CHAPTER 14

 OFUDESAKI/ CHAPTER 14 /1880  (Shuji opposses Oyasama) TENRIKYO

(dono youna) (yume o miru no mo) (Tsukihi nari)    *-

(nani o yuu no mo) (mina Tsukihi ya) de 14-1

Whatever kind of dream you see, is done by God.

Whatever is said, all is God.

(Tsukihi yori) (nichinichi kokoro) (sekikomedo)     *-

(soba no kokoro wa) i(zumu bakari de) 14-2

From God, day by day, the mind hastens.

Those near, the minds are only depressed.

(izumu no mo) (doshite izumu) (koto naraba)     *-

(kami niwa nanimo) (shiran yue nari) 14-3

The depressed ones, how are they so depressed?

The high mountains, nothing is known that are said that occurs.

(sekai niwa) (sore o shirazu ni) (nani goto mo)     *-

(mina shitagote) (izumi iru nari) 14-4

To the world, unaware of that, on what ever matter,

all follows them, and are depressed.

(Tsukihi niwa) (daiichi kore ga) (zannen na)    *-

(sokode dono yona) (koto mo suru no ya) 14-5

For God, this is foremost regret.

Therefore, what kind of things, I will do.

(Tsukihi yori) (nichinichi kokoro) (seeta tote)     *-

(kuchi dewa doumu) (yuu ni yuwaren) 14-6

From God, day by day, the mind hastens to take upon (saving the world).

Coming out of the mouth, saying by dreams, I will not say.

(soreyue ni) (yume de nari) (tomo nioigake)    *-

(hayaku shiyan o) (shite kureru you) 14-7

Therefore, in a dream it will occur. Certainly the fragrance (dream)

quickly ponder the given workings (dreams)

(Tsukihi niwa) (kono zannen to) (yuu mono wa)    *-

(kuchi de yuu yona) (koto de nai zo ya) 14-8

To God , this regret to say about,

by mouth to say about, is nonexistent.

(kyoumade wa)( donna hanashi mo) (dandan to)     *-

(iroiro toite) (kitaru naredomo) 14-9

Until today, in any of my talks, step by step

various explanations,  have come however.

(nani yuu mo) (higara kokugen) (kitaran de)     *-

(nanimo mietaru) (koto wa nai node) 14-10

Whatever is said, the day of the appointed time has not come.

Anything seen instances, are nonexistent.

(soreyue ni) (nani o Tsukihi ga) (yuuta tote)     *-

(mina utagote) (yuikesu bakari) 14-11

Therefore, whatever God says to take upon,

all is doubted, and erased only.

(Tsukihi niwa) (daiichi kore) (ga zannen na)     *-

(nandemo kore o) (shikato arawasu) 14-12

For God, foremost, this is my regret.

By all means, I will  firmly reveal it.

(imamade wa) (donna koto) (oba yuuta tote)    *-

(suguni mietaru) (koto wa nakeredo) 14-13

Until now, whatever matter God said to take upon,

immediately seen things, were nonexistent.

(konotabi wa) (mikka no uchi ni) (dandan to)      *-

(sekai no hanashi) (nani o kiku yara) 14-14

This time, within three days, little by little

the talk about the world, what will you hear?

(korekara wa) (nichinichi Tsukihi) (hataraku de)    *-

(donna shigoto o) (suru ya shiren de) 14-15

From now on, day by day, God will work.

What kind of work will do, you do not know.

(kono you ni) (kamai tsukimono) (bakemono mo)     *-

(kanarazu aru to) (sarani omouna) 14-16

These working to attribute to demons, and ghosts, 

certainly existing, furthermore do not think.

(imamade ni) (Tsukihi zannen) (yamayama to)    *-

(tsumorite aru o) (mina harasu de na) 14-17

Until now, God’s regret, which mountainously

piled up, all will be cleared.

(kono harashi) (doushite harasu) (koto naraba)     *-

(Tsukihi no kokoro) (mina shite miseru) 14-18

This clearing, how is it to be cleared ?

