CHAPTER 14

 OFUDESAKI/ CHAPTER 14 /1880  (Shuji opposses Oyasama) TENRIKYO

(Dono yona) (yume o miru no mo) (Tsukihi nari)    *-

(Nani o yu no mo) (mina Tsukihi ya) de 14-1

Whatever kind of dream you see, is done by God.

Whatever is said, all is God.

(Tsukihi yori) (nichinichi kokoro) (sekikomedo)     *-

(Soba no kokoro wa) i(zumu bakari de) 14-2

From God, day by day, the mind hastens.

Those near, the minds are only depressed.

(Izumu no mo) (doshite izumu) (koto naraba)     *-

(kami niwa nanimo) (shiran yue nari) 14-3

The depressed ones, how are they so depressed?

The high mountains, nothing they are said to know.

(Sekai niwa) (sore o shirazu ni) (nani goto mo)     *-

(Mina shitagote) (izumi iru nari) 14-4

To the world, unaware of that, on what ever matter,

all follows them, and are depressed.

(Tsukihi niwa) (daiichi kore ga) (zannen na)    *-

(Sokode dono yona) (koto mo suru no ya) 14-5

For God, this is foremost regret.

Therefore, what kind of things, I will do.

(Tsukihi yori) (nichinichi kokoro) (seta tote)     *-

(Kuchi dewa domu) (yu ni yuwaren) 14-6

From God, day by day, the mind hastens.

By the mouth, I cannot say.

(Soreyue ni) (yume de nari) (tomo nioigake)    *-

(Hayaku shiyan o) (shite kureru yo) 14-7

Therefore, in a dream it will occur to place fragrance.

Quickly ponder and come to appear.

(Tsukihi niwa) (kono zannen to) (yu mono wa)    *-

(Kuchi de yu yona) (koto de nai zo ya) 14-8

To God , this regret what is said to be

By mouth to say, is not something that exist.

(Kyomade wa)( donna hanashi mo) (dandan to)     *-

(Iroiro toite) (kitaru naredomo) 14-9

Until today, in any of my talks, step by step

various explanations,  have come however.

(Nani yu mo) (higara kokugen) (kitaran de)     *-

(Nanimo mietaru) (koto wa nai node) 14-10

Whatever is said, since the day of the appointed time has not come.

Nothing is seen, this matter is nonexistent.

(Soreyue ni) (nani o Tsukihi ga) (yuta tote)     *-

(Mina utagote) (yuikesu bakari) 14-11

Therefore, whatever God says,

all is doubted, and erased only.

(Tsukihi niwa) (daiichi kore) (ga zannen na)     *-

(Nandemo kore o) (shikato arawasu) 14-12

For God, foremost, this is my regret.

By all means, I will  firmly reveal it.

(Imamade wa) (donna koto) (oba yuta tote)    *-

(Suguni mietaru) (koto wa nakeredo) 14-13

Until now, whatever matter God said,

immediately seen things, were nonexistent.

(Konotabi wa) (mikka no uchi ni) (dandan to)      *-

(Sekai no hanashi) (nani o kiku yara) 14-14

This time, within three days, little by little

the talk about the world, what you will hear.

(Korekara wa) (nichinichi Tsukihi) (hataraku de)    *-

(Donna shigoto o) (suru ya shiren de) 14-15

From now on, day by day, God will work.

What kind of work done, you will not know.

(Kono you ni) (kamai tsukimono) (bakemono mo)     *-

(Kanarazu aru to) (sarani omouna) 14-16

In these working, to attribute to demons, and ghosts as

certainly existing, furthermore do not think.

(Imamade ni) (Tsukihi zannen) (yamayama to)    *-

(Tsumorite aru o) (mina harasu de na) 14-17

Until now, God’s regret, which mountainously

piled up, all will be cleared.

(Kono harashi) (doshite harasu) (koto naraba)     *-

(Tsukihi no kokoro) (mina shite miseru) 14-18

This clearing, how is it to be cleared ?

