-45

Listen carefully. Until now, future occurrence  talks,

whatever was said, you listened only.

(Kyonohi wa) (michi ga isoide) (iru kara na)    *-

(Donna koto demo) (hayaku mieru de) 16-46

But today, the path, I am  hastening, because it exist,

All things will be quickly seen. 

(Soreyue ni) (dekakete kara wa) (domunaran)   *-

(Sokode ichiretsu) (shiyan suru yo) 16-47

Therefore, once they appear, it will be too late.

Therefore, everyone ponder!

Imamade mo Kami no kudoki wa dandan to    *-

Iroiro toite kitaru naredomo 16-48

Until now, God’s persuasion, step by step 

various explanations have arrived,

Ika hodoni kudoita totemo tare nitemo    *-

Kikiwake ga nai Oya no zannen 16-49

However earnestly I warn you, whoever,  

there is no one who listens. The regret of the Parent.

Kokomade mo yoi na kudoki ya nai hodoni    * ?

Konotabi koso wa shiyan suru yo 16-50

Until now, pleasant the persuasions are not.

This time indeed you must ponder the workings.

Kono hanashi nanto omote kiite iru     *-

Tsumori kasanari yue no koto ya de 16-51

What are you thinking on hearing this talk?

It is the result of matters accumulated and piled up.

Kyonohi no Kami no zannen rippuku wa     *-

Yoi naru koto de nai to omoe yo 16-52

Today, God’s regret and anger, 

good becoming matters, are not.

Tsukihi yori nai ningen ya nai sekai    *-

Hajime kaketaru Oya de aru zo ya 16-53

From God, nonexistent humans, and nonexistent world,

to begin to make, the starting parent exist.

Sono tokoro nanimo shirazaru kodomo ni na   *-

Taiko tomerare kono zannen miyo 16-54

That place. where my children do not know anything about,

the drum is being stopped. This regret, look at it.

Konotabi wa kono kayashi oba suru hodoni   *-

Mina dokomade mo shochi shite iyo 16-55

At this time, this return, God intends to do.

all, wherever, Ponder over it.

Kyomade wa nanimo shirazu ni ita keredo    *-

Sa miekaketa erai tanoshimi 16-56

Until today, you have known nothing.

But now will be seen, great promising things.

(Kono michi wa) (donna koto ya to) (omou kana)    *-

(Sekai ichiretsu) (mune no soji ya) 16-57

This path, what are your thoughts?

In the world, everyone, it is to sweep their hearts.

(Kono koto wa) (nanno koto ya to) (omote iru)     *-

(Kami no zannen) (harasu koto ya de) 16-58

This matter, what are your thoughts?

God’s regret, to clear it, is the matter.

(Konosaki wa) (doko no hito tomo) (yuwan de na)    *-

(Mune no uchi oba) (mina mite iru de) 16-59

Hereafter, no one in particular, I do not say.

The innermost heart, God is watching all.

(Kyokara wa) (Tsukihi dekakeru) (hataraki ni)     *-

(Donna koto oba) (suru ya shiren de) 16-60

From today, God will go forth to work.

Whatever things, God will do, you do not know.

(Imakara no) (Tsukihi hataraki) (suru no wa na)     *-

(Doko de suru tomo) (tare mo shiromai) 16-61

From now on, God, the work that will be done,

where will it be done, no one knows.

(Takayama mo) (tanisoko made mo) (Sekaiju)     *-

(Ichiretsu o mina) (atchi kotchi to) 16-62

The high mountains, even the low valleys, the world

everyone all, there and here.

(Tsukihi yori) (Sekaiju oba) (hatarakeba)     *-

(Kono osamekata) (tare mo shiromai) 16-63

From God, the world, if God works,

this settling, no one knows.

(Soreyue ni) (kono shizumekata) (choto shirasu)     *-

(Ichiretsu hayaku) (shiyan suru yo) 16-64

Therefore, this solution, I will let you know a little.

Everyone quickly you must ponder.

(Tsutome demo) (hoka no koto towa) (omouna yo)      *-

(Tasuketai no ga) (ichijo bakari de) 16-65

Concerning the service, other matters, do not think

I want to save you, is my only desire.

(Sore shirazu) (mina tare nitemo) (dandan to)     *-

(Nando ashiki no) (yoni omote) 16-66

Unaware of this, all whoever, step by step

how evil things, they are thinking.

(Ningen wa) (azanai mono de) (aru kara na).      *-

(Nani o yutomo) (shin o shirazu ni) 16-67

Human beings are shallow people.

Whatever is said, the Original mind is not known.

(Kyomade wa) (donna koto demo) (yuwananda)     *-

(Jitto shite ita) (kono zannen miyo) 16-68

Until today, whatever matter, I have said nothing,

and remained still. This regret, look at it.

(Korekara wa) (Kami no omowaku) (suru kara wa)      *-

(Donna koto oba) (suru ya shiren de) 16-69

From now on, God’s intentions, I will carry out.

What kind of things God will do, you do not know.

(Imamade wa) (nanimo yutari) (omotari)     *-

(Mamani shite ita) (koto de aredomo) 16-70

Until now, what you said, and thought,

you did as you pleased.

(Konosaki wa) (Kami ga shihai o) (suru kara wa)    *-

(Donna koto demo) (mamani deken de) 16-71

Hereafter, as God will rule,

Whatever matter, you can not do as you please.

(Ningen no me) (niwa nanimo) (mienedomo)      *-

(Kami no me niwa) (mina miete aru) 16-72

Through human’s eyes, nothing can be seen.

Through God’s eyes, all can be seen.

(Koshirae o) (yaru no wa shibashi) (machite kure)   *-

(Doromizu naka i) (hameru gotoku ya) 16-73

What you received, to give it away soon, wait.

Within the muddy waters, throwing it in, it is like.

(Imamade wa) (donna koto demo) (yuwananda)    *-

(Kyo wa nandemo) (Yuwaneba naran) 16-74

Until now, whatever kind matter, was not said.

Today, any matter, one must speak.

(Mo kyo wa) (nandemo kademo) (mieru de na)   *-

(Kokugen kitara) (Tsukihi tsureiku) 16-75

Now today, any and all things will be seen.

When the appointed times comes, God will go out to lead you.

(Kyonohi wa) (mo jubun ni) (tsunde kita)      *-

(Nandoki tsureni) (deru ya shiren de) 16-76

Today, sufficient (regret) has piled up.

What time, to lead you to go out, is not known.

(Tsureiku mo) (chotto no koto dewa) (nai hodoni)   *-

(Oku mieru ga) (tare mo shiromai) 16-77

Leading you all forth is no small matter.

Many are seen, but no one is aware of it.

(Ika hodono) (takai tokoro to) (yuta tote)     *-

(Mo Kyokara wa) (monku kawaru de) 16-78

No matter on how high a place is said to be,

From today  things will change.

(Sa shiyan) (korekara kokoro) (irekaete)   *

(Shiyan sadamen) (koto ni ikan de) 16-79

Now Ponder, From now on, the mind replace it.

Ponder to settle, you must do.

Click to continue to: Chapter 17

4

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s