CHAPTER 16

OFUDESAKI/CHAPTER 16/  1882 TENRIKYO

Imamade wa kono yo hajimeta ningen no

Moto naru koto o tare mo shiromai 16-1

Until now, perhaps no one has known about the Origin

beginnings of human beings of this world.

Konotabi wa kono moto naru o shikkari to

Dozo sekai e mina oshietai 16-2

At this time, by all means, I wish to teach everything

about the Origin beginnings of this world.

Konotabi no kagura to yu wa ningen o

Hajime kaketaru Oya de aru zo ya 16-3

What is called the Kagura this time

is the parent (Oyasama) who began human beings exist now.

Kono moto o shiritaru mono wa nai node na

Kono shinjitsu o mina oshieru de 16-4

There being no one who knows this Origin,

I shall teach you all of this truth.

Imamade no nichinichi kudoki dandan to

Yute kikashita koto wa aredomo 16-5

Though even until now I have tried to persuade you

day after day and to teach you step by step.

Mo kyo wa ika hodo Tsukihi yuta tote

Ichiretsu kokoro wakari nai node 16-7

And yet today, no matter how God strives to teach,

everyone’s mind does not understand.

Soreyue ni mo setsu ga kitaru kara

Zehi naku ima wa kayashi suru zo ya 16-8

Therefore as the time has already come,

it is certainly sad that I must now give returns.

Kono kayashi chotto no koto towa omouna yo

Atchi kotchi ni oku mieru de 16-9

Do not think this return is a small matter.

It will appear here and there in great numbers.

Kono yo no ningen hajime moto naru o

Doko no hito demo mada shiromai na 16-10

There is perhaps no one anywhere still

who knows the Origin beginning of human beings in this world.

Konotabi wa kono shinjitsu o sekaiju e

Dozo shikkari mina oshietai 16-11

This time by all means,

I wish to teach all of this truth clearly to the entire world.

Shikato kike kono moto naru to yu no wa na

Kunitokotachi ni Omotari sama ya 16-12

Listen intently, this Origin becoming is the venerable

Kunitokotachi and Omaotari.

Kono okata doromizu naka o misumashite

Uo to mii to o soba I hikiyose 16-13

After looking through the muddy waters,

these personages drew a fish and a serpent that was near.

Konotabi no zannen to yu wa shin kara ya

Kore o harasuru moyo nai kayo 16-14

This time, the regret is said to be from the Original mind (location of the Kanrodai where God descended to).

Is there not a means to clear this away?

Kono koto o kami ga shikkari hikiukeru

Donna kayashi mo suru to omoe yo 16-15

Of this matter, God will firmly take charge.

Know that I shall give every kind of return (illness as guidance).

(Kono kayashi) (mietaru naraba) (dokomade mo)

(Mune no soji ga) (hitori dekeru de) 16-16

This talk, when it is seen, wherever

the sweeping of heart, one will be able to do by oneself.

will be swept clean by ourselves. (one begins to understand causality in relationship to the soul/heart)

Imamade wa dono yona koto mo miyurushite

Jitto shiteita koto de aredomo 16-17

Until now, overlooking everything,

although I have been keeping still (no action taken).

Kyonohi wa mo hi ga tsunde aru kara na

Donna koto demo suguni kayasu de 16-18

Now as the day is pressing,

I shall give a return for all things at once (illness as guidance).

Kono tokoro tomeru kokoro de kuru naraba

Sono mama doko i Tsukihi deru yara 16-19

This place, if anyone comes here with a mind to stop me (stop the Joyous Service),

there is no knowing where God will appear.

Deru no mo na donna koto yara shiromai na

Tsukihi mukai ni deru de shochi se 16-20

You may not know what my appearance means.

God will appear to go out to  meet with one (place illness). Ponder over it.

Kyonohi wa mo jubun ni tsunde aru

Dono yona michi ga aru ya shiren de 16-21

Today, the time is fully pressing.

There is no knowing what paths there are (causality).

Sekaiju mina ichiretsu wa shikato seyo

Nandoki Tsukihi tsureni deru yara 16-22

Be aware, all of you throughout the world.

There is no knowing when God will go out to take you (enter one to guide with illness).

Kyonohi wa Mezurashi koto o yuikakeru

Nani o yu tomo tare mo shiromai 16-23

Today, I shall begin to tell you of a marvelous thing.

No one knows what I shall say.

Sekai niwa mina dokomade mo onaji koto

Kodomo katazuke koshirae o suru 16-24

Everywhere in the world, people are alike.

You prepare to marry off your children.

Ika hodoni koshirae shita to yuta tote

Sonosaki naru wa tare mo shiromai 16-25

But no matter how well you prepare,

no one knows what the future might be.

Tsukihi niwa donna omowaku aru yara na

Kono michisuji wa shirita mono nashi 16-26

Whatever intention God may have,

there is no one who knows the course of this path (causality).

Konosaki wa dono yona yume o miru yara na

Monku kawarite kokoro isamu de 16-27

There is no knowing what kind of dream you will see.

Hereafter things will change and your mind will be spirited.

