CHAPTER 11

OFUDESAKI/CHAPTER 11/1875  Kokan passes away TENRIKYO

Mune saki e kibishiku tsukae kitaru nara

Tsukihi no kokoro sekikomi de aru   11-1

If a severe pressure of the chest comes upon you (weeding /God’ guidance),

it is the hastening of the mind of God. (hastening for us to perform Joyous Service)

Konosaki wa ichirestsu naru ni dandan to

Minouchi sawari mina tsuku de aro 11-2

Hereafter, all of you may receive (talking to early followers)

disorders of the body little by little.

Dono yona sawari tsuitemo anjina yo

Tsukihi no kokoro erai omowaku 11-3

Whatever disorders may appear, do not worry,

for there is a great intention in the mind of God.

Minouchi ni sawari tsuitemo meme no

Kokoro sorezore mina wakeru de na 11-4

Through a disorder may come to the body,

I am making a distinction in each of your minds.

Shinjitsu ni omou kokoro to meme no

Shiyan bakari o omoi iru to o 11-5

I shall distinguish those thoughts, which are sincere

from those which are self centered.

Tsukihi niwa dono yona kokoro iru mono mo

Konotabi shikato wakete miseru de 11-6

Whatever kind of mind one may have,

God will at this time make the distinction clear.

Dono yona kokoro mo shikato mite iru de

Tsukihi Konotabi mina wakeru de na 11-7

God clearly sees what kind of mind one has,

and will at this time make the distinction clear (illness as guidance).

Kuchi saki no tsuisho bakari wa iran mono

Kokoro no makoto Tsukihi mite iru 11-8

Words of flattery are unwanted.

God looks for the sincerity of the mind.

Koremade mo iroiro hanashi toitaredo

Honshinjitsu ga miete nai node 11-9

Even until now, though I have given you my teaching in

various talks, the real truth has not been seen (guidance not seen).

Kyonohi wa nanino hanashi o shitaru tomo

Chigau yo naru koto wa yuwanedo 11-10

Today, whatever talks I may give,

I shall never tell you anything that will become false.

Tsukihi yori ichido yute oita nara

Itsu ni naritemo chigau koto nashi 11-11

What God has once said,

will never become false through time.

Sore shirazu soba no kokoro wa tare nitemo

Sekainami naru yoni omote 11-12

Unaware of this, even all of you close to me

think my words to be worldly common.

Konotabi no nayamu tokoro de tokushin se

Mina no kokoro mo meme kokoro mo 11-13

From her (Kokan) suffering at this place,

be convinced, you and all minds.

Kono koto o juyojizai wa chigawanedo

Mina no kokoro ni shochi nakeneba 11-14

This matter, There is no failure in my free and unlimited workings (suffering or guidance),

but there must be pondering (understanding) in everyone’s mind.

Ichiretsu ni shochi o shitaru koto naraba

Tsukihi ukeyote tashika tasukeru 11-15

When you all have pondered everything,

God will assuredly certainly save her.

Kono tasuke doyu koto ni omou kana

Mikka me niwa soto i deru yo 11-16

What do you think of this salvation?

She will be able to go outside in three days or God will go out in three days (related to Kokan’s illness).

Koremade mo Tsukihi to yute dandan to

Hanashi mo toite kitaru naredomo 11-17

Even until now, though I called myself God

and gave you my teachings step by step,

Mada shin no tokoro wa sarani wakarumai

Konotabi donna koto mo arawasu 11-18

still perhaps you cannot understand concerning the Original mind’s location (we direct our prayer there).

At this time, I shall reveal all things  (bring upon guidance).

Hanashi demo onashi tokoro de yu naraba

Nando ningen gokoro naru yo 11-19

Even with my talks, if I give them at the same place,

you might take them as being from a human being.

Mina no mono omou kokoro wa Kinodoku ya

Konotabi tokoro kaete hanashi o 11-20

So as not to cause you such pitiful thoughts,

I shall give my talks at a different place at this time (where Kokan is being taken care of).

Kore kiite ikana mono demo tokushin se

Tsukihi juyo mina kono dori 11-21

On hearing it, be convinced whoever you may be, the free and

unlimited workings of God always work in this way (see next verse).

