CHAPTER 6

OFUDESAKI / CHAPTER 6 / 1874 TENRIKYO

(konotabi wa) (mezurashi koto o) (yui kakeru)     *-

(kokoro shizumete) (kore kiite kure) 6-1

This time, marvelous things I will begin to say.

The mind calmed, this listen and come.

(nani goto mo) (Kami no suru koto) (yuu koto ya)     *-

(soba ni shinpai) (kakeru koto nashi)   6-2

Everything is what God does or says.

Those near, worry to place, instances do not exist.  

(kono hanashi) (doudo shinjitsu) (ichiretsu wa)    *-

(kokoro shizumete) (shouchi shite kure) 6-3

This talk, how to attain  the Original mind, everyone

calm your mind, and come pondering.

(kono michi wa) (douyuu koto ni) (omou kana)     *-

(kono yo osameru) (shinjitsu no michi) 6-4

This path, what is it about you may wonder.

This world settling, the Original mind’s path. 

(kami taru no) (hii to mizu to o) (waketa nara)     *-

(hitori osamaru) (youkizukume ni)  6-5

Those of high place’s, when fire and water (illness) is distinguished,

by itself, they will  settle, complete joy.

(kono hi mizu) (wakeru to yu wa) (kono tokoro)    *-

(youki-zutome o)( suru to omoe yo) 6-6

This fire and water (illness), to distinguish to say, is at this place.

The Joyous Service, think about performing it.

(kono you o) (hajime kaketa mo) (onaji koto)    *-

(mezurashi koto o) (shite miseru de na) 6-7

These workings to start to begin, it is the same.

Marvelous things, I will let you see.

(kono you o)  (hajimete karani) (nai Tsutome)     *-

(mata hajime kake) (tashika osameru) 6-8

These workings, since I began the nonexistent Service,

I await to begin to put in effect and certainly settle (the world).

(kono you no) (Tsukihi no kokoro) (shinjitsu o)    *-

(shiritaru mono wa) (sarani arumai) 6-9

These workings of God’s mind, to attain the  Original mind,

a person who knows, furthermore is nonexistent.

(koremade wa) (ika naru Kami to) (yuuta tote)    *-

(mee ni mien to) (yuute ita nari) 6-10

Until now, what to occur that God has said.

By the eyes, you cannot see, you are saying.

(konotabi wa) (dono yona Kami mo) (shinjitsu ni)       *-

(ataware dashite) (hanashi suru nari) 6-11

This time, whatever kind, God, about the Original mind,

will  be able to reveal and speak to occur.

(imakara wa ) (nani o yuutemo) (omoutemo)   *-

(sono mama mieru) (kore ga fushigi ya)  6-12

From this time on, whatever (one) says or thinks,

that by itself, will be seen. This is a wonder.

(nanimo kamo) (aki o aizu ni) (mie kakeru)   *-

(youki-zutome ni) (hayaku kakare yo) 6-13

In all things, in the fall, the sign I will let you see.

The Joyous Service, quickly begin it.

(sekaijuu) (ooku kurasuru) (sono uchi wa)    *-

(ichiretsu wa mina) (moya no gotoku ya) 6-14

The world, there are many living. Within those,

everyone are all like in a haze.

(nichinichi ni) (sumushi wakarishii) (mune no uchi)     *-

(seijin shidai) (miete kuru zo ya) 6-15

Day by day, to understand and purify  the innermost heart.

Dependent on the person, it will be seen to occur.

(kono michi ga) (tashika mietaru) (koto naraba)    *-

(konosaki tashika) (tanoshunde iyo) 6-16

This path is certainly seen, when this happens,

hereafter, certainly it will be promising!

(dandan to) (kokoro isande) (sekikome yo)     *-

(hayaku honmichi) (isogi deru zo ya) 6-17

Step by step, the mind purified, hasten it.

Quickly the main path, hasten to go out.

(shinjitsu no) (Tsutome no ninjuu) (juu nin no       *-

(kokoro o Kami ga) (uketorita nara) 6-18

The Original mind of the Service’s members, the ten member’s

mind, if God accepts them….

(sorekara wa) (dono yona koto mo) (dandan to)      *-

(Kami no omowaku) (mina tokikikasu) 6-19

Thereafter, whatever kind of things, step by step

God’s intentions, all will be explained and informed.