God’s mind, all will be shown.

(kyoumade wa) (kono yo hajimete) (hi wa tatedo)   *-

(Tsukihi shinjitsu) (mada shiromai na) 14-19

Until today, the world’s beginning, the days have passed.

From  God, the Original mind, yet you do not know.

(dona yona) (koto demo Tsukihi) (suru koto ya)      *-

(ikana koto demo) (yamai dewa nai) 14-20

Whatever kind of thing, it is what God does.

What kind of things, it is not an illness.

(minouchi ni) (dono yona koto o) (shita totemo)     *-

(yamai dewa nai) (Tsukihi teiri ya) 14-21

Within the body, whatever I do, although

it is not an illness. It is God’s guidance.

(sekai niwa) (korera to yuute) (iru keredo)     *-

(Tsukihi zannen) (shirasu koto nari) 14-22

The world, cholera it is said to be, but

God, regret showing matter that occurs.  

(sekaijuu) (doko no hito demo) (onaji koto)      *-

(izume bakari no) (kokoro naredomo) 14-23

The world, where the person is from, they are the same.

Only depressed minds they have.

(korekara wa) (kokoro shikkari) (irekaete)     *-

(youkizukume no) (kokoro naru you) 14-24

From now on, the mind, firmly replace it.

Complete joy of  the mind to become workings.

(Tsukihi niwa) (ningen hajime) (kaketa no wa)     *-

(youkiyusan ga) (mitai yue kara) 14-25

To God, human beginning, I began,

Joyous life, I want to see it is said.

(sekai niwa) (kono shinjitsu o) (shiran kara).  *-

(mina dokomade mo) (izumu bakari de) 14-26

To the world, this Original mind, they do not know  because,

all wherever, are depressed only.

(Tsukihi yori) (youkizukume to) (yuu no o na)     *-

(kore tometa nara) (zanen eronaru) 14-27

From God, complete joy that is said,

If this is stopped, the regret will grow enormous.

(kono hanashi) (douzo shikkari) (kikiwakete)    *-

(hayaku shiyan o) (shite kureru you) 14-28

This talk, please firmly listen.

Quickly ponder the coming workings.

(imamade wa) (Tsukihi to yuute) (toitaredo)    *-

(mou kyoukara wa) (namai kaeru de) 14-29

Until now, Moon/sun to say, was taught.

Now today, the name will be changed.

(kyoumade wa) (taisha takayama) (habikarite)    *-

(mamani shiteita) (koto de aredomo) 14-30

Until today, the grand shrines and high mountains have thrived

and done things as they pleased.

(korekara wa) (Oya ga kawarite) (mamani suru)    *-

(kore somuitara)( suguni kayasu de) 14-31

From now on, the Parent will change it and do as pleases.

This defy me, and I shall immediately give a return.

(kyoumade mo) (Oya no zannen to) (yuu mono wa)    *-

(chotto no koto dewa) (nai to omoe yo) 14-32

Until today, the Parent’s regret to say about,

a small matter, not to think.

(konotabi mo) (mada sekai niwa) (nani goto mo)     *-

(habikaru bakari) (nanimo shirazu ni) 14-33

A this time, yet the world, whatever matter

is rampant only, they do not know anything.

(ningen mo) (kodomo kawai de) (arou ga na)     *-

(sore o omoute)( shiyan shite kure) 14-34

Humans, your children are dear, is it not.

That thinking, ponder and come.

(nichinichi ni) (Oya no shiyan to) (yuu mono wa)     *-

(tasukeru moyou) (bakari omoteru) 14-35

Day after day, the concern of the Parent, that is said,

the salvation preparations, is only thinking.

(sore shirazu) (mina sekaijuu wa) (ichiretsu ni)    *-

(nando ashiki no) (youni omoute) 14-36

That unaware, all the world everyone,

what evil things , they are thinking.

