CHAPTER 16

OFUDESAKI/CHAPTER 16/  1882 TENRIKYO

(Imamade wa) (kono yo hajimeta) (ningen no)

(Moto naru koto o) (tare mo shiromai) 16-1

Until now, this world’s beginning  human’s

Origin becoming matter, no one knows.

(Konotabi wa) (kono moto naru o) (shikkari to)

(Dozo sekai e) (mina oshietai) 16-2

This time, this Origin becoming firmly

by all means  to the world, all would like to teach.

(Konotabi no) (kagura to yu wa) (ningen o)

(Hajime kaketaru) (Oya de aru zo ya) 16-3

This time’s Kagura ,what is said. Human beings

started and made Parent exist.

(Kono moto o) (shiritaru mono wa) (nai node na)

(Kono shinjitsu o) (mina oshieru d ) 16-4

This Origin knowing person, there is none.

This truth, all will be told.

(Imamade no) (nichinichi kudoki) (dandan to)

(Yute kikashita) (koto wa aredomo )16-5

Until now, day by day, persuasions step by step

to inform you, existed.

(Mo kyo wa) (ika hodo Tsukihi) (yuta tote)

(Ichiretsu kokoro) (wakari nai node) 16-7

And yet today, no matter how God strives to teach,

everyone’s mind does not understand. (words alone cannot make one understand)

(Soreyue ni) (mo setsu ga) (kitaru kara)

(Zehi naku ima wa) (kayashi suru zo ya) 16-8

Therefore as the time has already come,

it is certainly sad that I must now give returns. (illness as guidance)

(Kono kayashi) (chotto no koto towa) (omouna yo)

(Atchi kotchi ni) (oku mieru de )16-9

These returns, small matter, do not think.

There here, in great numbers will be seen.

(Kono yo no) (ningen hajime) (moto naru o)

(Doko no hito demo) (mada shiromai na) 16-10

These workings of initiating human beings to become pure in mind,

wherever the person is, as yet does not know.

(Konotabi wa) (kono shinjitsu o) (sekaiju e)

(Dozo shikkari) (mina oshietai) 16-11

This time these truths to the world

By all means, I would like to teach.

(Shikato kike) (kono moto naru to) (yu no wa na)

(Kunitokotachi ni)( Omotari sama ya) 16-12

Listen intently, this Origin becoming that is said,

kunitokotachi and the venerable Omaotari.

(Kono okata) (doromizu naka o) (misumashite)

(Uo to mii to o) (soba i hikiyose) 16-13

This personage, within the muddy water, observed

a fish and serpent, and  drew it near.

(Konotabi no) (zannen to yu wa) )shin kara ya)

(Kore o harasuru) (moyo nai kayo) 16-14

This time, the regret is said to be from the Original mind (location of the Kanrodai where God descended to).

This to be cleared away, the preparation is there not?

(Kono koto o) (kami ga shikkari) (hikiukeru)

(Donna kayashi mo) (suru to omoe yo) 16-15

This matter, God will firmly take charge.

Whatever return I will do, think about it.

(Kono kayashi) (mietaru naraba) (dokomade mo)

(Mune no soji ga) (hitori dekeru de) 16-16

This talk, when it is seen, wherever

the sweeping of heart, one will be able to do by oneself.

(Imamade wa) (dono yona koto mo) (miyurushite)

(Jitto shiteita) (koto de aredomo) 16-17

Until now, whatever matters, I have been overlooking.

I have been restrained. (no action, only words)

(Kyonohi wa mo) (hi ga tsunde) (aru kara na)

(Donna koto demo) (suguni kayasu de) 16-18

Today, the day is pressing,

Whatever matter, I will immediately return.

(Kono tokoro) (tomeru kokoro de) (kuru naraba)

(Sono mama doko i) (Tsukihi deru yara) 16-19

This place, stopping mind if anyone comes.

That condition, where will God appear?

(Deru no mo na) (donna koto yara) (shiromai na)

(Tsukihi mukai ni) (deru de shochi se) 16-20

Appearing, what matter is this, you do not know.