(nichinichi ni) (Kami no kokoro wa) (seita tote)      *-

(ninjuu juu nin) (soroi nakeneba) 6-20

Day by day, God’s mind is hastening.

The members, 10 members, if cannot assemble.

(ju nin no) (naka ni san nin) (kataude wa)      *-

(hii mizu kaze tomo) (shirizoku to shire) 6-21

The ten member, within them, 3 members, the arm,

fire, water and wind, all  will be withdrawn, to let you understand.

(dono youna) (koto demo Kami no) (suru koto ya)     *-

(kore o yamai to) (sarani omouna) 6-22

Whatever kind of matter, it is about what God will do.

This an illness, furthermore do not think.

(nanimo kamo) (shinjitsu Kami no) (juuyo o)     *-

(shirashitai kara) (shite miseru de na) 6-23

In all matters, the Original mind, because God’s blessings

I want you to know, I will make you see it.

(koremade wa) (ika naru michi o) (touritemo)     *-

(hi ga kitaran de) (izumi ita nari) 6-24

Until now, no matter what path you may have been on,

The day has not arrived, I kept still.

(konosaki wa) (dono yona koto mo) (dandan to)     *-

(honshinjitsu o) (yuute kikasuru) 6-25

Hereafter, whatever kinds of matter, step by step

the real Original mind, I shall tell and make you listen.

(imamade wa) (ika naru Kami mo) (yamayama ni)     ?

(ogami kitou to) (yuuta naredomo) 6-26

Until now, any kind of God , great numbers

you planned to worshiped it is said, however….

(kono moto o) (shiritaru mono ga) (aru naraba)      *-

(tazune ite miyo) (Kami ga yurusuru) 6-27

This Origin, knowing person, if  (they) exist,

Visit them and look. God will permit.

(matasaki wa) (dono yona koto mo) (dandan to)    *-

(honmichi tsuketa) (koto de aru nara) 6-28

In the future, what kind of matter, step by step,

the true path established occurrence will exist to become.

(imamade ni) (nai koto bakari) (yui kakete)     *-

(yorozu tasuke no) (Tsutome oshieru) 6-29

Until now, nonexistent things only, I have said to spread.

Universal salvation’s Service I will teach.

(kono tsutome) (juu nin ninjuu) (sono naka ni)     *-

(moto hajimari no) (Oya ga iru nari) 6-30

This Service, ten members, among them

the Origin beginning’s Parents are needed for it to occur. 

(Izanagi to) (Izanami to o hikiyosete)       *-

(ningen hajime) (shugou oshieta) 6-31

Izanagi and Izanami, I drew them forth.

Human beginning, providence I taught them.

(kono moto wa) (doroumi naka ni) (uo to mi to)      *-

(sore hikidashite) (fuufu hajimeta) 6-32

This Origin, within the muddy sea, a fish and serpent,

that I drew them forth, first couple I started.

(kono you no) (moto hajimari wa) (doro no umi)     *-

(sono naka yori mo) (dojou bakari ya) 6-33

These workings, of  the  beginning origin, was in the muddy ocean.

Within that, there were only loaches. 

(sono uchi ni) (uo to mii to) (ga majiriru)     *-

(yoku misumaseba) (ningen no kao) 6-34

Among them were a fish and a serpent that was combined.

Looking closely, human faces.

(sore o mite) (omoi tsuita wa) (shinjitsu no)   *-

(Tsukihi no kokoro) (bakari naru zo ya) 6-35

Seeing that, an idea came, the Original mind,

God’s mind, only will they consist of.

(kono mono ni) (dougu o yosete) (dandan to)    *-

(shugou oshieta) (koto de aru nara) 6-36

These creatures, instruments I added. Step by step

the protection taught, instances done.

(kono dougu) (Kunisazuchii to) (Tsukiyomi to)     *-

(kore minouchi e) (shikomitaru nara) 6-37

The instruments, Kunisazuchi and Tsukiyomi,

these inside the body, I placed.

(Kumoyomi  to)  (Kashikonee to) (Otonobe)     *-

(Taishokuten to) (yoseta koto nara) 6-38

Kumoyomi, kashikonee, Outonobe,

and Taishokuten, I gathered them.