God’s mind, all will be shown.

(Kyomade wa) (kono yo hajimete) (hi wa tatedo)   *-

(Tsukihi shinjitsu) (mada shiromai na) 14-19

Until today, the world’s beginning, the days have passed.

From  God, the Original mind, yet you do not know.

(Dona yona) (koto demo Tsukihi) (suru koto ya)      *-

(Ikana koto demo) (yamai dewa nai) 14-20

Whatever kind of thing, it is what God does.

What kind of things, it is not an illness.

(Minouchi ni) (dono yona koto o) (shita totemo)     *-

(Yamai dewa nai) (Tsukihi teiri ya) 14-21

Within the body, whatever I do,

It is not an illness. It is God’s guidance.

(Sekai niwa) (korera to yute) (iru keredo)     *-

(Tsukihi zannen) (shirasu koto nari) 14-22

The world  is saying that it is cholera,

God’s regret, I am informing you.

(Sekaiju) (doko no hito demo) (onaji koto)      *-

(Izume bakari no) (kokoro naredomo) 14-23

The world, where the person is from, they are the same.

Only depressed minds they have.

(Korekara wa) (kokoro shikkari) (irekaete)     *-

(Yokizukume no) (kokoro naru yo) 14-24

From now on, the mind, firmly replace it.

Complete joy , the mind will become.

(Tsukihi niwa) (ningen hajime) (kaketa no wa)     *-

(Yokiyusan ga) (mitai yue kara) 14-25

To God, human beginning, I began,

Joyous life, I want to see it is said.

(Sekai niwa) (kono shinjitsu o) (shiran kara).  *-

(Mina dokomade mo) (izumu bakari de) 14-26

To the world, this Original mind, they do not know.

all wherever, depressed only.

(Tsukihi yori) (yokizukume to) (yu no o na)     *-

(Kore tometa nara) (zanen eronaru) 14-27

From God, complete joy that is said,

If this is stopped, the regret will grow enormous.

(Kono hanashi) (dozo shikkari) (kikiwakete)    *-

(Hayaku shiyan o) (shite kureru yo) 14-28

This talk, please firmly listen.

Quickly ponder and come.

(Imamade wa) (Tsukihi to yute) (toitaredo)    *-

(Mo kyokara wa) (namai kaeru de) 14-29

Until now, Moon/sun to say, was taught .

From today, the name will be changed.

(Kyomade wa) (taisha takayama) (habikarite)    *-

(Mamani shiteita) (koto de aredomo) 14-30

Until today, the grand shrines and high mountains have thrived

and done things as they pleased.

(Korekara wa) (Oya ga kawarite) (mamani suru)    *-

(Kore somuitara)( suguni kayasu de) 14-31

From now on, the Parent will change it and do as pleases.

This defy me, and I shall immediately give a return.

(Kyomade mo) (Oya no zannen to) (yu mono wa)    *-

(Chotto no koto dewa) (nai to omoe yo) 14-32

Until today, the Parent’s regret, to say

it is a little matter, do not think.

(Konotabi mo) (mada sekai niwa) (nani goto mo)     *-

(Habikaru bakari) (nanimo shirazu ni) 14-33

A this time, yet the world, whatever matter

is rampant only, they do not know anything.

(Ningen mo) (kodomo kawai de) (aro ga na)     *-

(Sore o omote)( shiyan shite kure) 14-34

Humans, your children are dear, is it not.

That thinking, ponder and come.

(Nichinichi ni) (Oya no shiyan to) (yu mono wa)     *-

(Tasukeru moyo) (bakari omoteru) 14-35

Day after day, the concern of the Parent, that is said,

the salvation preparations, is only thinking.

(Sore shirazu) (mina sekaiju wa) (ichiretsu ni)    *-

(Nando ashiki no) (yoni omote) 14-36

That unaware, all the world everyone,

what evil things , they are thinking.

(Nanimo kamo) (Oya no zannen) (yoku omoe)   *-

(Kodomo bakari ni) (iken shirarete) 14-37

In all matters, God’s regret, think well.

