CHAPTER 16

OFUDESAKI/CHAPTER 16/  1882 TENRIKYO

(imamade wa) (kono yo hajimeta) (ningen no)     *-

(moto naru koto o) (tare mo shiromai) 16-1

Until now, this world beginning human

origin creation matter, no one knows.

(konotabi wa) (kono moto naru o) (shikkari to)     *-

(douzo sekai e) (mina oshietai) 16-2

This time, this Origin creation firmly,

by all means to the world, all would like to teach.

(kono moto wa) (Kagura ryounin Tsutome wa na)     * 

kore ga shinjitsu kono yo hajimari  16-3

This Origin is the Kagura. Both people to act in harmony

These are the Original minds, that started this world.

(Konotabi no Kagura to yuu wa ningen o      *-

hajime kaketaru Oya de aru zo ya.  16-4

This time’s Kagura to say, human

beginning making Parent exist!

kono moto o shiritaru mono wa nai node na      *-

kono shinjitsu o mina oshieru de  16-5

This Origin knowing person, there is none.

This Original mind, all will be told.

(imamade no) (nichinichi kudoki) (dandan to)    *-

(yute kikashita) (koto wa aredomo )16-6

Until now, day by day persuasions step by step,

to tell and inform about exist.

(mou kyou wa) (ika hodo Tsukihi) (yuuta tote)        *-

(ichiretsu kokoro) (wakari nai node) 16-7

Now today, no matter how much God is said to take upon,

everyone’s mind , understanding does not exist.

(soreyue ni) (mou seetsu ga) (kitaru kara)     *-

(zehi naku ima wa) (kayashi suru zo ya) 16-8

Therefore, since the time has already come,

it is certain to  happen. Now I must give returns

(kono kayashi) (chotto no koto towa) (omouna yo)      *-

(atchi kotchi ni) (ouku mieru de )16-9

These returns, small matter, do not think.

There here, in great numbers will be seen.

(kono you no) (ningen hajime) (moto naru o)      *-

(doko no hito demo) (mada shiromai na) 16-10

These workings of humans to begin, the Origin creation,

wherever the person is, yet does not know.

(konotabi wa) (kono shinjitsu o) (sekaijuu e)  *-

(douzo shikkari) (mina oshietai) 16-11

This time, this Original mind, to the world,

by all means, firmly all to teach.

(shikato kike) (kono moto naru to) (yuu no wa na)     *-

(Kunitokotachi ni)( Omotari sama ya) 16-12

Listen intently, this Origin creation that is said,

Kunitokotachi and the venerable Omaotari.

(kono okata) (doromizu naka o) (misumashite)     *-

(uo to mii to o) (soba i hikiyose) 16-13

These personages, within the muddy water, observed

a fish and serpent, and  drew them near.

(konotabi no) (zannen to yuu wa) (shin kara ya)      *-

(kore o harasuru) (moyou nai kayo) 16-14

This time’s regret is said to be from the Origin.

This to be cleared away, the preparation is there not?

(kono koto o) (Kami ga shikkari) (hikiukeru)    *-

(donna kayashi mo) (suru to omoe yo) 16-15

This matter, God will firmly take charge.

Whatever return I will do, think about it.

(kono kayashi) (mietaru naraba) (dokomade mo)     *-

(mune no souji ga) (hitori dekeru de) 16-16

These returns, when they are seen, wherever,

the sweeping of heart, one will be able to do by oneself.

(imamade wa) (dono yona koto mo) (miyurushite)      *-

(jitto shiteita) (koto de aredomo) 16-17

Until now, whatever kind of matters, I have been overlooking.

I have been restrained. 

(kyounohi wa mo) (hi ga tsunde) (aru kara na)     *-

(donna koto demo) (suguni kayasu de) 16-18

Today, the day is pressing, because it exist,

whatever matter, I will immediately give returns.

(kono tokoro) (tomeru kokoro de) (kuru naraba)     *-

(sono mama doko i) (Tsukihi deru yara) 16-19

This as a result, stopping mind, if one comes.

That condition, where will God appear.

(deru no mo na) (donna koto yara) (shiromai na)   *-

(Tsukihi mukai ni) (deru de shouchi se) 16-20

Appearing, what matter is this, you do not know.