(sorekara wa) (tashika sekai o) (hajime yo to)   *-

(Kami no soudan) (shimari tsuitari) 6-39

Then after that, certainly the world to begin,

God’s consultation, finalized to commence.

(korekara wa) (Kami no shugo to) (yuu mono wa)    *-

(nani taitei na) (koto de nai zo ya) 6-40

After this, God’s protection that is said,

Any ordinary thing, it is not. 

(imamade ni) (nai koto bakari) (hajimeru wa)   *-

(nani o yuu no mo) (mutsukashiki koto) 6-41

Until now, nonexistent things only, I will begin.

Whatever I say, it is a difficult matter.

(kono you o) (hajime kaketaru) (shinjitsu o)     *-

(tare ka shiritaru) (mono wa arumai) 6-42

These workings to begin to start, the Original mind,

who knows person is nonexistent.

(Korekara wa) (dono yona koto mo) (dandan to)     *-

(Yute kikasuru) (uso to omouna) 6-43

From now on, whatever kind of matter, step by step,

I will make you listen. Do not think it to be a lie.

(ningen o) (hajime kaketa wa) (uo to mi to)      *-

(kore nawashiro to) (tane ni hajimete) 6-44

I began human beings, fish and serpent.

This seedbed and seed, I began.

(Kono mono ni) (Tsukihi tainai) (irikonde)     *-

(Dandan shugou) (oshie konda de) 6-45

These creatures, God entered their bodies.

Step by step, the protections I taught intently.

(Kono kokazu) (kuoku kuman ni) (kusen nin)      *

(Kuhyaku kuju ni) (ku nin naru zo ya) 6-46

This number was nine hundred million, 9 ten thousand, nine thousand, 

9 one hundred, 9 ten, and 9.

(Kono nin o) (mikka miyosa ni) (yadoshi komi)     *-

(Sen nen mi) (tsuki todomarite ita) 6-47

This group, three days and three nights, were conceived continuously.

Three years and 3 months, remained  and stayed.

(Soreyori mo) (umare dashita wa) (go bu kara ya)    *-

(Go bu go bu to) (shite seijin o shita) 6-48

However, being born five bu initially.

Five bu, five bu, was done to create humans.

(Kono mono ni) (ichido oshieta) (kono shugou)   *-

(Onaji tainai) (sando yadorita) 6-49

These creatures, once taught this protection,

the same interior womb, three times used in  pregnancy.

(Kono you no) (shinjitsu no Kami) (Tsukihi nari)    *-

(Ato naru wa mina) (dougu naru zo ya) 6-50

These workings , the Original mind of God, consist of God.

The remainder consist of all the instruments.

(Ningen o) (hajime you tote) (dandan to)      *-

(Yosete tsukouta) (kore ni kamina o) 6-51

Humans I began, workings took place. Step by step

collecting them to start. With this, God gave them names.

(Izanagi to) (Izanami to ga) (ichi no Kami)      *-

(kore te shouko no) (Daijinguu nari) 6-52

Izanagi(fish) and Isanami (serpent) are the prime  instruments of God.

This, to be the proof of the shrines, to occur

(matasaki wa) (nanika dandan) (toku keredo).    *-

(imamade shiran) (koto bakari ya de) 6-53

In the future, in everything, step by step, I will explain. But

until now, unknown matters only.

(konosaki wa) (nani o yuutemo) (ningen o)     *-

(hajime  kaketaru) (koto bakari ya de) 6-54

Hereafter whatever I say, human

beginning starting matters only.

(kono you o) (hajime dashitaru) (yashiki nari)    *-

(ningen hajime) (moto no Oya nari) 6-55

These workings to start, revealing a residence that played a role in, and

human beginnings, the origin’s parents, that played a role.

(Tsukihi yori) (sore o misumashi) (amakudari)    *-

(nanika yorozu o) (shirashitai kara) 6-56

From God discerning this, (God) descended from heaven.

Anything all I will like to inform.

(shinjitsu ni) (Tsukihi no kokoro) (omou niwa)  *-

(meimei no yashiro) (morota koto nara) 6-57

To attain the Original mind, God’s mind thinking,

the Shrine of each, if I could receive.

