CHAPTER 6

OFUDESAKI / CHAPTER 6 / 1874 TENRIKYO

(Konotabi wa) (mezurashi koto o) (yui kakeru)

(Kokoro shizumete) (kore kiite kure) 6-1

This time, marvelous things, I will begin to say

the mind calmed, this listen and come.

(Nani goto mo) (Kami no suru koto) (yu koto ya)

(Soba ni shinpai) (kakeru koto nash) i 6-2

Everything is what God says or does.

Those near me, worries I do not cause.

(Kono hanashi) (dodo shinjitsu) (ichiretsu wa)

(Kokoro shizumete) (shochi shite kure) 6-3

This talk, become truly convinced everyone.

Calm your mind (purify mind), and come pondering.

(Kono michi wa) (doyu koto ni) (omou kana)

(Kono yo osameru) (shinjitsu no michi) 6-4

This path, what are you thinking?

This world I will settle, the true path.

(Kami taru no) (hii to mizu to o) (waketa nara)

(Hitori osamaru) (yokizukume )ni 6-5

Those in high places, when fire and water is distinguished,

by itself, will  settle, complete joy.

(Kono hi mizu) (wakeru to yu wa) (kono tokoro)

(Yoki-zutome o)( suru to omoe yo) 6-6

This fire and water, if it is understood it is said, at this place

the Joyous Service, think about performing it.

(Kono yo o) (hajime kaketa mo) (onaji koto)

(Mezurashi koto o) (shite miseru de na) 6-7

This world, the beginning to start, is the same matter (as the Service).

Marvelous things, I will let you see.

(Kono yo o)  (hajimete karani) (nai Tsutome)

(Mata hajime kake) (tashika osameru) 6-8

This world’s beginning, not existing Service,

I will start, and certainly settle (the world).

(Kono yo no) (Tsukihi no kokoro) (shinjitsu o)

(Shiritaru mono wa) (sarani arumai) 6-9

This world’s God’s mind, truly,

a person who knows, furthermore is nonexistent.

(Koremade wa) (ika naru Kami to) (yuta tote)

(Me ni mien to) (yute ita nari) 6-10

Until now, what will occur, God has said.

By the eyes, you cannot see, you are saying.

(Konotabi wa) (dono yona Kami mo) (shinjitsu ni)

(Ataware dashite) (hanashi suru nari) 6-11

This time, whatever kind of things,  God, truly

coming out to reveal, I will speak to you.

(Imakara wa ) (nani o yutemo) (omotemo)

(Sono mama mieru) (kore ga fushigi ya) 6-12

From this time on, whatever you say or think,

will be seen as it is (God is guiding us with illness). This is a wonder (showing us illness as reflection of our minds).

(Nanimo kamo) (aki o aizu ni) (mie kakeru)

(Yoki-zutome ni) (hayaku kakare yo) 6-13

In all things, in the fall, the sign (guidance) I will let you see.

The Joyous Service, quickly begin it.

(Sekaiju) (oku kurasuru) (sono uchi wa)

(Ichiretsu wa mina) (moya no gotoku ya) 6-14

The world, there are many living. Those within these,

everyone are all like in a haze.

(Nichinichi ni) (sumushi wakarishi) (mune no uchi)

(Sejin shidai) (miete kuru zo ya) 6-15

Day by day, understanding  and purification of  the innermost heart.

Dependent on the person, it will begin to be seen.

(Kono michi ga) (tashika mietaru) (koto naraba)

(Konosaki tashika) (tanoshunde iyo) 6-16

This path, if certainly seen, when this happens

From now on, certainly it will be promising!

(Dandan to) (kokoro isande) (sekikome yo)

(Hayaku honmichi) (isogi deru zo ya) 6-17

Step by step, the mind purified, hasten it.

Quickly the main path, hasten to go out.

(Shinjitsu no) (Tsutome no ninju) (ju nin no)

(Kokoro o Kami ga) (uketorita nara) 6-18

Truly, The member of the Service, the twelve

When the mind, God accepts them….