God will go forward and appear, ponder it.

(Kyonohi wa) (mo jubun ni) (tsunde aru)

(Dono yona) (michi ga aru ya) (shiren de) 16-21

Today, the (regret) is fully already piling up.

What kind of paths there are, you do not know.

(Sekaiju) (mina ichiretsu wa) (shikato seyo)

(Nandoki Tsukihi) (tsureni deru yara) 16-22

The world, all everyone Be certain.

When God will go out to lead you.

(Kyonohi wa) (Mezurashi koto o) (yuikakeru)

(Nani o yu tomo) (tare mo shiromai) 16-23

Today, marvelous things, I will tell you.

Whatever is said, there is no one who understands.

(Sekai niwa) (mina dokomade mo) (onaji koto)

(Kodomo katazuke) (koshirae o suru) 16-24

In the world, all everywhere, they are the same.

The children marry, you prepare.

(Ika hodoni) (koshirae shita to) (yuta tote)

(Sonosaki naru wa) (tare mo shiromai) 16-25

But no matter how well you prepare, it is said

but when the time comes, no one knows.

(Tsukihi niwa) (donna omowaku) (aru yara na)

(Kono michisuji wa) (shirita mono nashi) 16-26

To God, whatever intention she has

this path, there is no one who knows.

(Konosaki wa) (dono yona yume o) (miru yara na)

(Monku kawarite) (kokoro isamu de) 16-27

This time, whatever kind of dream you see

Entire change, of the mind being spirited.

(Dono yona) (mezurashi yume o) (miru yara no)

(Kore o aizu ni) (tsutome ni kakare) 16-28

What kind of marvelous dream you will see.

This is a signal to begin the Service.

(Kyonohi wa) (dono yona koto mo) (kiite iru)

(Nandoki monku) (kawaru koto yara) 16-29

Today, what kind of matters, you will hear.

What time things will change, it will be about.

(Dono yona) (koto ga aritemo) (uramina yo)

(Mina meme ni) (suru koto ya de na) 16-30

What kind of things may happen, bear no grudge.

all what you have done to yourselves.

(Tsukihi niwa) (mina ichiretsu wa) (waga ko nari)

(Kawai ippai) (omote iredomo) 16-21

To God, all everyone are children of mine.

Full of  love, my thoughts are.

(Meme ni) (suru koto bakari) (zehi wa nai)

(Sokode jikkuri) (mite iru no ya de) 16-22

To each of you, what you have done, there can be no help

there, (God) deliberately looking at it.

(Kyonohi wa) (nanimo shirazu ni) (iru keredo)

(Asunichi o miyo) (erai okwan) 16-33

Today, knowing nothing.

Look at tomorrow, a great broad (path).

(Kono michi ga) (mietaru naraba) (dono yona)

(Mono demo kanau) (mono wa arumai) 16-34

This path, if it is seen. What kind

of person opposing me, this person will not exist.

(Tsukihi niwa) (donna omowaku) (aru yara na)

(Kono kokoro oba) (tare mo shiromai) 16-35

To God, what intentions (God) may have.

This mind, no one knows.

(Kore oba na) (miekaketa nara) (dokomade mo)

(Mune no uchi oba) (hitori sumikiru) 16-36

When this (mind) of God  begins to be seen (illness as guidance), wherever,  the innermost heart,  will be purified by oneself.

(Korekara wa) (kono yo hajimete) (nanimo kamo)

(nai koto bakari) (yuikakeru nari) 16-37

From now on, this world’s beginning, all things

that do not exist only, I shall speak.

(Imamade wa) (hito no kokoro no) (shinjitsu o)

(Tare ka shiritaru) )mono wa nakeredo) 16-38

Until now, a person’s mind, the truth of it,

no one who knows. This person does not exist.

(Konotabi wa) (Kami ga omote i) (deteru kara)

(Donna koto demo) (mina oshieru de) 16-39

This time, God is revealed, and has gone out

What kind of thing, all will be taught.