(soreyori mo) (juuyojizai ni) (itsu nari to)     *-

(omou mama naru) (hanashi shiyo mono) 6-58

However the blessing when will they occur

do you think? On the condition when talks are dispensed (hinokishin).

(imamade mo) (Tsukihi no yashiro) (shikkari to)    *-

(morote aredomo) (izumi ita nari) 6-59

Even until now, God’s shrines, although firmly

have been accepted,  I have been keeping still.

(konotabi wa) (tashika omote i) (arawarete)    *-

(nanika yorozu o) (mina yute kikasu) 6-60

This time certainly thinking to be revealed,

anything all I will say and explain.

(imamade wa) (misu no uchira ni) (itaru kara)     *-

(nani yono koto mo) (miete nakeredo) 6-61

Until now, rear of a bamboo screen I have been.

What kind of matters, nothing was seen.

(konotabi wa) (akai tokoro i) (detaru kara)     *-

(dono yona koto mo) (suguni mieru de) 6-62

This time, a red place I have emerged.

What kind of matters, immediately will be seen.

(kono akai) (kimono o nanto) (omote iru)      *-

(naka ni Tsukihi ga) (komori iru zo ya)  6-63

This red clothing, what are you thinking?

Inside is God dwelling inside.

(imamade mo) (Tsukihi no mama de) (aru naredo)   *-

(hi ga kitaran de) (miyurushite ita) 6-64

Until now, God as it is, has existed.

The day had not come, I was only looking.

(konotabi wa) (mou jubun ni hi) (mo kitari)    *-

(nanika yorozu o) (mamani suru nari) 6-65

This time, now a full day has come.

Anything all whatever I will do as I intend.

(sore shirazu) (takayama nitewa) (nanimo kamo)      *-

(nanto omoute) (mamani suru zo ya) 6-66

Unaware of that, the high mountains, anything to do.

What are they thinking, do as they please.

(nani goto mo) (kono tokoro niwa) (Ningen no)      *-

(kokoro wa sarani) (aru to omouna) 6-67

In any concerns, this place, a human

mind furthermore to exist, do not think.

(dono youna) (koto o yuu nimo) (fudesaki mo)      *-

(Tsukihi no Kokoro) (sashizu bakari de) 6-68

Whatever kind of matter is said, the Ofudesaki also,

(from) God’s mind, instructions only.

(takayama wa) (nani o yuutemo) (omou nimo)    *-

(mina ningen no) (Kokoro bakari de) 6-69

The high mountains, what they say or think,

all human’s mind, only from.

(Tsukihi yori) (tsuketa namai o) (toriharai)   *-

(kono zannen o) (nanto omou zo) 6-70

From God, the given name, they removed it.

This regret, what are you thinking?

(shinjitsu no) (Tsukihi rippuku) (zannen wa)    *-

(yoi naru koto de) (nai to omoe yo) 6-71

About the Original mind, God’s anger and regret,

good things to occur, will not, to think about.

(imamade wa) (takai yama ya to) (habikarite)     *-

(nanika yorozu o) (mamani shitaredo) 6-72

Until now the high mountains, unpleasant and run rampant.

Anything all they did as they pleased.

(korekara wa) (Tsukihi kawarite) (mamani suru)    *-

(nanika no koto o) (mane o shite miyo) 6-73

From now on, God will change things and do as pleases.

Anything of any matter , copy it and look at it, (if you can).

(kono tokoro) (nani o yuu nimo) (nasu koto mo)    *-

(Tsukihi no omou) (koto bakari ya de) 6-74

This place, whatever I say and whatever I do,

God’s thinking, about only.

(korekara wa) (Tsukihi no Kokoro) (zannen o)     *-

(harasuru moyou) (bakari suru zo ya) 6-75

From now on, God’s mind, the regret

will be cleared, the preparation only will be done.

(konosaki wa) (dono yona hokori) (tatsu totemo)    *-

(kore o yamai to) (sarani omouna) 6-76

Hereafter, whatever kind of dusts one may accumulate, although

this is illness, furthermore do not think.

(imamade mo) (Tsukihi zannen) (yamayama ni)     *-

(tsumorite aru o) (kayashi suru zo ya) 6-77

Until now, God’s regret mountainously

has piled up. I will give returns.