(Sorekara wa) (dono yona koto mo) (dandan to)

(Kami no omowaku) (mina tokikikasu) 6-19

Thereafter, Whatever things, step by step

God’s thoughts, all will be explained.

(Nichinichi ni) (Kami no kokoro wa) (seta tote)

(Ninju ju nin) (soroi nakeneba) 6-20

Day by day, God’s mind hastens it.

The 12 members, cannot assemble.

(Ju nin no) (naka ni san nin) (kataude wa)

(Hii mizu kaze tomo) (shirizoku to shire) 6-21

The twelve, among them, 3 people, the right hand men,

fire and water both, I will withdraw.

(Dono yona) (koto demo Kami no) (suru koto ya)

(Kore o yamai to) (sarani omouna) 6-22

Whatever happens, it is the work of God.

This an illness, furthermore do not think.

(Nanimo kamo) (shinjitsu Kami no) (juyo o)

(Shirashitai kara) (shite miseru de na) 6-23

In all matters, the true God’s blessings

I want to know, I will make you see it.

(Koremade wa) (ika naru michi o) (toritemo)

(Hi ga kitaran de) (izumi ita nari) 6-24

Until now, no matter what path you may have been on,

The day has not arrived, I kept still.

(Konosaki wa) (dono yona koto mo) (dandan to)

(Honshinjitsu o) (yute kikasuru) 6-25

Hereafter, all matters, step by step

the real truth, I shall tell you.

(Imamade wa) (ika naru Kami mo) (yamayama ni)

(Ogami kito to) (yuta naredomo) 6-26

Until now, how many Gods , great deal

you planned to worshiped it is said.

(Kono moto o) (shiritaru mono ga) (aru naraba)

(Tazune ite miyo) (Kami ga yurusuru) 6-27

This Origin, knowing person exist,

Visit them and look. God will permit.

(Matasaki wa) (dono yona koto mo) (dandan to)

(Honmichi tsuketa) (koto de aru nara) 6-28

In the future, what kind of matter, step by step

the true path is established …..

(Imamade ni) (nai koto bakari) (yui kakete)

(Yorozu tasuke no) (Tsutome oshieru) 6-29

Until now, nonexistent things only, I have said.

Universal salvation, Service I teach.

(Kono tsutome) (ju nin ninju) (sono naka ni)

(Moto hajimari no) (Oya ga iru nari) 6-30

This Service, twelve members, among them

the Origin beginning parent exist.

(Izanagi to) (Izanami to o hikiyosete)

(Ningen hajime) (shugo oshieta) 6-31

Izanagi and Izanami, I drew them forth.

Humans beginning’s, providence I taught them.

(Kono moto wa) (doroumi naka ni) (uo to mi to)

(Sore hikidashite) (fufu hajimeta) 6-32

This Origin, within the muddy sea, a fish and serpent,

that I drew them forth, and started the first couple.

(Kono yo no) (moto hajimari wa) (doro no umi)

(Sono naka yori mo) (dojo bakari ya) 6-33

This world’s beginning origin, the muddy ocean.

Within that, there were only loaches. 

(Sono uchi ni) (uo to mii to) (ga majiriru)

(Yoku misumaseba) (ningen no kao) 6-34

Among them were a fish and a serpent that existed.

Looking closely, I saw human faces.

(Sore o mite) (omoi tsuita wa) (shinjitsu no)

(Tsukihi no kokoro) (bakari naru zo ya) 6-35

Seeing that, an idea came, the truth

of  God’s mind, only will they become.

(Kono mono ni) (dogu o yosete) (dandan to)

(Shugo oshieta) (koto de aru nara) 6-36

These creatures, instrument I will add. Step by step,

the providence I thought them existed.

(Kono dogu) (Kunisazuchii to) (Tsukiyomi to)

(Kore minouchi e) (shikomitaru nara) 6-37

The instruments being Kunisazuchi and Tsukiyomi,

These inside the body, I place.