(nanimo kamo) (Oya no zannen) (yoku omoe)   *-

(kodomo bakari ni) (iken shirarete) 14-37

In all matters, God’s regret, think well.

The children only, objections are shown to me.

(korekara wa) (donna tokoro no) (iken demo)    *-

(Oya ga dete iru) (ukeru koto nashi) 14-38

From now on, what kind of high places’ objection,

God goes out, acceptance occurrence will be nonexistent.

(kono iken) (dono yona mono ga) (habikarite)    *-

(yuu to omoeba) (suguni shirizoku) 14-39

These objections, to any kind of person who runs rampant,

unpleasant to think, I will immediately withdraw (fire and water).

(dono youna) (shigoto suru nimo) (saki i yori)    *-

(seeippai ni) (kotowarite oku) 14-40

Whatever kind of work I do, in advance

much noticed will be put in place.

(kyoumade wa) (donna koto omo) (nichinichi ni)    *-

(shinpai shitaru) (koto de aredomo) 14-41

Until today, whatever matter you think, day by day

you have worried, this matter exist.

(asukara wa) (donna koto) (oba totemo)    *-

(nani o kiite mo) (tanoshimi bakari )14-42

From tomorrow on, whatever matter, God, although

whatever you hear, take delight only.

(koremade wa) (takayama kara wa) (nanimo kamo)       *-

(donna sashizu mo) (uketa naredomo )14-43

Until this time, from the high mountains, whatever matter.

what instructions were received.

(konosaki wa) (dono yona koto o) (yuwaretemo)    *-

(Oya no sashizu ya) (sarani uken de) 14-44

Hereafter, whatever kinds of things are said,

God’s instruction’s furthermore, accept them,

(imamade wa) (higara mo chitto) (kitaran de)     *-

(donna koto demo) (jitto shite ita) 14-45

Until now, as the day has not yet come,

Whatever matter, I have been keeping still.

(mou kyou wa) (hi ga jubun ni)  (tsunde aru)    *-

(donna koto demo) (sono mamani suru) 14-46

Now today, the day has finally passed.

Whatever matter, as is, I will do.

(korekara wa) (Oya no omou) (koto bakari)   *-

(hito koto yueba) (kore chigawan de) 14-47

From now on, Parent’s thinking about only.

One word said, there is no error.

(sekaijuu) (ichiretsu wa mina) (dokomade mo)   *-

(donna koto oga) (aru ya shiren de) 14-48

The world, everyone are all, wherever,

what things exist, you do not know.

(dono youna) (koto ga aritemo) (shinjitsu no)   *-

(kokoro shidai ni) (kowai koto nashi) 14-49

Whatever may happen, the Original mind,

the mind if one depends on, fearful matter will not exist.

(kokoro sai) (sukiyaka sunda) (koto naraba)    *-

(donna koto demo) (tanoshimi bakari) 14-50

The mind on the occasion it quickly settles, if this occurs,

whatever matter, promising only.

(kono hanashi) (utagau kokoro) (aru naraba)    *-

(shouchi shite iyo) (donna michi yara) 14-51

This talk, if doubting mind is present.

Ponder over it. What path are you on?

(sekaijuu wa) (Oya no taa niwa) (mina kodomo)     *-

(kawai amarite) (nani o yuu yara) 14-52

The world, the God’s people are all children.

They are precious, what will I say.

(kono sekai) (takayama nitemo) (tanisoko mo)     *-

(Oya no taa niwa) (kodomo bakari ya) 14-53

In this world, whether it be in the high mountains, low valleys,

God’s people are children only.

(konotabi wa) (nandemo kademo) (shinjitsu no)   *-

(Oya no kokoro o) (shirashitai kara) 14-54

This time, by all means, the Original mind

of the Parent’s mind, I want to teach you.

(kore saika) (tashikani shouchi) (shita naraba)      *-

(itsu made ite mo) (youkizukume ya) 14-55

This certainly if you ponder,

forever complete joy.