Dono yona Mezurashi yume o miru yara no

Kore o aizu ni tsutome ni kakare 16-28

You may dream of marvelous things.

Take it as a sign and begin the Service.

Kyonohi wa dono yona koto mo kiite iru

Nandoki monku kawaru koto yara 16-29

Today you have heard me on any and every matter.

At any moment, things will change.

Dono yona koto ga aritemo uramina yo

Mina meme ni suru koto ya de na 16-30

Whatever may happen, bear no grudge.

It is all what you have done to yourselves (causality/ what your heart brings forth).

Tsukihi niwa mina ichiretsu wa waga ko nari

Kawai ippai omote iredomo 16-21

To God, all of you equally are children of mine.

Though love for you fills my thoughts.

Meme ni suru koto bakari zehi wa nai

Sokode jikkuri mite iru no ya de 16-22

There can be no help for what each of you has done

self-centeredly. I can only look on caringly (God cannot usually change causality or what the soul brings forth).

Kyonohi wa nanimo shirazu ni iru keredo

Asunichi o miyo erai okwan 16-33

Though today you know nothing at all,

look at tomorrow. A great broad path will open.

Kono michi ga mietaru naraba dono yona

Mono demo kanau mono wa arumai 16-34

When this path comes to be seen (illness as guidance/ understand the soul),

there will be no one able to stand against me.

Tsukihi niwa donna omowaku aru yara na

Kono kokoro oba tare mo shiromai 16-35

Whatever intent God may have,

there is perhaps no one who knows this mind of God.

(Kore oba na) (miekaketa nara) (dokomade mo)

(Mune no uchi oba) (hitori sumikiru) 16-36

When this (mind) of God  begins to be seen (illness as guidance), wherever,  the innermost heart,  will be purified by oneself.

Korekara wa kono yo hajimete nanimo kamo

Nai koto bakari Yuikakeru nari 16-37

From now on, I shall speak solely about

all things unknown since this world began.

Imamade wa hito no kokoro no shinjitsu o

Tare ka shiritaru mono wa nakeredo 16-38

Though until now no one has known

the truth of the human mind (causality).

Konotabi wa Kami ga omote i deteru kara

Donna koto demo mina oshieru de 16-39

This time, as God is openly revealed,

I shall teach you everything about all matters.

Kono hanashi doko no koto tomo yuwan de na

Minouchi sawari kore de shirasuru 16-40

I do not indicate anyone in particular by this talk.

I shall give notice through bodily disorders (guidance).

Konna koto nande yu ya to omouna yo

Kawai amarite yu koto ya de na 16-41

Do not wonder why I say such things.

I speak out of my deep love for you.

Dono yona koto demo waga mi suru koto ni

Kami no shiran to yu koto wa nai 16-42

In all instances, what I do to one’s body,

there is nothing which is unknown to God.

Soreyue ni nanimo yorozu o kotowarite

Sono ue kakaru shigoto naru zo ya 16-43

Therefore, everything will all be given notice beforehand (one must spread God’s truth about the blessings/guidance to understand the soul/heart),

and then begin my work (talking to early followers).

Imamade wa nani yono koto mo jikkuri to

Shikaete itaru koto de aredomo 16-44

Though until now I have been patiently

holding back in whatever matter.

Shikato kike ima made naru no hanashi wa na

Nani o yutemo kiita bakari ya 16-45

Listen carefully. Until now, you have only listened

to what I said in my talks.

Kyonohi wa michi ga isoide iru kara na

Donna koto demo hayaku mieru de 16-46

But today, as I am hastening the path,

all things will appear quickly (illness as guidance).

Soreyue ni dekakete kara wa domunaran

Sokode ichiretsu shiyan suru yo 16-47

Once they begin to appear, it will be too late.

Therefore, all of you must ponder.

Imamade mo Kami no kudoki wa dandan to

Iroiro toite kitaru naredomo 16-48

Though even until now God has tried to persuade you

by teaching you various things step by step.

Ika hodoni kudoita totemo tare nitemo

Kikiwake ga nai Oya no zannen 16-49

However earnestly I appeal to you, no one understands.

Oh, the regret of the Parent.

Kokomade mo yoi na kudoki ya nai hodoni

Konotabi koso wa shiyan suru yo 16-50

Even until now, I made great efforts to persuade you.

This time indeed you must ponder.

Kono hanashi nanto omote kiite iru

Tsumori kasanari yue no koto ya de 16-51

What are you thinking on hearing this talk?

It is the result of matters accumulated and piled up.

Kyonohi no Kami no zannen rippuku wa

Yoi naru koto de nai to omoe yo 16-52

Know that the regret and anger of God on this day

are not small matters.

Tsukihi yori nai ningen ya nai sekai

Hajime kaketaru Oya de aru zo ya 16-53

God is the Parent who began human beings

and this world which did not exist.

Sono tokoro nanimo shirazaru kodomo ni na

Taiko tomerare kono zannen miyo 16-54

That place where my children do not know anything about,

the drum is being stopped. Behold my regret.

Konotabi wa kono kayashi oba suru hodoni

Mina dokomade mo shochi shite iyo 16-55

At this time, this return God intend to do.