(Kumoyomi  to)  (Kashikonee to) (Otonobe)

(Taishokuten to) (yoseta koto nara) 6-38

Kumoyomi, kashikonee, Otonobe,

and Taishokuten, I gathered them.

(Sorekara wa) (tashika sekai o) (hajime yo to)

(Kami no sodan) (shimari tsuitari) 6-39

Then after that, certainly the world to begin,

God’s consultation, to start.

(Korekara wa) (Kami no shugo to) (yu mono wa)

(Nani taitei na) (koto de nai zo ya) 6-40

After this, God’s protection that is said,

Any ordinary, by no means.

(Imamade ni) (nai koto bakari) (hajimeru wa)

(Nani o yu no mo) (mutsukashiki koto) 6-41

Until now, what does not exist, I will begin.

Whatever I say it is a difficult matter.

(Kono yo o) (hajime kaketaru) (shinjitsu o)

(Tare ka shiritaru) (mono wa arumai) 6-42

This world, beginning start, the truth of it,

there is no one who knows.

(Korekara wa) (dono yona koto mo) (dandan to)

(Yute kikasuru) (uso to omouna) 6-43

From now on, whatever matter step by step.

I will make you listen. Do not think it to be a lie.

(Ningen o) (hajime kaketa wa) (uo to mi to)

(Kore nawashiro to) (tane ni hajimete) 6-44

I began human beings, fish and serpent.

This seedbed and seed, I began.

(Kono mono ni) (Tsukihi tainai) (irikonde)

(Dandan shugo) (oshie konda) de 6-45

These one, God entered their bodies.

Step by step, the protections I taught.

(Kono kokazu) (kuoku kuman ni) (kusen nin)

(Kuhyaku kuju ni) (ku nin naru zo ya) 6-46

The number of children was nine hundred million,

ninety nine thousand, nine hundred and ninety nine.

(Kono nin o) (mikka miyosa ni) (yadoshi komi)

(Sen nen mi) (tsuki todomarite ita) 6-47

The children were conceived in three days and three nights,

and there Izanami stayed for three years and three months.

(Soreyori mo) (umare dashita wa) (go bu kara ya)

(Go bu go bu to) (shite sejin o shita) 6-48

More over, the birth that was put out were 5 bu.

5 bu, 5 bu was done, to create people.

(Kono mono ni) (ichido oshieta) (kono shugo)

(Onaji tainai) (sando yadorita) 6-49

These creatures, once taught this protection,

the same interior womb, three times used in  pregnancy.

(Kono yo no) (shinjitsu no Kami) (Tsukihi nari)

(Ato naru wa mina) (dogu naru zo ya) 6-50

This world’s true God is Tsukihi.

The others are all instruments.

(Ningen o) (hajime yo tote) (dandan to)

(Yosete tsukota) (kore ni kamina o) 6-51

Human, I began. Step by step

Drawing them forth. These I gave them sacred names.

Izanagi to Izanami to ga ichi no Kami

Kore Teshoko no Daijinu nari 6-52

Izanagi(fish) and Isanami (serpent) are the prime instruments of God

They are the basis of the Grand Shrine of Teshoko.

(Matasaki wa) (nanika dandan) (toku keredo)

(Imamade shiran) (koto bakari ya de) 6-53

In the future, in everything I will explain.

Until now, unknown matter only.

(Konosaki wa) (nani o yutemo) (ningen o)

(Hajime  kaketaru) (koto bakari ya de) 6-54

Hereafter, whatever I say, human

beginning matters only.

(Kono yo o) (hajime dashitaru) (yashiki nari)

(Ningen hajime) (moto no Oya nari) 6-55

This world, I began creation, residence exist.

Humans beginning, the Parent of the origin exist.

(Tsukihi yori) (sore o misumashi) (amakudari)

(Nanika yorozu o) (shirashitai kara) 6-56

From God, discerning this, God descended from heaven.