(imamade mo) (kayashi to yuute) (toitaredo)     *-

(nanno koto ya to) (omote ita nari) 6-78

Even until now, returns to say, I have explained.

What is it, unpleasant to think to be, to occur.

(shinjitsu ni) (kayashi to yuu wa) (kono koto ya)     *-

(takayama wa mina) (shouchi shite iyo) 6-79

To attain the Original mind,  the returns to say, is about this.

The high mountains all ponder over it.

(kono you wa) (doroumi naka no) (koto narushi)    *-

(naka ni Tsukihi ga) (itaru made nari) 6-80

These workings are about within the muddy ocean, things to become.

Within (the muddy ocean) , God arrived to play a role.

(Tsukihi yori) (shinjitsu omoi) (tsuitaru wa)      *-

(nanto sekai o) (hajime kaketara) 6-81

From God, the Original mind, to think to attach.

How the world, to begin to create.

(nai sekai) (hajime kakeru wa) (mutsukashi)     *-

(nanto dougu o)( midasu moyou o) 6-82

Nonexistent in the world, to begin to start (humans) was difficult.

What instruments to find, to prepare.

(misumaseba) (naka ni dojou mo) (uo mii mo)    *-    

(hoka naru mono mo) (miete aru nari) 6-83

Looking carefully within, I found loaches also, a fish also and a serpent also,

others creatures to include also were seen.

(sono mono o) (mina hikiyosete) (danjiyai)     *-

(ningen shugou) (hajime kaketara) 6-84

Those creatures, all I gathered and conferred with them.

Human protection, if  I begin to start.

(nai sekai) (hajime you tote) (kono Tsukihi)      *-

(dandan Kokoro) (tsukushi taru yue) 6-85

Nonexistent  in the world, beginning workings to put in place. This God

step by step, the mind devoted to accomplish,  to say.

(kono michi o) (shiritaru mono wa) (sarani nashi)     *-

(Tsukihi zannen) (nanto omou zo) 6-86

This path knowing person, furthermore does not exist.

God’s regret, what are you thinking?

(kora hodoni) (omote hajimete) (kono sekai)     *-

(Tsukihi no kokoro) (nanto zannen) 6-87

Devoting myself to the extent, thinking to begin this world, 

God’s mind, what regret.

(Tsukihi yori) (dandan kokoro) (tsukushi kiri).     *-

(sono yue naru no) (ningen de aru) 6-88

From God, step by step, the mind devoted to start.

That said, led to humans that exist.

(sore shirazu) (ima no tokoro wa) (Takayama wa)     *-

(mina habikarite) (mamani shite iru) 6-89

Unaware of that, the present location, the high mountains,

all are rampant, and doing as they please.

(kono Tsukihi) (daiichi kore ga) (zannen no)      *-

(donna kayashi o) (suru ya shiren de) 6-90

To this God, foremost, this is the regret of.

What returns I will do, you do not know.

(kono sekai) (yamague nazo mo) (kaminari mo)     *-

(jishin oukaze) (Tsukihi rippuku) 6-91

This world, landslides, lightning,

earthquakes, and strong winds are God’s anger.

(dono youna) (taisha takayama) (yudan shina)   * –

(nandoki Tsukihi) (tondederu yara) 6-92

What kind of (person) in the grand shrines, high mountains, and the negligent,

when God will rush out?

(Ichiretsu wa) (minamina waga mi ki o) (tsuke yo)    *-

(Tsukihi enryo wa) (sarani nai zo ya) 6-93

Everyone is all my body. Be spirited.

God’s restraint, furthermore there is none.

(nanimo kamo) (seeippai ni kotowarite)     *-

(sorekara kakeru) (Tsukihi shigoto o) 6-94

In anything, many warnings given.      

Afterwards to begin, God to work. 

(dono youna) (koto mo urami ni) (omouna yo)     *-

(mina meimei no) (miurami de aru) 6-95

In whatever occurrences, having grudges, do not think about.

To all, individual’s self reproach exist.

(Kono hanashi) (dandan kudoki) (tsumete aru)     *-

(Kore shikkari to) (kikiwakete kure) 6-96

This talk, step by step, persuasions I have piled up.

This clearly listen thoroughly and come.