God will go toward and appear, ponder it.

(kyounohi wa) (mou jubun ni) (tsunde aru)    *-

(dono yona) (michi ga aru ya) (shiren de) 16-21

Today, now the (regret) is fully piling up.

What kind of paths there are, you do not know.

(sekaijuu) (mina ichiretsu wa) (shikato seyo)     *-

(nandoki Tsukihi) (tsureni deru yara) 16-22

The world, all everyone be firm.

When God will go out to take you along.

(kyounohi wa) (Mezurashi koto o) (yuikakeru)     *-

(nani o yuu tomo) (tare mo shiromai) 16-23

Today, marvelous things, I will tell you.

Whatever is said, there is no one who understands.

(sekai niwa) (mina dokomade mo) (onaji koto)     *-

(kodomo katazuke) (koshirae o suru) 16-24

In the world, all everywhere, they are the same.

The children to win, you prepare to do.

(ika hodoni) (koshirae shita to) (yuuta tote)     *-

(sonosaki naru wa) (tare mo shiromai) 16-25

How much one prepares that is said to take upon.

After that, what becomes to be, no one knows.

(Tsukihi niwa) (donna omowaku) (aru yara na)     *-

(kono michisuji wa) (shirita mono nashi) 16-26

To God, what kind of intentions exist?

This path, there is no one who knows.

(konosaki wa) (dono yona yume o) (miru yara na)    * _

(monku kawarite) (kokoro isamu de) 16-27

This time, whatever kind of dream you may see,

attitudes will change, the mind will become spirited. 

(dono youna) (mezurashi yume o) (miru yara no)      *-

(kore o aizu ni) (tsutome ni kakare) 16-28

What kind of marvelous dream you will see.

This is a sign to begin the Service.

(kyounohi wa) (dono yona koto mo) (kiite iru)    *-

(nandoki monku) (kawaru koto yara) 16-29

Today, what kind of matters, you will hear.

When attitudes will change, it will be about.

(dono youna) (koto ga aritemo) (uramina yo)     *-

(mina meimei ni) (suru koto ya de na) 16-30

What kind of occurrences may happen, do not bear a grudge.

All, oneself, you have done.

(Tsukihi niwa) (mina ichiretsu wa) (waga ko nari)    *-

(kawai ippai) (omote iredomo) 16-31

To God, all everyone are children of mine.

Full of  love, my thoughts are.

(meimei ni) (suru koto bakari) (zehi wa nai)    *  –

(sokode jikkuri) (mite iru no ya de) 16-32

To each, what you have done only, it is certain to happen (karma).

There, (God) deliberately  looking at it.

(kyounohi wa) (nanimo shirazu ni) (iru keredo)     *-

(asunichi o miyo) (erai ou kuwan) 16-33

Today, knowing nothing you are existing, but

look at tomorrow, an important broad (path).

(kono michi ga) (mietaru naraba) (douno yona)     *-

(mono demo kanau) (mono wa arumai) 16-34

This path, if it is seen. What kind

of person opposing me, this person will not exist.

(Tsukihi niwa) (donna omowaku) (aru yara na)     *-

(kono kokoro oba) (tare mo shiromai) 16-35

To God, what intentions (God) may have.

This mind of God, no one knows.

(kore oba na) (miekaketa nara) (dokomade mo).   *.  ?

(mune no uchi oba) (hitori sumikiru) 16-36

When this (mind of God)  begins to be seen, wherever,  

the innermost heart, will be purified by oneself.

(korekara wa) (kono yo hajimete) (nanimo kamo)     *-

(nai koto bakari) (yuikakeru nari) 16-37

From now on, since this world’s beginning, all things

that do not exist only, I shall speak.

(imamade wa) (hito no kokoro no) (shinjitsu o)    *-

(tare ka shiritaru) )mono wa nakeredo) 16-38

Until now, a person’s mind, about the Original mind,

who is aware, this person does not exist.

(konotabi wa) (Kami ga omote i) (deteru kara)    *-

(donna koto demo) (mina oshieru de) 16-39

This time, because God is thinking to go out,

what kind of thing, all will be taught.