(kono michi wa) (Oya ga tanomiya) (ichiretsu wa)   *-

(Douzo shikkari) (shouchi shite kure) 14-56

This path  God requests it. Everyone

please firmly ponder it and come.

(kyoumade mo) (dono yona michi mo) (dandan to)     *

(tourinukete wa) (kitaru naredomo) 14-57

Until today, whatever kind of path, step by step

you have gone through. Although it has come.

(korekara no) (michi wa nandemo) (mezurashii)  *-

(kono michi touri) (nuketa koto nara) 14-58

From now on, the path whatever, will be marvelous.

This path you go through it. 

(sorekara wa) (Oya no kokoro ga) (isami dete)     *-

(donna koto demo) (hajime kakeru de) 14-59

After that, God’s mind will go out spiritedly.

Whatever matters, I will begin to start.

(kore saika) (hajime kaketaru) (koto naraba).    *-

(donna mono demo) (Oya ni motareru) 14-60

This circumstance, if it is begun to put in effect, if this happens

Whatever person, will lean on God.

(kono michi o) (tsukeyou tote ni) (shikoshirae)     *-

(donna mono demo) (mada shiromai na) 14-61

This path to build to take upon, the prepation,

whatever person, yet does not know.

(saa kakare mou) (korekara no) (michisuji wa)     *-

(donna mono demo) (abunaki wa nai) 14-62

Well now begin, from now on, the path

whoever person, there will be no danger.

(imamade wa) (uchi no mono nimo) (iroiro ni)     *-

(shinpai kakete) (kitaru naredomo)14-63

Until now, the people within, various

worries I have placed to come.

(asukara wa) (Oya ga ichihana) (deru hodoni)     *-

(donna koto demo) (kayashi shite yaru) 14-64

From tomorrow on, the Parent will go forth a step ahead of you

Whatever matter, God will give returns.

(saa kyou wa) (nanino hanashi mo) (dandan to)    *-

(komakashiku) (yue mou setsu) ya 14-65

Well today, whatever talk also, step by step

in details, you must tell, now the time (has come).

(nani nitemo) (yuwazu ni ite wa) (wakaran de)    *-

(nanika isai o) (mina yute kikase) 14-66

Whatever happens, if one does not tell, there will be no understanding.

Everything in detail, all tell and explain.

(kono hanashi) (nanino koto yara) (shiromai na)    *-

(Oya no hataraki) (mina yuute oke) 14-67

This talk, whatever matter, they do not know.

The work of the Parent, tell them all.

(hataraki mo) (nanino koto yara) (shiromai na)     *-

(sekai no kokoro) (mina arawasu de) 14-68

The work also, whatever matter, they do not know.

The world’s mind, all will be revealed.

(kore oba na) (araware dasu to) (yuu no mo na)     *-

(meimei no kuchi de) (mina yuikakeru) 14-69

This, God to reveal to show it, to say

Your own mouth, all will be spoken.

(dono youna) (koto demo waga mi) (kuchi i yori)     *-

(yuu koto naraba) (zehi wa arumai) 14-70

Whatever kind of thing, the individual mouth, it comes from

the words said, it is certain to happen.

(korekara wa) (meimei ni nanimo) (yuwai demo)    *-

(Oya ga irikomi) (yuute kakaru de) 14-71

From now on, the individual, whatever does not speak.

The parent will enter, and make one speak.

(konosaki wa) (donna mono demo) (shinjitsu ni)   *-

(mune no souji o) (mina shite kakaru) 14-72

Hereafter, whoever person may be, to attain the Original mind,

the sweeping of the heart, I shall begin.

(kono souji) (doshite suru to) (omou kana)    *-

(donna iken o) (suru ya shiren de) 14-73

This sweeping, how would it be done, one thinks.

What admonitions I would do, you do not know.

(dono youna) (koto ga aritemo) (anjina yo)     *-

(nanika yorozu wa) (Oya no iken ya) 14-74

What kind of things happens, do not worry.