Anything all, I will like to teach.

(Shinjitsu ni) (Tsukihi no kokoro) (omou niwa)

(Meme no yashiro) (morota koto nara) 6-57

Truly, God’s thoughts, thinking,

the Shrine of each, if I could receive.

(Soreyori mo) (juyojizai ni) (itsu nari to)

(omou mama naru) (hanashi shiyo mono) 6-58

However, the blessing when will it occur

do you thinks? It will occur as it is when I talk.

(Imamade mo) (Tsukihi no yashiro) (shikkari to)

(Morote aredomo) (izumi ita nari) 6-59

Even until now, God’s shrine, firmly

accepted although,  I have been keeping still.

(Konotabi wa) (tashika omote i) (arawarete)

(Nanika yorozu o) (mina yute kikasu) 6-60

This time, certainly appearing and revealing myself.

Anything all , I will say and explain.

(Imamade wa) (misu no uchira ni) (itaru kara)

(Nani yono koto mo) (miete nakeredo) 6-61

Until now, bamboo blind, among I have been,

what kind of matter, nothing was seen.

(Konotabi wa) (akai tokoro i) (detaru kara)

(Dono yona koto mo) (suguni mieru de) 6-62

This time, a red place , I have appeared.

What kind of matters, immediately will be seen.

(Kono akai) (kimono o nanto) (omote iru)

(Naka ni Tsukihi ga) (komori iru zo ya)  6-63

This red clothing, what are you thinking?

Inside is God, dwelling inside.

(Imamade mo) (Tsukihi no mama de) (aru naredo)

(Hi ga kitaran de) (miyurushite ita) 6-64

Until now, God was by herself and existed.

The day had not come, (God was) only looking.

(Konotabi wa) (mo jubun ni hi) (mo kitari)

(Nanika yorozu o) (mamani suru nari) 6-65

This time,  full day had come.

Anything all, I will do as I intend.

(Sore shirazu) (takayama nitewa) (nanimo kamo)

(Nanto omote) (mamani suru zo ya) 6-66

Unaware of this, the high mountains  whatever

they are thinking, do as they please.

(Nani goto mo) (kono tokoro niwa) (Ningen no)

(Kokoro wa sarani) (aru to omouna) 6-67

In any concerns, this place, human

mind, furthermore exist, do not think.

(Dono yona) (koto o yu nimo) (fudesaki mo)

(Tsukihi no Kokoro) (sashizu bakari de) 6-68

Whatever kind of matter is said, or in the Ofudesaki also,

God’s mind, instructions only.

(Takayama wa) (nani o yutemo) (omou nimo)

(Mina ningen no) (Kokoro bakari de) 6-69

The high mountains, what they say or think,

all are human mind’s only.

(Tsukihi yori) (tsuketa namai o) (toriharai)

(Kono zannen o) (nanto omou zo) 6-70

From God, the given name, they cleared it away.

This regret, what are you thinking??

(Shinjitsu no) (Tsukihi rippuku) (zannen wa)

(Yoi naru koto de) (nai to omoe yo) 6-71

Truly, God’s anger and regret

good things to occur, will not, to think about.

(Imamade wa) (takai yama ya to) (habikarite)

(Nanika yorozu o) (mamani shitaredo) 6-72

Until now, the high mountains unpleasant, run rampant.

anything all they did as they pleased

(Korekara wa) (Tsukihi kawarite) (mamani suru)

(Nanika no koto o) (mane o shite miyo) 6-73

From now on God will change and do as one pleases.

Anything of any matter , copy it and look at it.

(Kono tokoro) (nani o yu nimo) (nasu koto mo)

(Tsukihi no omou) (koto bakari ya de) 6-74

This place, whatever I say, whatever I do,

God’s thoughts only.

(Korekara wa) (Tsukihi no Kokoro) (zannen o)

(Harasuru moyo) (bakari suru zo ya) 6-75

From now on,  God’s mind, regret

the preparation to clear it, only will be done.