Tainai e Tsukihi irikomi juyo o

Yute iredomo shochi arumai 11-22

God enters the body , free and unlimited workings (illness) are said to appear

but perhaps there is no pondering.

Konosaki wa seeippai ni dandan to

Kotowarite ue kakaru koto nari 11-23

Henceforth, after giving you as much notice step by step

as I am able to. I shall begin (Guiding early followers by  Kokan’s illness).

Tsukihi yori araware deru to yuta tote

Dandan nanimo kotowarite ue 11-24

Though I say God makes things manifest,

it is only after giving every notice (thru Ofudesaki) of it step by step.

Konotabi no nayamite iru o yamai ya to

Omote iru no wa kore wa chigau de 11-25

You are thinking that the suffering (Kokan’s suffering) at this time is from illness,

but the thought is wrong.

Kore bakari yamai nazo towa omouna yo

Tsukihi juyo shirashitai yue 11-26

Never think it is only an illness or the like, but from the desire

for you to know the free and unlimited workings of God (God’s guidance).

Nanimo kamo dono yona koto mo shirasuru wa

Saki no omowaku aru kara no koto 11-27

I inform you of all matters whatever

In the future, there is an expectation (purpose for her).

Kono hanashi doyu koto de aru naraba

Saki no yorozu wa Tsukihi hikiuke 11-28

To explain what this talk is about,

In the future, God will take charge of everything.

Tsukihi yori hikiuke suru to yu no mo na

Moto no innen aru kara no koto 11-29

God will take charge

because there is a causality of origin. (Kokan was one of the instruments at creation).

Innen mo doyu koto de aru naraba

Ningen hajime moto no dogu ya 11-30

To explain what the causality is about.

She is an instrument of at the origin in the beginning of human beings.

Kono mono ni Tsukihi yorozu no shikomu suru

Sore de Mezurashi tasuke suru no ya 11-31

God will train this person in all matters

and bring about marvelous salvation (when all mankind purified).

Kono koto wa choto no koto ya to omouna yo

Kore wa nihon no koki naru no ya 11-32

Do not think of this lightly.

This will become the divine record of nihon.

Are inde kora hodo nanino sukiyaka ni

Tasukaru koto o hayaku shiritara 11-33

If you had only known earlier that she should have been

returned home to be saved completely.

Sore shirazu dodo inasazu kono toko de

Yojo sashite okoto omote de 11-34

Unaware of it, you would not return her,

but tried to care for her there.

Konna koto hayaku shiritaru koto naraba

Setsunami mo nashi shinpai mo nashi 11-35

If you had known this earlier,

there would have been no suffering or anxiety.

Ningen wa azanai mono de aru karani

Tsukihi yuwareru koto o somuita 11-36

Because you humans are shallow minded,

you did not heed the words of God.

Korekara wa donna koto demo Tsukihi niwa

Motare tsukaneba naran koto ya de 11-37

From now on, you must firmly

lean on God in all matters whatever.

Dono yona koto o suru nimo Tsukihi nite

Motarete ireba abunage wa nai 11-38

In doing anything, so long as you lean on God,

there will be no danger.

Kono yona kekko naru no michisuji o

Shirazu ni ita ga ato no kokwai 11-39

Your unawareness of such a splendid path as this

has led to your remorse.

Konosaki wa dono yona koto o yuware temo

Tsukihi yuwareru koto wa somukan 11-40

Hereafter whatever you are told,

You should never go against what God says.

Tsukihi yori yashiro to naru no muna saki no

Tsukaete aru o nanto omou zo 11-41

From God, the one to become the Shrine (of God), there is pressure on the chest. What are you thoughts? (talking about Oyasama upon Kokan’s passing away?)

Kono tsukae hitonami naru to omouna yo

Tsukihi no kokoro makoto shinpai 11-42

Do not think of this blocking as being ordinary.

The mind of God is truly worried.

Sore shirazu mina ichiretsu wa meme ni

Waga mi shiyan de shigoto bakari o 11-43

Unaware of this , all of you everywhere

are doing your own work only with self centered thoughts.