Ponder over it (have purified mind), all of you wherever you may be.

Kyomade wa nanimo shirazu ni ita keredo

Sa miekaketa erai tanoshimi 16-56

Until today, you have known nothing.

But now things are beginning to appear, a great promise.

(Kono michi wa) (donna koto ya to) (omou kana)

(Sekai ichiretsu) (mune no soji ya) 16-57

This path, what are your thoughts?

In the world, everyone, it is to sweep their hearts.

It is to cleanse the hearts of everyone in the world.

Kono koto wa nanno koto ya to omote iru

Kami no zannen harasu koto ya de 16-58

What do you think this matter is about?

It is to clear away God’s regret (regret is from the dusts/evil of mankind).

(Konosaki wa) (doko no hito tomo) (yuwan de na)

(Mune no uchi oba) (mina mite iru de) 16-59

Hereafter, no one in particular, I do not say.

The innermost heart, God is watching all.

Kyokara wa Tsukihi dekakeru hataraki ni

Donna koto oba suru ya shiren de 16-60

From today, God will go forth to work.

There is no knowing what God will do.

Imakara no Tsukihi hataraki suru no wa na

Doko de suru tomo tare mo shiromai 16-61

The work that God will do from now on,

Perhaps no one knows where I shall do it.

Takayama mo tanisoko made mo Sekaiju

Ichiretsu o mina atchi kotchi to 16-62

I shall work in the high mountains (fertilizing) as well as the low valleys (weeding),

here and there throughout the world.

Tsukihi yori Sekaiju oba hatarakeba

Kono osamekata tare mo shiromai 16-63

When God works throughout the world,

perhaps there is no one who knows how to settle matters.

Soreyue ni kono shizumekata choto shirasu

Ichiretsu hayaku shiyan suru yo 16-64

Therefore I shall tell you how to settle matters.

All of you in the world must ponder quickly (ponder over the illnesses that God has given).

Tsutome demo hoka no koto towa omouna yo

Tasuketai no ga ichijo bakari de 16-65

Concerning the service, never think that I have any other

intention. I have only the single desire to save all of you.

Sore shirazu mina tare nitemo dandan to

Nando ashiki no yoni omote 16-66

Unaware of this,

everyone is thinking that it is somehow evil (illness given).

Ningen wa azanai mono de aru kara na

Nani o yutomo shin o shirazu ni 16-67

As human beings are shallow,

Whatever I say, you do not know the original mind (must have this for the prayer to be effective).

Kyomade wa donna koto demo yuwananda

Jitto shite ita kono zannen miyo 16-68

Until today, you have said nothing and remained still.

Behold this regret of mine.

Korekara wa Kami no omowaku suru kara wa

Donna koto oba suru ya shiren de 16-69

From now on, God’s intentions (sweep away dust), I will carry out.

There is no knowing what God shall do.

Imamade wa nanimo yutari omotari

Mamani shite ita koto de aredomo 16-70

Though until now you have said things

and thought about things, doing as you pleased.

Konosaki wa Kami ga shihai o suru kara wa

Donna koto demo mamani deken de 16-71

Hereafter, as God will rule,

you will not be able to do anything as you please (God has control of our bodies because they are only lent to us).

Ningen no me niwa nanimo mienedomo

Kami no me niwa mina miete aru 16-72

Though nothing is visible to human eyes,

everything is seen in the eyes of God.

Koshirae o yaru no wa shibashi machite kure

Doromizu naka i hameru gotoku ya 16-73

Please wait a little  before acting on what you have prepared (When the soul/heart brings upon inconveniences, do not act on the evil thoughts in your mind).

It is like throwing it into muddy waters ( you create more evil thoughts in the mind)

Imamade wa donna koto demo yuwananda

Kyo wa nandemo Yuwaneba naran 16-74

Until now, nothing has been said of any matter.

Today you must speak out on everything (what God is going to do/hinokishin)

Mo kyo wa nandemo kademo mieru de na

Kokugen kitara Tsukihi tsureiku 16-75

Now today any and all things will be seen (illness as guidance to let one understand the soul).

When the appointed times comes, God will come to lead you (God will help you spread the truth and pray).

Kyonohi wa mo jubun ni tsunde kita

Nandoki tsureni deru ya shiren de 16-76

Today, the time has become sufficiently full.

There is no knowing when I shall come to lead you forth (to the early followers)

Tsureiku mo chotto no koto dewa nai hodoni

Oku mieru ga tare mo shiromai 16-77

Leading you forth is no small matter.

I see a great number of people but perhaps no one is aware.

Ika hodono takai tokoro to yuta tote

Mo Kyokara wa monku kawaru de 16-78

No matter on how high a place is said to be,

today finally things will change entirely.

Sa shiyan korekara kokoro irekaete

Shiyan sadamen koto ni ikan de 16-79

Now ponder, from now one must replace one’s mind

It will be regrettable  not to ponder and resolve (especially on what the soul brings forth).

Click to continue to: Chapter 17

TENRIKYO TENRIKYO TENRIKYO TENRIKYO

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.