(Konosaki wa) (dono yona hokori) (tatsu totemo)

(Kore o yamai to) (sarani omouna) 6-76

Hereafter whatever dust may be built,

This, illness furthermore do not think.

(Imamade mo) (Tsukihi zannen) (yamayama ni)

(Tsumorite aru o) (kayashi suru zo ya) 6-77

Until now, God’s regret mountainously

piled up, I will give returns.

(Imamade mo) (kayashi to yute) (toitaredo)

(Nanno koto ya to) (omote ita nari) 6-78

Even until now, returns to say, I have explained

What is it, you were thinking.

(Shinjitsu ni) (kayashi to yu wa) (kono koto ya)

(Takayama wa mina) (shochi shite iyo) 6-79

In truth, returns to say, this matter

the high mountains, all ponder over it.

(Kono yo wa) (doroumi naka no) (koto narushi)

(Naka ni Tsukihi ga) (itaru made nari) 6-80

This world, within the muddy ocean,

Therein, God arrived until

(Tsukihi yori) (shinjitsu omoi) (tsuitaru wa)

(Nanto sekai o) (hajime kaketara) 6-81

Concerning God, An  sincere thought, came upon,

How it would be to begin to make (human beings).

(Nai sekai) (hajime kakeru wa) (mutsukashi)

(Nanto dogu o)( midasu moyo o) 6-82

Nonexistent in the world,  to begin to start (humans) was difficult.

What instruments (to use), the preparation to find.

(Misumaseba) (naka ni dojo mo) (uo mii mo)

(Hoka naru mono mo) (miete aru nari) 6-83

Looking carefully within, I found loaches, a fish and a serpent,

others (creatures) also I looked for.

(Sono mono o) (mina hikiyosete) (danjiyai)

(Ningen shugo) (hajime kaketara) 6-84

Those creatures, all I gathered and conferred with them.

Human protection, if  I begin to start.

(Nai sekai) (hajime yo tote) (kono Tsukihi)

(Dandan Kokoro) (tsukushi taru yue) 6-85

In order to begin a world which did not exist,

step by step, the mind exhausted to be sufficient to say.

(Kono michi o) (shiritaru mono wa) (sarani nashi)

(Tsukihi zannen) (nanto omou zo) 6-86

This path , knowing person furthermore does not exist.

God’s regret, what are you thinking?

(Kora hodoni) (omote hajimete) (kono sekai)

(Tsukihi no Kokoro) (nanto zannen) 6-87

Hey, because the thoughts to begin this world,

God’s mind,  what regret.,

(Tsukihi yori) (Dandan kokoro) (tsukushi kiri)

(Sono yue naru no) (Ningen de aru) 6-88

From God, step by step the mind devoted to exhaustion,

That effort that is said,  led to  human beings.

(Sore shirazu) (ima no tokoro wa) (Takayama wa)

(Mina habikarite) (mamani shite iru) 6-89

Unaware of this, the present location, the high mountains,

all are rampant, and doing as they please.

(Kono Tsukihi) (daiichi kore ga) (zannen no)

(Donna kayashi o) (suru ya shiren de) 6-90

This God, is the foremost regret.

What returns I will do, you do not know.

(Kono sekai) (yamague nazo mo) (kaminari mo)

(Jishin okaze) (Tsukihi rippuku) 6-91

This world, landslides, thunder,

and earthquakes, are God’s anger.

(Dono yona) (taisha Takayama) (yudan shina)

(Nandoki Tsukihi) (tondederu yara) 6-92

What kind of (persons) in Grand shrines, high mountains, negligent (persons),

When God will rush out.

(Ichiretsu wa) (minamina waga mi ki o) (tsuke yo)

(Tsukihi enryo wa) (sarani nai zo ya) 6-93

Everyone, all of you are my body. Be spirited.

God’s restraint, furthermore there is none.