To the children only, admonitions shown.

(Korekara wa) (donna tokoro no) (iken demo)    *-

(Oya ga dete iru) (ukeru koto nashi) 14-38

From now on, any places’s admonitions.

God will go out, pleasant it will not be.

(Kono iken) (dono yona mono ga) (habikarite)    *-

(Ya to omoeba) (suguni shirizoku) 14-39

These admonitions, to any kind of person who becomes rampant,

unpleasant to think, I will immediately withdraw (fire and water).

(Dono yona) (shigoto suru nimo) (saki i yori)    *-

(Seeippai ni) (kotowarite oku) 14-40

Whatever kind of work I do, in advance

much noticed will be put in place.

(Kyomade wa) (donna koto omo) (nichinichi ni)    *-

(Shinpai shitaru) (koto de aredomo) 14-41

Until today, whatever matter you think, day by day

you have worried, this matter exist.

(Asukara wa) (donna koto) (oba totemo)    *-

(Nani o kiite mo) (tanoshimi bakari )14-42

From tomorrow on, whatever thing God does,

and whatever you hear, take delight only.

(Koremade wa) (takayama kara wa) (nanimo kamo)       *-

(Donna sashizu mo) (uketa naredomo )14-43

Until this time, upon the high mountains, whatever matter.

what instructions were received.

(Konosaki wa) (dono yona koto o) (yuwaretemo)    *-

(Oya no sashizu ya) (sarani uken de) 14-44

Hereafter, whatever kinds of things are said,

God’s instruction’s furthermore, accept them,

(Imamade wa) (higara mo chitto) (kitaran de)     *-

(Donna koto demo) (jitto shite ita) 14-45

Until now, as the day has not yet come,

Whatever matter, I have been keeping still.

(Mo kyo wa) (hi ga jubun ni)  (tsunde aru)    *-

(Donna koto demo) (sono mamani suru) 14-46

But today, the day has finally passed.

Whatever matter, as is, I will do.

(Korekara wa) (Oya no omou) (koto bakari)   *-

(Hito koto yueba) (kore chigawan de) 14-47

From now on, Parent’s thinking about only.

About a person to say, there is no error.

(Sekaiju) (ichiretsu wa mina) (dokomade mo)   *-

(Donna koto oga) (aru ya shiren de) 14-48

To the world, everyone are all, wherever,

whatever  large matter, you do not know.

(Dono yona) (koto ga aritemo) (shinjitsu no)   *-

(kokoro shidai ni) (kowai koto nashi) 14-49

Whatever may happen, the Original mind,

the mind is dependent on, fearful matter will not exist.

(kokoro sai) (sukiyaka sunda) (koto naraba)    *-

(Donna koto demo) (tanoshimi bakari) 14-50

The mind, if quickly settled, if this occurs,

whatever matter, promising only.

(kono hanashi) (utagau kokoro) (aru naraba)    *-

(Shochi shite iyo) (donna michi yara) 14-51

This talk, if doubting mind is present.

Ponder over it. What path is it.

(Sekaiju wa) (Oya no ta niwa) (mina kodomo)     *-

(Kawai amarite) (nani o yu yara) 14-52

The world, the Parent’s people are all children.

They are precious, what will be said.

(Kono sekai) (takayama nitemo) (tanisoko mo)     *-

(Oya no ta niwa) (kodomo bakari ya) 14-53

In this world, whether it be in the high mountains, low valleys,

the God’s people are children only.

(Konotabi wa) (nandemo kademo) (shinjitsu no)   *-

(Oya no kokoro o) (shirashitai kara) 14-54

This time, by all means, the Original mind

of the Parent’s mind, I want to teach you.

(Kore saika) (tashikani shochi) (shita naraba)      *-

(Itsu made ite mo) (yokizukume ya) 14-55

This certainly if you ponder

Forever, complete joy.

