CHAPTER 9

OFUDESAKI/ CHAPTER 9/  1875 TENRIKYO

(imamade wa) (nani o yuutemo)(ningen no)    *-

(kokoro no youni) (omote itaredo) 9-1

Until now, whatever I said, human’s

mind like, you thought it came from.

(konotabi wa) (nani o yuutemo) (ningen no)    *-

(kokoro aru towa) (sarani omouna) 9-2

This time, whatever I may say, human’s

mind exist, furthermore do not think.

(dono youna) (koto demo shikato) (kiite kure)     *-

(ningen gokoro) (sarani mazen de) 9-3

Whatever kind of matter, firmly listen please.

Human mind, furthermore it is not mixed with.

(Tsukihi yori) (dono yona koto mo) (shikkari to)    *-

(yuikakeru de na) (kore kiite kure ) 9-4

From God, what kind of matter, firmly to

tell you. This listen and come.

(Tsukihi yori) (yashiro to naru o) (futari tomo)     *-

(betsuma hedatete) (oite morotara) 9-5

From God, the Shrine to become, both of them, 

separate rooms, placed and given,

(nani yuu mo) (soreyori shikato) (ukeyoute)     *-

(tasuke suru zo ya) (shikato mite iyo) 9-6

Whatever you say, more importantly I will firmly accept.  

I will save you. Watch closely!

(konosaki wa) (dono yona tasuke) (suru no mo na)     *-

(mina ukeyau no) (moto de aru kara) 9-7

This time, whatever kind of salvation is to be done,

all will be assured, because the Origin exist.

(dono youna) (koto o yuutemo) (kesan you)    *-

(tashika kikisumi) (shouchi shite kure) 9-8

These kind of matters that is said, I will never erase. The workings

certainly to be effective, ponder and come.

(konosaki wa) (donna mutsukashi) (yamai demo)      *-

(mina ukeyoute) (tasuke suru zo ya) 9-9

Hereafter, however serious the illness may be.

All assurance, I will save you.

(ningen ni) (yamai to yuute) (nai keredo)     *-

(kono yo hajimari) (shirita mono nashi ) 9-10

In human beings, illness to say, is nonexistent but

since this world beginning, a knowing person does not exist.

(kono koto o) (shirashitai kara) (dandan to).     *-

(shuri ya koe ni) (isha kusuri o) 9-11

This matter, to let you know, step by step

I will weed and fertilize (to cure), like doctors & medicines do. (Fertilizing and weeding is God’s guidance to help prevent illness from occuring, like doctors and medicine do)

(korekara wa) (nanika yorozu o) (mina toku de)     *-

(donna koto demo) (shikato kiku nari) 9-12

From now on, everything, all will be explained.

whatever matter, Listen closely.

(koremade mo) (taite hanashi mo) (toitaredo)      *-

(mada yuute nai) (shinjitsu no koto) 9-13

Until now, most of my talks have been explained.

Not yet said,  about the Original mind.

(kyoukara wa) (dono yona koto o) (yuu yara na)     *-

(Tsukihi no kokoro) (makoto sekikomi) 9-14

From today, on whatever kind of matter, I will say,

God’s mind is truly hastening.

(nichinichi ni) (nani sekikomu to) (you naraba)     *-

(Tsukihi tobideru) (moyou bakari o) 9-15

Day by day, what do I hasten to work, if circumstances allow.

God will go out, the  preparation only to .

(kono hanashi) (shikkari kiite) (shouchi seyo)     *-

(donna koto oba) (suru ya shiren de) 9-16

This talk clearly listen. Ponder over it.

Whatever God does, you do not know.

(konosaki no) (michi no youdai) (shikkari to)     *-

(kikiwakete kure) (Tsukihi tanomi ya) 9-17

Hereafter, the condition of the path, firmly

recognize and come, God requests.

(Tsukihi yori) (tobideta koto o) (kiita nara)    *-

(Kanroudai o) (hayaku dasu you) 9-18

From God, about going out,  if heard,

the Central Pillar, the workings to quickly put out.

(Kanrodai) (sueru tokoro o) (shikkari to)     *-

(Jiba no tokoro o) (kokoro zumori o) 9-19

The Central Pillar’s installation location, firmly

to the locality’s place, gather your minds.

(kore saika) (tashika sadamete) (oita nara)   *-

(donna koto demo) (abunaki wa nai) 9-20

This circumstance is  surely settle. If this occurs,

whatever occurrence, danger will not exist.

(Tsukihi yori) (tobideru tokoro) (choto hanashi)     *-

(takai tokoro ya) (toui tokoro i) 9-21

From God , the location to where to rush out, a little talk about.

To the high places and the far places.

(sono hanashi) (kiitaru naraba) (ichiretsu wa)      *-

(nanto Tsukihi wa) (erai mono ya to) 9-22

That talk, when it occurs, everyone (will say)

How God, is remarkable.