(Nanimo kamo) (seeippai ni kotowarite)

(Sorekara kakeru) (Tsukihi shigoto o) 6-94

In everything, many warnings given

Afterwards, I will begin God’s workings.

(Dono yona) (koto mo urami ni) (omouna yo)

(Mina meme no) (miurami de aru) 6-95

In whatever things, grudges, do not think.

All, each of you, an offense to your body exist.

(Kono hanashi) (dandan kudoki) (tsumete aru)

(Kore shikkari to) (kikiwakete kure) 6-96

This talk, step by step, persuasions I have piled up.

This clearly listen thoroughly and come.

(Ichiretsu wa) (mina meme no) (mune shidai)

(Tsukihi miwakete) (iru to omoe yo) 6-97

Everyone, in everything, each of your hearts, you are dependent on.

God is discerning it.  Think about it .

(Tsukihi yori) (shinjitsu kokoro) (misadamete)

(Uketori shidai) (kayashi suru nari) 6-98

From God, sincere mind, I have discerned,

Upon accepting it, I will give returns.

(Imamade wa) (nani o yutemo) (omotemo)

(Mina ningen no) (kokoro bakari de) 6-99

Until now, whatever one had said or thought,

all the human mind it was only.

(Korekara wa) (yoki koto shite mo) (ashiki demo)

(Sono mama suguni) (kayashi suru nari) 6-100

From now on, whether one does good or evil,

That by itself, immediately I will give returns.

(Imamade wa) (nanika satori mo) (aritakedo)

(Mo korekara wa) (satori nai zo ya) 6-101

Until now, whatever, understanding there was.

But from now on, understand there will be none.

(Kono yo) (no shinjitsu no Oya) (Tsukihi nari)

(Nanika yorozu no) (shugo suru zo ya) 6-102

This world’s true Parent is God.

Everything all of protection I will do.

(Konosaki wa) (nani o yutemo) (uso wa nai)

(Mina shinjitsu to) (omote kikiwake) 1-103

Hereafter, nothing I say will be false.

All to be true, think and listen to be.

(Kono yona) (koto demo Tsukihi) (shinjitsu ni)

(Omote hajimeta) (koto bakari ya de) 1-104

These kind of things, God truly

thought to begin only.

(Imamade wa) (yamai to yueba) (isha kusuri)

(Mina shinpai o) (shitaru naredomo) 6-105

Until now, illness to say, doctors and medicine (were used)

all worry, you did, but…..

(Korekara wa) (itami nayami mo) (dekimono mo)

(Iki Teodori) (mina tasukeru de) 6-106

From now on, pains, sufferings and tumors,

the breath, hand dance, all will be saved.

(Kono tasuke) (imamade shiranu) (koto naredo)

(Korekara saki wa) (tameshi shite miyo) 6-107

This salvation, until now you did not know,

from now on in the future, test it out and see.

(Dono yona) (mutsukashiki naru) (yamai demo)

(Shinjitsu naru no) (Iki de tasukeru) 6-108

No matter how serious the illness will become,

If there will become sincerity (in recipient), by the breath, one will be saved.

(Tsukihi yori) (shinjitsu kokoro) (misadamete)

(Ikano shugo mo) (suru to omoe yo) 6-109

From God, sincere mind is ascertained.

Any kind of work, I would do. Think about it.

(Umare ko) (hoso hashika mo) (sen yoni)

(Yamazu shinazu ni) (kurasu koto nara) 6-110

The newborns, small pox, and measles also without occurring,

Without illness, without dying, in living their lives.

(Shikato kike) (ikana juyo) (suru totemo)

(Tsukihi no kokoro) (bakari naru zo ya) 6-111

Listen carefully, whatever blessings I will do.

God’s mind, only to those who become.

(Imamade mo) (taite kudoki mo) (toitaredo)

(Mada yuitaran) (Tsukihi omowaku) 6-112

 Even until now, mostly my persuasions were explained.

Yet it has not taken place (understanding), God’s thought.