(Kono michi wa) (Oya ga tanomiya) (ichiretsu wa)   *-

(Dozo shikkari) (shochi shite kure) 14-56

This path the Parent requests it. Everyone

please firmly ponder it and come.

(Kyomade mo) (dono yona michi mo) (dandan to)     *

(Torinukete wa) (kitaru naredomo) 14-57

Until today, whatever kind of path, step by step

you have gone through. Although it has come.

(Korekara no) (michi wa nandemo) (mezurashii)  *-

(Kono michi tori) (nuketa koto nara) 14-58

From now on, the path whatever, will be marvelous.

This path you go through it. 

(Sorekara wa) (Oya no kokoro ga) (isami dete)     *-

(Donna koto demo) (hajime kakeru de) 14-59

After that, the Parent’s mind will go out spirited.

Whatever matters, will begin to start.

(Kore saika) (hajime kaketaru) (koto naraba).    *-

(Donna mono demo) (Oya ni motareru) 14-60

This certainly, if it is begun, if this happens

Whatever person, will lean on God.

(Kono michi o) (tsukeyo tote ni) (shikoshirae)     *-

(Donna mono demo) (mada shiromai na) 14-61

This path even though I am Installing it, the preparations,

whatever person, does not know yet.

(Sa kakare mo) (korekara no) (michisuji wa)     *-

(Donna mono demo) (abunaki wa nai) 14-62

Now begin, from now on, the path

whoever person, there will be no danger.

(Imamade wa) (uchi no mono nimo) (iroiro ni)     *-

(Shinpai kakete) (kitaru naredomo)14-63

Until now, the people within, various

worries I have placed to come.

(Asukara wa) (Oya ga ichihana) (deru hodoni)     *-

(Donna koto demo) (kayashi shite yaru) 14-64

From tomorrow on, the Parent will go forth a step ahead of you

Whatever matter, God will give returns.

(Sa kyo wa) (nanino hanashi mo) (dandan to)    *-

(Komakashiku) (yue mo setsu) ya 14-65

Today, whatever talk also, step by step

in details, you must tell, the time (has come).

(Nani nitemo) (yuwazu ni ite wa) (wakaran de)    *-

(Nanika isai o) (mina yute kikase) 14-66

Whatever happens, if one does not tell, there will be no understanding.

Everything in detail, all tell and explain.

(kono hanashi) (nanino koto yara) (shiromai na)    *-

(Oya no hataraki) (mina yute oke) 14-67

This talk, whatever matter, they do not know.

The work of the Parent, tell them all.

(Hataraki mo) (nanino koto yara) (shiromai na)     *-

(Sekai no kokoro) (mina arawasu de) 14-68

The work, whatever matter, they do not know.

The world’s mind, all will be revealed.

(Kore oba na) (araware dasu to) (yu no mo na)     *-

(Meme no kuchi de) (mina yuikakeru) 14-69

This, God to reveal it, to say

Your own mouth, all will be spoken.

(Dono yona) (koto demo waga mi) (kuchi i yori)     *-

(Yu koto naraba) (zehi wa arumai) 14-70

Whatever kind of thing, the individual mouth, it comes from

the words said, without fail it will be.

(Korekara wa) (meme ni nanimo) (yuwai demo)    *-

(Oya ga irikomi) (yute kakaru de) 14-71

From now on, the individual, whatever does not speak.

The parent will enter, and make one speak.

(Konosaki wa) (donna mono demo) (shinjitsu ni)   *-

(Mune no soji o) (mina shite kakaru) 14-72

Hereafter, whoever person may be, to attain the Original mind,

the sweeping of the heart, I shall begin.

(Kono soji) (doshite suru to) (omou kana)    *-

(Donna iken o) (suru ya shiren de) 14-73

This sweeping, how would it be done, one thinks.

What admonitions I would do, you do not know.

(Dono yona) (koto ga aritemo) (anjina yo)     *-

(Nanika yorozu wa) (Oya no iken ya) 14-74

What kind of things happens, do not worry.

Any and all, are God’s admonitions.