(ichiretsu wa) (mina meimei no) (mune shidai)    *-

(Tsukihi miwakete) (iru to omoe yo) 6-97

Everyone, all each of your hearts, you are dependent on.

God is discerning it. Think about it .

(Tsukihi yori) (shinjitsu kokoro) (misadamete)  *-

(uketori shidai) (kayashi suru nari) 6-98

From God, the Original mind, the mind ascertains.

Upon accepting it, I will give returns.

(imamade wa) (nani o yuutemo) (omoutemo)      *-

(mina ningen no) (kokoro bakari de) 6-99

Until now, whatever (one) had said or thought,

all was human mind, it was only.

(korekara wa) (yoki koto shite mo) (ashiki demo)     *-

(sono mama suguni) (kayashi suru nari) 6-100

From now on, whether one does good or evil,

That by itself, immediately I will give returns.

(imamade wa) (nanika satori mo) (aritakedo)     *-

(mou korekara wa) (satori nai zo ya) 6-101

Until now, some understanding there was.

But from now on, understanding there will be none.

(kono you) (no shinjitsu no Oya) (Tsukihi nari)  *-

(nanika yorozu no) (shugou suru zo ya) 6-102

These workings to attain the Original mind of the Parent, God makes it occur.

Everything, all of protection I will do.

(konosaki wa) (nani o yuutemo) (uso wa nai)     *-

(mina shinjitsu to) (omote kikiwake) 6-103

Hereafter, what I say will not be false.

All, the Original mind, to think and understand. 

(dono youna) (koto demo Tsukihi) (shinjitsu ni)     *-

(omote hajimeta) (koto bakari ya de) 1-104

What kinds  of  things, however God, for the Original mind,

to think about beginning only.

(imamade wa) (yamai to yueba) (isha kusuri)    *-

(mina shinpai o) (shitaru naredomo) 6-105

Until now, illness to say, doctors and medicine (were used)

all worry, you did, but…..

(korekara wa) (itami nayami mo) (dekimono mo)     *-

(iki Teodori de) (mina tasukeru de) 6-106

From now on, pains, sufferings and tumors.

By the breath and hand dance, all will be saved.

(kono tasuke) (imamade shiranu) (koto naredo)     *-

(korekara saki wa) (tameshi shite miyo) 6-107

This salvation, until now you did not know about.

From now on, in the future, test it out and see.

(dono youna) (mutsukashiki naru) (yamai demo)     *-

(shinjitsu naru no) (Iki de tasukeru) 6-108

Whatever kind  of difficult becoming illnesses,

by the Original mind one attains, by the breath, one will be saved.

(Tsukihi yori) (shinjitsu kokoro) (misadamete)   *-

(ikana shugou mo) (suru to omoe yo) 6-109

From God, the Original mind, the mind is ascertained.

Any kind of work, I would do. Think about it.

(umare kou) (houso hashika mo) (sen youni)    *-

(yamazu shinazu ni) (kurasu koto nara) 6-110

The newborns, small pox, and measles also without occurring,

Without illness, without dying, in living their lives.

(shikato kike) (ikana juuyou) (suru totemo)     *-

(Tsukihi no kokoro) (bakari naru zo ya) 6-111

Listen carefully, whatever blessings I will do, although

God’s mind, only to those who become.

(imamade mo) (taite kudoki mo) (toitaredo)     *-

(mada yuitaran) (Tsukihi omowaku) 6-112

Until now, mostly (my) persuasions were explained.

Yet not said, God’s intentions.

(konotabi wa) (nanika Tsukihi) (no zannen o)    *-

(tsumori aru kara) (mina yuute oku) 6-113

At this time, in everything, God’s regret

has piled up. Because of this, all I will say to put in place.

(kono tokoro) (tasuke ichijo) (tomerarete)    *-

(nandemo kayashi) (sezu ni iraren) 6-114

This place, if single salvation is stopped,

whatever returns to carry out, I cannot .

(kono kayashi) (taisha takayama) (toriharai)    *-

(mina ichiretsu wa) (shouchi shite iyo) 6-115

In this return, grand shrines, and high mountains, will be cleared away.

All everyone, ponder over it.