(Konotabi wa) (nanika Tsukihi) (no zannen o)

(Tsumori aru kara) (mina yute oku) 6-113

At this time, in everything, God’s regret

has pile up, I will say everything.

(Kono tokoro) (tasuke ichijo) (tomerarete)

(Nandemo kayashi) (sezu ni iraren) 6-114

This place, single hearted salvation (Joyous Service) is being stopped.

Whatever return, must be done without.

(Kono kayashi) (taisha takayama) (toriharai)

(Mina ichiretsu wa) (shochi shite iyo) 6-115

In this return, grand shrines, high mountains will be cleared away.

All everyone, ponder over it.

(Kono hanashi) (nanto omote) (kiite iru)

(Tenbi hi no ame) (umi wa tsunami ya) 6-116

This talk, what are you thinking and listening about.

Flames from heaven , rains of fire, tsunami in the oceans.

(Kora hodono) (Tsukihi no kokoro) (shinpai o)

(Sekaiju wa) (nanto omoteru) 6-117

Hey as of, God’s mind is worried.

The world, what are you thinking?

(Dandan to) (kudoki nageki wa) (toku keredo)

(Shinjitsu naru no) (kokoro tasukeru) 6-118

Step by step, persuasions, sorrows I have explained.

True sincerity of the mind if you become, I will save you.

(Dono yona) (mono mo ichiretsu) (waga ko nari)

(Tsukihi no kokoro) (shinpai o miyo) 6-119

Whoever you are, everyone you are my children.

God’s mind is worried. Look at it.

(Kono yo wa) (ichiretsu wa mina) (Tsukihi nari)

(Ningen wa mina) (Tsukihi kashimono) 6-120

This world, everyone are all  are God’s becoming.

All human bodies are lent by God.

(Sekaiju) (kono shinjitsu o) (shirita nara)

(Goki goyoku dasu) (mono wa nai) 6-121

The world, this truth is known,

greedy character, person there will be none.

(Kokoro sai) (shinjitsu yori mo) (wakaritara)

(Nanimo kowami mo) (abunaki mo nai) 6-122

The mind, and true sincerity from it,  is understood,

there will be nothing fearful or dangerous.

(Tsukihi yori) (oshieru koto wa) (mina keshite)

(Ato wa ningen) (gokoro bakari de) 6-123

From God, what is taught is all erased.

All is left is human thinking only.

(Imamade mo) (kono yo hajimeta) (shinjitsu o)

(Oshiete oko to) (omota naredomo) 6-124

Even until now, this world’s beginning, the truth

I would like to teach, I am thinking.

(Tsukihi yori) (nichinichi kokoro) (sekikomedo)

(Kokugen machite) (iru to omoe yo) 6-125

From God, day by day, the mind hastens.

The appointed time, waiting for, think about it.

(Kono hanashi) (nanto omote) (kiite iru)

(Tsukihi omowaku) (fukai riyaku o)  6-126

This talk, what are you thinking and hearing.

God’s thoughts, about profound blessings.

(Kore bakari) (hitonami ya towa) (omouna yo)

(Tsukihi no shigoto) (erai omowaku) 6-127

This only, ordinary it is , do not think.

God’s  workings are great expectations.

(Tsukihi yori) (juyojizai to) (mama tokedo)

(Mada imamade wa) (mieta koto nashi) 6-128

From God, blessings, have been explained as it is.

Up to now, it has not been seen.

(Konotabi wa) (juyojizai o) (shinjitsu ni)

(Shite miseta nara) (kore ga makoto ya) 6-129

This time, the blessings are truly

shown. This is the truth.

(Dono yona) (koto o suru no mo) (mina Tsukihi)

(Shinjitsu yori no) (tasuke ichijo) 6-130

Whatever is done, it is all by God,

from the truth, single hearted salvation.

(Tainai e) (yadoshi komu no mo) (Tsukihi nari)

(Umare dasu no mo) (Tsukihi sewadori )6-131

Inside the body, The conception of a baby is by God.