(Kono hanashi) (doko no koto tomo) (yuwan de na)

(Minouchi sawari) (kore de shirasuru) 16-40

This talk, no particular place, I do not say.

disorders within the body, by this I will inform you.

(Konna koto) (nande yu ya to) (omouna yo)

(Kawai amarite) (yu koto ya de na) 16-41

These things, why do I say it, do not think.

Deep love for you, I speak out of.

(Dono yona) (koto demo waga mi) (suru koto ni)

(Kami no shiran to) (yu koto wa nai) 16-42

What kind of things , to one’s own body, what is done.

God does not know, to say is not.

(Soreyue ni) (nanimo yorozu o kotowarite)

(Sono ue kakaru) (shigoto naru zo ya) 16-43

Therefore, in everything all will be given notices.  (people given the truths)

Upon that, I will start to work.

(Imamade wa) (nani yono koto mo) (jikkuri to)

(Shikaete itaru) (koto de aredomo) 16-44

Until now, what kind of matters, deliberately

holding back.  (no action)

(Shikato kike) (ima made naru no) (hanashi wa na)

(Nani o yutemo) (kiita bakari ya) 16-45

Listen carefully. Until now, the talks,

whatever was said, you listened only.

(Kyonohi wa) (michi ga isoide) (iru kara na)

(Donna koto demo) (hayaku mieru de) 16-46

But today, the path, I am  hastening,

All things will be quickly seen. (actions speak louder)

(Soreyue ni) (dekakete kara wa) (domunaran)

(Sokode ichiretsu) (shiyan suru yo) 16-47

Therefore, once they appear, it will be too late.

Therefore, everyone ponder!

Imamade mo Kami no kudoki wa dandan to

Iroiro toite kitaru naredomo 16-48

Though even until now God has tried to persuade you

by teaching you various things step by step.

Ika hodoni kudoita totemo tare nitemo

Kikiwake ga nai Oya no zannen 16-49

However earnestly I appeal to you, no one understands.

Oh, the regret of the Parent. (again action is needed to make one understand)

Kokomade mo yoi na kudoki ya nai hodoni

Konotabi koso wa shiyan suru yo 16-50

Even until now, I made great efforts to persuade you.

This time indeed you must ponder.

Kono hanashi nanto omote kiite iru

Tsumori kasanari yue no koto ya de 16-51

What are you thinking on hearing this talk?

It is the result of matters accumulated and piled up.

Kyonohi no Kami no zannen rippuku wa

Yoi naru koto de nai to omoe yo 16-52

Know that the regret and anger of God on this day

are not small matters.

Tsukihi yori nai ningen ya nai sekai

Hajime kaketaru Oya de aru zo ya 16-53

God is the Parent who began human beings

and this world which did not exist.

Sono tokoro nanimo shirazaru kodomo ni na

Taiko tomerare kono zannen miyo 16-54

That place where my children do not know anything about,

the drum is being stopped. Behold my regret.

Konotabi wa kono kayashi oba suru hodoni

Mina dokomade mo shochi shite iyo 16-55

At this time, this return God intend to do.

Ponder over it (have purified mind), all of you wherever you may be.

Kyomade wa nanimo shirazu ni ita keredo

Sa miekaketa erai tanoshimi 16-56

Until today, you have known nothing.

But now things are beginning to appear, a great promise.

(Kono michi wa) (donna koto ya to) (omou kana)

(Sekai ichiretsu) (mune no soji ya) 16-57

This path, what are your thoughts?

In the world, everyone, it is to sweep their hearts.

(Kono koto wa) (nanno koto ya to) (omote iru)

(Kami no zannen) (harasu koto ya de) 16-58

This matter, what are your thoughts?

God’s regret, to clear it is the matter.

(Konosaki wa) (doko no hito tomo) (yuwan de na)

(Mune no uchi oba) (mina mite iru de) 16-59

Hereafter, no one in particular, I do not say.

The innermost heart, God is watching all.

(Kyokara wa) (Tsukihi dekakeru) (hataraki ni)

(Donna koto oba) (suru ya shiren de) 16-60

From today, God will go forth to work.