(kono hanashi) (nanto omoute) (kiite iru)     *-

(tenbi hi no ame) (umi wa tsunami ya) 6-116

This talk, how  are you thinking and listening about.

Flames from heaven , rains of fire, tsunami in the oceans.

(kora hodono) (Tsukihi no kokoro) (shinpai o)      *-

(sekaijuu wa) (nanto omoteru) 6-117

Devoting  to the extent, God’s mind is worried.

The world, what are (they) thinking?

(dandan to) (kudoki nageki wa) (toku keredo)     *-

(shinjitsu naru no) (kokoro tasukeru) 6-118

Step by step, about persuasions and  grief I have explained. But if

the Original mind occurs, the mind is saved.

(dono youna) (mono mo ichiretsu) (waga ko nari)      *-

(Tsukihi no kokoro) (shinpai o miyo) 6-119

Whatever kind of person, everyone you are my children.

God’s mind is worried. Look at it.

(kono you wa) (ichiretsu wa mina) (Tsukihi nari)     *-

(ningen wa mina) (Tsukihi kashimono) 6-120

These workings, everyone is all God’s makings.

All human bodies are lent by God.

(sekaijuu) (kono shinjitsu o) (shirita nara)    *-

(goki gouyoku dasu) (mono wa nai) 6-121

The world, this Original mind  if it is known,

greedy stubborn revealing person will be nonexistent.

(kokoro sai) (shinjitsu yori mo) (wakaritara)    *-

(nanimo kowami mo) (abunaki mo nai) 6-122

The mind on the occasion, about the Original mind if understood,

anything fearful also, dangerous also, will be nonexistent.

(Tsukihi yori) (oshieru koto wa) (mina keshite)    *-

(ato wa ningen) (gokoro bakari de) 6-123

From God, what is taught, is all erased.

Afterward, human thinking only.

(imamade mo) (kono yo hajimeta) (shinjitsu o)     *-

(oshiete oko to) (omota naredomo) 6-124

Even until now, this world’s beginning Original mind,

I would like to teach, I am thinking.

(Tsukihi yori) (nichinichi kokoro) (sekikomedo)    *-

(kokugen machite) (iru to omoe yo) 6-125

From God, day by day, the mind hastens.

The appointed time I am waiting for. Think about it.

(kono hanashi) (nanto omoute) (kiite iru)     *-

(Tsukihi omowaku) (fukai riyaku o)  6-126

This talk, what are you thinking and hearing.

God’s intentions, about profound blessings.

(kore bakari) (hitonami ya towa) (omouna yo)    *-

(Tsukihi no shigoto) (erai omowaku) 6-127

This only, ordinary it is , do not think.

God’s workings , great intentions.

(Tsukihi yori) (juuyojizai to) (mama tokedo)     *-

(mada imamade wa) (mieta koto nashi) 6-128

From God, blessings as it has  been explained.

Up to now, it has not been seen.

(Konotabi wa) (juuyojizai o) (shinjitsu ni)    *-

(Shite miseta nara) (kore ga makoto ya) 6-129

This time, the free & unlimited blessings given, to attain the Original mind.

If it is shown,  this is the truth.

(dono youna) (koto o suru no mo) (mina Tsukihi)    *-

(shinjitsu yori no) (tasuke ichijo) 6-130

Whatever kind of thing is done, it is all by God.

About the Original mind’s single salvation.

(tainai e) (yadoshi komu no mo) (Tsukihi nari)    *-

(umare dasu no mo) (Tsukihi sewadori )6-131

Inside the womb, to continue pregnancy occurs by God.

To deliver is also God helping.

(konotabi wa) (dono yona koto mo) (shinjitsu ni)   *-

(mina arawarete) (shite miseru de na) 6-132

This time, whatever kinds of things, by the Original mind,

all will be revealed, and will be seen.

(kore o mite) (ikana mono demo) (tokushin se)     *-

(kokoro shidai ni) (ikana juuyou) 6-133

When this is seen, any one will be convinced.

The mind is dependent on, for any free & unlimited blessings.

(dono youna) (koto o suru no mo) (shinjitsu no)    *-

(kokoro shidai ni) (mina shite miseru) 6-134

Whatever kind of things  I do, the Original mind,

the mind is dependent on. I will let you all see this.

Click to continue to: chapter 7

27

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s