(sekaijuu) (mina Dandan to) (yuu de aro)      *-

(sono hi kitareba) (mune ga hareru de) 9-23

The world,  all step by step will speak of it.

When that day comes, the hearts will be swept (cleared).

(imamade wa) (sanjuu Hachi nen) (izen kara)     *-

(mune no zannen) (makoto kinodoku) 9-24

Until now, from thirty eight years ago (1838),

of the heart, the regret is truly unfortunate.

(konotabi wa) (dono yona koto mo) (shikkari to)     *-

(mina ichiretsu ni) (shirasu koto nari )9-25

At this time, what kind of matter, clearly 

to all of everyone, I shall make known.

(shirasuru mo) (nani shirasuru to) (omou kana)    *-

(moto naru Oya o) (tashika shirasuru)  9-26

To make known, what is it to be known, are you thinking.

The Origin creation Parent, certainly will make known.

(kono youna) (koto o yuikake) (shirasuru mo)    *-

(nanno koto yara) (tare mo shiromai) 9-27

These kind of matters, to talk to make you understand.

What is it about? There is no one who knows.

(kono you o) (ichiretsu naru ni) (shinjitsu o)      *-

(tasuketai kara) (shirashi kakeru de) 9-28

These workings, everyone, to occur, one must attain the Original mind.

Because I wish to save, I will begin to inform you.  

(imamade ni) (nai tasuke oba) (suru kara wa)     *-

(moto o shirasan) (koto ni oite wa) 9-29

Until now, nonexistent salvation,  because God will do.

The Origin to be informed, the matter to put in place.

(mamade mo) (shiranu koto oba) (oshieru wa)    *-

(moto naru Oya o) (tashika shirasuru) 9-30

Until now, things unknown, God will teach.

The Origin creating Parent, I will certainly let you know.

(moto naru no) (Oya o tashikani) (shirita nara)   *-

(donna koto demo) (mina hikiukeru) 9-31

The Origin creating parent, if certainly is known,

in whatever matter, all assurance.

(kono hanashi) (tare ga yuu towa) (omouna yo)     *-

(Tsukihi no kokoro) (bakari naru zo ya) 9-32

This talk, who is it talking to, do not think.

God’s mind, to only one who would become like.

(yorozuyo no) (sekai ichiretsu) (miwatase yo)    *-

(yamai to yuu mo) (iroiro ni aru) 9-33

Through all ages, the world, everyone, looking at.

Illness to say, there are various  that exist.

(konotabi wa) (donna mutsukashi) (yamai demo)      *-

(ukeyote tasuke) (kaden oshieru) 9-34

This time, whatever serious illness,

to receive salvation, the ingredients I will teach.

(korekara wa) (tashikani yakumi) (yute kikasu)      *-

(nani o yuutemo) (shouchi shite kure) 9-35

From now on, clearly the ingredients, I will inform and tell you.

Whatever I say, ponder and come.

(konotabi no) (nayamu tokoro wa) (tsurakarou)   *-

(ato no tokoro no) (tanoshimi o miyo) 9-36

This time, the suffering place must be trying (Kokan’s illness).

The previous place (Ojiba), look at  how promising.

(sakiyori ni) (seeippai ni) (kotowari ga)      *-

(yuute aru zo ya) (shiyan shite miyo) 9-37

Before it happened (Kokan’s illness), many notices

was said to have occurred. Ponder over it and look.

(dono youna) (koto o suru nimo) (saki i yori)     *-

(kotowarite yue) (kakaru shigoto ya) 9-38

In whatever kinds of things I do, before it comes,

warnings are said, then I begin workings.

(kono hanashi) (douyuu koto ni) (omou kana)        * – 

(Tsukihi juuyou) (shirashitai yue) 9-39

This talk, what is it about you may think.

God’s blessings, to let you understand  I say.

(shinjitsu ni) (kono ichijou o) (hayabaya to)      *-

(Tsukihi no kokoro) (seete iredomo) 9-40

The Original mind, this settled, quickly 

God’s mind hastens to put in.

(soba naru ni) (ika hodo Tsukihi) (tanondemo)     *-

(kikiwake ga nai) (nanto zannen) 9-41

Those who will be close to me, No matter how much God pleads,

recognition is nonexistent. How regretful.

(dono youna) (koto o yuutemo) (ima no koto)     *-

(nani o yuu towa) (sarani omouna) 9-42

What kind of things  I say concerning present matters,

and whatever I say about, furthermore you do not think about.

(dandan to) (nanino hanashi o) (suru nimo na)      *-

(saki naru koto o) (bakari yute oku) 9-43

Step by step, Whatever talk (I) will also do,

The future to become matters, only to speak.