Tsukihi niwa dono yona michi mo miete aru

Sekaiju wa sore o omowazu 11-44

God sees all paths whatever (sees our souls with negative energy/dusts),

but no one in the world thinks about it.

Kono michi o kodomo ichirestsu shiyan seyo

Dono yona michi ga aru ya shiren de 11-45

Ponder over this path, all my children.

There is no knowing what kind of path this is.

Dono yona koto demo saki e shirashi oku

Ato de kokwai naki yoni seyo 11-46

I shall inform you of everything in advance.

Make sure you will not be remorseful later.

Konna koto nani o yu ya to mina no mono

Omou de aro kodomo kawai 11-47

All of you may be wondering why I say such things.

It is from my love for my children.

(Sekaiju) (oku no kodomo) (mune no uchi)

(Wakaru moyo ga) (kore wa nai ka yo) 11-48

The world, many of the children, the innermost heart

the preparation to understand it, does this not exist?

Kono yona koto o kudokudo yu no mo na

Michi o anjite iru moyo kara 11-49

I tell you these things so repeatedly

because I fear the path you are taking (fear of path of bad causality).

Korekara wa dono yona koto mo yute kikasu

Kore o kanarazu uso to omouna 11-50

From now on, I shall tell you about everything.

Never think of it as being false.

Konotabi no Tsukihi no shigoto shikato kike

Ashiki no yona koto wa sen zo ya 11-51

Hear me clearly on the present work of God.

I shall do nothing evil.

Dodo shite Mezurashi tasuke oshietasa

Sokode kakarita shigoto naru zo ya 11-52

I began the work because I desired to teach you

marvelous salvation by all means.

Imamade to kokoro shikkari irekaete

Yokizukume no kokoro naru yo 11-53

Firmly replace the mind that one had until now

and become the mind filled with joy.

Kono kokoro doshite naru to omou kana

Tsukihi tainai irikonde nara 11-54

You may be wondering how one becomes  such a mind.

If only God enters the body (gives us blessings/ guidance).

Nichinichi ni hitori kokoro ga isamu nari

Yokizukume no kokoro naru yo 11-55

Day by day, the mind will be spirited of itself

and become the mind filled with joy (only if we ponder over guidance).

Tsukihi yori Nichinichi kokoro isame kake

Yokizukome ni shite kakaru de na 11-56

Making the mind spirited day by day,

God will work to make the world be filled with joy.

Kono hanashi nanto omote kiite iru

Tasuke ichijo no moyo bakari o 11-57

What are your thoughts on hearing this talk?

It is solely the preparation for single-hearted salvation.

Tsukihi yori donna koto demo mite iru de

Nani o yutemo mina shochi seyo 11-58

God sees everything.

Whatever I say, you must all ponder.

Kotoshikara shichiju nen wa fufu tomo

Yamazu yowarazu koto nara 11-59

From this year forward, if you husband and wife live on

for seventy more years, neither falling ill nor weakening.

Soreyori no tanoshimi naru wa arumai na

Kore o makoto ni tanoshunde iyo 11-60

There can perhaps be no greater happiness.

Look forward to it as coming true.

Tsukihi niwa imamade doko ni nai koto o

Bakari yu zo ya shochi shite kike 11-61

God will speak solely about thing, which have never

existed before at any place. Listen with this and ponder.

Kono yona nai koto bakari yu keredo

Saki o mite iyo mina makoto ya de 11-62

Though I speak solely about such things that do not exist,

watch the future, everything is the truth.

Nani bun ni Mezurashi koto o suru kara wa

Ikana hanashi mo nai koto bakari 11-63

Since I do new and marvelous things in any case,

whatever I say is about things that do not yet exist.

Dono yoni nai koto bakari yuta tote

Saki o mite iyo mieru fushigi ya 11-64

I speak solely of those things that do not exist,

but watch the future, the miracles (guidance) you shall see.

Ima naru no nayamite iru wa tsurakeredo

Korekara saki wa kokoro danoshimi 11-65

Your  suffering at this time must be trying,

but the future will bring delight to your mind.

Kono yona hanashi kudokudo yu no mo na

Kore wa matsudai koki naru no ya 11-66

I give you these talks repeatedly

because they are to be the divine record for eternity.