Giving birth to it, God helps.

(Konotabi wa) (dono yona koto mo) (shinjitsu ni)

(Mina arawarete) (shite miseru de na) 6-132

This time, whatever kinds of things, truly

all will be revealed, and will be seen.

(Kore o mite) (ikana mono demo) (tokushin se)

(Kokoro shidai ni) (ikana juyo) 6-133

When this is seen, any one will be convinced.

It is dependent on the mind, any blessings.

(Dono yona) (koto o suru no mo) (shinjitsu no)

(Kokoro shidai ni) (mina shite miseru) 6-134

Whatever kind of thing I do, true sincerity

of the mind, it is dependent on. I will let you all see this.

Click to continue to: chapter 7

TENRIKYO

Summary: 1874

 

God tells the early followers to calm their minds and ponder over God’s teachings

This is a path that will save the world.

God has created a prayer (Joyous Service) that will save the world.

When God accepts this sincere prayer, he will place illness as guidance to those who are near us.

The location of the original mind (Oyasama’s mind/Kanrodai)  is where God resides, and this is where the prayer is directed toward. God distinguishes the prayer(s) mind and the original mind. If the prayer’s mind is pure, God provides the blessings. Note: this location not found at this time but will occur in 1887.

When this guidance is understood by the upper class, this will bring upon joy by itself.

When all mankind is purified, the people (incarnations) that were the original instruments (sea organisms) of human creation would perform the Kagura Service (Joyous Service) reenacting the creation of mankind.When this is done, God will bring upon joy to the whole world.

God ask what if the ten performers do not show up? Does this means that the process of purification is too slow?

God hastens for this time when all mankind is purified, and all ten instruments are able to perform the Kagura Service.  God will begin to place illness as guidance to hasten the process of the purification of all mankind.

The story of creation of mankind is told. God created the first parents of mankind by adding other eight other sea organisms (flatfish, turtle, etc)  to both a fish(female) and a serpent (male). He then placed the pure mind of God in them. God asked each instrument permission to create the first humans. From these two first parents, human beings were created in a evolutionary process that took million of years. This process began in the muddy oceans of  Ojiba (presently Nara, Japan). The Kagura Service reenacts this evolutionary process, and signifies God’s intention in creating mankind. Mankind was created to live a Joyous Life.

The parent who created mankind lives here. Oyasama (Miki Nakayama) was living at that time. God descended from heaven to teach her, and make her a shrine of God.

This time even though the Shrine (Oyasama)  of God was accepted, God had not come out yet. God will now come out. What does the Red clothes that Oyasama wear signify? God is within. What had been promised in the past have not taken place. Now everything will take place as God has promised. People pray to Oyasama (God is within), God compares Oyasama’s mind with the prayer’s mind. If the mind is pure, God provides the blessings.

But mankind is not living the joyous life. People  have evil in their minds, and are rampant in their evil. God is disheartened by this.

God says that whatever is written in the Ofudesaki are the words of God. There is no human thoughts.

God says that tidal waves, hurricanes, earthquakes are the result of God’s anger to the evil in man’s heart. Negative energy from evil causing physical sufferings. But humans do not know this. This is why God will begin to guide us.  First time God calls himself moon/sun (related to moon sun affect on planet??)

God says not to hold grudges against others, whatever occurs is done by God.

God descended from heaven in 1838 to the home of the Nakayama’s  where the descendant of the first instruments of human beings were living. God asked permission to make Oyasama, the parent of mankind,  a shrine of God. The red clothes that Oyasama started wearing signifies that God is living within. People at that time prayed in the direction of Oyasama because God was living in her body.

God says that he can save others with the sazuke. God tells the early followers to try it and test it out.

God says that God’s blessings come from the sincere mind (pure mine).

All human bodies are lent by God. If humans believe this, there will be no greed.

God promises great blessings in the future.

TENRIKYO TENRIKYO TENRIKYO TENRIKYO

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.