(korekara wa) (nanino hanashi o) (suru naraba)    *-

(kanrodai no) (hanashi ichijo) 9-44

From now on, whatever talk, I will do

about the Central Pillar, is the only talk.

(ima naru no) (Kanrodai to) (yuu no wa na)     *-

(choto no shinagata) (made no koto ya de) 9-45

The present to become Central Pillar that is said to be

a mere model. Not yet, an occurrence.

(korekara wa) (dandan shikato) (yuute kikasu)   *-

(Kanroudai no) (moyou bakari o) 9-46

From now on, step by step clearly, to tell you and make you listen,

the Central Pillar, to prepare only.

(kono dai o) (sukoshi horikomi) (sashiwatashi)     *-

(san jaku ni shite) (rokkaku ni seyo) 9-47

This Pillar, to sculpture a little. The diameter

make it 3 shaku, make it  hexagonal.

(imamade ni) (iroiro hanashi) (toitaru wa)      *-

(kono dai sueru) (moyou bakari de) 9-48

Until now, various discussions I have explained.

This Pillar installment, the preparation only.

(kore saika) (shikkari suete) (oita nara)     *-

(nanimo Kowami mo) (abunaki mo nai) 9-49

This circumstance  firmly installed, if this placement occurs,

anything fearful and  dangerous will be nonexistent.

(Tsukihi yori) (sashizu bakari de) (shita koto o)     *-

(kore tometa nara) (waga mi tomaru de) 9-50

From God, instruction only, given to, 

if this is stopped, one’s own body will be stopped.

(kore o mite) (makoto shinjitsu) (kekkou to)       *-

(kore wa Tsukihi no) (oshie naru ka yo) 9-51

Look at this. Truly, the Original mind, carry it out.

This is God’s teachings, that will become.

(kono dai ga) (deketachi shidai) (tsutome suru)    *-

(donna koto demo) (kanawan de nashi )9-52

This Pillar, as soon as it is constructed, the Service will be done. 

In whatever matters, to be fulfilled will be accomplished. 

(kono dai mo) (itsu dousee to) (yuwan de na)     *-

(deketachita nara) (tsutome suru zo ya) 9-53

About this stand, when it will be done,  I do not say,

but when it is completed, the Service (Joyous Service) will be done.

(kore saika) (Tsutome ni kakari) (deta naraba)    *-

(nani kanawan to) (yuu de nai zo ya) 9-54

This circumstance, the Service to begun, If this appears,

anything cannot be realized, I would not say.

(kore o miyo) (tashikani Tsukihi) (jikimotsu no)    *-

(atae shikkari) (tashika watasuru) 9-55

Watch this, surely God, the food from heaven

will firmly grant. Certainly it would be bestowed.

(dona youna) (koto demo tashika) (shinjitsu no)  *-

(shouko nakeneba) (ayaukii koto) 9-56

In what kind of matters, certainly if the Original mind’s  

Proof does not exist,  it should remain uncertain.

(korekara wa) (dono yona koto mo) (dandan to)    *-

(komakashiku toku) (kore somukuna yo) 9-57

From now on, whatever kind of matter, step by step

I shall explain in detail. This do not go against.

(ono hanashi) (nani o yuu ya to) (omouna yo)    *-

(Kanroudai no) (moyou ichijo) 9-58

This talk, what will I say, do not think.

The Central Pillar’s, preparation only. 

(kono dai mo) (dandan dan to) (tsumiagete)   *-

(mata sono ue wa ni) (shaku shi sun ni) 9-59

This stand also, step by step the platform to be piled up

Again that top to measures 2 shaku, and 4 sun.

(sono ue e) (hirabachi nosete) (oita nara)    *-

(soreyori tashika) jikimotsu o yaro 9-60

On top of it, place a flat vessel. When this is placed,

then certainly the food of heaven will be given.

(Jikimotsu o) (tare ni ataeru) (koto naraba).   *-

(kono yo hajimeta) (Oya ni watasuru) 9-61

The food of Heaven, who is it given to.

This world beginning parent, it will be bestowed to.

(ten yori ni) (atae o morau) (sono Oya no)    *-

(kokoro o tare ka) (shirita mono nashi) 9-62

From heaven, the gift to be received to (Oyasama), that parent’s

mind, knowing person, there is not.

(Tsukihi yori) (tashikani kokoro) (misadamete)     *-

(soreyori watasu) (jikimotsu no koto) 9-63

From God, when certainly the minds are ascertained,

then it will be bestowed. This is about the food from heaven.

(Tsukihi niwa) (kore o watashite) (oita nara)       *-

(ato wa Oya yori) (kokoro shidai ni) 9-64

From God, when this is bestowed, when it occurs.

Afterward, from the Parent, depending on the mind.

Click to continue to: Chapter 10

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s