Whatever things, God will do, you do not know.

(Imakara no) (Tsukihi hataraki) (suru no wa na)

(Doko de suru tomo) (tare mo shiromai) 16-61

From now on, God the work that will be done,

where will it be done, no one knows.

(Takayama mo) (tanisoko made mo) (Sekaiju)

(Ichiretsu o mina) (atchi kotchi to) 16-62

The high mountains, even the low valleys, the world

everyone all, there and here.

(Tsukihi yori) (Sekaiju oba) (hatarakeba)

(Kono osamekata) (tare mo shiromai) 16-63

From God, the world  if God works,

this settling (how to respond to God’s work), no one knows.

(Soreyue ni) (kono shizumekata) (choto shirasu)

(Ichiretsu hayaku) (shiyan suru yo) 16-64

Therefore, this solution, I will let you know a little.

Everyone quickly you must ponder.

(Tsutome demo) (hoka no koto towa) (omouna yo)

(Tasuketai no ga) (ichijo bakari de) 16-65

Concerning the service, other matters, do not think

I want to save you, is my only desire

(Sore shirazu) (mina tare nitemo) (dandan to)

(Nando ashiki no) (yoni omote) 16-66

Unaware of this, all whoever, step by step

how often evil things, they are thinking.

(Ningen wa) (azanai mono de) (aru kara na)

(Nani o yutomo) (shin o shirazu ni) 16-67

Human beings are shallow people.

Whatever is said, the original mind is not known.

(Kyomade wa) (donna koto demo) (yuwananda)

(Jitto shite ita) (kono zannen miyo) 16-68

Until today, whatever matter, you have said nothing

and remained still. The regret (God’s), look at it.

(Korekara wa) (Kami no omowaku) (suru kara wa)

(Donna koto oba) (suru ya shiren de) 16-69

From now on, God’s intentions, I will carry out.

What kind of things God will do, you do not know.

(Imamade wa) (nanimo yutari) (omotari)

(Mamani shite ita) (koto de aredomo) 16-70

Until now what you said, and thought

you did as you pleased.

(Konosaki wa) (Kami ga shihai o) (suru kara wa)

(Donna koto demo) (mamani deken de) 16-71

Hereafter, as God will rule,

Whatever matter, you can not do as you please.

(Ningen no me) (niwa nanimo) (mienedomo)

(Kami no me niwa) (mina miete aru) 16-72

Through human’s eyes, nothing can be seen.

Through God’s eyes, all can be seen.

(Koshirae o) (yaru no wa shibashi) (machite kure)

(Doromizu naka i) (hameru gotoku ya) 16-73

What you received (God’s guidance) , to give it away, for awhile wait.

The muddy waters, throwing it in, it is like.

(Imamade wa) (donna koto demo) (yuwananda)

(Kyo wa nandemo) (Yuwaneba naran) 16-74

Until now, whatever matter, was not said.

Today, any matter, one must speak.

(Mo kyo wa) (nandemo kademo) (mieru de na)

(Kokugen kitara) (Tsukihi tsureiku) 16-75

Now today any and all things will be seen (illness as guidance to let one understand the soul).

When the appointed times comes, God will go out to lead you.

(Kyonohi wa) (mo jubun ni) (tsunde kita)

(Nandoki tsureni) (deru ya shiren de) 16-76

Today, sufficient (regret) has piled up.

What time, to lead you to go out, is not known.

(Tsureiku mo) (chotto no koto dewa) (nai hodoni)

(Oku mieru ga) (tare mo shiromai) 16-77

Leading you all forth is no small matter.

I see many (people), but no one is aware of it.

(Ika hodono) (takai tokoro to) (yuta tote)

(Mo Kyokara wa) (monku kawaru de) 16-78

No matter on how high a place is said to be,

From today  things will change.

(Sa shiyan) (korekara kokoro) (irekaete)

(Shiyan sadamen) (koto ni ikan de) 16-79

Now Ponder, From now on, the mind replace it.

Now  determine to ponder,

Click to continue to: Chapter 17

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s