Tsukihi yori Konotabi koko de arawarete

Donna koto omo hanashi suru no wa 11-67

God is revealed at this place and time

and speaks about all  important matters so that,

Dono yona koto mo Dandan shirashitasa

Nihon no koki mina koshiraeru 11-68

by teaching you about whatever matters step by step,

I shall make all of the divine record of nihon.

Kono yo no hajimari dashi wa Yamato nite

Yamabe kori no shoyashiki nari 11-69

The very beginning of this world was at Shoyashiki Village

of Yamabe County in Yamato Province.

Sono uchi ni Nakayama uji to yu yashiki

Ningen hajime dogu mieru de 11-70

There at the place known as the Nakayama Residence,

appear instruments of human beginnings.

Kono dogu Izanagiii to Izanami to

Kunisazuchii to Tsukiyomi to nari 11-71

These instruments are Izanagi (fish/Oyasama), izanami (Zenbei) (serpent),

Kunisazuchi (Kokan), and tsukiyomi (Shuji).

Tsukihi yori sore o misumashi amakudari

Nanika yorozu o shikomu moyo o 11-72

Discerning this, God descended

and began preparation to train them in all matters.

Kono tokoro nani o suru nimo dono yona

Koto o suru no mo mina Tsukihi nari 11-73

At this place, whatever is done and however it is done,

all is by God.

Dono yona koto o yu nimo mina Tsukihi

Soba naru mono wa mane o shite miyo 11-74

Whatever I say, it is all by God.

You who are close to me, imitate me if you can.

Kono yo o hajimete karani Kyomade wa

Honshinjitsu o yuta koto nashi 11-75

From this time I began this world until today,

I have not yet told the real truth.

Kyonohi wa dono yona koto mo shinjitsu o

Yuwaneba naran yoni naru kara 11-76

Today, the time has come

when I must tell you the truth of all matters.

Meme ni nani o yu towa omouna yo

Tsukihi no omou yoni yu no ya 11-77

Whatever is said to you, do not wonder.

It is said just as God intends to say.

Nandoki ni kairite kiitemo meme no

Kokoro aru towa sarani omouna 11-78

Whenever you return to listen,

never think that it is caused by your individual minds.

Dono yona mono mo shin kara tokushin o

Sashite kairu de kore o mite iyo 11-79

Everyone whoever one may be, will be convinced by the original mind(Oyasama),

and will return. Wait and see.

Ika hodono goteki taru mo hatsume demo

Tsukihi no kokoro kore wa kanawan 11-80

However powerful or clever one may be,

no one can rival (match) the mind of God.

Click to continue to: Chapter 12

Chapter 11 Summary

If tightness comes upon your chest, God is hastening you to purify one’s mind.  God will start working step by step. This is God’s guidance.

God telling people that there is only one location where the prayers are directed toward, which is the location of the original mind. God wants the people who are taking care of Kokan (shrine of God) to return her to the residence of God (Jiba). There can not be any other location where our prayers can be directed towards.

God saying that the suffering must be great at this place, but these are God’ guidance. God is warning the people taking care of Kokan.  God warns them to ponder what is happening to her. God assures that she will become healthy if they listen to God.

God tells the early followers that warnings were given, but were not heeded. That is why Kokan suffers. God’s warning to return Kokan to the residence of God so she can be healthy

God promises Kokan will be healthy in 3 days, but no one understands. The people did not return her, and Kokan passes away for rebirth.

God tells the people that her suffering was in vain, and she could have been saved if they listened to God. They need to purify their minds, and lean on God. God never tells anything that is not true.

God says that he sees the mind of the world, and he sees their future; but people do not understand causality, and only have self centered minds.

God explains that Kokan was one of the instrument at creation, and God will continue to train her, and bring upon world salvation.

God telling people that God warns the early followers by the Ofudesaki, and enters their bodies to provide guidance in the form of illness to purify their minds.

God says one can purify his or her mind by God entering the body, and provide guidance in the form of illness. When one ponders over the illness, and removes evil from the mind, the body heals, and one becomes spirited.

TENRIKYO TENRIKYO TENRIKYO TENRIKYO

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.