(kono hanashi) (doko no koto tomo) (yuwan de na)     *-

(minouchi sawari) (kore de shirasuru) 16-40

This talk, no particular place, I do not say.

disorders within the body, by this, I will inform you.

(konna koto) (nande yuu ya to) (omouna yo)     *-

(kawai amarite) (yu koto ya de na) 16-41

These things, why do I say it, do not think.

Deep love for you, I speak out of.

(dono youna) (koto demo waga mi) (suru koto ni)    *-

(Kami no shiran to) (yuu koto wa nai) 16-42

What kind of things , to one’s own body, what is done.

God does not know to say, does not exist.

(soreyue ni) (nanimo yorozu o kotowarite)    *-

(sono ue kakaru) (shigoto naru zo ya) 16-43

Therefore, in whatever, in everything notices given.

Upon that, I will start to work.

(imamade wa) (nani yono koto mo) (jikkuri to).  *?

(shikaete itaru) (koto de aredomo) 16-44

Until now, what kind of matters, deliberately

carrying out. This exist although.

(shikato kike) (ima made naru no) (hanashi wa na)

(nani o yuutemo) (kiita bakari ya) 16-45

Listen carefully. Until now, future becoming  talks,

whatever was said, you listened only.

(kyounohi wa) (michi ga isoide) (iru kara na)    *-

(donna koto demo) (hayaku mieru de) 16-46

But today, the path I am  hastening, because it exist,

All things will be quickly seen. 

(soreyue ni) (dekakete kara wa) (domunaran)   *-

(sokode ichiretsu) (shiyan suru you) 16-47

Therefore, once they appear, it will be too late.

Therefore, everyone ponder the workings done.

imamade mo Kami no kudoki wa dandan to    *-

iroiro toite kitaru naredomo 16-48

Until now, God’s persuasion, step by step 

various explanations have arrived to occur.

ika hodoni kudoita totemo tare nitemo    *-

kikiwake ga nai Oya no zannen 16-49

How much  I warn you, although whoever  

listens, does not exist. The regret of the God.

kokomade mo yoi na kudoki ya nai hodoni    * ?

konotabi koso wa shiyan suru you 16-50

Until now, pleasant the persuasions are not. Because

this time indeed you must ponder the workings.

kono hanashi nanto omoute kiite iru     *-

tsumori kasanari yue no koto ya de 16-51

This talk, what are your thoughts on hearing this.

Accumulated and piled up to say it is about.

kyounohi no Kami no zannen rippuku wa     *-

yoi naru koto de nai to omoe yo 16-52

Today, God’s regret and anger are 

good becoming matters. It is not, to think .

Tsukihi yori nai ningen ya nai sekai    *-

hajime kaketaru Oya de aru zo ya 16-53

From God, nonexistent humans, and nonexistent world,

I began. The creating parent exist.

sono tokoro nanimo shirazaru kodomo ni na   *-

taiko tomerare kono zannen miyo 16-54

That whereupon, nothing knowing children,  

the drum is being stopped. This regret, look at it.

konotabi wa kono kayashi oba suru hodoni   *-

mina dokomade mo shouchi shite iyo 16-55

At this time, this return, God intends to do.

All, wherever you are, ponder over it.

kyoumade wa nanimo shirazu ni ita keredo    *-

saa miekaketa erai tanoshimi 16-56

Until today, anything not knowing you have been. But

Well now seen, a great promise.

(kono michi wa) (donna koto ya to) (omou kana)    *-

(sekai ichiretsu) (mune no souji ya) 16-57

This path, what is it about, you may think. 

In the world, everyone, it is to sweep their hearts.

(kono koto wa) (nanno koto ya to) (omote iru)     *-

(Kami no zannen) (harasu koto ya de) 16-58

This matter, what is it about are you thinking.

God’s regret, to clear it, it is about.

(konosaki wa) (doko no hito tomo) (yuwan de na)    *-

(mune no uchi oba) (mina mite iru de) 16-59

Hereafter, no one in particular, I do not say.

The innermost heart, God is watching all.

(kyoukara wa) (Tsukihi dekakeru) (hataraki ni)     *-

(donna koto oba) (suru ya shiren de) 16-60

From today, God will go forth to work.