Any and all, are God’s admonitions.

(kuchi saki de) (nanbo shinjitsu) (yuuta tote)       *-

(kikiwake ga nai) (Oya no zannen )14-75

By the mouth previously, how much the Original mind was said to be received,

there is no understanding, God’s regret.

(soreyue ni) (Oya ga tainai) (irikonde)      *-

(donna koto oba) (suru ya shiren de) 14-76

Therefore, God inside the body, enters.

What kinds of things God does, no one knows.

(dono youna) (setsunai koto ga) (aritemo na)       *-

(yamai dewa nai) (Oya no zanen ya) 14-77

What kind of painful matter one has,

illness it is not. It is God’s regret.

(kono hanashi) (doko no koto tomo) (yuwan de na)       *-

(Oya no taa niwa) (mina waga ko ya de) 14-78

This talk, where it is, I do not say.

God’s people are all my children.

(shinjitsu no) (Oya no zannen) (deta naraba)       *-

(kono osamekata) (tare mo shiromai) 14-79

To obtain the Original mind, the Parent’s regret appears to become.

This settlement, no one knows.

(kore oba na) (makoto shinjitsu) (aru naraba)     *-

(donna koto demo) (yuute kikasuru) 14-80

This God  is the truth. The Original mind if present,

whatever matter, I will say and make you listen.

(dono youna) (koto o yuu yara) (shiren de na)     *-

(kore somuitara) (suguni shirizoku) 14-81

What kind of matter is said, you do not know.

This rejected, immediately I will withdraw.

(koremade wa) (nani o shita tote) (tomerarete)    *-

(somuku bakari no) (koto de aru kara )14-82

Until now, whatever I did to take upon, I was stopped.

Rejection only, matters that occurred.

(kyounohi wa) (dono yona koto o) (shita totemo)    *-

(nani o yuutemo) (somuki naki yo) 14-83

Today, what kind of things I carry out, although

what I may say, reject do not.

(kono michi wa) (kuregure tanomi) (oku hodoni)     *-

(Oya ga hikiuke) (anji nai zo ya) 14-84

This path, I earnestly request you put in place.

God assures you. Worry there is not.

(kono koto wa) (nanino koto ya to) (omouna yo)     *-

(tsutome narimono) (hayaku hoshii de) 14-85

This matter, what is it about, do not think.

The Service harvest, I quickly want.

(mou kyou wa) (donna koto oba) (shita totemo)     *-

(nanimo anjina) (Oya no ukeyai) 14-86

Now today, whatever things  God may do, although

you need not worry. God assures you.

(imamade wa) (kami niwa nanimo) (shiran kara)   *-

(sashitome bakari) (iken shitaredo) 14-87

Until now, the high mountains,  because they do not know anything,

stopping me only, and opposing they did.

(konotabi wa) (donna mono demo) (kanawan de)    *-

(yuu kokoro nara) (Oya ga shirizoku)14-88

This time, whoever person that opposes

to say, the mind becomes, God will withdrawal.

(kono koto o) (hayaku kokoro o) (shikkari to)      *-

(sadame o tsukete) (hayaku kakare yo) 14-89

On this matter, quickly the mind firmly

settle to install. Quickly start it!

(nanimo kamo) (hayaku Tsutome no) (shikoshirae)     *-

(Oya no ukeyai) (kowami nai zo ya) 14-90

In all things, quickly the Service’s preparation.

God’s request, there is no fear.

(kore oba na) (kokoro sadamete) (shiyan shite)    *-

(hayaku ninju no) (moyou isogu de) 14-91

This, God says to settle the mind, and ponder.

Quickly the members’ mind, the preparation I hasten.

(hayabaya to) (kokoro soroute) (shikkari to)         *-

(tsutome suru nara) (sekai osamaru) 14-92

Quickly the minds settled, firmly

the Service performed, the world will settle.

Click to continue to: Chapter 15

8

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s