(Kuchi saki de) (nanbo shinjitsu) (yuta tote)       *-

(Kikiwake ga nai) (Oya no zannen )14-75

By the mouth previously, how much the Original mind is said,

there is no understanding, God’s regret.

(Soreyue ni) (Oya ga tainai) (irikonde)      *-

(Donna koto oba) (suru ya shiren de) 14-76

Therefore, God inside the body, enters.

What kinds of things God does, no one knows.

(Dono yona) (setsunai koto ga) (aritemo na)       *-

(Yamai dewa nai) (Oya no zanen ya) 14-77

Whatever kind of painful matter one has,

illness it is not. It is God’s regret.

(Kono hanashi) (doko no koto tomo) (yuwan de na)       *-

(Oya no ta niwa) (mina waga ko ya de) 14-78

This talk, where it is, I do not say.

God’s people are all my children.

(Shinjitsu no) (Oya no zannen) (deta naraba)       *-

(Kono osamekata) (tare mo shiromai) 14-79

To obtain the Original mind, the Parent’s regret appears to become.

This settlement, no one knows.

(Kore oba na) (makoto shinjitsu) (aru naraba)     *-

(Donna koto demo) (yute kikasuru) 14-80

This God  is the truth. The Original mind if present,

whatever matter, I will say and make you listen.

(Dono yona) (koto o yu yara) (shiren de na)     *-

(Kore somuitara) (suguni shirizoku) 14-81

What kind of matter is said, you do not know.

This rejected, immediately I will withdraw.

(Koremade wa) (nani o shita tote) (tomerarete)    *-

(Somuku bakari no) (koto de aru kara )14-82

Until now, whatever I did, I was stopped.

Rejection only, matters that occurred.

(Kyonohi wa) (dono yona koto o) (shita totemo)    *-

(Nani o yutemo) (somuki naki yo) 14-83

Today, whatever kind of things I carried out.

Whatever I may say, do not reject it.

(Kono michi wa) (kuregure tanomi) (oku hodoni)     *-

(Oya ga hikiuke) (anji nai zo ya) 14-84

This path, I earnestly request you put in place.

The Parent assures you, so there is no need to worry.

(Kono koto wa) (nanino koto ya to) (omouna yo)     *-

(Tsutome narimono) (hayaku hoshii de) 14-85

This matter , whatever matter, do not think.

The Service musical instruments, I quickly want.

(Mo kyo wa) (donna koto oba) (shita totemo)     *-

(Nanimo anjina) (Oya no ukeyai) 14-86

Now today, whatever thing  God may do,

you need not worry, the Parent assures you.

(Imamade wa) (kami niwa nanimo) (shiran kara)   *-

(Sashitome bakari) (iken shitaredo) 14-87

Until now, the high mountains,  because they do not know anything,

stopping  me only, and opposing.

(Konotabi wa) (donna mono demo) (kanawan de)    *-

(Yu kokoro nara) (Oya ga shirizoku)14-88

This time, whoever person, that opposes

to say, the mind becomes, God will withdrawal.

(Kono koto o) (hayaku kokoro o) (shikkari to)      *-

(Sadame o tsukete) (hayaku kakare yo) 14-89

On this matter, quickly the mind firmly

settled installed, quickly start it!

(Nanimo kamo) (hayaku Tsutome no) (shikoshirae)     *-

(Oya no ukeyai) (kowami nai zo ya) 14-90

In all things, quickly the Service preparation.

God’s request, there is no fear.

(Kore oba na) (kokoro sadamete) (shiyan shite)    *-

(Hayaku ninju no) (moyo isogu de) 14-91

This, God says to settle the mind, and ponder.

Quickly the members’ mind, the preparation I hasten.

(Hayabaya to) (kokoro sorote) (shikkari to)         *-

(Tsutome suru nara) (sekai osamaru) 14-92

If you quickly unite your minds and firmly

the Service you do, the world will settle.

Click to continue to: Chapter 15

8

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s