Whatever things God will do, you do not know.

(imakara no) (Tsukihi hataraki) (suru no wa na)     *-

(doko de suru tomo) (tare mo shiromai) 16-61

From now on, God, the work that will be done, or

where will it be done,  no one knows.

(takayama mo) (tanisoko made mo) (Sekaijuu)     *-

(ichiretsu o mina) (atchi kotchi to) 16-62

The high mountains also, even the low valleys too, 

everyone all, there and here.

(Tsukihi yori) (Sekaijuu oba) (hatarakeba)     *-

(kono osamekata) (tare mo shiromai) 16-63

From God, the world, if God works,

this settling, no one knows.

(soreyue ni) (kono shizumekata) (choto shirasu)     *-

(ichiretsu hayaku) (shiyan suru you) 16-64

Therefore, this solution I will let you know a little.

Everyone quickly you must ponder the workings done.

(tsutome demo) (hoka no koto towa) (omouna yo)      *-

(tasuketai no ga) (ichijo bakari de) 16-65

Concerning the service, other matters, do not think

I want to save you, is my only desire.

(sore shirazu) (mina tare nitemo) (dandan to)     *-

(nando ashiki no) (youni omoute) 16-66

Unaware of this, all whoever, increasingly

how evil, they are thinking.

(ningen wa) (azanai mono de) (aru kara na).      *-

(nani o yutomo) (shin o shirazu ni) 16-67

Human beings are shallow people that exist because

whatever is said, the Origin is not known.

(kyoumade wa) (donna koto demo) (yuwananda)     *-

(jitto shite ita) (kono zannen miyo) 16-68

Until today, whatever matter, I have said nothing,

and remained still. This regret, look at it.

(korekara wa) (Kami no omowaku) (suru kara wa)      *-

(donna koto oba) (suru ya shiren de) 16-69

From now on, God’s intentions, I will carry out.

What kind of things God will do, you do not know.

(imamade wa) (nanimo yuutari) (omoutari)     *-

(mamani shite ita) (koto de aredomo) 16-70

Until now, what you said, and thought,

you did as you pleased. This has existed although.

(konosaki wa) (Kami ga shihai o) (suru kara wa)    *-

(donna koto demo) (mamani deken de) 16-71

Hereafter, as God will give guidance to you,

whatever matter, do as you please, you can not.

(ningen no mee) (niwa nanimo) (mienedomo)      *-

(Kami no mee niwa) (mina miete aru) 16-72

Through human’s eyes, nothing can be seen, but

through God’s eyes, all can be seen.

(koshirae o) (yaru no wa shibashi) (machite kure)   *-

(doromizu naka i) (hameru gotoku ya) 16-73

What you received (God’s guidance), for a while, wait to act.

Inside the muddy waters, putting it in, it is like.

(imamade wa) (donna koto demo) (yuwananda)    *-

(kyou wa nandemo) (Yuwaneba naran) 16-74

Until now, whatever kind matter, was not said.

Today, any matter, one must speak.

(mou kyou wa) (nandemo kademo) (mieru de na)   *-

(kokugen kitara) (Tsukihi tsureiku) 16-75

Now today, any and all things will be seen.

When the appointed times comes, God will go out to accompany you.

(kyounohi wa) (mou jubun ni) (tsunde kita)      *-

(nandoki tsureni) (deru ya shiren de) 16-76

Today, now sufficient (regret) has piled up.

What time, to accompany one to go out, is not known.

(tsureiku mo) (chotto no koto dewa) (nai hodoni)   *-

(ooku mieru ga) (tare mo shiromai) 16-77

Leading to go out, small matter, it is not because

many are seen, but no one understands.

(ika hodono) (takai tokoro to) (yuuta tote)     *- ??

(mou Kyoukara wa) (monku kawaru de) 16-78

How much to the extent the high places are said to take,

now today attitudes will change.

(Saa shiyan) (korekara kokoro) (irekaete)   *

(Shiyan sadamen) (koto ni ikan de) 16-79

Well now Ponder, From now on, the mind replace it.

Ponder to settle, a matter you must do.

Click to continue to: Chapter 17

4

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s